19 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

19 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

&_ıeleion 28872 (> w AkmütC tezine devam edıyor Bt 14 te büyük saoaşınl 'İ(ıııu günü başladı llı'ı saat 14 te açılan İkinci Dil İtayının, gazetemizin çıktığı U“kaya kadar tafsilâtını vermiş- | #Kurultaya baskan ve yazgan se- kihden an Kâzım Pasa eallari Xe Glles. nutkunu söy- Ülien sonrâ, ruznameye geçile- komisyonlar seçilmişti. Sonra dost memleketlerden ge- tebrik telgrafları okundu. Ku- x"*?u 2.000 kadar da, memleke" izin muhtelif yerlerinden telg- | he gelmişti. Bunların bir lis- Yapılarak, bu İistenin sonra ı%”'"llısı kararlaştı. dan sonra, cemiyet umumi Hhh' İbrahim Necmi Bey, birinci  (Arkası 6 ncı sayıfada) Türkiye illîallıyetlerı h q""l/' edilebilir mi? Ye- 'gikan gazetenin bun-| dan kasti ne? a, 19 (Hususi telefonla) *De, Sünkü Hâkimiyeti Milliyede k"d ü bir arkadaş,, başlığı al- N A bir yazı çıktı. Nasuhi Esat İ gatinı taşıyan bu yazıda ezcüm- | “hyon—ıu ki: Yoz) Yeni çıkmıya başlıyan Be- 'i. & Bazetesinin ikinci sayıfasın- q udi camiası, katolik camia- k'* lıklar, haberleri tasnife tabi | frzusuna hamledilemez. | Nü dikiye birdir ve orada Türk u,—. i Vardır. Azlıklar onun bir R.,k T Ayrılık kabul etmezler.. “&ndışlıx_ınm bu prensipi- "lı n)oğ u adiyle fransızca olarak T gazetenin bozmıya hak- Bktr, n*"!ıu.ı 1 çıkaranlar gazetele- | dina (Pera) koymalıydı- dok. ve ermeni camiası gi- "P | kahvehanenin KURUŞ 19 Rğustos Müşterek bir pasaportla | Mareşal Hindenburgun ölü- | münden sonra bir kabine karariy- hükümet reislikleri vazifelerini şahsında — toplamış olan M. Hitler bugün bütün A manların reyine müracaat ederek bu kararının onlarca tasvip edi - le devlet ve evat Bey Ppuru ile bu sâbah yedi 1934 PAZAR Dil Kurutay ının — ikinci | Karadenizde duran bir Alman vapuruna gittiler lin/edilmediğin! sorüyor. Alman- yadakilerden başka diğer bütün memleketlerdeki Almanlar da bu reye iştirak etmektedirler. Netice evvelden malümdur: Hitler kaza- nacak! Şehrimizdeki Almanlar da bu Sene 3 Sıyı. 826 günü Herr Hitlerin kazanması i ıçın Şehrimizdeki — almanlar, reylerini fürk — suları dişinda uerrl"er reye iştirak etmeğe karar vermiş- —— — Almanyaya gitmeden, vermek çaresini de şöyle bulmuş- | lardır: İstanbul Alman kolonisi tuttukları bir Şirketi Hayriye va- buçukta hareket etmişler, Karadeniz bo - | ğazı haricine çıkmışlardır. Orada, | ler, rey Türk ihracatı Çekosluvakya beyanname mecburiyetini kaldırdı Ankara, 19 (Hususi telefonla) Çekoslovakya hükümeti Türk Dükkânların erken kapanması yüzünden —N GAS aa 70 kuruş yerine 40 kuruş kazanan zavallılar (Dükkânını ikiye bölmeğemecbur olan fakat genede eskisinin yarısı kadar satan tütüncü Bugünkü bazı sabah gazeteleri, dükkânların kapanma saatleri me- | ertik ; balleklildiğini hakikatte henüz Pek çok selesinin yazıyorsa da, müşkülât bitmemiştir. esnafın bu hususta şikâyetleri var- | dır. Düzeltilmesi pek mümkün o- lan uygunsuzluklar da eksik de- ğildir. Belediye tarafından, bir nizam, satıcı ile alıcının istifadesi için konulur. İki taraf ta şikâyetçi ve zararlı olduktan sonra, o nizam zararlı demektir. Şüphesiz ki, erken kapanmadan | memnun olanlar ve istifade eden- ler vardır. Bilhassa, kahvehane sahipleri bunların en başında gel- mektedir. Zira; dükkânı kapanati: lar buralara üşüşüyor. Halkevleri, bunlar için bedaya ve - eğlenceli bir meşgale bulmağa çalışmalı de- ğgil midir? Genç bir esnafı, dükkâ- | nında oturmaklar menedip de ortasına atmakta | pek büyük istifade tasavvur edi- lemez. Zavallının kazancı yok- tur ki, daha masraflı işlere kalkış- | sın, Hattâ, kahve parasımı vermek bile ekseriya ona ağır geliyor. Birkaç muharririmiz, şehrimizin muhtelif taraflarında dolaşarak esnafın fikrini sormaktadır. Her gün, gazetemizde esnaf ve işçi, kendisini alâkadar eden yazılar bulacaktır. Beşiktaşta, tramvay caddesinde- ki boyacr dükkânında - çalışanlar | demişlerdir ki: — Eskiden on birde kapatıyor- duk. Şimdi, yedide — kapatıyoruz. Eskiden patron bize yetmiş kuruş gündelik verirdi. ruş veriyor. Bu, çalışanların lehine mi ol- muştur? Elbette zararına! Fakat dükkân sahibi de haklıdır, Çünkü | onun da kazancı aralmıştır. Ye- dide işten çıkanlar, dükkânları Kâğek bülayök (Arkası 6 ıncı sayıdamızdadır) Şimdi kırk ku- | Türk kara sularından üç mil u - ithalâtı bedelleri için beyanname zakta Doyçe Oryant Linye kum- panyasınm Ulm vapuru mektedir. Almanlar bu geçerek reylerini verecekler, ak - a | ve vesika verilmesi mecburiyetini ekle- | yaldırmıştır. vapura Yulaf ithalatı Ankara, 19 (Hususi telefonla) Yulaf ithalâtıma karşı Avustu- ralyada tatbik edilmekte olan zor- luklar 20 8 934 | itibaren kaldınlmıı.ıı şam saat on yedide İstanbula dö- | neceklerdir. Almanlar memleke - | timiz hudutları içinde — intihabat yapamıyacakları cihetle intihaba- ta ancak bu suretle Türk kara su- lart dışında ve Alman bayrağını tarihinden Te SE e a HABER in böyük Bağ Eğlencesi Gazetemiz, okuyucularınna yeni bir eğlence hazırlıyor. Bu, eğlencenin Maltepe bağlarından birinde yapılmasını ve sabahtan akşama kadar devam etmesini esas itibarile kararlaştırdık. Davetlilerimize, o gün üzüm ikram edecek ve eğlenceli vakit geçirmelerini temine çalışacağız. Yarından itibaren son sayıfamızdaki HABER Kuponunu Toplamıya başlayınız! Bu bir aylık kuponu getirenler kolaylık ve menfaatle

Bu sayıdan diğer sayfalar: