22 Şubat 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

22 Şubat 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sayı: 7224-1314 | EZ A ZEN e İSTANBUL — Ankara Caddesi Posta kutusu: 46 (İstanbul) iki mühim hadisenin ertesi gününde Eden'in istifasından sonra | Hitlerin nutkundan sonra ye EN Telgraf adresi: Kurun . İstanbul ..r | ... Telef. 21413 (Yazı), 24370 (İdare) Almanya ve ilalya mem Amerika ve Tansa ma Londra, 2 (Hususi) — Baş Ülser İma e rlin) in ki Üzerine ttal si b. Grandi, bu sa- li de ay âlet dairesine hi Distir, © eyer akar ile Hari vekil ie bay Fate bulunmakta Bay Grandi, e dairesinden Sat 11AS tea m ai nazır vekili Londra — Resmen bil - die göre Lord Halifaks şimdiki Hariciye ie işlerini idareye mez Mez edilmiştir. (Sonu Sa. 4 Sü. 1) etanhıılıın SEkiik davasi Biektrik şirketinin e e eri sürülen talep- Jeri kabul edişi çok kurnazca ve ka- İİ me ame m mm an çamaklıdır. btn Vekâleti ile İstanbul elek- VE İİrketi arasında uzun zama! dir devam eden ihtilaf rk ma ME Meticeye doğru ii inkiş. Blm Ma Bunu Vekâlet ile gk şirkete m la ce; ereyan eden Perianal saim rinin halktan birta- bi i parala anı bir derr- h Avusturya nun..| Almanyanın.. İspanya hzun| ilalyanın mı? 21 (Hususi) — Vaşington da Hitlerin nutku pek iyi karşılanma - mıştır. J ın İspanyanın bolşevikleş erimesini kab etmi, ye ide ii - ı bırakmak için yapılan Nd heri se ilerki. aris, 21 (Hususi) — Hitlerin nut- kurdan ehalödi “Figaro,, gazetesi di. yor ki; “İspanya meselesi hakkında kay dedelim ki Franko ile beraber İspanya- da harbederi Almanlar ve İtalyanlar, (Sonu Sa, 4, Sü. 2) Kendisini artık si- 4hlanmakta . haklı gören Amerika Öum Ruzvelt Eden çekilir çekil İtalyan. elçisi ile görüşen B. Çem- berlin Bitler, Berline çağırıp görüştüğü Avus turya | Dahiliye namri ile yanyana... Almanya şimdi de Çekoslovakya'ya Bazı tekliflerde bulunacak Ordaki Almanların muhtariyet kazan- maları İçin yardıma hazır dra 21 (Hususi) — “Deyli Tel. | Romaya gittiği zaman Şuşnig-Hitler graf” gazetesinin yazdığına göre, | görüşmesi hakkında Musoliniye a - yeni Alman hariciye nazırı Fon Ri-| hat verecektir. undan maada, Or- bentrop, önümüzdeki hafta içinde (Sonu Sa. 4 Sü, Yü Avam kamarasında a e am Edenle Çemberlin Aralarındaki ihtilâfı anlatdılar Londra, 21 (Hususi) — Bugün A- vam kâmarasında çok heyecanlı bir üküm in Mi a beder yi olmuştür. ii Erdi iln dün- Eden, istifa etmiş nazırlara ait | yada caridir. la yaran oturuyordu. Ayağa kalk- n şiddetle alkışlandı. Eski lari ri- ii Mi değildi tere müvacehesindeki hattı hareketi, Başvekil ve n İngiliz - İtalyan müzakerele- k başka 1 türlü düşünüyorlar. Ri labilir. rine başlamayı yerinde gösterece Sonu Bugün 12 sayfa Sayısı heryerde Başvekil B. Celâl Bayar Hariciye Vekilimizle beraber Başvekil ve Hariciye vekilimiz Şehrimizde bulunan diğer vekillerle beraber Dün akşam Ankaraya gittiler Kiler büy önler Kai Gri larını sipir rdır, dindenberi şehrimizde bulunan ayar ve Hariciye Ve- i sta: akşam nı ki husust dairelerinde meşğul olmuş - (Sonu Sa. 4 Sü. 5) İRomanyada yeni Ana yasa neşredildi Kanunla fırkalar ve parlamen- tolar ilga ediliyor,italyadaki gibi bir meclis kuruluyor ATATURK iyeleri Atatürkün (bu tanbuldan iüetle si çarşam gün) İstan! ba günü Ankarayı şereflendirmele. ri ei A eldi TÜRK ağ mada Rİ Riyasetioumhur umumi kâtipli - ğinden: 'Halkevlerinin kem müna - sebetile halen mevcut hükümetin istiklâl ve otoritesini tar- om sa 4. SU.) olan ve yeni & Karol açılan Halkevle: vala Atatürke, 21 (A.A.) — Yeni Romanya vatandaşların samimi ve yüksek anayasası bi çık. biğlerisi ve kültür çalışmalı aki i şuurlu azmini bildiren telgraflar Yeni , Romanyanm rejimi: gelmektedir. Bundan Oi ii ni te ile bu bu “rejim aleyhinde b lanan Atatürk, teşek inin lg ak etmekte, vatan- ayr ilklerin iletilmesine İ > haklarmı ve borçlarımı tesbit mad Ajansmi memur etmişler- | Gabri Toprağın cena- ni anlat k bil ğer taraftan, birçok vaatlar yapıl- Beni rime e De yan ağmen, İspa; mese- |; Egümelinin umüumiyet iikerii mi an halli yolunda da pek az te-İj nelmilel ra ve bilhassa İngil- | rakki kaydedilmi, Sİ ze merasimi 3 ik ze saat onbirde Alman hasta- ei EN an — ölümünü Tüdestirle aki verdiğimiz Cena Manisa saylavı ve eski Ziraat Vekili Sabri T: cenaze merasimi dün yapılmıştır, "(Som Sa 48 4 Sü Pa

Bu sayıdan diğer sayfalar: