22 Şubat 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

22 Şubat 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SALI 22 ŞUBAT EE Edenistifasının sebeplerinianlattı, BAŞMUHARRİIRİ: AHMET EMİN YALMAN İngiliz Meclisinde Münakaşa Başvekil aleyhine nümayişler oldu İngiliz - İtalya Müzakeresi Başlıyor Avrupada Müşkül Dakikalar Ahmet Emin YALMAN Iman Devlet Reisi B. Hit- ler, çoktanberi alâka ile beklenen nutkunu evvelki gün okudu. Bu nutuk dünyaya yeni *bir şey öğretmedi. Hitler en şid- detli bir lisanla dünyaya mey- dan okuyor ve cihan iş'eri hak- kındaki eski görüşlerini ve fi- kirlerini sert bir şekilde tekrar ediyor. Hitler Fransızlara: “Size zararım yok.,, diyor ve düşmanlığının Rusya Üzerine toplandığını, Avusturyayı Almanya ile bir saydığım, hariçteki diğer Almanların kurtuluş günü w- zak olmadığını söylüyor. Milli bir İs- panya hükümeti istiyor. Milletler Ce- miyeti hakkında eski tecavüzlü İisa- »: kullanıyor. Kredi açmak suretiyle ileri sürülebilecek anlaşma imkânla- Tın iptidadan reddediyor ve aakeri üstünlükle beraber iktısadi üstünlük vüzünü hoş görüyor ve bu tehlikenin beyazlar için komünist tehlikesinden hafif olduğunu söylüyor. Hitlerin nutkunun satırları arasın. da, siyasi tarikat taassubuna dayana- Tak yabancı milletlerin mukaddera- ana karışmak iddiaları okunmakta- dır. Bu nutkun hususiyeti, Avusturya, kalesi içinden fethedildikten sonra Söylenmesi ve dünyayı olmuş, bilmiş Vakalar karşısında bırakmasıdır. Are selinin aşağı doğru akma-| $ı tehlikesi karşısında Fransa Üc Çekoslovakyada hüküm süren ar- $u ve kanaat, sonuna kadar mukave- Met yolunda idi. Fakat Fransanın es- İ müttefiki sıfatiyle bu mukaveme- Ortak olması beklenen Lehistan Şekildi. Küçük İtilâfta dahil bulunan manya ve Yugoslavya da gevşedi. Berlin — Roma mihverinin kuvve- hakkındaki bütün sözlere rağmen talyanın, Alman kuvvetlerile Bren- 7 geçidinde karşılaşmayı göze al- iyacağı ve Avusturyanın Almanya birleşmesi tehlikesi karşısında di- tarafa geçeceği umuluyordu. Hit- in attığı adım ve bunun İtalyadaki| âkki tarzı bugün şu kanaati uyan-| "iyor ki İtalya, bakirliğini korumı- Al, Sistiğı Avusturyayı kendi eliyle ti 1 Meri, Ispanyadan Gönüllülerin Çekilmesi Formülünü Italya Kabul Etti Fransa Hariciye Nazırı Delbosun da Çekileceği ve Fransanın İtalya Ile Anlaşma Yapacağı Haber Veriliyor Londra, 21 (Radyo) — İngiltere | meselelerin haline çalışmak yolun « Hariciye Nazırı Mister Eden ile Ha-| da takip edilecek metot hakkında dâ riciye Müsteşarı Lord Kranborn dün | aramızda ihtilâf bulunduğuna dair gece İstifa ettiler. Mister Eden Baş-| kanaat hasıl etmiş bulunuyorum. vekil Mister Chamberlsin'e gönder-| Memleket işlerini idareye davet e - diği mektupta şunları söylemiştir: — | dilmiş kimselerin tam bir ahenk için- “Son günlerin vakaları, haddiza -| de çalışmamaları memleketin menfa- tinde mühim olan ve çok mühim ne-| atlerine muvafık düşmiyeceği için de ticeler doğurması muhtemel olan bir | rin bir teessürle sizden ayrılmağa ka karar hakkında aramızda derin bir| rar verdim. nokta nazar ihtilâf bulunduğunu) Mister Chamberlain bu mektuba meydana çıkarmıştır. Ben, tasvip e-| verdiği cevapta, istifayı derin tees - demediğim bir siyaseti parlâmento-|sürlerle | karşıladığını söyledikten ya tavsiye edemem. Bundan başka, sonra Mister Eden'in hizmetlerini bugünkü beynelmilel meselelerle bu| (Arkası 7 incide! 'Başvekilimiz Dün Ankaraya Döndüler Hariciye, Nafıa, Maliye ve Gümrük Vekilleri de Dün Gittiler Birkaç gündenberi şehrimizde bu- lunmakta olan Başvekilimiz B. Celâl | Bayar, dün Porapalas otelindeki hu- susi dairesinde bir müddet istirahat a, alara teslim etmiş, buna kr-şı- 9larak kendine alt menfaatler te- etmiştir, | ünyanın bu vaziveti karsısın- da bütün iş İngiltereye daya- ? Son senelerin eranyietsiz- inde demokrasi âlemi için ye- Miyord, 28 içi “pe “ümit noktası, İngilterenin pren- Moy, setine dürüst bir surette bağ- Mas) ve dünya barışını zayıfların iha, an pazarlık ve fedakârlık şek- < Satın almıya razı olmamasıydı. » #ilteredeki çokluk. prensip gidi- Muh Laratardı Buna karşı müfrit an, , Zakâr bir azlık, pazarlık yo, Ve şe Diye Avrupanın merkezine A işlerden el cekmek su- v ve İtalyayı serbest tar görünüyordu. Halifaksın Ak| bu azlığın| Koparılan kıyamet akâr azlık geriye çe- ihtiyacını duydu. (Devamı 7 neide) e muhafaz, ek etmiş ve akşam üzeri, yanında Hari- siye Vekilimiz Dr. Tevfik Rüştü A- ras olduğu halde Dolmabahçe sara- yına giderek Cümhurrelsimiz o Ata- türke mülâki olmuşlardır. Başvekilimizle Hariciye Vekilimiz, | sarayda bir müddet kaldıktan son-| ra, Büyük Öndere Veda ederek saat 18.45 te Acar motörile Haydarpaşaya geçmişlerdir. Başvekilimiz. Saat 19,30 da kalkan bir trenle Ankaraya hareket etmiş- tir. Başvekilimizle birlikte Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras, Maliye Ve Satılık .. Villâ © cer Um ve tramvay'durağında; 5000 metre mürab bas çiçekli, bağlı ve meyvalı bahce Avrupa tarz mimarisinde yapılmış içinde güze or vili satılıktır. İzahat için Bahçekapıda Lıman hanım da asma kat 63 numarada Umum Emlâk İşlerine müra. saat edilmesi ! Telefon: Viyanada Hitlerin N Londra, 21 (Hususi) — Her Hitle- rin dün söylediği nuluk dolayısile A- vusturyanın birkaç şehrinde ve Viya nada bazı nümayişler olmuştur. Vi- yanada 2000 Nazi Yahudi mahallele- ri üzerine zabıta bunları dağı Gratz, Lintz, ve daha başka yerler de de nümayişler clmuş ve zabıta ile müsademeler vuku bulmuştur. Avus turya hükümeti vutanseverler cephe- sinden başkasının nümayiş yapması- menetmiştir. Bu yasak dört hafta devam edecektir. Avusturya hâdiseleri bugün Avam İkamarasında mevzuu bahsolmuş Sir John Simon. Avusturya kaynakların v” Atatürk, Tebriklere Teşekkür Ediyorlar İstanbul, 21 ÇA:A,) — Riyasetletim hür. Umumi Katipliğinden: Halkevlerinin yıldönümü münmse: betile halen mevcut olan ve yanl a: çilem halkevlerinden, Atatürke, va tandaşların samimi ve yüksek Nisle vini ve kültür çalışmalarındaki şuur. azmini Bildiren talgrsflar gelmek- tedir. Mundan çok duygulanan Al türk. teşekkürlerinin ve başarı di ieklerinin iletilmesine Anadolu Ann sını mamur etmişlerdir. malümata göre. Berchtes gaden görüşmeleri neticesinde hiçbir muahede imzalanmadığının te söylemiş ve Avusturya tebliği hatırlat. dan alı resm n sonra, Avus- ne gibi hi- maye ve istiklâl teminatı verildiğini (Devamı 8 incide) ş Hn Ve Tayini Bir Taki 2115 Hitlerin Nutkundan Sonra.. 2000 Nazi Yahudi Mahalleleri Üzerine Yürümeklstedi utku Fransada Soğuk, Roma ve Tokyoda İyi Karşılandı Avusturyanın Nazist Dahiliye Nazırı İnguart kat .Aleviler, Yurtiçinde ve Yurt Dışında Türktür Profesör Hasan Reşit Tankut Adanada Eti Türkleri | Hakkında Çok Mühim Adana, 21 (A.A.) — Dün parti bi- | masında, memleketin münevver genç liği ile tarih ve etnografya mevzuu İüzerinde zengin bir konuşma yapmış olan Maraş saylavı profesör Hasan Reşit Tankut, bugün de Adana kız Jenstitüsü konferans salonunda önem li bir konferans vermiştir. Konferansın mevzuu “Eti Türkle- ri, idi. Şiddetli alâka uyandıran bu İkonferansa vali, kumandan, belediye Bir Konferans Verdi muallimleri, her seviyede vatandaş- lardan kesif bir dinleyici kütlesi işti- rak etti, Profesör Tankut, Kemalist Türki. yenin bütün dünyaca hayret ve hür- metle karşılanan bugünkü varlığını izah ettikten sonra demiştir ki: “— Bizi bu üstün ve aydın varlığa erdiren enerjinin bir kaynagı vardır. O kaynak şudur: Devlet idaresi için konulan esasların Türkün sosyal ve 32 orta ve ikmektep müdür ve fDevamı 8 incide) Tekirdağlı Bankof'u Tuşla Yen Paris, 21 (Tele- fonla) — Türkiye Başpehlivanı Te. kirdağlı Hüseyin pehlivan bu gece Spor © Sarayında Bulgar güreşçi Ban kof ile güreşti. Spor Sarayı çok kalabalıktı. Tekir - dağlı ringe çıkınca çok alkışlandı ve kısa bir seremoni- den sonra güreşe tutuştular. . Tekir. dağlı daha ilk ham lede çok üstün olduğunu göstermiş- ti. Nitekim neticede bu üstünlüğü is- pat etti. Tam 11 dakikada Hüseyin pehlivan Bulgar hasmını tuşla ma lüp etti ve şiddetle alkışlandı. Halk di kili B. Fuat Ağralı, İnhisarlar Vekili B. Ali Râna da ayni trenle Ankaraya gitmişlerdir. B. Celâl Bayarla vekillerimiz, Hay- darpaşada hürreisimiz adına başyaver B. Celâl Cümhur riyaseti “Bravo Türk!,, diye bağırıyordu. (Bugün spor kısmımızda arkadaşı- mız Eşref Şefik'in bu hususta bir ya- zısinı bulacaksınız.) Müthiş Bir Fakir Londra. 21 (Radyo) — Hindista; Boğbelilimiş de Dr. Aras hareketlerinden biraz önce hususi kalem müdürü B. Süreyya, esİdan gelen bir habere göre şimal taraf ki Başvekil general İsmet İnönü. İs-|larında bir fakir müthiş bir rekor tanbulda bulunan saylavlar, vali B. | kırmıştır. Başı boynuna kadar kuma Üstündağ, vali muavini B. Hüdai, İs- gömülmüş olarak tamam 91 gün bu tanbul kumandan vekili general Ce-|halde kalmış, bu müddet içinde hiç (Devamı 3 üncüde) İyememiş ve içcmemiştir Bütün Salâhiyetler Kralın , Romanyada Anayasa Resmen Neşredildi Fırkalar ve Parlâmento İlga Ediliyor Temsili Bir Meclis Kuruluyor Bükreş, 21 (A.A.) — Yeni anaya İsa, Romanyanın rejimini tesbit ile İ bu rejim aleyhinde her türlü hareke ti yasak etmekte, vatandaşların hak larını ve borçlarını tesbit, hükümetin istiklâl ve otoritesini tarsin eylemek te, zirsatçilerin, işçilerin, entellektü ellerin ve diğerlerinin parlâmenio - daki temsilleri nisbetini kararlaştır. “ makta, hırsızlık ve bilhassa ihtilâsle rı şiddetle cezalandırmakta. İstimlâk suretile köylülerin eline geçen ve ge çecek olan topraklarda bunların mül kiyetini tanımakta, devlet, tarafın - dan istimlâk olunan madenlerin sa « hiplerine daha adaletli bir para te - min eylemekte ve Romanyada bir a- ırdanberi oturan ekalliyetlere mü savl vatandaşlık hukuku vermekte - dir. Resmi gazete anayasa ile birlikte kralın millete bir beyannamesini de neşretmektedir. Beyannamede deni - yor ki. (Arkası 7 incide) Romanya Başvekili Patrik Miron

Bu sayıdan diğer sayfalar: