23 Şubat 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 10

23 Şubat 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cemiyetlerinin Toplantısı ve kasaplar cemiyet- leri kongreleri dün Eminönü halke- vihde topla Lokantacılar cemiyeti kongresinde idare heyeti seçimi yapılman ların dilekleri ü tür. İdare heyeti bunlara cevaplar vermiştir. Tica rilmekte pul parası verilm; ş sicil fişf ve n bundan sonra cemi; kabul edilmi e esnaf cemiyet- su dispanseri si ve bir hasta na- kil otomobili alınacaktır. umumi müessese, fabri- lerde yemek pişirildiğ le toplana mek yapılmasının doğru olmadığını ileri sürül lere çıkarken Bon servis menni edilmiştir. Bu gibi rin vesikalarına sıhhi ve ahlâki muayene kayıtlarının ilâ vesi İstenmi meselelerle idare heyetinin meşgul olması kararlaştı- rilmiştir. Kasaplar Cemiyetinde Kasaplar cemiyeti toplantısında is- tifa eden idare heyetinin yerine ye- Bisi seçilmiştir. Mehmet Ergenç, Nu- ri, Hüseyin Avni, Mehmet Kumkapı, Hasan Fehmi, Hasan Balcı, Şerif "Türkmen, Halil Karabıyık, Tahir, İb- rahim, Hüsnü Beşiktaş yeni heyete getirilmişlerdir. Yedek aza da ayrıl dıktan sonra kongreye nihayet ve- rilmiştir. BULMACA DUNKU BULMACAMIZIN HALLI 123456 718910 BULMACA 6 789 1 — Anado 2x— Erkek adı — Karadenizde bir kasa arbi Anadolada bir nehir 4 — Aza kanaat — Tatihikâm $ — Kâğıt oyumu — Sây 6 — Finans 7 — Emir sigası — Kürk 8 — Bir Arap payitahtı — Lekenin yarısı 9 — Bir aza — Reklâmlar 10 — Geçip giden — İleri * YUKARDAN AŞAĞI: 1 — Bir nevi bez 2 — Dünya — Gece merasim 3 — Meşhur tayyareci 4 — Kapı (farisi) — Erkek adr S5 — Mütekellim samiri — Renk 6 — Siki — Bir nevi bububat 7 — Küme — Nota 8 — Para konur — Mesai — Nota lik — Değerlilik 10 -— Bir nevi şeker RESİMLİ ZABITA ROMANI: 42 İSUSAN İNE ENR- EŞİNİZ. BURADATT EDERSİ - JİN.NVİNSTON — İZ? TDAKİ'EVİNDE OTURMANIZI İSTİYORUZ | BİR HAFTA ARAŞTIRMA LAR BİRNE ngömujog4Dıj TBALNIZ SUSAN sek ALAM ehe rai Aihmnla, Asri HANDBOOK of Central and by STEPHEN IN contalar ehe 000 pagan wih m Price $ 160, Bi; elsevhnre Sur, Fr 1—) 4 postaga (ln Great Beitatı , 1983, ahed. anmmally These booku ered. fre bonkatere in Great in We U.SA, on tn Contineni as . P from ie pubiisbers: TUR CENTRAL ES PUKLISHING ON. LTD. Lömenstrasan 51, Zurich, 1, or from its Ageneys NORAMA PURLISHING CO. LTD. Austria, can be Ord e Dorsinio, 1 de Ferma V Metimme Bh İstanbul Jandarma Satın Alma a Tahmin lk bedeli Teminatı L K LU Miktarı Kilo 800 r Başlığı İpliği | 192000 144 00 1 — Yukarıda miktarı, cinsi, tahmin bedeli ve ilk teminatı yazılı (800) kilo yün kar başlığı ipliği açık eksiltme ile satın alınacaktır. 3.— Eksiltme Gedikpaşadaki Jandarma Satınalma Komisyonunda 11- 3-1938 Cuma günü saat 15 te yapılacaktır. 3 — Evsaf, nümune ve şartname her gü lebilir. 4 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı evrak ve vesaik ve fik temi- natlarile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (974) İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: İzmirde yapılacak İnhisarlar pavyonunun projesi için açılan müsabaka- nın şartları hakkında bazı izahat daha verilmesi münasip görülmüştür. 1 — Projelerin gönderileceği müddet 25 Mrt 1938 tarihine kadar tem adı geçen komisyonda görü- it edilmiştir. 2 — Tezyinat için kati bir projeye lüzum yoktur.. Yalnız zikredilen şey | lerin yerli yerinde gösterilmeleri kâfidir. aya İştirak edenler, yap rı plânı muhtevi kapah zar- fı ikinci bir zarf içerisine koyup buna ve adreslerini havi bir kart ilâve edecekler ve nihayet 25 Mart 1938 tarihine kadar Neşriyat Şubesine vermiş olacaklardır. Plânlara katiyen isim ve adres yazılmıyacaktır. 2 — Plânlar; isimleri bilâhara bildirilecek bir Jüri Heyeti tarafından tetkik edilecek ve birinciye 300, ikinciye de 100 lira mükâfat verilecektir. 3 — Yapılacak pavyonun âzami bedeli 15,000 liradır. 4 — Pavyon; ön cepbesi 18,40 olan 24) 18,40 ebadında bir arsa üzerine kurulacaktır. 5 — Verilecek plânın mikyası 1/100 olacaktır. Gönderilecek olan plân- lar şunlardır; Zemin, maktalar, cepheler, renkli dahili prespektivler. > 8 — İnşaat malzemesi kabil olduğu kadar modern olacak, yanl metal cam vesaireden terekküp edecektir. KISIM B: Dahili taksimat 1—A köşesi, 2 — Hem içeriden, hem dışarıdan satış yapılabilecek tarzda bir satış yeri yapılacak ve burada tütün, tuz ve kapalı şişe içki satılacaktır. İşbu satış yerinin tozdan, topraktan mahfuz ve mamulâtın çalınmamasına karşı da müemmen bulunması meşruttur. 3 — Bu satış yerine yakın elverişli bir yerde mamulâtın stok edilmesi için bir depo yapılacak. 4 — Münasip yerlere vestiyer ve bir tuvalet yapılacaktır. 5 — Çatının üzerinde veya münssip bir yerde kâfi derecede masa konu- labilecek ve ayrıca ayakta içki içilebilecek bir bar Amerikan yapılacaktır. 8 — 2X5 ebadında bir sigara imâl yeri ayrılacaktır. KISIM C: Tezyinat: 1 — Yaprak tütün, sigara, tuz, içki, barut teşhir etmek ve bir de ma- İ ğaza vitrini nümunesi göstermek için altı vitrin yapılması mutasavver ol- duğundan bunlara yer ayrılacaktır. 2 — İçki, tütün, tuz satışlarını gösteren ve inhisarların köylüye yardı- mını tesbit eden “tütün, incir, üzün mübayaasında köylüye yapılan yar- dım” 4 grafik yapılacağından bunlara yer tefrik edilecektir. 3 — Mevcut olan 5X2 ebadında kabartma bir Türkiye haritası ve barut 73-Z-938 HAYRETN ÇİZER TÜRKİYE CUMHU RİYETİ ZIRAAT.BANKASI İSMANDIE GAvDİArİmA D. Ne. Semti ve mahallesi Se Emlik No. , Cinsi ve Hissesi Hisseye göre Muhammen K 400 Açık Artırma 2449 Satmatomruk Caddesi E 1190â 127 Y.iztilâ 129 E veY. 42 EO9Y.5 Ev X. 27 E. 124 Y. 139 Arsanın 24/40 His. Edirnekapı Kariyei Atik Alipaşa Edirnekapı Hoca Kasım Günani Üsküdar İcadiye Eminönü Rüstem Paşa Samatya İmrahor İlyas B. Beyoğlu Hüseyin Ağa Sultan Çeş- mesi Kâgir Hane Arsa Odanın 1/3 His. Kerpiçhane Büyük Çukur Han ikinci kat İmrahor Cad. 30 » Arsanın 18/21 His, Kâgir üç dükkân ve üzerinde oda- ların ve bahçenin /4 His, Balık Pazarı Bilâ hava kâgir Caddesinde dükkünn 80/2880 : His, E. 41-43 E. 31 Mü. 1180 Kapalı Zarf E. 121-123-125 Y. 3-107-109-111 Yenişehir 1000 Caddes Eminönü Ahı Çelebi E. 116 - Y. 70 120 Açık Artırma 9 1933 320 370 Arsa Arsa Tarabya Feriköy Kısım iki Dereiçi Gürcü Kato- lik Kilisesi Y. Kumsal Kurtuluş Cad. » Arsanın 1/4 His, Kâgir Hane ve dükkünn 3/4 His. 8520 8677 EY. E. 152 X. 192 - 152/1 : Notaj: 188 - 190 Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarıl mıştır. İhaleleri 4-3-938 tarihine dü en cuma günü saat 14 tedir. Satış m üünhasından gayrimübadil bonosiled ir 20 5 1500 Kapa: hı, zarf Aksaray Kâtip Kasım Beyoğlu Kurtuluş Sahibi: Ahmet Emin YALMAN Umumi Neşryiatı İdare Eden: 8. SALİM Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet! Şirketi, Basıldığı yer TAN matbaasi satışını gösterir iki pano için yer ayrılacaktır. 4 —1,5X2,5 ebadında yapılmış ufki Cibali fabrikası maketi için yer t6- min edilecektir. 5 — Otomatik Şarap fıskiyesi için bir yer ayrılacaktır. Fazla tafsilât için Reklâm Neşriyat Şubesine müracaat edilmesi. (935) BİZE YARDIMA » “BİRADERİNİZ SİZDE. | MUHAKKAK. İSÜPHE EDECEK, BİZDE SENİN YA RDIMINLA »

Bu sayıdan diğer sayfalar: