23 Şubat 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

23 Şubat 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"'L*LKıN KULEĞI “»4—:F5'N DiLi Son Po gece itimad reyi aldı Avam Kamarasında m çok gürültülü oldu ve Çemberlayn şiddetle itham edildi — Çurçil ve Loyd Corc’un' mberlayn'a hücumları ÇEMBERLAYN SORDU : LOYD CORC'UN CEVABİ : — Loyd Corc benim Loyd Cor> — Evet... anılması lâzım gelen bir Ve bütün ısrar ve gü- eket yaptığımı mı söy- | rültülere rağmen — Loyd 'Rek istiyor ? Corc sözünü geri almadı. Atatürkün Halkevlerine iltifatları Ankara 22 (A A) — Halkevlerinin altıncı yıldönümü dolayısile bütün Halkevlerinin sarsılmaz bağlılığını ve |' gönülden saygısını Yüce Şefe sunan tolgrafla Atatürkün Jütfettiği cevabı âyneh neşrediyoruz: Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı İstanbul Yarattığınız büyük ideeller içinde çalışarak gösterdiğiniz yüksek hede- (Devamı 9 uncu sayfada) —a Vaziyet aydınlandı Arnavudluğun — müstakbel Kral'çesi Apponyi Türkiye aleyhinde kiçbir beyanatta bulunmuş değilcir | Loyd Core bir kabine buhranı ihtimalleri hemen hemen zail olmuştur. (Devamı 9 uncu sayfada) Ükaygit 22 (Mususi) — Edenin ani t - Ürep y07 sonra bazı mahfellerde hüküm Wu[ün hayli azalmış ve| Türkkuşu teşkilâtı Yakında genişletiliyor Ti :';'tş,'_'*“ teşkilâti tevsi —cüllecektir. ha Kurumunda teşekkül eden îx&*i programını haziırla. alkan Antantı Konseyi ügoslav ve Yunan Başvekillerile ümen murahhası yarın geliyorlar maktadır. Teşkilâtı genişletme işl — bir program altında cereyan edecek, Türki « (Devamı 9 uncu sayfada) Kral ve müstakbel kraliçe (Yazım 5 inci sayfada) —EKKİL İstantul hapishanesi yıkılırken Zındanların tarihi Yarın çok şayanı dikkat bir yazı serisine başlıyoruz. Bu serlevha altında yarından itibaren neşrine başlıyacağımız yazı serisini 6 - kuyanlar, Osmanlı — İmparatorluğunun kuruluşundan (â meşruliyete kadar ge- çen asırlar içindeki bütün Osmanlı zin- danlarını gezmiş olacaklardır. Osmanlı İmparatorluğunda kaç türlü hapishane, kaç türlü zindan vardı? Buralara hangi müecrimler sokulurdu? Ceza vermek sa - lâhiyeti kimlerin elindeydi?. Hükümler nasıl verilir, hangi şekillerde infaz olu- nurdu? Uzun ve derin bir tedkikin mahsulü olan bu yazı serisi içinde, bütün bu. su- allerin, dehşet ve hayret — uyandıracak derecede garib cevablarını bulacaksınız. Bu tarihin, değerii arkadaşımız; Na- el Sadullahin temiz üslübile zenginleş - mesi, okuyacağınız - yazıların — kıymetini bir kat daha arttırmaktadır. Dün gelen Romanyalı gazeteciler (Yazısı 5 inci sayfada) l &E;“ 2716 B Yazı işleri telefonu: 20203 ÇARŞAMBA 23 — ŞUBAT 1938 &____Ew işle b e 5 - n -- . | Endişe Çekosi İngiliz kabinesi dün ri telefonu: 20203 sfa Fiatı: S kuruş ovakyadan Sonra Macaristana da sirayet elti! PEŞTEDE TEVKİFLER üzakereler Macar Nazi partisi dağıtıldı, şefleri hapse tıkıldı, Macarlar Avusturya hududu boyunca gamalı haç işaretleri belirdiğini söyleyerek « Biz Alman değiliz, Macarız,, diyorlar Borchtesgaden kararlarının Avus - turyadaki tatbikatı, bu memlekette birs denbire umumi bir Nasyonal Sosya - tizm hareketi uyandırdı. Avusturyanın büyük ekseriyetinin bu harekete ta - İraftar olduğunu gösterir alâmetlet ço- ğaldı. Macar mâatbuatı, Avusturya hu - dudunda şimdi her tarafta Gamalı Haç'ın meydana çıkmış — olduğunu ve Macar hududunun öbür tarafında hep bu Hitlercilik alâmetlerinin görüldü - yorlar. matbuatı tedkik edildiği za « iür ki şimdi de Macaristan endişeye düşmüştür, Bilhassa Yahudi elinde bulunan Macar matbuatı, Avus- turya hududundaki hâdiselere endişe ile bakıyorlar ve Macarlık duygusunu takviyeye çalışıyorlar. Meselâ, Mag - yar Orzag gazetesi, «Biz Macarız!'» baş- lığı ile yazdığı bir makalede, — Macar- Parın Almanlarla dost olduklarını tek- rar tekrar söylemekle beraber, Nasyo- nal Sosyalizmin Macaristana da girip| onu Avusturya haline getirmek iste - (Devamı 5 inci sayfada) sereresee Macar büşvekili Darenyi serarer eeeaaAcA Tekirdağlı Pariste gün geçtikçe daha : | çok seviliyor Paris (Hususi) — Tekirdağlının ikin- | rin sayısı ci zaferi, Pariste temin ettiği geniş sük- | nu: seyi bir kaç misline çıkarmıştır. Müsa « bakanın nihayetlenişinden bu ana kadar Bgeçen kısacık müddet esnasında, Tekir « dağlının zaferini tebrik eden telefonla- | berereeeee erEEEEARAALAAAALALAAAA. 24 saal içinde oteline 200 kişi telefon etti, bunlar arasında bir çok kadınlar da vardı. klaşmıştır. Şampiyte ızu * ile görüş mek İstiyen ( lar içinde bir çok maruf Fran adınları da mevcuddur. Bugün çıkan bütün Frahsız gazeteleri de (Devamı 9 uncu sayfada) e... Suriyede hükümete karşı kıyam hazırlıkl;m' meydana çıkarıldı Tevkif edilenler arasında bir meb'us, bir gazete sahibi, Şam eşrafından Emin Dalati ve Subhi Bey Berekâtın eski kâtibi vardır Şamda vataniler de mukabil bir nümayiş yaptılar Şam 19 — (Hususi muhabirimiz yazı- yer:) Dün Şamda mühim bir hareket ol- du Şehbender taraftarı muhalifler hü - kümet aleyhine bir kıyam hareketi yap - mak istediler. Hükümet tarafından res - men verilen haberlere göre Şehbender grupuna mensub bir takım — muhalifler halkı hükümet aleyhine kıyama teşvik eden bir beyannama hazırlayıp bunu s0- kaklara dağıtmak üzere iken zabıta tara- fından yakalanmışlardır. Yapılan ilk tah- kikat neticesinde bu işte elleri bulunmak- la maznun olarak tevkif edilenler şun » lardır: Sabık meb'uslardan Zeki Elhatib, Şam meb'usu Münir Aclâni, El'eyyam ibi Nasuh Babil, Şamın ileri gelen eşrefından Emin Dalati, Suphi Bey Berekâtın eski kâtibi Sami Tabbare ve diğer iki kişi. er, Yüksek Komiser ta- heşredilmiş olan bir e- mucibince seri surotte bir mu- (Devama & inci sayfada) mirname Doktor Şehbender

Bu sayıdan diğer sayfalar: