19 Şubat 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

19 Şubat 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMARTESİ ŞUBAT 1938 YIL: 21-8 NN Sayı: 7221-1311 İSTANBUL — Ankara Caddesi | Lİ Ez Posta kutusuz 46 (İstanbul) LİN m ie liâvemizle beraber Telgraf adresi: Kurun . İstanbul Telef. 21413 (Yaz) 2437) (İdare) Sayısı heryerde “Almanyanın asıl maksadı Bunun için Avusturya toprakların- dan geçmek müsaadesini istiyor Sarb devletleri yeniden endişede aris 18 amini “Jour” (Tur) On hâdise şii 4 . vusturya ile re, Al a T nevi İstiklâl ter Almanya kat buna mukabil; müh- Prağ hü: arasında tİ tarafından reddedilmesi taks um et erse, Avusturya» MİM Alman askerlerini kendi arazi- Sinden serbestçe geçirmesini ileri sürmektedir. Çek meselesi bugün çok daha-büs &Yük bir aye ortaya çıkmış bu- 1 tadır. Bu Garp dev; ne yeni.endişeler vermekte- Gümrük ve para Birleştiriliyor Berlin, 18 (A.A.) — Israr ii Mİ şayialar; Tai önümüzdeki Di Avusturya hatkiniz Tirinci im bâzı tedbirler alma- ei 2 üç büyük sahada oi edec GE çi iki memleket a- mesele Almanyanın eski Viyana elçisi fon Pâpen (sağda), Avusturya Başvekili Şuşnigle beraber. Viyanaya elçi Şaht oluyor in sahil LA sındaki gümrükler Yi ik kaldı- rükip olan iki otomuhil kralı. | © Pafis, 18 (Hususi) — Övr gazetesi | rılarak birkaç zaman sonra $ bu otomobil kralları | haber veriyor: akımımdan bir kül teşkil EE bir A- ka biribirleriyle yeni Viyana elçiliğine aştular. Fakat bu yarış | Schacht (Şaht) getirilecektir. Eski getirilecektir le sür'ati olan, yahut muayyen | Alman iktısat nazırınm vazifesi, müm- leket paya mi sabit e iğ afeyi eh az be karak ii 5 k i tai. arası hat kalite bakımından üstün | Ky ae a ea r zaman bok A nm e LAM Çekoslovakyayımıalmak ? “m De ve tetkikatta bulu; Kikatı esnasın, Celâl Bayar kakma Gs Türkkuşunun Ankaradaki sahaları. uş tur. Bu resimde ekili tet- nda ve "ova ctlarımız arasında Halkevlerinin 6ncı yıldönümü Yarın 42 halkevi daha açılıyor ii meni ip ml ni Bu suretle 209 evde Türkiyenin Kültür KAN kutlanacak kiyede mâdaki | leri programı, in- ekanamik münasebetleri tesis etmek- sali Avusturyaya da teşmil oluna - a 8 E p b Bg Ki b iri İsa (Sonu: Sa, 6 Sil. 4) wX Ükilâp hazırlamak içindir. vyork rında binlere Cağaloğlunda büyük |: Hee bayramıdır. o in açılan Başkan vekili ve Genel Sek- ter bir nutukla bu bayramı .ve yeni belkeviecini açar. Bu yılda 42 yeni Halkevi daha açı- lacaktır. Onun için bütün Halkevleri radyolariyle Genel sekreterin bu, öyleyeceği açılış nutkunu dinlemeye hazirlânmıştır. Ankara Halkevinin Sa- lonlarında bütün Halkevlerinin' çalış- malarını gösteren resimler, kitaplar, (Sonu Sa, 6 Sü. 3) ri bir nevi beyaz -fasuljeyi . rilen bir ev yandı San, yahut Soya denilen bu çalışmaya miyaz giserir,| EVI pansiyon halinde tutan kadın çıldırdı Mısırda Nahas Paşa lehinde tezahürat iskenderiyede üç saat süren bir çar- adi tl iyi ike »si getirmiş olmıya- en fasulye smai bir birinci dorecede le boya için kullanılan'yağ çı- Tun otomobillerini boyamak İ iyaç vardır. Fazla | Oya fasulyesinin elâstiki o | rl ineler ile sıkıştırıla» Vine i iL kalmlıkta tahtalar ha tah ; hu sik dam siya Dalar Me mani olduğu OD, Ya Matt ge ellik Sayılır, noktüsmdan tahta- ASIM U Yanan ev ve çüduran Kadın. rr ya (Sonu: sa 6 sü 5) i (Yazısı 2 nel 5: pışma oldu, kırk ire yaralandı. Başvekil ve hariciye vebili bugün şehrim'zde kara, 18 (Telefonla) — Başve- kil B. Çelâl Bayar, refakatinde Ha- riciye Vk iz B. Aras oldu- u halde, eleme da İs- akşaı tanbula Daria etmişti .. u sabah şehrimize gelmiş olacak İK ADEALAYI döne- Balkan Antantı konsey içtimaâı Yi pıldığı sale kendileri ran e vel e rdır, Yeki Mesir Başvekili Nahas Paşa İskenderiye, 18 (A.A ajansı bildiriyor: ) — Reüter Yeşil gömleklilerin üç saat kadar Süren bir ei arr ime kavgalara sebep işi cü öz 6 Si 5) A ai her tarafında aynı fi- yatla satılacak Kasapların halkı aldatmaması için esaslı tedbirler SUDE 'azısı 2'nci sayfada)! |

Bu sayıdan diğer sayfalar: