19 Şubat 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

19 Şubat 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

k 8 İSİNİ YL No Sasi) YIL YIL No.3331 Cumartesi 19 ŞUBAT 938 TELEFON 3503 lan ( 109 ) Para ne bedeli: Seneliği e lira FILISTIN TE TEKRAR KARISTI KISA VE AÇIK Hitler Viyanaya Giderse... Almanya ile e aş anlaşma t vukubulan Hitler - dar Am Bu anl haberleri bütün cihan i yasi mehafillerind bukadar atırdı yaparsa Hitleri; iyanaya mi iin tahakkuk ettiği gün kimbilir hasıl kıyametler - kopacaktır. ğe başladığı vakıt da yalniz başa Avrupa ile balkanları yı da şaşırtacak 1938 yılının mühim ” bii elik kir Biz SIRRI;SANLI —— A Rusların Bükreş sefiri Roma radyosunda neler söyledi? köp mükaddemeyi mütea- Mall ml Mum. h 1906 da doğ- eze Yükse tahil m silk Üniversite- sinde iktemn sonra hari- ciyeye bah «ltm. Daha ilk zamanlardanberi — Mala ERİ ARE) dakikedik ektedkdegükimüne olduğu üzere Sovyetle. in Bük- regia etirleri matlkyo | ladım. Avwpaya yerleşmek tenko Romada 74 saatianbe. | istiyordum Buna mua'fak zi bulunmakt di idum. Fakat bu vzf.ye ei saat 2ide Ro. | tayin edüirken ekseri Rus m. Bü ii em yapıldığı gibi radyoda Si aşından geçen ha- a da karımın ve altı ya” diseler hakkında bizzat iza- se kız çocuğumun — Sonu 4 üncüde hat vereceğini tebliğ etmiş re- ISTER GÜL ISTER AĞLA Halkın Sesi Sahib, Neşriyat Amiri ve Başmuharriri SIRRI SANLI İdarehane: İzmirde Birinci Beyler Sokağında (Halkın Pr, mate De * Surive | Başvekili ak | lal (Hususi) — Suriye Başvekili bay Mardamın pet- — > da Suriyenin bu döreden edilecek istifadelerin arslan Payını ecnebi şirketlere Ekli tırmak istemiyeceği anlaşıl- maktadır. | arman er İmam Yahya *. Londrava Gi- divor Paris 19 (Radyo) — Y- men İmamı Yahyanın yakın: da Londraya lebmektedir. gideceği söy- Fransada Bir Mahkemede — Sus artık koca e ağlamak hiçte yakışmıyor. şevimde üç buçuk eşyam — Nasıl vardı, onu sattıktan sonra, kaç yıl ğlamayayım bayım lardır anlımın terle Birim ve göğe ietikbeli için ayırdığım (paralarıda sz üstüne başına har nden ter meli dökmeğe başlıyan başkan, bu sözleri işidince maznunun ifadesini erme vazgeçerek sordu : — vE değil, binbir bay başi — e anlat ? mii m yoktu, güne bar kendisine — hemi larını satarak ken ğı için ss li ei yz vakit çıpla — "Siz iğini yarar mıydınız Başkan ”— çağında içini çekti ve şu ni söyledi ; vakit onun dediğ ? Karınla eskiden aranda e başka bir mesele var mıydı ? istediği bir çift çorabı alamadığım için kıyametler koptu, o almadığımı, sandığındaki sepetindeki bütün kıymetli eşya- cuklarına ei artık eve saifedile gezdiğini bağıra, bağıra şöy cek parasi kalmadı- öyledi. İş boyum, eli kadar hayır dediğimi batırlayamıyorum. — > Öyle ise kabahat Adamcağız bu haberi işidince hemem gülmeğe başladı. — Şunu bir rey uzatamazmısnız pia başkan ? ha y okuyucu, bu İSTER sende imiş, size altı ay ayrılık cezası veriyorum. GÜL ISTER AĞLA tan Namağlüb ta takı İzmirimize “gelen Beşiktaş takımı bu g r Dün mısafır takımın kap- Hakkı Yeten'ı Ankara rum, futbolda şansın çok mühim bir rol inananlardanım. z uynadığına Rakibimizi a larının ee ve kürlretlerii i inkâr edemem, fakat ka- si için elimizden gele- ni pare tabiidir de- miştir, Kendisinden Istanbul ta- kımları hakkında ki manlarda hayli üvvetleriniyi tir. Son Fenerbahçe —Güneş maçındaki e piri sayı farki npedilmesin ki Güneşin Dedi SİMLİ ileri gelmiştir. ei li bil hassa Fener dafilerinin fazlası ile zayıf ömerin aramalı İşte Hakla ceketi bana Bord Edda Beyanatı cak yarın Üçokla yeniyi! aşıyor t ” i | HAKKI YETEN w | istanbuldan mili küm meye - İ bugün Mei Türkiyenin <4 en kuvvetli takımına kar Gaçmiyen yazı a verilmez m bugün Alşan- Kazanç vergis inmiyor gerek Beşiktaş ve gerekse v li AĞRALI a 18 (Hususi)— sb liye km) buhran, mu vazene W giren takım'ar hakkında > naatini yukarıdaki kelim lerle dağ etmiştir. bizim çocuklara oynayacaklar, kimin galip geleceğini burada söyleme! Yapılacak tenzilât mıktarı yeni sene bütçesi bağlandık» tan e kehânet etmiş olmaktır. Mi- belli olacaktır. safir takımımızın büyük kur- m şu veya bu düre veti aşikârdır. deki memurlar için az veya Als ei selek z güzel | çok olması mevzuu bahis yun: att sa Beşiktaşı | değildir. a baar dayız Tenzilâtlan bütün memur- i Pazar maçta Üço- | lar ayni derecede istifade umuz Beşi ii nede olsa | edeceklerdir. azanç vergi- biraz yoğun bulacaktır. Bun- tevz'lât la, Sonu düncüde — Paris ( Radyo ) — eği Vee zi alâkadar eder ette olmamakla elli laz vaziyeti ir — remeriie takib yaya (gelince; ında bü- devletin re em için her yi feda ederi ünyanın en v ve 1 komikleri Lorel ve Hardi tarfından “Tayyarede,, oynıyan Türkçe sözlü “Periler diya: rında, ki filim tün ari, alir kahkaha emri sarsmıştır. HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR Örnek yapılacak bir şehir enlerde gazetemizin “dünyada neler ie sütünunda yazdığımı za fıkrada, Amerikanın Deham eee m, şehrin ve halkın bütün ihtiyaçlarını iri ettikti lal ali beş para bile ödünç almadan tg denkleştirdiğini ve bundan başka mezkür şehrin yüzi senei ei tes'ıt için bir takım manasız Münir ve sarf ederek alemi b iageene ve bu suretle erva hav ara “oi e "ettikleri beş bin doları lerini“ okumuşsunuzdur. yeri diye söze ladıktan ve daha uktan sonra, en İZ, eyi pie vi — — Kai termektedir, size ceğim in! & eki dinl diyerek paranın Baal selesi halk şeri e bir sevinç meydana getirmiştir. Belediyemizin kulakları çın- — Sonu 4 üncüde — :

Bu sayıdan diğer sayfalar: