23 Şubat 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

23 Şubat 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmi yedinci yıl No, 7440 Fransada Kalbinin dört yerinden ya- ralı bir adam tedavi edile- rek ölümden kurtarıldı K iRA S I Çarşamba Di Şukat 938 Hergün sabahları (İzmir) de çıkar, siyasal gazetedir ürültülü müzakereler oldu Telafon: 2776 - Atatürk, bugün Ankaraya hareket ediyorla Italyanların teminatına gü-|Ankara, bu hafta mühim si- venilmiyeceği anlaşılırsa yasi ziyaretlere sahne olacak anlaşma yapıımlyacaktır General Metaksas, Yugoslavya Baş ve Dış Ba- Avam kamarasında, cün de Amerika gazeteleri: Ingiltere, Faşist bloku onun- de teslim oluyor; diyorlar. Eden, Demokrasilerin müdafii idi, vaziyette hâlâ salâh yoktur Belediye münaka- şalarına b r bakış Ve yıkılacak zihniyetler H. R. Öktem Belediyemitin dokur buçuk mil- yon liralık beş sönelik imar projesi muş olmak - babtiyarlığını ideak —et miş olacaktık. — Fakat esefle — söylü yöerez ki, böyle olmadı. n kilemleri ( ikir ve ağı bir tarafa bıraka. Mmiyetle ortaya atan bir arkadaşar Tasalaa, vicdanıı, istickapçı, yakıcı, beceriksiz gibi sözlerle mükabeleye başladılar. Asıl bu terada bir mukabelenin İnsafesrca ve yıkarcasına bir bareket Çimtirkep) emin olmakla be. bale böyle bir hissi olsa günaha mı — girmiş olur?. Belediye tiyaseti gibi yerefli biz #netirie gör koymak, ber vatandaşın günah sayılmıyacak — bir bakkı, bir ieteğidir. Çüaka bisim bildiği mize göre, ba mevki inhisar altında değildir. Belediye işleri — tenkid ediliyor muş, fakat noksanların naml dözel. üleceği gönerilmiyor maş, İşlerin içinde veya başıada — bulunmyan ve hiç bir mev'aliyeti olmıyan — bir fikir sabibinden, bir müaekkitten böyle bir iş isteciek ve buoda ısrar etmek, bilemeyiz ki ne derecey kadar bakiketen, «baydi biz de vöye liyelime imaala uygun düşer. Yatandaşın bir mostle haki mötaleasini söylemesi: eğer bir (yıkıcılık) tolii edeceksek; bu o demektir kit Hiç kimse ağın herkes #us sen! Halboki SAĞ Tâdının vazifoesi memleket işlerinin başanlmanı yolumda yapılaa hareket. lerin iyi olanlarımı takdir, olmuyan. larını her vesile ile her yerde ifa. de etmekten ibarettir. Bu hareketi yıkıcılıkla, (istirkap) çılıkla — tavsif etmek öyle çarpık ve modam — geçe miş bir sibniyet muhrulüdür ki, eve veli bu zihniyeti ortadan kaldır- makla işe başlamık — millet, — vatan, mücakaşa ve vöz — serbestliği — bakı: mısdan çok hayırlı bir mücabede olar itikadındayız. Doktor Memduh — İstanbuldaki (Akşam) urkadaşımıza da İstanbulan imarına dajr olan mütaleslarım bir makala ile bildirdi. O halde bu me İti zihniyete bak verecek — olursak, #«i doktorün İstanbul belediye reik sini de (Çistirkap) eylediği manasını mi çıkarmık icab edecek? Dokter Memdüh'un yazdığı mas b — Sonu 3 üncü sahifede — — — İKarpyaka aranada İşliyecek olan bu îelziır'd;ğl ıya lugiliz Başvekâlet binası önünde tonlanan halk.. Londrs, 22 (AA.) — Avam kas hiküâ net muhas 3 de Elene müzaha: zetlerile devam etmiştir. Ancak mu- befezakâr Hille ile Mmuhalezaklr Eysevance (bariciye encümeni reisi) “Şemberlayna giddetli — hücüya Gümip berdir. Mill, beyanatında demiştir ki: «Ceb md> bükümet partisi aza. Karandan pelen vo benden Edesi tub mamı rica edan bir çok telgreflar vardır. Öyle sannediyorum ki Ede- nin istifam muhafasaklâr partisini «iddi bir tereda sarsacaktır. İşçi partisi da bir adam! filmad Yakriri yermiytik. Böğüü vöya yarın müzakere olunscak olan ba takrirde — Sonu 8 inci sahifede — !g.ını'r « Korşıyaka seferleri: Sur vapuru, mayısta ge- lemiyecek gibidir Bayraklı vapuru da dün boyan- mak için tersâneye gönderildi İzmir Timan işletme müdürlüpü garafından * Almanyaya - 1smarlanan iki vepurdan — (Efce) adımı | taşiyatı Bremen tezgühlarında inşan tamam- lanmış ve geçenlerde denize indiril. mişti. Sur adındaki ikisci vapuran » ortalarında İzmirde teslimi Tüğımg'lmekte ise de birisinin yetip tirilemiyeceği tahmin ediliyor. İzm Bravo parlar enalde 12 omil süratli, çift vekurlu, 730 zolcu alacak böyüklük: te olacak ve mazetla işliyecektir, (Efes) ve (Sur) adları öz Türke çedir. Logdradan — satın alınan Baye raklı vaporunun gömrük musmeleti tamamlanriy ve vapar Bölürülmöştür. Lüzımgelen ve boyanmadan sonra - selerleri hiyac Pehlivanımiz, ikinci maçta da galip geldi Fransız gazeteleri, Tekirdağlıyı alkışlıyorlar, Bulgar 9 dakika 15 saniyede yere serildi — Paris, 22 (AA.) — Husust muhabirimiz bildiriyor: Tekirdağlı dün ik.mci- maçını Roının!ı Türklerinden Arifle y.:-ı.t_ 'Por sarayı henüz buraca şöhretini temin etmemi, Tekirdağlı — için degıl.' |:ll:.ı'; Fransız şamp yonu meşhur Deg- lanın Amerikalı İtalyan Savoldi ile olan ikinci Çarpışmasını seyre koşmuş olan bi ııî['ı T dolmuçhı.hml"“ me- Maç, — büştanbaşa Türkiya şampiyonunun kahir hâkimiyeti altında geçti. Tekirdağlı, riste kendini Türk şampiyonu olarak ilân etmiş olan Arife karşı biddetli o'duğu için has- mıini zerre kadar acımadan yer- den yere çarptı.. Buna — karşı Avif sıkıştıkça tekmeler ve yum ruklarla Tekirdağlının çelik par zusundan kurtulmağa — çalışıyor ve yaptığı favüller ahalinin 18 lıklarını, hâkemin de müteaddit ihtarlarını üzerine celbediyordu. Nihayet şampiyon 9 dakika 15 saniyede Arifi Efourone: ment denilen bir oyunla yere — sonu 8nci sahifede — kanı Milân Stoyadinoviç ve Rumen müsteşarı yarın İstanbulda bulunacaklar Mrs:rda Yarı aımşekhdl. ler kaldırıldı.. Kahire, 22 (Radyo) — Yeni intihabatın tarihleri tesbit edil- m ştir. Yukarı Mısırda 31 Mart, aşağı Misırda da iki Nısandr. Dabiliye Nezareti, bir. emir- name ile bütün yarı askeri te- şekkülleri ve cemiyetleri kapate mıştır. İngiltere Kral ve kraliçesinin dom.nyonlar seyahati Londra, 22 (Hurasi) — İbgiltere krel ve kzeliçesi, Veliahd. Prenese Elizabetle birlikte 1939 da Dominyom. ları gezecek ve Kanadada Oltava par. lümealosunu açacak, oradan cenubi Alrikaya geçecektir. Kral ve kraliçenin Hindistan e. yabati, 1949 da olacaktır. Denizbank urnum mü. dürü bugün geliyor Ankara, 22 (Hususi) — De- nizbank umum müdüru Ü- suf Ziya Öniş, bugün İzmire hareket etmiştir. Orada Deniz- banka devrolunan liman idare- si — işlerini, tetkik tersaneyi edecektir “Ankaradan İstanbul, 22 (Humut) — Balkan antantı devletleri konse. yi antantın ekkülündenberi en mübim — içtimalarından hafta hükümet —merkesimizde ak. deyliyecektir. Nasmrlar konseyinin —bu toplan. tısma Yonan — Beşvekili ve Hariciye Nazıri — Genersl — Metakaasa — riyaset #decek, Yagoslavya Baş ve Dit Bar kanı B. Sioyadinoriç, Harlciye Ve kilimiz Dr. — Rüştü Araa, Romanya Hariciye — mümteşarı iştirak eyliye. ceklerdir. Balkan antantı Nasırları perşem. be günü sahahleyin çehrimize gele. 'ek derhal husud trenle Aa. hareket edeceklerdir. Rumen, 'e Yunan sefirleri ile rlar, yarın akşam (bagüa) bir tesale Bikyan istasyonur idecekler ve Nazırları —burada karşılıyacaklardır. Nasırlatın husnet Yaganları da bu trone bağlanacaktır. Balkan antantı konseyinim ilk toplanlımı cuma gücü yapılacak, aüt tefik devlarlerin Namrları #yam yim mi sekizine kadaf. Ankarada kale- gaklardır. Ba münarebetle — mütead. did siyafetler — verilecek, resmi ka. baller tertip edilecektir — Sonu 3 üncü sahifede — Ziraat kongresi için dün Odada toplanıldı Orman mahsullerimizin istihsal ve ihracı epeyce azalmıştır 15 'marita Ankarada topanacak ziraat kongtesi için şehrimizde ali- kadar teşekküllerin — raporlar hazır. Tiyacağını yazmıştık. Din - köngre için Ticaret - Odası, #slonunda bir toplantı yapılmış, Türkol is müdürü B. Cemal Ziya, Zallak, Ticaret Odam genel sekreteri B. Mebmed Ali, ziranı müddrü B, Diker, Barnava gi mektebi mü- dürü İle bağcılık tösü müdürü ur. bulunmaşlardır. musavini B. Rabmi hsali için köylüye y N meselesi, üze riade durulmu; Çönkü bu yüz. den memleketi para — getirem ibracat mabaullerimizin — istihaa ziyetleri üzerinde de d Mabaullerimizin itiaa gösteri) bik kalınmıştır. Raporda — zirel Ve rt bötün meselelet — mevzuubaha k, bir çok dilekler buluna. Fransız kabinesi, dün Elize sarayında toplandı Başvekil B.'Şotan, vaziyeti izah etti, mu. halifler bir to;ı!antı yaptılar Paris, 22 (Radyo) — Fransz kabinesi, bugün Elize sarayında Cumhurreisi B. Lebrunun riya* setinde toplanmıştır. Ba içti- mada; Başvek | M. Şotan uzun beyanatta bulunmuş ve harici vaziyeti baştanbaşı izah eyle- miştir. Hariciye Nazırı öğleden — soanra M. Delbos, parlâmentoya gtmiş ve Harcye encümeni içtimana iştirak ederek, bütün harici vziyet hakkında izahatta bu unmuştu;. Önümüzdeki Cuma günü top- lanacak olan Parlâmentoda h- rici hâdiseler etrafındı uzun münakıaşalar cereyan edeceği ve br'çok hat plerin söz söy- —sonu 8 inci sahifede -«

Bu sayıdan diğer sayfalar: