20 Şubat 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

20 Şubat 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PAZRR ŞUBAT 1938 YIL: 21-3 Sayı: -1312|İ İSTANBUL «— Ankara Caddesi pe ireme : Posta kutusu: 46 (İstanbul) AR £ 9.0 Telgraf söresi: Kurun , İstanbul Telef. 21413 (Yazı), 24370 (İdare) Yarın 12 sayfa Sayısı heryerde Almanya Avusturyadan daha başka şey iste- yecek mi, istemiyecek mi ? Almanya italya ile temasa geçiyor ingiltere italya ile anlaşamadı Halkevlerinin yıldönümü gün m muhtelif yer- v 7 balkevinin yıl aa tır; yni za- nide: halkevi: daha Açılış töreni yapılacaktır. Saydarı Eden'i in istifa SI muhtemel 8 yaklaşan halkeri üyeleri Viyana, 19 — Nikbin olan- bir yıldönümü töreninde lar Avusturyanın istikbalde Alman- e pe e İİ SEE a va ş iyi EA ia bulu si iş # mıyacağını söylemektedirler. di e re rad Bedbin olanlar bilâkis Ayusturya- a : nın İstiklâli için giriştiği mücadele- leri kuruluşu nin sona ermökten uzak olduğu ka- Yü olmuştur. Fakat Cumhuriyet naatindedirler. İsi üksek himayesi al- itaraf müşahitler ise lerin urulan kültür ve içtimai Reichstag'deki nutkunu ve Se eh. essesesi bütün memlekette bi nigg'in Diyet meclisindeki beyanatı. İçin hakiki bir ihtiyaç olmuş- yim nr alâka ile bekl bunlar evleri bulundukları in $ malüm olduktan sonra vaziyet hak- mevcut her smıf entellektüel kında ciddi bir hüküm vermek imkâ- şları çatıları altmda nı hasıl olacağını ümit eylemekte- yı münevverler hem kendi dirler. Komtinistlik aleyhtarı misak kep EN 7 m Bütün Ba Ts blyları e e Ni Ra ipek rail Se m Ni e tu e mii ini 1 | “ n nmam ı > a i itihak i hak ç | receği amet Le , eden genç deniz Sabri İonrak | e gedikli subayları öldü eli In) ai zizam HAVA ma yını ni oldundu? ıgto: on, 19 (A, — Dün mebu- 21 hakkında i- arlov, pi demiştir ki: Su tarzda hücumlara karşı harp ge- ileri tamamiyle âciz bir vaziyette Bu hi kili ee iki intiba... Dünkü » merasimden eni; ei yn! ala iz Bedikii subay mektebinin , bidesi önünde, saat üçte başlanmış, ktır. YAL ıları, 4500 İN gelen z hk metre yükseklikten her nevi harp ge- mezunlarınm dün fiilen | mızıkanın çaldığı İstiklâl marşma ilin kr Vi yaka mavı. vr Ya İltihakları merasimi yapıl- genç ir m de gür sesleriyle I iki a — iştirak etmişlerdir. z Ral tesiri aynen havada yap - ie topl, izciler ire sonra mek- di men e İNE) marşından sonra deniz ku- Sum Ir. Başlarında de- | peer. le öylemiş, ig ie "Ra a ai ni şimdi e b mektep kumandanı genç miyle hazır! bulunmaktadır. Bi e mü ha ği ve mizika ile be- ei dilemiştir Mektep oi hticum sin hakkında tatbik sa- başı - Galai Mi subaylardan bir k ai m > la detertin & bugünün hatıra- — Hitlerin bugünkü nutku bekleniyor Başvekil ve Hariciye vekili şehrimizde Cumhur reisimiz tarafından ka- bul edildiler, bugün Ankaraya dönmeleri muhtemel li i i Başvekilimiz ve arkadaşları Haydarpaşa istasyonundü.. vekiliniz Celâl Bayarla Hariciye | rın ayrı ayrı ellerini sıkmış, sonra bah o vi B. Rüştü Aras sal 11,3 fia Vekili ile görüşerek istasyondan Hiydarbağaya gelen muhtelit ka- | çıkmış, Hariciye Vekili il likte A- tarla şehrimize gelmişlerdir. car motörüne binmişler; İstanbul yaka Başvekil ve Hariciye Vekili Haydar | sına e Perapalas oteline inmiş» | paşa istasyonunda Reisicumhur baş- | ler | yav: Celâl, Vekili bay Ali iii bay Celâl Bayar ve Harici- Çetinkaya, saylavlardan bay Kılıç Ali, | ye Vekili bay doktor Rüştü Aras, dün bay rat “Abbas, sim, Çoruh | öğle yemeğini Perapalağ otelin 2 valisi: bay Refik, Sümer EMU mişler ve bir müddet istirahatten son- müdürü bay Nurullah Sümer, İstanbi ra saat 17 buçukta Dolmabâlhçe sara- vali ve belediye reisi bay Muhiddin Üs | yına giderek Büyük Önder © Atatürke tündağ İstanbul kumandanı general | saygılarını sunmu: E. alis emniyet direktörü Salih Kılıç ile Başvekilimiz ağlebi ihtimal bügün Ankaraya dönecektir. Hariciye Veki- diğer birçok zevat tarafından karşılan mışlardır . Böşvekil trene bağlanan hususi gondan inince kendisini mi linin de kendisine refakat etmesi muh. temeldir. Mi Ankarada eymen bir muhakeme Elektrik kordonuyla metresiniboğanadam “Durun! hakikati söyliyeyim bu işi ben yaptımı,, dn Yazısı 6 tıncı sayfada) Kaleci me e ieakee Milli kümenin ikinci haftasında Fenerbahçe Muhafız gücile berabere kaldı tasara; Yoliyle Taksime yeli ri © Taksim Cumhuriyet 4- sını kaydetmişlerdir. mel gemilere karşı da müessi: Beşiktaş Alsancağı 3-0 yendi Yağıs üçü

Bu sayıdan diğer sayfalar: