February 21, 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

February 21, 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PAZARTESİ ŞUBAT 1938 YIL: 21-3 Sayı: 7223-1313 ISTANBUD « Ankara Cad Posta ei 46 (İstanbul) ZE Telgraf aöresi: Kürüs ; Tetan$ul ... MAR) rma © Telef, 21413 (Yazı), 24370 (İdare) Bugün 12 sayfa Sayısı heryerde Hitler Dün eklenen Nutkunu Söyledi Bolşeviklere hücum | ingiliz siyasetini tenkit ediyor “3. Stalin bolşevizm "düşünceleri ve niyet- leri hakkında her halde B. Edenden daha sa'âhiye ee B. Hitler; Avusturya hâdiselerin- den sonra merakla beklenen nut- (Rays- I n devlet ri. styezil mey- nyi nusani 1933'de iktidar m. (Sonu Sa. 10 Sü. 4) Hitler bir nutkunda ei... ingiliz kabinesindeki ihtilaf den istifa etti Italya ile anlaşmak için “| aşvekil ısrar ediyor; hatta Mu- | Soliniye bir proje gönderdi | b | | İ ! 2 enin Yerina geçeceği söylenen Dün istifa eden İngiliz Hariciye nazırı Lord Halifaks B. Eden Halkevlerinin kuruluş yıl- dönümü dün kutlandı Dahiliye vekilinin mühim nutku Ancak ve ancak Atatürk inkılâbının ve bu inki- âp prensiplerinin memleketimizi koruyacağına bin bir misalle inanıyoruz Mini » en ve terbiyelerin — nam şüphesiz ki aile ocağında | ilhassa ana ii cağında Kremli 20 (Telefonla) — Hal EE Rüyalar e Mem e dönümü bugün memleketin her tara- fında büyük bir iğ ML milleti muvaffakiyetini als le nd sağlamlığrna, Türk kadı- ım ahlâk ve karakterine borçlu. masebeti le Ankara Halke- etmenlerin irfan ve vicdan rcu kendilerine verilen emanet milli seciyemizin icapları dahilinde medeni terakkinin ile şartlarma göre yetiştirilmektir. Türk milleti, esas itibariyle, sağ. lam bünyeli bir ulustur. ia saat 16.30 da İstiklâ) rını öğmüş ve 42 yeni halkevini aç Öl m 3 Gk pi mıştır, » Dahi Vekilimizin sik sık al e > Döklliye ve Parti Genel Sekreteri “<4 “Biyasml ve sosyal #limlerim bi | (Sonu Sa. 4 Si. 1) » OB. Şülerii Eaya yerde vasfresasisi milli olmaktır. Bulgaristanda Mebus olmak isteyen Türkün namzetliği reddedildi 'ususi) — Bul Şehrimizdede üç yeni Halkevi açıldı Dün Halkevleri bayramı şehrimizde de büyük törenler le kutlandı heyetinde ilani acaktır. erce Bulgar zet mm âne Türk olarak ae imak ü re Kemaller a gemin koymak istiy ofyadı Mehmet Cali pamerii Razer mahkemesi reddetmi Yeni 7 ranyaya Mi Türk EA le tek Türkün dahi girmesi- tle mumanaat edilmiştir. j e ile le «Güneş Mu Alman ve sa lat saz istiyen Baş- Tnin bişi arzusuna evvel İejet etmiş olan B. Eden bulunuyor. a2 (Hususi) — Kahinede (Sonu Sa 4 Su 5) Güneş ünkasteleei Huhufız nü 3 -1 yendi hafızgücü- Eminönü Halisvinde e a yes Yeni halkevleri KİK Mimi ve Ba y kazalarında a: Fati iü açılış törenine saat 15 te Halkevlerinin Ee yıl dönümü dün yurd büyük törenle klan ll Ş un altıncı her yanında mü hrimizde bulunan yedi vr başlanmış, açış sözünü İlçe başkanı Ce- iç halkevi daha katılmış v. alettin Fazı pmıştır. Bundan son retle şehrimiz halkevinin e. onu | ra Evin yeni başkanı Bay Sırrı Enver i bulmuştur. (Sonu Sa. 10 Sü.1) Karadenizde Kar tipisi tekrar o? başladı su, Cümhuriyet, Hori ri , Eğe, Tuş, Emek ri Kur Sinop limanına İ Dün yurdun bir çok yerlerinde kar ere hava tekrar iel Bil - sa Karadenizde yeni başlı şlıyan pi ır. i ke tipisi yolda bulun: e apur- İsi Deniz Ticaret müdür. i hülesi önünde idi bir lar alıkı Bl en yeni limanlara a ğin ha Ep Karadenizde I (Yarısı akısı 9 ncusayıfada) 3 mecbur etmiştir. Bu arada Ak

Bu sayıdan diğer sayfalar: