23 Şubat 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 11

23 Şubat 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| — — e e a Ki a a TAN iii Harici Askeri Kıtaat İlânları Kırklareli Tümen birliklerinin ihti. yacı için kapalı zarfla 120,000 kilo sığır eti satın almacaktır. Muhammen fiyatı 26 kuruş, 50 santim olup tutarı 31800 Tiradır, Ihalesi 25 Şubat—933 cuma günü saat 18 dadır. Istekliler #artnamesini her gün Tüm satmalma komisyonunda görebilirler. Taliplerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vessik ile teminat mektuplarını havi zarfların: belli gün ve saatten en &z bir sâat evveline kadar Kırklareli. de 'Tüm satmalma komisyonuna ver meleri, “730, a, Gİ Her bir metresine biçilen ederi 215 kuruş olan 10000 ilâ 15900 met- re kışlık elbiselik kumaş kapal zarf- İs münakasaya konmuştur. İhalesi 14—3—038 Pezartesi günü saat Ji dedir, İlk Teminatı 3993 lira 75 ku Tuştur. Evsaf ve şartnamesi 207 ku- ruş mukabilinde AL, M. Vekâleti Sa- tmalma Komisyonundan alınır. Ek- siltmeye girecekler 2490 sayılı ka- nunun 2 ve 3 Üncü maddelerinde ya zılı belgelerle teminat ve teklif mek tuplarını birlikte ihsle saatinden en geç bir saat evvel Ankarada M. M. Vekâleti Satınalma Komisyonuns vermeleri (742) (944) İstanbul Komutanlığı İlânları Süvari Birincilik okulu için 18 il 152 yüksekliğinde ve göğüs cevresi 160 dan yukarı ebadda olmak ve huy yanların gösterecekleri vaziyetlere göre vasati 170 lira üzerinden 27 bi nek hayvanı almacaktır, Hayvan &n- hiplerinin hayvanlarmı göstermek ve pazarlığı yapmak Üzere her gün Fın Giklıda Komutanlık Satınalma Komis Yormuna müracaatları, “754, Türk Ticaret Bankası A. Ş. İdare Meclisinden: Alelâde Toplantı Davetnamesi Türk Ticaret Bankası, A. Ş. hisse darlarının toplantısı 28 Mart 1 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Işıklar caddesinde Banka merkezin de yapılacaktır. Esas mükavelenamenin 24 fine maddesi mucibince iştirake selâhi Yottar olan hissedarların 28 nci deye tevfiküan topluntı gününd: €n sz iki hafta evvel duhuliye va Yakası almaları lâzımdir. Vekillerin e hissedarlardan olması meşruttur. Hissedarların duhu #imak üzere Banka Şubelerine müracaatlarını dileriz. Müzakerat Ruznamesi 1 — 1937 senesi musmelâtina ait İdare Meclisi raporlle murakıplar ra Borunun okunması, ye verakası 3 — 1937 senesi bilânçosu ve kâr | VE zarar hesaplarının tasdiki ile ida- Ye Meclisinin ibrus, 3 — Müddetleri biter idare mecli- İ Sİ azası yerine aza intihabı, 4 — 1931 senesi mürükipler üzre- tinin tayini ve yeniden iki murakıp İhtihahı, 5 — İdare Meclisi Azalârına veri» huzur hakkının tayini, İDARE MECLİSİ Değ hükuk hâkimli- 8/6-11: Samatyada Sahcak Ür Hayrettin YL. nin Kader 8. da 2 » Bi evde ölen Ropen kızı Merukan YS Yediknlede tramvay C. de 83 N. dükkânda ölen Kiripolos oğlu Yur- Bihin alecak ve borçluların bir ay ve Miayi veraset edenlerin'üğ ay zar- Handa mahkemeye müracaat etmeleri #ksi takdirde muamelei kanuniyesi İkra kılmacağı ilân olunur. (5253) erkezine veya | EMNİYETLİ MİDEYİ BOZMAZ -KALBI NASPIN KA MİL YORMAZ ŞELERİ NEZLE ,BAŞ .DİŞ,ROMATİZMA ve BÜTÜN YAY SANCILAR IÇIN BİR TEK KAŞE ALMAK KÂFİDİR r. Bâzı sarışınlar, egmerlere mahsus bir pudra kullandıkla- rında kendilerine daha uygun geldiği gibi bazı esmerler de, sarişm- ara mahsus bir pudra kullandıklarında keza kendilerine duha uy- yun gelebilir. Bunu anlamanın çaresi, yüzünüzün bir tarafında bir renk ve diğer tarufında başka renk pudra tecrübe etmektir. Posta, ambalâj masarife karşılık olmak üzere Istanbul 622 »osta kutusu adresine (T. T. 5) rumuzile 12 kuruşluk pul gönde! iniz takdirde size hususi modelde bir kutu pudra ile muhte if renklerde Oo nümunellk 4 ufak Opaket Opudra (o gönderile ektir. Mektubunuzda her vakit kullandığınız pudranm rengini de sildirmeği unutmayınız, Bu suretle yalnız kendi başınıza veya ar cadaşmızla berber tecrübe ederek bakiki bir pudra müsabakas' yapmış olursunuz. Tokalon pudrasının her tene uygun yeni ve orijinal renltleri var ür! Bu pudra havalandırılmış, gayri mer'i ve kat'iyyen sudan mü esasir olmaz. Gazeteler, iki Amerikal: yüzücüslnün sudan mite. «sir olmıyan bü pudrayı kullanarak iştirak ettikleri olimpik oyun ısındam sonra bile tenlerinin kat'iyyen bomulmadığını yazıyorlar Nümune istiyenlerin çokluğu karşısında gönderme işinin bir kaç gün geri kalmasının mazur görülmesini muhterem müşterilerimizden rica ederiz. Sultanakmet Üçüncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden: Kâgir mükemmel ve Kelepir Bir İrat Sirkecide Muradiye caddesi ve tramvay durak mahallinde kâin 32 ve 34 numaralı meşhur Viyana oteli ve cesim kıraathanesinin tama- mu satılıktır. Yirmi iki oda, Mç salon ve fevkalâde nesareti vardır. Kıymeti muhammenesi yirmi bir bin lira olup senevi üç bin lira va- ridutı vardır, Şubatın 24 üncü perşembe giinü saat on dörtte 838/1 dosya numarasile Divanyolunda kâin Sultanahmet Üçüncü Sulh Hu- kuk mahkemesine mürücaatları ilân olunur. BAHÇIVAN ARANIYOR Çiçek, sebze ve meyva ağaclarından anlar bir bahçıvanu ihtiyaç vardır. Şeralti arılamak üzere postane arkası Basiret hanı 27 gumara- ya müracaat. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Tasfiye inden: Heyeti Reisli bakiyei istihkakı için verilen 6032 sayılı hir koponlu ve 1380 lira kıymetli tesfiye yesikasının Yunanistanda kalan ve Hayri Mahiyette olan Arslan, Zülfikar ve Mehmet vakıflarına kurşı verildiği tebeyylin etmiş ve keyfi- yel beyetimizin 4-1-938 tarihli içtimanda görüşülerek mehiyetleri itiba- riyle hususi mülkiyete inkılâp etmelerine kanunen imkân bulunmıyan bu vakıflara karşı Mustafa Paşo namına göyri kanuni olarak tanzim edilen bu tasfiye vesikasının ibtaline karar verilmiş olmakla keyfiyet ilân olü- Bur. (951) FAN Neşriyat Evi Istanbül e üessesemiz tarafından meş redilen Yeni Çocuk Ansik- lopodisi her çocuğun mutlaka sa- hip olması lâzım gelen bir eserdir. Çünkü çocuk bu eserde ders esna- sında ve ders dışında aradığı bü- tün malümatı bulabilir. ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü- tün dünya lisanlarına tercüme «- dilmiştir. Bu beynelmilel «seri, Türk çocuklarının ihityaçlarını ve mektep programlarını gözönünde bulundürarak lisanımıza çeviren- ler, Profesör Salih Murat, Faik Sabri ve M. Zekeriyadır. Eser 1500 sayfalık iki büyük ciltten mürekkeptir. Tam eserin fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve Her Eve Lâzım Olan settep talebesine ayrıca tenzilât Yapılır. Bu eser yalnız çocuklar için de- ği, bütün ilkmektep öğretmenleri için en kuvvetli yardımcıdır. Çün- kü bütün dersler bu eserde re simlerle ve geniş malümat ile zen- ginleştirilmiştir. Eser hakkında bir fikir edinmek istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol- durup bize gönderiniz. Size be- dava bir broüşr göndeririz. Bu bro- şür size Ansiklopedinin kıymetini anlatödaktır. İSTANBULDA TAN MATBAABINA Yeni Çocuk spedisi broşürün- den bir tane göndermenizi ve mu- | alimlere aft son fiyatınızı bülürmen nizi rica öderim. Mei e Yanya mübadillerinden ve Pendik mürettebatından Mustafa Paşonun ç KELEPİR FİYATINA Satlık 2 ev ve 1 bina DENİZBANK Şişlide Halâskâr Gazl caddesinde Fabrika ve Havuzlar Müdürlüğünden: büyük bir bahçeyi havi ve arka 5-| £ Fabrikamızda gemilerden çıkan eski saç ve köşebent parçaları pazar kağa da hazır 2 ev ve büylük bir bina | lıkla satılacaktır. Alıcı olanlar idaremiz levazım şubesine müracaatla kelepir fiyatına satılıktır. İstanbul| riyle şartnameleri bilâ bedel almaları ve pazarlığa girmek istiyenlerin 176 No. lu posta kutusuna (D.S) ru-| 200 lira muvakkat teminat paralariyle beraber 25-2.938 cuma saat 15 muzile müracsat, de idaremizde (hazır bulunmaları ilân olunur. (96V a. menin iii si il

Bu sayıdan diğer sayfalar: