22 Şubat 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

22 Şubat 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 B.Edeninistifası her yerde büyük bir tesir yaptı Birçok gazeteler bu istifayı Ingiltere için bir felâket sayıyor Londrada...
 İngiltere ile italya arasında konuşma başlıyor İtalya gönüllülerin geri çekilmesini kabul etti Londra 21 (AA.) — B....
 Amerika hayret içinde.. Ingiliz başvekilinin mesaisi Amerika halkı tarafından fena karşılandı Vaşington 21 (AA.) — Amerika
 Avam kamarasında dün gürültülü bir celse aktedildi Ekseriyet kabineye müzaheret edecek, muhalifler aleyhte takrir verecekler
 MDikkatlerı — Kırma imlâ «Kırma» hayvanlarda yakışık alır; Ayrı ayrı cinsten keçilerden, köpeklerden yeni cinsler...
 Başvekille diğer vekiller dün Ankaraya döndüler Vekillerimiz hareketlerinden evvel büyük Önder Atatürk tarafından kabul...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugün sahife Sene 20 — No, 6949 — Fiati her ay 5 kuruş SALI 22 Şubat 1938 “Avâm kâyidrölünda dün gürültülü bir celse aktedildi din Ekseriyet kabineye 'müzaheret edece muhalifler aleyhte takrir verecekler Ingiliz başvekili salona salona girerken bir taraftan alkış diğer taraftan da tehzil sesleri yükseldi B. Chamberlain, B. Eden, B. Ate httlee izahat verdiler Londra 21 (A.A.) — Avam kama ştir. Mebusler, Hariciye Na- zırı B. Edenin istifasına Roma - Lon- dra münasebetlerinin sebep olduğu- nu kaydediyorlar. Müzakere açılmadan çok önce sa- lon huncahınç dolu idi. Bütün meb- uslar yerlerini tutmuş ve diplomatla- ra mahsus tribünlerde de bütün bü- yük elçi ve elçiler hazır bulunmakta İdi. Bu tehacüm ve bu hava, bu par- lâmento hâdisesinin istisnai mahi- yetini ortaya koymaktadır. Bu hava ekseriyet sıralarının şid- deli alkışları ve muhalefetin tehzil sesleri ile karşılanan Nevil Chamber- lainin girmesile daha dalgalı bir hal almıştır. B. Chamberlain hiç bunları duymu- ün nadir celselerinden birini Amele partisi Wi- B. Chamberlain deri B, Attlee yormuş gibi yürümüş ve yerine otur- muş, müteakiben mutat vechile bir | ” sualle celse açılmıştır. Bugün, dış işleri bakanlığına taak İ lük eden suallere B. Edenin yörine Sir John Simon cevap vermiştir. A- vusturya meselesi hakkında ilk be- yanatını yapmak üzere ayağa kalk- tığı zaman muhalefet - sıralarından yeniden tehzil sesleri yükselmiş ve John Simon bir müddet süküt ile sü- künetin tekrar teessüsünü bekledik- ten sonra söze başlamıştır. John Simon, Avusturya menbaların- dan alınan malümata göre, Bereh- tesgaden görüşmeleri neticesinde hiç bir resmi muahede (imzalanmadığı tebarüz ettiğini söylemiş ve Avustur- yada neşredilen resmi tebliği hatırlat- mıştır. (Devamı 8 inci sahifeğe) B.Edeninistifası her yerde büyük bir tesir yaptı Birçok gazeteler bu istifayı Ingiltere için bir felâket sayıyor Londrada başvekâlet önünde toplanan “ halk “Edenimizi isteriz ,, diye bağırdı B. Eden ve refikası Londra 21 — B, Edenin istifasına, İtalyaya karşı takib edilecek politi- kadan ziyade Başvekilin, - Hariciye 'Nazırına haber vermeden İtalya sefi- rine bir mektup vermesi sebeb olmuş- tur, Bu mektupta - İngilterenin ne şartlarla müzakereye girişeceği bildi- rilmektedir, Şartların başında İspan- yadaki gönüllülerin geri çekilmesi vardır. B. Eden de bu noktada ısrar | ettiğinden Başvekille aralarında gö- rüş farkı yoktu. n mektubundan an- kten sonra haber- it altında Hari- demiyeceğini kadar görü duğu mutalâasındadır. | B. Edenin istifa mektubu Londra 21 (AA) — B.EdenB. Uhamberlain'e gönderdiği bir mek- tupta bilhassa şöyle demektedir: «Son günlerin vakayii, haddi za- tında mühim olan ve bir çok netayiç (Devamı 8 inci sahifede) | Meşrutiyetin merakı celbeden safhaları İttihad ve Terakki cemiyetinin bugüne kadar tam bir tarihi ya- zılmamıştır. Buna medar olmak üzere şimdiye kadar yazdıklarımı- za ilâveten elimize geçen bazı ve- sikalarla yeni aldığımız malüma- tı bugünden itibaren Saray ve Babıâlinin içyüzü sütunlarında neşre başlıyoruz. Ingiltere ile italya arasında konuşma başlıyor İtalya gönüllülerin geri çekilmesini kabul etti Londra 21 (AA) — B. Cham- berlain'in vaki daveti üzerine B, Grandi bu sabah saat il de Başvekâlet © dairesine gelmiştir. Başvekilin yanında Lord Halifax ile Hariciye Nezareti daimi kâti- bi umumisi B. Cadogan bulun- makta idi, B. Grandi, Başvekâlet daire- sinden saat 11.45 te ayrılmıştır. Londra 21 (A.A.) — İyi malü- mat alan mahafilden öğrenildi- gine göre, İlalya büyük elçisi Grandi bugün o Chamberisin ile yaptığı mülâkat esnasında gönül- lülerin geri çekilmesi meslesinde İtalyanın cevabını tevdi etmiş olduğundan İngiliz - İtalyan mü- zakereleri kati olarak pek yakın- da başlıyacaktır. Dikkatlor: —şşmmma Kırma imlâ «Kırma» hayvanlarda yakışık alır; Ayrı ayrı cinsten keğilerden, köpek- lerden yeni cinsler çıkarılabilir; atla eşeğin birleşmesinden de katır doğar, Fakat imlâda «kırmaz olur mu? Ya telâffuza göre: Nivyork, Miki, Makdonalt, ih... Ya imlâya göre: New - York, Mickey, Mac Donald, Hepimiz, istismasız bunu yapıyoruz. Hiç de hoş birşey değil, Çocuk dünyası Hediye kazananların isimleri 10 uncu sahifemizdedir. Hesap defterleri En iyi kâğıda basılmış, hakiki İngiliz press kartonu ile elldlenmiş sağlam, zarif ve ucuz Yevmiye, kasa defterleri - muavin defterler 200, 300, 400 sahifeli: 140, 115 ve 250 kuruş Akşum matbaası — Telefon: 24240 Telefon: 24240 (İdare) 2449 (Tahrir) 4248 (Müdür) — 20113 (Klişe) Hee diğer “vekiller Ankaraya döndüler rimiz hareketlerinden evvel büyük k, Önder Atatürk tarafından kabul edildiler Başvekil B. Celâl Bayarla HariciyeVekili B. Rüştü Aras istasyonda İki gündenberi şehrimizde bulunan Başvekil B, Celâl Bayar Hariciye Ve- kili B. Tevfik Rüştü Aras ve Maliye Vekili B. Fuad Ağralı dün akşam Ankaraya gitmişlerdir. Başvekil B. Celâl Bayarla diğer ve- killer dün sabahtan akşama kadar bir tarafa çıkmıyarak otelde meşgul olmuşlar, akşam üzeri Dolmabahçe sarayına giderek Relsicumhur Ata- türk tarafından kabul edilmişlerdir. Başvekille diğer vekiller refakat lerinde Riyaseticumhur seryaveri B. Celâl, Hususi kalem müdürü B. Sü- reyya, bir haftadanberi şehrimizde bulunan general İsmet İnönü, şehri- mizde bulunan mebuslar, Brüksel sefirimiz B, Cemal Hüsnü, Yali ve Be- lediye Reisi B. Muhiddin Üstündağ, polis müdürü B. Salih Kılıç ve daha bazı zevat olduğu halde saat 18,55 de Acar motörilea Dolmabahçe sara- yından hareket etmişler ve saat 19,20 | de Haydamaşa rıhtımına çıkmışlar İ ve İstanbul kumandanı general Ce- mil Cahid, Merkez Kumandanı gene- ral İhsan Ilgaz ve daha bir çok zevat tarafından karşılanmışlardır. Başvekil B. Celâl Bayar garda on dakika kadar General İsmet İnönü, ve kendisini uğurlamağa gelen diğer zevatla ayrı ayrı görüşmüş ve hepsi- nin ellerini sıktıktan sonra eksprese bağlanan hususi vagona girmiştir. Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü Aras ilediğer vekiller kendilerini teşyie gelen zevatı samimiyetle s6 lâmlamışlardır. Dün Ankara yolcuları çok kalaba- ık olduğundan iki tren hareket et- miştir. Birinci tren mutad saatte, diğeri 19,30 da hareket etmşitir, Ve- killerimiz 19,30 da hareket eden tren- le gitmişlerdir. Nafıa Vekili gitti Nafla Vekili B, Ali Çetinkayada evvelki gün Ankaraya avdet etmiştir. Amerika hayret içinde.. İngiliz başvekilinin mesaisi Amerika halkı tarafından fena karşılandı Vaşington 21 (A.A) — Amerika hü- kümeti Dünkau vekayil dolayısile hayret ve kararsızlık içindedir. İngi- liz buhranı, Avrupada demokrasileri zafa düşürmekten başka bir neticesi olamıyacak olan ciddi bir hâdise ola- rak karşılanmıştır. B. Chamberlain'in İtalya ve Alman- ya ile anlaşma için sarfetmiş olduğu mesai heyeti mecmuası itibariyle, Amerika efkârı umumiyesi tarafından kümranlığının tanmması, Amerikalı- ları bilhassa muazzep edecektir. Çün- kü böyle bir tanıma Amerikalıların kuvvet ile kazanılmış oln arazi hâki- miyetinin tanınmamasından ibaret olan esaslı akidelerini müteessir ede- cektir. Eğer Yfütuhatin tanınması usulü bir kere tatbik edilecek olursa başka yerde değilse de Uzak Şarkta ber türlü tecavüze muhalif olan İn giltere, Amerika ve Fransa arasında fena karşılanmıştır. müşkülât ve ihtilâflar zuhur edecek- İtalyanın Habeşistan üzerindeki hü- | tir. (Devamı 8 inci sahifede) Değişmeler: 4

Bu sayıdan diğer sayfalar: