August 18, 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

August 18, 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumhariyet MÜhendİS veya F e n memurU aranıyor Su ve «lektrik tesuatında humet etmek yani gerek dektrik tesisatan viicude getirroek ve ifletmek ve gerekse tesu edilen îçme suyunun işletmesine daimî ne. zaret etmek ve bu üri tesitata ait islerin en küçügüne kadar alâkadar olarak mes tıliyeti fenniyesini üzerine ahnak üzere b îr dektrik mabcnduine ve yahut bir elektrik muh<ndİ8İ kadar anlar bu iflere asin a tecrübe gorraus bir fen nKmuruna ihtiyacmuz vardır. Talip olanlar evrakı müsbiteleri ve nerelerde hizmet ettiklerini mübeyyin vesikalarfle tekKflerini tatanbulda Sirkedde Sanasaryan han karsısında büyük tsmail Pasa hanmda (Aksehir Komnyon Evine) vermeleri ve yahut Aksehirde Aksehir Bankatı merkezine göndermcleri flân olunur. (1932) TÜRK ANONİM ŞİRKET! VAPURCULUK vaDUrü I9 Istanbul Acentahğı Liman han, Telefon: 22925 Nafıa Fen Mektebine girme şeraiti İstanbui Nafıa Fen Mektebi Müdürlüğünden: Mektebin tahsil müddeti üç senedir. 1 Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak, ve 17 yaşından asağı ve 25 ten yukarı bulunmamak ve devamı tahsile ve ifayı vazifeye mâni sari ve uzvî hastalık bulunmamak, hüsnü ahlâkına dair zabıtaca tasdikli vesika ibrazile hüviyet cüzdanı, aşı kâğıdı, tıhhak raporu ve 4X5 eb'adında 7 adet fotoğrafı bir zarf içine koyarak ve mektep müdiriyetine hitaben yazılmif bir istidaya iliştirerek vermek lâzımdır. 2 Lâakal orta mektepten veya ayni derecede tahsili haiz nrea* rifçe musaddak hususi mektepten mezun ve riyaziyeden âlâ not almış bulunmalc 3 Yukarüa şeraiti haiz taliplerin malumati mektep tedrisahnı takibe kâfi olup olmadığı anlaşılmak üzere «cebir. hesap ve hendese» den «20 • 30» eylul içinde bir müsabaka imtihanı yapılır ve bu imtihanda muvaffak olanlar mektebin ihzarî smıfına girip on altı hafta neharî okurlar ve 16 hafta sonunda yapılacâk imtihanda muvaffak olanlar birinci sınıfm leyli talebesi olurlar. 4 Tam devreli lise mezunlan .imtihansız olarak birinci sınıfa şubat 1935 içİnde leylî girebilirler. 5 Kayit zamanı cumartesi, pazartesi, çarşamba olmak üzere 15 agustostan 30 ağustosa kadardır. Bundan tonra yapüacak müracaatler kabul olunmaz. «4600» Denîzyollan 1ŞLETMESİ Acentalan: Karaköy KoprSbafi Tel. 42362 Sirkeei Mubfirrfaraade Han Tel 22740 Trabzon yolıı Dumlapıaar 1 Mersin yolu Mersin Pazar vapuru ağustos 10 19 nboKüllük, da Sirked îzmir, mından kalkacak, Gi Deniz Lisesi Müdürlüğünden: Mektebimize yüz sekizer Hra ücretle bir coğrafiya, bir riyaziye, bir ingilizce muallimi alınacaktır. Madde 1 İngilizce muallimi: Mutlâka Üniversitede bilimtihan ehllyetnameyi haiz veya Maarifte müseccel ingilizce muallimi ola cakhr. 2 Riyaziye muallimi: Üniversite Riyaziye şubesinden veya Yüksek Mühendis mektebinden veya Yüksek Muallim mektebi Riyaziye şubesinden veya Maarifte müseccel Lise Riyaziye muallimi olacaktır. 3 Coğrafiya muallimi: Üniversite Coğrafiya şubesinden mezun veya Maarifte müseccel Lise Coğrafiya muallimi olacaktır. 4 Riyaziye ve coğrafiya muallimi için mütekait zabitler de Üniversitede imtihan vermek şartile alınabilir. 5 lstekli bulunanlardan hiçbir yerde vazifedar olmıyanlar tercih edilecektir. 6 Arzu edenlerin nihayet 20 ağustos 934 tarihine kadar Hey beliada da bulunan mektebimize müracaatleri. (4685) ağustos B günü saat 20 de Gaiata nhtitnından kalkacak. Gidişte Zonguldak, înebolu, Ayancık, Samsun. ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Görele, Trabzon ve Rîzeye. Dönüşte bunlara ilâveten Of ve Sürmeneye ugravacaktir. dişte Çanakkale, Bodrum, Rodos, Marroaris, Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, Antalya , Mersiııe. y» Alanya Anamur , Dönüşte bunlara ilâveyalnız Anamnra (4858) Karabiga yolu Her Cnmartesif carşamba günleri saat 20 de Tophane nhtımından bir vapur kalkar. Gidiş ve döniişte tnutat iskelelere n£rar. ten Taşucu, Kuşadası , Gelibolnuğrayacak ugramıyacakbr. İzmit yolu Haftanm Ayvalık sürat yolu Vapuru 18 ağustos \7 de Sirkeei nhtımından kalkacak, ve Apraljk yoJunun routat iskelelerine uğrayarak Izmire gidip dönecektir. (4859) Antalya Cuma, pazar, salı, çarşamb? günleri bir vapur saat 9 dı Tophane nhtımından kalkar. Istanbul Mıntaka San'at Mektebi Müdürlüğünden: 934 • 935 ders senesi için Ankara Inşaat Usta mektebine talebe ahnacaktır. Aşağıda yazılı vesaikle birlikte ve bir istida ile müracaat edilecektir. A Nüfus tezkeresi «Talebenin yaşı on üçten küçük ve on yedi den büyük olmıyacaktır.» B İlkmektep şehadetname«ini a«h. C Aşı sehadetnamesi. D Dört tane kartonsuz vesika fotoğrafı. E Müracaat ve kayit müddeti 18/8/934 gunu akşaraîna kadardır. Mütabaka imtihanı 20/8/934 tarihinde yapılacaktır. (4524) Yüksek Mektepler Mubayaat Komisyonundan: Güzeî San'atler Akademisi için açık münakasa ile 550 metro murabbaı Linoleum alınacaktır. Talip olanlar nümune ve şartnameyi görmek için pazartesi ve çarşamba günleri Fmdıklıda Güzel San'atler Akademisi ldaresine müracaatleri ve 27/8/934 pazartesi günü saat 16 da Fmdıklıda Yüksek Mektepler Mubayaat Komisyonuna müracaatleri ilân olunur. Mudanya yolu Cuma Ârmutla fenezzüh seferleri Cumartesl gününden tnaacU her Mudanya yoluna Tophane nhttmmdan bir varur kalkar. Cuma Armutla tenezzüh seferlerini yapan vapur tstanbuldan saat 8,30 da diger postalar 9,30 da kalkarlar. Tenezzüh postası avni £Ün Armutiudan 16,^0 da döner. Dikkat: Vapur başlannda izdihama mahal kalmaraak üzere biletlerin hareket günlerinden evvel Karaköy ve Sirkeei acentalanmudan tedarik edilraesi muhterem yolculunn menfaatleri icabındandır. ^4688) lstanbnl Evkaf Müdiriyeti ilânları \ Gureba hastanesine 934 senei maliyesi zarfında lüzumu olan on iki kalem alâtı tıbbiye alenî surette münakasaya vazedilmiştir. A ğustosun yirmi beşinci cumartesi günü saat 14 te ihalesi icra edile ceğinden talip olanlarm şeraiti anlamak ve listeyi görmek üzere her gün Levazım Kalemine ve ihale günü de Idare Encümenine müra • caatleri. (4366) Muallim aranıyor Türk Maarif Cemiyetinin Bursadaki Lisesinin ortamektep ve lise kısmında şu dersleri okutacak daimî muallimler aranmaktadır: «Riyaziye», «Fen bilgisi, Tabiiye, Biyoloji», «Fizik, Kimya», «Türkçe edebiyat», «Yurt bilgisi, Içtimaiyat, Felsefe», cbilhassa Riyaziye ve Fen bilgisi derslerinde İngilizce bilenler tercih edilecektir.» Lâzım gelen vasıfları haiz muallimlere menşe, kıdem ve ehlıyet lerile münasip ücret verilecektir. Isteklilerin vesikalarile beraber Ankarada Türk Maarif Cemiyeti Umumî Merkezine müracaatleri. (4717) Yüksek Mektepler Mubayaat Komisyonu Riyasetinden: Güzeî San'atiar Akademisi için açık münakasa ile 100 ton kriple, 40 ton kok, 40 çeki odun, 1000 kilo çıra, 2000 kilo mangal komürii satın alınacaktır. Şartnamesini görmek istiyenler pazartesi ve çarşamba günleri Fmdıklıda Güzel San'atlar Akademisi Müdür lüğüne ve münakasaya istirak edeceklerin de 22/8/934 carşamba günü saat 11 de Fmdıklıda Güzel San'atlar Akademisinde Yüksek Mektepler Mubayaat Komisyonuna müracaatleri ilân olunur. (4213) Eskişehir Hava Mektebi Kumandanlığından: Hava mektebine kayit ve kabul için mukaddema verilen müddet birinci teşrin 934 sonuna kadar uzatılmıştır. Taliplerin evvelce ilân edilen şeraite göre tekemmül ettirecekleri evrakı bu tarihe kadar mektebe göndermeleri lüzumu ilân olunur. Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Ankara İsmet Pasa Kız Müdürlüğünden: Enstitüsü Müdürlüğünden: 1 Mektep Talî ve Yüksek olmak üzere beş senedir. Leylî /e meccanidir. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetiştir • mektir2 Mektebin yainız talî birinci sınıfına talebe alınır ve bunların da orta mektep mezunu ve on sekiz yaşından büyük olmamaları meşruttur. 3 Kayit muamelesi için cumartesi, pazartesi ve carşamba günleri müracaat edilmelidir. 4 Taliplerin mektep müdiriyetine hitaben yazacakları istidanamelerine hüviyet cüzdanlannı, aşı kâğıtlarını, mektep şehadetnaroe veya tasdiknamelerini ve polisçe musaddak hüsnühal ilmühabenni ve velilerinin muvazzah adres ve tatbik imzalannı ve dört adet vesikahk fotoğraflarını raptetmeleri lâzımdır. 5 Kayit muamelesi 16 eylul 1934 pazar gününe kadardır. Taliplerin muayenei sıhhiye için yevmi mezkura musadif pazar günu saat dokuzda bizzat mektepte bulunmalan lâzımdır. «3858» Ankara Kız Enstitüsü kalorifer, vesaire tesisah 13/8/934 tarihln den itibaren 21 gün müddetle ve kapah zarf usulile münakasaya konmuştur. Iştirak edecek talipler münakasa şartnamesi, fennî şertname, proje ve mukavelename suretlerini almak üzere Maarif Vekâleti Inşaat Dairesine müracaat edebilirler. İhale Maarif Vekâletinde top lanacak olan Inşaat Komisyonu tarafındaa 3/9/934 pazartesi günü saat 15 te icra edilecektir. (4770) |Bursa Kaplıcalan T. A. Şirketinden:| Şirketimize ait olup Çekirgeden isaie olunacak termal suyun kanal tranşesi hafriyab ve mucerrit su deposu, kenikot depoîan ile oteldeki mucerrit depo ve soğutma cıhazı mahalli inşaatı, boru montajları ve kaptaj ile süzme galerisi ameiiyatı şartname»! ve planlan veçhile münakasaya konulmuştur. Bedeli kesfi 20835 lira 75 kuruş olan bu islerin pazarlıkla ihalei kat'iyesi 1 eylul 1934 tarihinde saat 16 da icra edüeceğinden taliplerin şartname ve planlan yirnvşer lira mukabilinde şirket 'merkezinden tedarik eyiemeieri ve bu iş iç n 20C0 liralık teminat maktuplarile birlikte yevmi iha'ede Bursada Koza hanında ş rket merkezinde ispatı vücut etmeleri ilân olunur. Inşaat Münakasası I Bursa Kız Lisesi Yatı GttndUz Tam teskil&th orta ve lise kmmlanm hividir. Mektep binası Amerikalılar dan satm «iınan Kolej binandır. Resmî lisel«r* nraadeleti tasdik edilmiştir. LiMn denleri ecnebi mütehasaular tarmhndan verilir. Talim heyeti en güzide ve maktedir muallimlerden mütetekkMir. MÜM teıİMyeyv bühasM ehemmiyct verilir. SeneHk vah öcreti 185, göndâı Bercti 35 liradır. Taksitle alınır. Memur çocuklanna avnca tenzOât vardır. Kayit muameiâhna 15 ahıstos 9 3 4 te basla • nacaktır. Fazla malumat için Bursada nıektep mSdfirKiğSne müracaat edflmesi. Türk Maarif Cemiyeti Idaresinde Karaköse Belediyesinden: Karaköse Belediyesinin beş bin ve üç bin beş yüz lira kıymetli se nede 500 ve 420 lira icar getiren 2 parça mülkü satılmak icin 6/8/934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Taiiplerin Belediyeye müracaatleri ilân olunur. (4721) Çif teler Aygır Deposu Karacabey Harası Müdürlüğünden: koyun, Müdürlüğünden: rikHaranın muhtelif ırk tarihindetoklu ve kuzularından kasaplığa tefedilenler 20/8/934 pazarlıkla satılacaktır. Bu koyunlaKeşif bedeli 32195 lira 55 kuruş olan müessesemizin Ertuğrul mevkiicdc yapılacâk llgı ahırı inşaatı 12/8/934 ten itibaren 20 gün müddet!e vs kapah zarf usulile münakasaya konubnuştur. thalesi 1/9/ 934 cumartesi günü saat 15 te Eskişehir Baytar Dairesinde yapı lacakt:r, Taliplerin şeraiti anlamak ve şartnameleri görmek üzere Ankara ve Eskişehir Baytar Müdürlüklerile Çifteler Aygır Deposu Müdür lüğüne müracaatleri ilân olunur. (4730) Esnef teskilâtı Başmurakıplığından: Maliye Vekâletinden: 1 Birinci tertip tasfiye vesikalarının şimdiye kadar mal bedeline mahsup edilmiyen kısmı Ziraat Bankalarınca nakten öde • necektir. mukabilinde kabulüne başlanmıştır. (4771) 2 İkinci tertip tasfiye vesikalarının da mübadil emvalinin satışı rın bir kısmı Uludağ yaylasmda bulunmaktadır. Taliplerin Hara Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (4718) Istanbul Otelciler ve Hancılar Cemiyetinin tdare heyeti intihabı 20/8/934 pazartesi günü saat 10 dan 15 e kadar Bahçekapıda Dördüncü Vakıf han ikinci kattaki dairei mahsusada yapılacağı alâkadariara Oân olunar. Sıra No.sı 1298 1299 1300 Istarsbul Sıhhî Müesseseler Satınalma Komisyonu Reisliğinden: Şişli Çocuk hastanesl İçin lüzumu olan «165» kalem ilâç ve sıhhî malzeme olbaptaki şartnamesi veçhile ve 28 ağustos 934 sah günü saat 14 te alenî münakasa suretile muamele yapılmak üzere müna kasaya konmustur. Isteklilerin müracaatleri. (4562) Emlâk Hisseye göre muNo.sı hammen kıymeti 11 9« T.L 4146/25920 Bahçeli ahşap hane Frango Büyükada Nizam 13 188 » Arsa metrosu 67,50 Lonca 1/2 Yah 57 181 x 7/8 » » 103 Pervane » Tamamı 182yeni, 106eski 2580 » » »258 Moda Caferağa 1301 Kadıköy 621 x » 1I7e3ki, 7yenii » » 207 Umraniye Zühtüpaşa » 1302 1500 y> 91 Kalafatyeri Maadükkân oda Arapcamii Galata 1303 17 1000 » Pangaltı Dolapdere Dükkân 1304 Beyoğlu 19 1000 > » 1305 21 1000 y> 1306 1 yeni, 3 esld » 300 » Kalafatyeri Şehitmuhtarpaşa 1307 Galata 407 » 12 432/640 Ahşap hane Güzeller Cami 1308 Büyü':adâ 911 1000 » » iki hane 1/5 Şadiye Heybeliada Heyb^Iiada Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya payrimübadil bonosüe ödenmek üzere yukanda evsafı yazılı gayrimenkullcrin mülkiyetleri satışa çıkarılmıştır. Ihaleleri 27/8/934 pazartesi günü saat on beştedir. Şartname Bankamız kapısına asılmışbr. (4567) Senei haliye vergisile belediye resimleri müşteriye aittir. Şemti . Mahallesi Cinsi Istanbul Ziraat Bankasından: Sokağı Hi*se*i

Bu sayıdan diğer sayfalar: