23 Şubat 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

23 Şubat 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

t h '_,. Viyanada Nasyonal sosyalistler nümayiş yaptılar Sosyalistlerle nümayişçilerin bir Ççarpışmasında 12 kişi yaralandı DWT Yazısı 4 öncüde — 1T . Sayı: 2187 W Kuruş - Telefoa: 23872 — ! '_"ıva-ı - Invvll z mllzıknreîorl haılıyıhllmııl leln Grandinin telgrafı Edenden saklandı | mı ? 23 ŞUBAT 1938 Çurşamna ——— —— a— Hân işleri Telz 20385 Tel: 20385 ——— <—— —.. — M=S©vvet vapuru Eden istifasının * sebeplerini müntehiplerine vereceğil bir nutukla anlatacak yandıran Eden Llımruı gürültü v ©Oyd Corc, Bas,—;vekiıınL hareketını utanılacak' dir hareket diye tav- Sif etti ve Sözünü geri almadı İngilil—talyan müzakeresi Önümüzdeki l hafta içinde başlıyor | Parçalanmıştir. Tayyare, ateg almış | Georges'un şiddetii hücumuna — İngilir Başvekiline hilcumda bulunan | & Ralan İngiliz Başvekili Çorçü Çemberlayn DEF- Yazısı 8 incide ; Çin elçisile Ribbentrop arasında , bir mülâkat Çin, şaltında değilmiş ! m“nyanın Mançuku hükümetini Ğı Riyışı Japonları pek sevindirdi Mercan yokıışundn h ve dJapon kıtaları arasında !ı“*y nı__ıa (ALA.) — Hariciye nezare K—ı' M:M Söylemeğe salâhiyettar * ı.nmm"î"km.-ı Almanya tarafın ı&.hu%r'! Olması hakkında tefsirler 3 SK gazetecilere şöyle demiş . Bu tın-n.ıkqf İyeti, mu!ekkrp bir milletin emel lp endec—k ve Hankeou hükü- Vai Yaya karşı takip etmiş '*$te İrtikâp etmiş ' bulun- Şiddetli bir çarpışma duğu hataları göstermek suretile uzak | şarkta istikrorı temine medar olatak- tır. Aynı: zat, general Matsuinin geri çağ rılmasının siyasi mahiyette olmadığını söylemiştir. Bütün gazeteler, Mançukonun — Al- manya tarafından tanınmzcından dola- yı memnuniyet göstermektedirler, Asahi gazetesi diyor ki: “Bu, yeni dünya sülhunun temel ta- şıdır.,, Berlin 23 (Hususi) « Ribbentrop dün Çin sefiri Tienfoyn Geheng - ile gö- DET Detamı £ incide | | İngiliz Başvekiline" şiddetli hilcumda Bulunan Lloyd Georges Sis yü ünden Bir Alman yolcu tayyaresi düştü Yolcuları telef oldu Lebourget, 22 (A. A.) — Kolonya ilo Paris arasında işliyen “Junkers 52,, | Alman tayyaresi, bu sabah sis yüzün- den Chakenay yakınında yere düşerek olduğundan, içindekiler telef olmuşlar: dır. Dün gece 'ibir cinayet oldu|; Çocuk kaltili Balkan antantı Ankaraya hare- Japonlar tarafından, yolcuları ve mürettebatile beraber Tevkif edildi Moskova : 28 ( A, A.) — Japon memurları, henüz söylenil- meyen bir sebepten dolayı Husnistzkstroi adındaki Sovyet vapurunun 35 kişiden ibaret olan müreltebatını ve 37 yolcü- sunu tevkil etmişlerdir. Bir Fransız vapuru bombalarıdı Tanca, 23, (A.A.) — “Mareşal Lyautey,, adındaki Fransız vapuru, bir Fransır ge misinin ensiyanın 12 mil şarkında bom bardıman edilmiş olduğunu bildirmişlir. Marsilya, 23 (A.A.) — Prado adındaki — Pransız vapuru,Valarsiyaya 15 mil mesafe de meçhül bir takım tayyarelerin — mitral yözle kendisine hücum etmiş ve gemi için- dekilerden bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermiş olduklarını bildirmektedir Epervier adındaki Fransız torpido muh ribi, son süratle hâdise mahalline? —gitmek- tedir. mümessilleri Yarın akşam .,aat 20 de şehrimizde K bulunacaklar Ayni günde Atatürk j Bugün Ankaraya İ | : l l X l i hareket ediyorlar İ Cumhür Başkanımız Atatürk bu ; gün hususi trenle Ankaraya hareket ı buyuracaklar ve orada memleketimi | $ e gelecek olan Balkân antantı dev- j S ket edecekler letleri mümessillerini kâbul edecek l WEF Yozısı 1 üncüde İ i lerdir. Dün sorgu Hhâ- ? tevkif edildi Dün gece Mertan yokuşunda bir cinayet * olmuştur; Duvutpoşada açık medrese — sokağında oluran Mustafa oğlu 17 yaşında Mercan yokuşunda firin — karşısında bir kahvede otururken Tahtakelede — oturan 17 yaşında Arifin Rıfkı isminde bir arka- düşı İle kavga ettiğini görmüştür. ABız kav iemyeime | gasa kisa bir zaman zarfında yümruk ve silleye dökülünce Hasan yerinden — kalk- BAF Devamı 8 incide Bolşevik tesiri « Dün hakkında tevkif kararı veriler Katif-Sakiâ |İSEVEN kiml tarafından! Hasan | © Dün şehrimize gelen erm çı—r'mhn F ha l Teruelin zapt tından sonra Asiler Valansiyayı ;tehdit ediyorlar _—Yınıılmnü | GENÇ KİZİ KADIN ı“HAYNTMlBU, Facia romanını okumalıdır . Hasan Rasim Us'un , | Buromanında: İ ' iztırabın sidtetlisini t Aşkın büyüğünü $ Hlssın incesini ' cınıyıun mübahını bulacaklardır 26 ŞUBAT Cumartesi günü başlıyor

Bu sayıdan diğer sayfalar: