23 Şubat 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 4

23 Şubat 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bir Mübadil Kadının Bonoları Dolandırılmış! Sahtekârlık Suçluları Hakkında Dün Tevkıf Kararı Alındı Müddeiumumilik birinci bürosu şefi, dün iki sahtekârlık suçlusu hak- kında tevkif kararı almıştır: Şimdi Yunanistanın Yanya şehrin- de yaşıyan Vehibe isminde mübadil bir kadın vardır. Tara 130 kiloluk o- lan bu kadın, çoktanberi İstanbula gelmemiştir. Tahsin isminde bir ko-| misyoncu ile arkadaşı Abdullah bu| kadının mübadil olduğunu öğrenmiş- ler ve bonolarına konmak istemişler- dir. Bu iki kafadar bir gün altıncı no- tere Vehibe isminde bir başka kadın götürerek vekâletname verdirmişler, sonra da Vehibenin mübadil bonola- rını alarak satmışlardır. Vehibenin böyle bir bonoya istih- kakı olup olmadığı bile şüpheli iken bü şekilde para dolandırmaları ak- rabasının nazarı dikkatini çekmiş ve müddelumumiliğe müracaat edilmiş tir. Sultanahmet sulh birinci ceza hâ- kimi Reşit, dün bunların sorgusunu | yapmıştır. İkisi de suçu biribirlerine atletmişlerdir. Müddeiumumilik, Vehibenin 130 kilo olduğunu tesbit ettiği için daha evvel noterden vekâletnameyi veren kadını sormuştur. Alınan cevapta bu| kadının çok zayıf ve kısa boylu oldü- | Zu anlaşılmıştır. Tahsin, ayni zaman- da Gümüşsuyunda oturan Vahap is-| minde yaşlı bir bahçıvanı da dolan- dırmaktan suçludur. Eline geçen yüz liralık bir bonoyu 9 bin lira yaptıktan sonra noterden | bir suret almış ve bunu Vehaba 3 bin liraya satarak paralarını çekmiştir. Taksinin bunun gibi birkaç suçu da- ha tesbit edilmiştir. Müddelumumi- lik bunları da tetkik etmektedir. Bir Piyango Biletinin Numaralarını Değiştirmişler | Müddelumumilik, tayyare piyango biletlerinin numaralarını tabrif ede- rek bir gişeyi dolandırmak istiyen Taksimde 22 numaralı İbrahim Gelip yartmanında kapıcı Recep oğlu Sey- fettinle Ligor oğlu Panayot hakkın- daki bir iddiayı tetkike başlamıştır. Bu iki arkadaş isabetsiz bir bile- tin numaralarını 22659 yaparak bu numaraya isabet eden on bin lirayı almak için gişeye müracaat etmişler, gişe sahibi biletin sahteliğini görün- ce her ikisini de polise haber vermiş ve yakalatmıştır. Bir Sahtekârlık İddiası Dün adliyeye mühim bir sahtekâr- ık iddiası intiksl etmiştir. Serkis, Mümtaz ve Cemal isminde üç arka- 'daşın, noterlikte resen tanzim edilen! bir senedin üstüne (kefaleti muteber- dir) kaydını ilâve etmek suretile sah | tekârlik yaptıkları iddia edilmekte- dir, Tahkikat dosyası birkaç güne ka- dar sorgu hâkimliğine intikal edecek tr. MÜDDEİUMUMİLİKTE:; Karışık yağ satan Yağcı mahke- meye verildi Müddelumumilik, dün bir boyalı yağ satma davasını tetkik etmiştir. Belediye zabıtası Asmaaltında Taşçı- lar caddesinde 1/2 numaralı dükkün- da yağcılık yapan Hıristo oğlu Yorgi de karışık yağ bulmuşlar ve bunu kimyahanede tahlil ettirmişlerdir. Kimyahane, yağın süt yağı olduğu- nu, İakat içine sıhhate muzır boya katıldığı neticesine vardığı için dos- yası müddeiumumiliğe verilmiştir. Müddeiumumilik dün tektiklerini bi- tirmiş ve umumi hıfzıssıhha kanunu- na muhalif hareket ettiği iddiasile Yorgi, asliye ikinci ceza mahkemesi- — verilmiştir. Cesedi Bulunan Kadın İçin İhbar Yapıldı Polis, iki gün evvel Ortaköy sani-| finde bulunan cesedin hüviyetini tes- 'bit etmiş, bunun Pangaltıda Hacıba- 'ba sokağında 3i numaralı evde otu- Tan Makruhi olduğu anlaşılmıştı, GİZLİ MEKTEP: | Suçlu Papazlar, TAN NE ATAN miri ağ g VİCTOR FRANC YARIN AKŞAM İPEK Sinemasında AR 10 binlerce figüran — Müthiş sahneler AŞK — HEYECAN — SERGÜZEŞT ve MACERA ŞAHESERİ İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI EPEBAŞINDA SON HAFTA SÖZÜN Her yer SO kuruş SARAY sineması I MİSCHA ELMAN ve THİBAUD dan sonra 3 üncü ve mükellef musiki hâdisesini BOROVSK inin 'egöne Piyano Resitalini 2 Mart çarşamba akşamı için ilân eder, Biletler bugünden Müsaade aldıkla- sayıyor. relelon! #1690 | i : : " SRTUĞRUL SADI rını iddia ediyor eridi Dün Asliye birinci ceza mahkeme- Bu gece: sinde ekte kin suçlu ape ina papaz Aleksandr ve Teodosun muha- se kemelerine devam edilmiştir. İddia- ya göre, bunlar Kumkapı kilisesinde gizli bir mektep açmışlar, elli tale- beye ders verirken cürmü meşhut ha linde yakalanmışlardır. Dün mahkemede cürmü meşhudu yapan komiser Yaşarla polisler şahit olarak dinlenmişlerdir. Suçlular, kendilerini müdafaa eder lerken: — Biz patrikhanenin de müsaade- sini aldıktan sonra kilisede çocukla- ra yalnız dini telkinler yapıyorduk. Mektep açmadık, demişlerdir. Muhakeme, karar için başka bir güne talik edilmiştir. caat ederek teyzesinin, büyük anne- sini dövdüğünü ve dişini kırarak ölü- müne ve denize düşmesine sebep ol- duğunu ileri sürmüştür. Müddelumu Dün, Makruhinin torunu Yetvard, Horhoroni, müddelumumiliğe müra- Devlet milik, bu ihbar üzerine tahkikatı de- rinleştirmiye başlanmıştır. Muhammen bedeli 1668 lira 6 kuruş olan 620 adet 3338X2620 eb'atlı dar hat kazan alev borusu 7.3.1938 pazartesi günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 140 lira 11 kuruşluk muvakkat teminat ver- meleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ka- #ar komisyona müracaatları lâzımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan »** Muhammen bedeli 67.200 lira olan parasız olarak dağıtılmaktadır. (900) * 11.250 adet makas meşe traversi 4—3—1938 Sah günü sazt 15,45 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 4610 Nralık muvakkat teminat ile kanunun HALK OPERETİ 28 şubat akşamı Şehzadebaşı TURAN | tiyatrosunda, ENAYILER, Yarın akşam SARAY şatacaklardır. Damga ve Darphane Matbaası Müdürlüğünden : Vile, 2 — 520 kilo kalay açık eksiltme ile satın alınacaktır. 3 — Tahminen 45 » 5 ton hurda çolik ile müstamel iki tonluk bir kam- yon pazarlıkla satılacaktır. 4 — Kurşunun muhammen bedeli dokuz bin, muvakkat teminatı 675 Uradır. Eksiltmesi 28 şubat 938 pazartesi saat 14 dedir. 5 — Kalayın muhammen bedeli 884 ve muvakkat teminatı 66 liradır. 'Eksiltmesi 1 Mart 938 salı saat 14 dedir. 6 — Çelik ve kamyonun pazarlıkla günü saat 14 de başlanacaktır. 7 — Kurşuna ald teklif mektupları EDWİGE FEUİLLERES ve PİERRE RİCHARD WİLM gibi Fransız sinemasmm en büyük 2 yıldızı tarafmdan yaratılan FRANCİS DE CROİSSET'nin meşhur romanından alman MALAKALI KADIN zengin filminde en büyük ve meşhur şahsiyetlerin rollerini ya- Lüks ve muhteşem bir mizansen... Hindistanın bütün sibir ve füsunu.. Aşkım bütün azamet ve ihtişamı... : Yarm akşam için yerlerinizi evvelden aldırmız. 1 — Sınal işleri için yerli malı 30.000 kilo külçe kurşun kapalı zarf usu- Yarn akşam TÜRK SİNEMASINDA MACERA ADAMI ALFRED KAPÜS'ün (Aventuricr) romanından VİCTOR FRANCEN ve Komedi Fransez'in meşhur artisti BLANCHE MONTEL Aşk, macera, güzellik, zevkle ve merakla görülecek şaheser İRENE DUNNE DOROTHY LAMOUR RANDOLF SsKOT Reji: RUBEN MAMOULİAN A ALTIN Yalnız İki Hafta BİR ADAM YARATMAK Sianlaği endaze K i SASI KOMEDİ maşa BU AKŞAM M ELEK 'te Ra Hayatınızın en güzel iki saatini | yaşıyacaksınız. Aşk - Neş'e - Zevk - Eğlence Musiki ve Dans Filmi BRODWAY | MELODİ ml LR Benli FLFANOR POWEL ve en güzel sinema yıldızı ROBERT TAYLO yrıca: Paramount dünya haberleri Dikkat: Numaralı koltakların erkenden aldırması rica olunur, Telefon: 40868 “YILDI Istanbul Universitesi Merkez bina rının tamiri 17—2—938 Perşembe lüğünde pazarlıkla yaptırılacaktır. İsteklilerin en az 800 liralık bu iş bul Bayındırlık Direktörlüğünden © almış oldukları müteahhiklik ve tica kat teminat mektuplarını hâmil ol Şartname her gün Rektörlükte gö tırılan tadilât ve tamirat kapalı arttırılmasına 2 Mart 938 çarşamba Mi epi eksiltme saatinden bir saat evvel | “” çaları, 23,20 Son haberler ve ertesi gü immun MÜJDE. RAMA PRE Jeannette Mac Donald, Nelson Edy”'nin ölmez şaheseri LEYLÂKLAR SAÇARKEN filmi Bugünden itibaren bir hafta daha göstermiye karar vermiştir. ma İstanbul Üniversitesi A.E.P. Komisyonundan: İnhisarlar Umum : Mü 1 — Şartname ve Projesi Mucibince Cibali Tütün Bakım evinde y9f 2 — Keşif bedeli 10124 lira 64 kuruş ve muvakkat teminatı 760 lis 3 — Eksiltme 25.—2—938 tarihine rastlıyan Cuma günü (saat 15 Bugünkü program: İstanbul râdyosu: OGLE NEŞRIYATI: Saat 12,30 Plikla türk maüsikisi, 12: Havadis, 13,09 Plâkla Türk musikisi, 13,30 Muhtelif pilik neşriyatı, 14,00 Sori, AKŞAM NEŞRİYATI: Saat 17,00 İnkılâp dersi, Universite den naklen, Yusuf o Kemal Tengirşenk, 18,30 Piâkla dans musikisi; 19 Radife ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları, 19,530 Eminönü halkevi Bösterit kolu tarafından bir temsil, 19,55 Borsa haberleri, 20 Necmettin Rıza ve ar kadaşları, tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30 Hava raporu, 2033 Örner Rıza tarafından arapça söylev, 2045 Nezihe ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 've halk şarişıları, (Saat ayarı), 21,15 Fasıl saz heyeti, 21,50 Orkestra: 1 — Boito: Mephisto phele fantasic, 2 — Zibulka: Adam valse, 3 — Kalman: dan Var'n noch Zelten, 4 — Chopin: Rolende, $ — Berger la faute des Roses, 22,45 Ajans haberleri, 23 Plâkia selolar, opera ve operet zar nün programı, 23,30 son,” ANKARA RADYOSU OĞLE NEŞRİYATI: Saat 12,30—12,50 Muhtelif plük meşri yatı, 12,51—13,15 Plik: Türk musikisi ve balk şarkıları, 13,15—1330 Dahili ve ha rici haberler, AKŞAM NEŞRIYATI Saat 18,30—19 Mühtelif plâk neşriyatı 19—19,30 Türk musikisi ve halk şarkıla rı (Halik Recai ve arkadaşları), 19,50— 19,45 Saat myarı ve arapça neşriyat, 19,45 —20,1$ Türk rmasikisi ve halk şarkiları, (Kezihe ve arkadaşları), 20,15—z21 Plâkla dans musikisi 21,—21,15 Ajarıs haberleri 21,15—21,5$ Stüdyo salan orkestrası, 1 — Puccini Manon Lescant operasından paf çalar, Puccini Le Villi operasından bir Parça, Puccini La Boheme opsrasmdan bir parça, Pvccini La file du Far Vest operasından bir parça, 21,55—22 Yarm ki program ve İstiklâl Marşı, Emektar Bir Maarifçimizi Daha Kaybettik Fatih ortaokulu Fransızça mual- limi Suphinin babası mülga ma- arif pezareti yüksek tedrisat şubesi müdürü Bay Sabri ma- alesef hayata veda etmiştir. Merhum hilmiyeti ve tevazuu ile herkese kendini sevdirmiş, zattı. Cenaze namazı bugünkü çarşamba günü öğle namazını müteakip Aksarayda Valde ca- miinde kılındıktan sönra Mer- kezefendide aile makberine def- nedilecektir. Kendisine karşı son vazifeyi yapmak üzere mer- humu tanıyanların cenaze me rasimine gelmeleri rica olunur; Z Sinemada sının (719) lira keşifli çatı kurşunlar) günü saat 15 de Universite Rektör”) e benzer iş yaptıklarına dair ksiltme tarihinden bir hafta ret odası vesikasile 54 liralık muv maları lâzımdır. rülür. (757) AİİTTİR zarfla eksiltmeye konulmuştur. tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,45 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Sartnameler 336 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir, Mudan- ya ve Balıkesir veznelerinde satılmaktadır. (934) Otobüs, Kamyon ve Hasta Nakliye Otomobili Alınacak müdüriyetimizdeki komisyona verilecek ve eksiltme ve arttırmalar bu ko- misyonda yapılacaktır. 8 — İstekliler şartnameleri almak ve satılacak eşyayı görmek için 19 şu- bat 938 tarihinden itibaren her gün saat 14-16 da İdareye müracaat edebi- Wirler. (809) Istanbul C. Müddeiumumiliğinden : İstanbul Ceza ve tevkif evleri hastaları için mübayaa edilecek 116 ka- Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yaf lacaktır, 4 — Şartname ve projeler elli bir kuruş bedel mukabilinde ve mübâayaat şubesinden alınabilir. | 5 — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaiki © hisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ekiliyet vesikası almaları lem eczayı tıbbiye açık eksiltmey& konmuştur. Muhammen bedel 546 li- Adana Belediye Riyasetinden: 10-12 adet fabrika malı karoserili ot obüs ile bir adet devirme tertibatlı 35 - 4 tonluk kamyon ve bir tane çifte yataklı hasta nakliye otomobili alınacaktır. Teklif yapmak ve fazla tafsilât almak istiyenlerin Adana Be-, Z kk ra 88 kuruş olup muvakkat teminat 41 liradır. Eksiltme 10-3-1938 Per- şembe günü saat 15 tedir. Şartnameyi görmek istiyenler tatil günlerinder, maada hergün Adliye Levazım Dairesinde görebilirler. Eksiltme Sirkeci- de Aşırefendi Sokak 13 numarada Adliye Levazım Dairesinde yapılacak- tar. (979) k zımdır, 6 — Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesalki ve beşinci madf yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat güvenme parasını 1 va edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç sant 14 de kaf yukarıda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mu verilmiş olması lâzımdır. (800) h

Bu sayıdan diğer sayfalar: