24 Şubat 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

24 Şubat 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

&İ Kunuş - Telelon: 23812 — —a me: T * Sayı: 2188 YereeerereseseeesanaD e KA nAN erer eee seemceramAecURAnArE aN DörELERSEK Ere Ka breveRE YürErrErEENAE KerE| 24 ŞUBSAT 1938 Perşembe Bugünkü sayımız Sayfadır Hân işleri Tel:,20335 ZERME DA ee rerererce KA seraLmEn veverceLeLeeLeRA renmerEAELLERE DA DeLerea c ee lemA A AY eee rer e Yer y AU KA SETTE L er Ka Avrupada sulhü muhafaza |lümitleri ge Fon Papenin ifşaatı Almanyanın gayesi İdaresi altlında Merkezi Avrupa devletleri birliği kurmaktır P; v ;:' 24 (Hususi), — Avusturya-| turya itilâfinin Almanyanın idaresi Gn ) ıı; İstedikletini asağı yukarı el | altında merkezi Avrupa devletleri Vekon 5 olan Almanyanın bu sefor | birliği vücuda getirilmesine doğru İlyanş OYakyayı tazyik etmeğe baş- | atılmış llk bir adım olduğunu beyan bür, SAĞT İhtimalleri kuvvet bulmuş | etmiştir. 'nu p:f“")'nnın sabık Viyana elçisi Diğer taraftan Almanca Aneriff Vi ml“'n Amerika gazetelerine | gazetesi Prag hükümetinin, Çekoslo: Yağır “:vyann» Bu bakımdan çok şa | vakyadaki Alman okalliyetleri hak- Beh hi yEAt görülmektedir. Fon Pa- b kındaki itilâfnameyi daha “reallet,. x&mmıîı Almanya - Avus BET Dovamı 12 incide Haliçle gemi alan bir vapur bBu sabah dört motörü Varçaladı, bir sandalı batırdı v Yazıs; $ Ünc | ne suya düşüvo'__ım-__!_ İngilterenin anlaşma şartlarını İtalya kabul etmiyecek mi? Jtalyanın, Avusturyayı, Almanyaya karşı himaye etmesi ve Pantelarıya adası istihkâmlarını yıkması mümkün ğörülmüyor Londra, 24 (A. A.) — İyi malümat almakta olan mahafil, önümüzdeki hafta içinde Romada başlıyacak olan ingiliz - İtalyan töüzakerelerinin ati. deki noktaları gâmil olacağını beyan ! Süveyş kanalının ticari ve adli rejimi. nin tadil odilmesini istiyecektir. İngiltere, Libyadaki İtalyan kıt'a- Tarından bir kısmının geri eçkilmesini, kat'i surettâ nihayet verilmesini, İtal, ya e Avusturyanın daha sıkı bir su Tette mesai birliğinde bulunmasını, Si- cilya ile Tunus arasında bulunan Pan- Ispanyadaki İtalyan gönüllülerinin ge- | tellaria adasımndaki İtalyan istihkâm. ri çağrılmasını, Bari radyosunun İn- | larının yıkılmasını istiyecektir. tmektedir: ». giltere aleyhindeki propagandasına | gez- Devamı 12 İncide İtalya, Habeşistandaki fütühatınm anınmasını, Habeşistanın imar ve İn- | smmzmmzz 200 Alman tayya- fazu hâkimanesinin tanınmasını ve Balkanlı misafirler ! Bu akşam şehrimize geliyorlar »resi Frankoya . teslim edildi Asiler iki ay süren harekâttan sonra Terueli tekrar aldılar __— Yazısı 12 incide | DİKKAT: 1 GÜN KALDI n Romanya- hariciye | eşarı Commene | | Bu akşam stat yirmide şehrtmize &v Başvokil ve adinoviç, Yunan Dazırı general vagonla n müteşekkil- lar kendi husu olan misafirler, geekler ve yu mız gİbİ saat 20'de onuna gelmle buluna. | te hududa Hu bir lokanta vağzonun dir. Hudadumuza cüaklardır. Misafirlerimiz burada morasimle karşılenncak ve doğrm Haydarnasa- | | ya giderek Ankaraya hareket mıo—( cettlerdir. Könsöy toplantısı yâ anlavacaktır. Cumartesi rin sant llı!ı—l Günü Başlıyoruz

Bu sayıdan diğer sayfalar: