23 Şubat 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

23 Şubat 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BAŞMUHARRİIRI: AH Satılık Villâ İzahat için Bahçekamıda Liman hanı Fenerbahçe — Kalamış caddesi üzerinde tram- bir villa Asma kat 68 numa» mış güzel satılıktır, rada Umum Emlâk İşlerine mürasnat edilmesi, Telefon: 22775 MET EMİN YALMAN emberlayn Dolgun Bir Ekseriyet Kazandı! Milli Bir Vatan Borcu — ğa Ahmet Emin YALMAN ütün dünyanın Hitlerin! nutkunu merakla bekle- diği gün, bir tesadüf eseri ola- rak, memleketimizde de çok mü- him bir nutuk söylendi. Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya Halkevlerinin yıldö- nümü dolayısiyle Ankara Hal- kevinin kürsüsüne çıktı; radyo, ajans ve gazeteler yoluyla ayni saniyede bütün milleti muhatap | tutarak, Türk vatandaşlarının ru! bunda devamlı izler bırakması lâzım gelen sözler söyledi. Şükrü Kayanın nutkunun bilhassa rejime, tam istiklâle ve çok mühim bir milli vatan borcuna taallüku o- lan kısımlarını tekrar tekrar oku- mak ve derin mânalarını kavramak Yazımdır. Hele dünyanın bugünkü karışık günlerinde memleketimizde, bir Da- biliye Vekilinin ve Parti Genel Sek- reterinin ağzından böyle sözler yük- gelmesini ve Atatürk rejimine ait yük sek vasıfların bu kadar güzel bir ila- de bulmasını iftiharla karşılarız. ünys istediği yola gidebilir. Hariçteki tarih sellerine hâ- Yalmız insanların ikiye ayrılmasını, İki yeni siyasi dinin otuz sene muha- rebesinin en acı günlerinde görülme- miş bir şiddetle biribirlerine saldırma sım teessürle karşılarız. Kendi men- faatlerimiz namına ve bütün dünya- Bin menfaatleri namına dilediğimiz #ey. Avrupada bir an evvel barış. kar gılıklı tesamüh, emniyet ve istikrar kurulmasıdır. Dünya için bunları isterken, kendi yolumuz hakkında en küçük bir te- reddüdümüz yoktur. Bu yolu bize A- tatürk göstermiştir. Yolun doğru, ve- rimli ve faydalı olduğu en çetin Amtihanlardan, en parlak tecrübeler. den geçmiştir. Tam istiklâl, milli bir siyaset, umumi menfaat, halkçılık inkılâpçılık, lâiklik, devletçilik gi-| bi esaslar üzerine dayanan bu rejim, Şükrü Kayanın dediği gibi, teknik <0- hada hariçten pek çok şeyler öğren- miye mühtaçtır. Fakat siyasi ve iç- timal sahada kimseyi örnek diye tanı miya ihtiyacımız yoktur. Barışçı, te- samühkâr, hür, istikrarlı, ileri görüş- lü, müsbet bilgiye ve umumi menfa- 8i gayesine dayanır bir rejim sıfati- İe Atatürk rejimi, bugün her milleti karşılıyan çetin. siyasi, içtimal, iktı- sadi davaların en müsbet ve verimli hal yoludur. Bunu kendi rejimimizi sevmek ve benimsemek bakımından #öylemiyoruz. Rejimimizi ilmi ölçü- İerle tetkik eden her yabancı bilgi #ahibi mutlaka bu kanaate varıyor. M i davasını halledemiyen, if- ar, fırtınalar arasında çal rat kanan memleketlere yeni moda siya- Si dinlerin kaçak eşya diye girmesi Ve tereddüt içinde bulunan tecrübe- | $iz dimağların milli bir ölçü bulamaı- | Yarak can kurtaran diye bunlara sa- Filması tasavvur edilebilir. Fa» kat temiz idealleri için kendi milli Yatında verimli ve sonsuz çalışma #ahaları bulunan Türk gencleri icin övle bir ihtiyaç. böyle bir mazeret secimi İster sağdan. ister soldan gel- oni, ppancı cereyanlara kapılmak ve | Ara karşı bağlılık ve hayranlıkj Süymak yurt hesabına da. yüksek bil 8 ölcüleri ve insanlık prensipleri he- Sabina da bir cinayettir, ke zanlığa faydalı olmak istiyorsak, İ yurdumuzun sarılacak bin bip vardır. Dünyanın bu en mü- BALKAN KONSEYİ Balkanlı Diplomatlar yarın buraya geliyorlar Protokol Amirlerile Dost Devlet Elçi eri Hududa Gidecekler Balkan Konseyi müzakerelerini tak'p etmek üzere dün buraya gelen Romen matbuat mensupları. safirlerimiz cuma günü 10.30 da An- karaya varacaklar, istasyonda Başve kil ve Hariciye Vekili tarafından kar şılanacaklar, oradan Ankara Palasa gidecekler, bir müddet (istirahatten sonra Başvekil ve Hariciye Wekili- Balkan Antantı konseyi, ayın 25 in de, yâni cuma günü Ankarada dost ve komşu Yunanistanın — Başvekili General Metksasın © başkanlığında toplanmıya başlıyacaktır. Bu seferki toplantıda dost memleketleri temsil ier iade olunacaktır. : Konseyin ilk toplantısı cuma günü Tünle göliş” olacaklardır. Bunlar Yunanistan Başvekili B. Metaksas Yugoslav Başvekili ve Haricive Na |1530 da hariciye binasında yapıla- zırı Dr. Stoyadinoviç, Romanya Ha-| cak, 18 de dağılacak ve Hariciye Ve- riciye müsteşarı Commen'dir. kilimiz 20,30 da Hariciye köskünde Misafirlerimizin o mihmandarlıkla-|bir akşam ziyafeti verecektir. Bu zi- |Fına tayin edilen hariciye protokol â- | yafeti bir suvare takip edecektir. mirlerile Yunan, Yugoslav ve Romen | Konsey ertesi gün saat 10 da ikinci elçileri ve İstanbul başkonsolosları, | toplantısını yapacak ve 13.30 da Bi.ş bu akşam Sirkeciden hususi bir tren-| vekilimiz B, Celâl Bayar bir öğle ye le Türk - Yunan hududundaki Piti-| meği verâcek. öğleden sonra konse; yanaya gidecekler, orada dost ve müt | tekrar toplanacaktır. O gün akşam telik diplomatları karşılıyacaklar ve| yemeği Ankara palasta hususi olarak hep beraber yarın akşm saat 20 de) yenilecektir. buraya gelmiş olacaklardır. Pazar sabahı konsey toplantısı de Dost Balkan diplomatları trenden | vam edecek, Dahiliye Vekilimiz A inince hususi bir motörle Haydarpa- | Nadolu klübünde bir öğle yemeği ve- şaya gidecekler ve saat 21 de kalka- recek ve 15.30 da dost diplomatlar cak olan hususi trenle doğruca Anka» | konsey halinde toplanacaktır. O gün raya gideceklerdir vetmuhterem mi! (Arkası 7 incide, Avusturya Hâdiselerinden Sonra.. Macaristanda Naziler Partisi İlga Edildi Macar Hükümetinin Müsavi Hak sistemine hız vereceği Söyleniyor Viyana, 22 (Hususi) — Yeni Dahi- liye Nazırı Dr. İnguart bugün radyo ile söylediği bir nutukta Avusturya Nazilerini nümayiş yapmaktan, gü- ların Alman bayrağı, Heil Hitler se-| lâmını, Nazi işaretleri kullanmamala rını, gürültü ve karışıklık çıkararak barış içine hülül ederek iş görme lerini tavsiye etmiştir. Bu nutuktan sonra vaziyetni dü- zelmesi ve nümayişlerin durması beklenmektedir. Bilhassa Gratz şeh- rinde zabıta ile Avusturya Nazileri © arasında çarpışmalar vuku bulmuş. 12 kişi yaralanmıştır. Nazilerin tezs- hürlerine 10.000 kişi iştirak etmişti | Nazi olmıyanlar da bilmukabele nü- | mayişler yapmışlardır. Diğer taraftan hükümet, eyaletler- den, son hâdiselere karşı hissolunan aksülâmeli anlatan birçok karar su- (Arkası 7 incide) rültü çıkarmaktan menetmiş ve bun- || Londra, 22 (Radyo) — Başvekil Mister Chamberlain, Avam kamara- sının dünkü celsesi sonunda muha- lefet liderlerinin nutuklarına cevap vermiye çalışmıştır. Muhalefet lider- lerinin hepsi de hükümete karşı çok ağır sözler söylemişler, hükümeti ta- ahhütlerine, Milletler cemiyetine İ- hanetle itham etmişlerdir. General Spears da İtalyan sözlerine de vermenin mânasız olduğunu söyle- miş, Mister Henderson da Mussolini veya başkasının İngiliz harici siyase- tini dikte etmesinin şerefsiz bir ha- reket olduğunu anlatmış ve nihayet Başvekli Charaberlain, siyasetini bir kere daha müdafaa etmek lüzumu- nu hissederek bir nutuk daha söyle- miştir, B. Chamberlain bu nutkunda hükümetin müzakereye girmekle mu kabil tarafın her istediğini yapmâyı taahhüt etmediğini, bir kere İspanya meselesinin hallini esaslı bir şart 0- larak İleri sütdüklerini, aksi takdir. İde anlaşmıya imkân hâsıl olamıyaca- fani anlatmış ve şöyle devam etmiş- tir; İsa olsun istiyenlerğen değiliz. Biz her hangi bir anlaşma yapmadan evvel İtalyanların bize yapmaları zaruri Teruel Asilere İ Geçtikten Sonra.. ağ İ Hükümet Kuvvetleri Geri | Mevzilerde Tutunmuşlar Fransa Har'ciye Nazırı B. Delbos Bükreş, 22 (A.A.) — 24 şubat 1938 perşembe günü reyiâma arzedilecek olan yeni Romanya kanunu esasisi- nin başlıca prensipleri şunlardır: Birinci kısımda, Romanya krallı- ğını birleşik ve bölünmez bir milli devlet olduğu, Romanya toprağının temlik kabul etmediği ve kolonize e- dilemiyeceği bildirilmektedir. Teruel ve etrafının krokisi Londra, 22 (Tususi) — İspanyada Teruel etrafında devam eden muha- rebeler Tervel'in âsiler tarafından zaptile neticelenmiştir. Barselona ta- rafından verilen malümata göre Te- ruel'in tahliyesi cümhuriyet kuvvet- (Devamı 7 ncide) Metresinin Vekiller Heyeti Dün Toplandı | Ankara, 22 (Tan muhabirin. den) — Başvekilimiz B. Celâl Bayar ve refakatinde bulunan Vekiller bugün trenle Jstanbul dan buraya döndüler, istasyon- da Millet Meclisi Reisi B. Abdül. halik Renda, diğer Vekiller, Me- buslar ve hükümet erkân tara- İl fından karşılandılar. İstasyon da kalabalık bir halk kütlesi de | Başvekilimizi ve Vekillerimizi karşıladı. Bugün öğleden sonra, sant | 15.30 da Vekiller Heyeti Başve- kilimizin reisliğinde bir top lantı yaptı ve bu toplantı geç vakte kadar devam etti, ve daha bin bir İkinci kısım, Romanyahların va-| mektedir. | Yakalanan suçla Salih ve metresi Meryem Ingiliz Meclisinde Gürültüler Hükümet, Faşizme teslim Olmakla itham Edildi Fransa Hariciye Nazırı da Dün Toplanan Ka- binede ve Meclis Encümeninde İzahat Verdi olan çok esaslı vazifeler vardır. İspanya işinin bizzat İspanyol va tandaşları tarafından, yabancı müda- halesi olmaksızın halli lâzımdır. İtal ya verdiği sözü tutmazsa anlaşma 0- lamaz. Amele Partisi Almanya ve İ- talya ile anlaşmamızı istemiyor. An- laşma zemininin bizim tarafımızdan hazırlanmasını istemiyor. Fakat Av- rupa vaziyetinin düzelmesi müsbet a- dımlar atmıya, mütekabil boşnut - luğu temin etmiye bakıyor. Dört dev- letin (İngiltere, Fransa,İtalya, Alman ya) aralarındaki müşkülleri helletme leri, Avrupa sulhüne doğru en mü- him adımı teşkil eder, Maksadım dört devletin diktatörlük yaparak küçük milletlerin mukadderatına hâkim ol maları deği Sonra maksadım dört devlet arasında bir paktın imza- lanması da değildir. Demek istiyo « rum ki sulhün mesnedi olan arilaş » madır, Yapılacak işin ilk safhası ko- nuşmaktır. Konuşma anlaşmaya mün cer olursa ne âlâ. Yoksa başkasının bize birşeyi cebren kabul ettirmesi mevzuu bahis değildir. Anlasma şart- am bien Ürek edit almanin Dünkü müzakere böylece bitmiş, fakat amele lideri Greenvood bir tey (Arkası 7 incide) Romanya Anayasası Demirmuhafızların Reisi Ansızın İş Başından Çekildiğini Bildirdi zife ve haklarını tesbit etmekte, irk ve din farkı gözetmemekte, herkese yurda hizmet vazifesi vermekte, si nıflar arasında fark kabul etmemek» te, hükümetin ve devletin şeklinde bir değişikliğe dair sözle veya yazı ile şayinlar yayılmasını, başkasına &- İt servetin tevziini veya sınıf müca- delesinde * bulunulmasını yasak et» (Devamı 8 incide) ir Haydutluk Suçlusu Çocuğunu Kan Emerek Öldürmüş! Bedbaht yavrulara afyon yutturuyor, sonra ayıltmak için suya batırarak ateşte tavlıyor işkence tatbik ediyordu! (Facianın Tafsilâtı sekizinci sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: