23 Şubat 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

23 Şubat 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Avam kamarasında dün de hararetli münakaşalar oldu İşçi partisinin Ingiliz hükümetini takbih kararı ekseriyetle reddedildi
 İngiltere faşistlerle anlaşırsa — Amerika politikasını değiştirecek — Italya güvenilecek teminat vermezse Ingiltere anlaşma
 Vekiller heyetinin dünkü toplantısı Toplantıda mareşal Fevzi Çakmak ta bulundu Ankara 22 (Telefonla) — Başvekli B. Celâl...
 MDDikkatlerı —— Öğretmenler ve Türkçe Acı, fakat söylemesi sarurt bir. hâr kikat: Gazetelere her sınıf halklan mek» tuplar
 İki ahbap çavuşlar... Hardi şişmanlığından son derece memnun: “Muvaffakıyetimin yüzde ellisini buna borçluyum,, diyor Hesap
 Muthış bir vaka 3 ve4 yaşında iki çocuga afyon yutturmuş! Çocuklardan biri öldü, biri ağır ” yaralıdır. Katıl yakalandı...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

sekili İstanbul hayvaniarı koruma cemiyeti Nişantaş Şairigür sokak No. 84 Telefon: 49169 Fukaranın hayvanlarına mahsus parasız muayene ve tedavi pazardan manda her gün KÜÇÜK ILÂNLAR En ucuz ve en tesirli ilân vasıtasıdır 4 detası: 125 kuruş Akşam ilân servisi, telefon 21240 ————— Sene 20 — No, 6950 — Fiati her yerde 5 kuruş Avam kamarasında dün de hararetli münakaşalar oldu İşçi partisinin İngiliz hükümetini takbih kararı ekseriyetle reddedildi Italyanın Londra sefiri B. Grandinin notası meselesi mevzuubahs edilince başvekil çok hiddetlendi Londra 22 (AA) — Bugün Avâm kümarasında, harici siyaset müzake- relerine devam olünmüş ve İlk söz alan işçi mebuslâardan Green Wood, hükümet aleyhinde bir takbih takri- ri vererek ezcümle şu beyanatta bü- lunmuştur: çi partisi bu takriri vermezse, ini yapmamış olacaktır. Dün hemberlainin sözlerini dinlerken, 1938 de bir İngiliz Başvekilinin ağ- zından nasıl olub da bu gibi sözler çıkabileceğini düşündüm * ve hayret şet içinde kaldım. Başvekilin odu, r cemiyetinden ve kollektif. em- yetten hiç bahsetmemiştir. Eden, bir iman müdafii idi - Chambelain kör bir iman taraftarıdır. İtalyaya istikraz verileceği hakkında. ileri 'sü- n irlere karşı Başvekil, böyle yin yapılamıyacağını açıkça bil r. Zira, İtalyaya istikrazda bulunulduğu takdirde, bu para, İngil- tere ve bütün demokrat milletlere karşı silâhlanma. işlerine #arfoluna- caktır, Basvekilin beyanatı Green Wood'dan sonra cevab ver- mek üzere Başvekil Chamberlain aya» ğa kalkmış ve işçi partisi mensupları-| nın aleyhte . tezahürleri ile karışık umumi alkışlar arasında söze başla mıştır. Dün bana karşı yapılan müteaddid tenkidler, B. Edenin nutku üzerine ve rbe sürükler, Başvekil Mil, ÇARŞAMBA 23 Şubat 1938 GESİ asi Londrada Avam kamarası haksız bazı düşüncelere istinad et mektedir. Aramızda suitefehhüm bu- lunmasını istemem, Burada, B. Edenin huzurunda şunu söylemek arzusundayım: B. Edenin enternasyonal hüsnüniyeğ meselesi- nin İtalya veya Almanya ile görüşme» leri üzerine bir ambargo konulması demek olduğunu her hangi bir zaman bana söylemiş bulunduğunu hatırla— mıyorum. Kollektif emniyet hakkındaki #ik- rimi de tasrih etmek isterim; Bu, müteaddid devletlerin, tecavü- sün önüne geçmek ve eğer tecavüz başladı ise mütecavizi tedib eylemek için kollektif hareketler yapmaları sistemidir. Burada, Milletler Cemiye- tinin bugünkü teşkilâtı ile, böyle bir | kollektif emniyet verebilmekte oldu- ğuna Inanan kimse var mıdır? (Devamı 8 inci sahifede) Telefon: 24240 (idare) — 24249 (Tahrir) — Müthiş “ bir vaka 3 ve 4 yaşında iki çocuğa afyon yutturmuş! Çocuklardan biri öldü, biri ağır' yaralıdır. Kı ai. gakalandı Kasımpaşada Kulaksızda bir yav- rTunun ölümü, bir çocuğun da ölüm haline gelirilmesile neticelenen bir İacia cereyan etmiştir. Vaka şudur: ” Kulaksızda bir evde 55 yaşlarında Asiye isminde bir kadınla 30 yaşla- rında kızı Meryem ve Meryömin iki çocuğu ölurmaktadır. Meryem dul bir kadındır. Salih adında biri kendi. sini görmüş ve anasına müracaatle ki» anı istemiştir. Asiye muvafakat cg vabı verdiğinden, bir müddet sonra nikâh kıyılmak üzere Salih eve da- mad sıfatile girmiştir. Salih her nedense biri 4, diğeri 3 yaşında olan çocuklara kin bağlamış- tar. İki gün evvel Meryem evde bulun. madığı bir sırada evvlâ çocuklardan Cevada, sonra Nejada ilâç diye afyon yutturmuştur. Çocuklar yatağa seril- mişler ve sabaha kadar ihtilâçlar içlü- de çırpınmışlardır. Yapılan tedbirler para etmemiş ve Cevad ölmüştür. Bu sırada Salih ortadan kaybolmuştur. Meryem ile Asiye polise müracaatle keyfiyeti bildirmişlerdir. Derhal gelen doktor Nejadın da ağır zehirlenmiş var ziyette olduğunu görmüş ve çocuk Be- yoğlu hastanesine nakledilmiştir. Ge- vadın cesedi de görülen lüzum Üze- rine morga kaldırılmıştır. (Devamı 8 inci sahifede) saat 0 - 12 ve akşamları 5 - 6 20113 (Kilşe) Yakalanan suçlu Salih, ağır hasta Nejmd ve annesi Meryem İki ahbap çavuşlar... Hardi şişmanlığından son derece memnun: “Muvaffakıyetimin yüzde ' Vekiller heyetinin ellisini buna borçluyum, diyor İngiltere faşistlerle anlaşırsa i se 5 öz eli dünkü toplantısı| S5” bea b ri EM vazge Amerika politikasını değiştirecek © amman. lam ae ne zaman gülmüş? Italya güvenilecek teminat vermezse Ingiltere anlaşma yapmıyacakmış Ingiliz Başvekili diyor ki: Biz her ne pahasına olursa olsun sulh'demiyoruz:İtalyanların'bir çok esaslı tavizlerde bulunmaları lâzımdır,, Vaşington 22 (A.A.) — İngiliz buh- Tam hakkında Tesmi tefsirlerde bulu- nulmuyorsa, da, hâdisenin. Amerikan efkârı umumiyesine nasıl arzedilmek istendiğini gazete . başlıkları - açıkça gösleriyor : «Faşist blöfü karşısında İn- gillere teslim oldu», «İngiliz hüküme- Ü tehlikeden ve saire siyasi müşahidlerin kaydettiklerine Çakmak ta bulundu Ankara 22 (Telefonla) — Başvekli B. Celâl Bayar, Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü Aras, Maliye Vekili B. Fuat Ağralı bugün İstanbuldan bu- raya döndüler. Vekillerimiz istasyon» da Büyük Millet Meclisi reisi B. Ab dülhalik Renda, vekiller, mebuslar ve vekâletler erkânı tarafından karş landılar. Öğleden sonra Başvekâlette vekil. ler toplandı. Başvekil B. Celâl Baya- rın riyaset ettiği bu toplantıda Genel kurmay başkanı mareşal Fevzi Çak- mak da bulundu, Müzakere geç vak- ta kadar devam etti, Dikkatleri —şzş göre, Roosevelt'in şimdiye kadar takib ettiği siyaset faşist devletlerle demok- rat devletler arasında kati bir fark gö- Öğretmenler zetmek olmuştur. Eğer İngiltere - fa- ve Türkçe şistlerle anlaşacak olursa, Roosevelt ime artık böyle sarih bir fark gözetmiye- cektir. İngiliz başvekilinin sözleri Londra 22 (AA) Avam kamara- yatı sırasında Chamberlain, lacak müzakereler esna- «Biz, her ne pahasına olursa olsun Sulh demiyoruz. Her hangi bir anlaş- mayı yapmadan evvel İtalyanların bi- (Devamı 8 inci sahifede) İngiliz Başvekili B, Chamberlain nutuk verirken Acı, fakat söylemesi zaruri bir ha- kikat: Gazetelere her sınıf halktan mek- tuplar gelir; bii meyanda münevver meslek erbabından da ve öğretmen» lerden de.... Bir sahifelik bir Muallim Ağlatmak mı kolaydır, gülmek mi? ibi Senin | mektubunda beş, on, hattâ daha az- silğdeği vini ölküğğ la imlâ ve ifade yanlışı dikkate çarp- a“ aktedilmiyeceğini bilhas- | dağı sık sık vakidir. Hardi, Hikmet Feridun Es ve Laurel N ih etmiş ve demiştir ki Meselâ altı aylık, haydi diyelim ki bir senelik mühlet verip bu müddet | Hollywoodda bulunan muharririmiz, iki meşhur - komikle uzun birer mülâkat yapmıştır. Şişman | bitince öğretmenlerden kusursuz türk“ çe istemek, bu milletin na zaruret değil midir?, ANKAR, ardi ile mülâkatını yarınki nü okuyunuz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: