24 Şubat 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

24 Şubat 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Perşembe 21-3 Sayı: 7225-1316 İSTANBUL — Ankara Caddesi F Posta kutusu: 46 (İstanbul) rd Bugün 12 sayfa | Sayısı heryerde Telgraf adresi: Kufün ; Istanbul Telef, 21413 (Yazı) 24370 (İdare) Vaziyetin vehameti karşısında İngiltere üç kıym etli misafir bugün şehrimizde olacak Müttehit siyasi varlık gösteren Balkan antantı Bütün Avrupayı alâkadar edecek ingiltere » italya arasında Klering bir kuvvet ve kıymet arzediyor kan An- 2E zere etik - yemleketinin delegeleri bugün Sal uhize geliyor: Yugoslavya Başveki a rdinari a Başvekili Me- Başvekil Muavi- "ekili namına a i zamandı a Avrupanm mc ve kuvve etli devlet adam- SEM geçmi Onk Hary Sivas a ahalisi ırvat olan Zagreb ile X sahil iline bile al bp mev ei İtalva ile ASIM US Misafirleri, karşılayacak iii Yugoslav gazeteciler dün Bel. grad elçimiz Bay Haydarla bir- likte şehrimize geldiler Bugün EE 2 Ankara; aya gi- neral Metaksas ve Romanya Hariciyı decek olan di ik devlet mü Nazırı Tataresko namına Hariciye Müs messilleti, der âvya a sera yı B. Konmnen'vi karşılamak üzere, riciye Nazırı Dr, Stoyadinoviç, Yuna - Me protokol heyetimizden nistan Başvekili ve Hariciye Kikabı Ge u Sa. 4 Si Romanya hariciye müsteşarına ait bir yazı ikinci sayfamızdadır sunun Şanghaydaki umumi karargâhı - nm bir tebliğinde geherel Matsui ile di- ie iki bee a e ALANA EZ ma olir muhasamata Tokyo, 2 İmparator) umümi karargâhının bu sabah neşredil olan bir tebliğinde general i &neral Hanagawa- eri çağı - nghay ımda Japon uvvetleri en e tayin e- dilmiştir. (Sonu Sa 4 Sü 5) Şanghay, 23 (A.A,) — Japon ordu - Bale ve Sarı nehrin de 15 kilometre işci partisi Dün akşam bir beyan name neşretti Harici siyasetteki değişikliğin mün- tehiblere sorulmasını istiyor müzakeresi hemen başladı Bari Radyosu arapça propağandayı kesti — Dün öğleden şeraitten daha müsait şerait altında wv ine avdet edeceği ümidini izhar k le; er sırasında Lord Sneli amele Zi kasına mensup arkadaşlarının teessür ir, Hükme namına cevap veren Lord lifax,'B.-Ede 3. Edenin Delcasse gibi tekrar iktidar mevkiine m n ğine kani bulu; kler serap hatırlat ve İngiliz hariciye nazırının Fransız 2) a İta itilâfın nazırının iktidar mevkiine rücuundak ha Bims se 4. Sü &. Japonların Şanghaydaki -— başkumandanı geri çağrıldı 36 Çin tayyaresi For- moz adasında bir şeh- / ribombardıman etti. 40 Japon tayyaresi tahıib edildi Vekiller Dayal sw 20 mesele hakkında karar verdi si kara, 23 5 A.) — İcra Vekille- | Üs kanuna göre parasız olarak İstanbu ki eyeti 22 - 938 tarihinde Baş- di Celâl ii m reisliği lila Genel Ki Mareşal Fev-, | de: geçer zi Çakmak'ın da huzuru ile töyerimi ma, eksiltme ve pearl mahal- muhtelif işler hakkında 130'u müteca- (Sp a. 4 Si 4) ii viz karar v iş unlar arasında! ammını EE İ mesire mahallin- | den hâzineye ait kısmın 2290 sayılı | | Agahanın oğlu ! Ağahanın oğlu ingiliz karısiyle be- e şehrimize geldi h Meşhur in Prensi Ağahanın oğ- İ n İngiliz eşiyle bir- likte şehrimize sim tir. eğe şimalinde bulunan Hivdigçingfü şehri - ” şen ng varmi ir, Sasi de kendisile görü- uharrizim vaşmdaki genç ini 5 rensi dell tir kiz 27 27 şlai Çin kuvvetleri bu şehrin 20 kilo omet Şam yoluyla geliyorum. Evvel. re kadı cenubunda toplanıyorlar. Çin- | ce geldiğim ve çok beğendiğim mem- liler Japonların bu noktadan Sarı nehri | leketinizi eşime in m iste- ge sine mani olmağa çalışacaklardır. | miştim. Fakat maa f pek az kâlı- Çünkü nehir bu noktada çok geniş ol. yoruz. Ankarada bsi EM gibi duğundan sular o kadar derin değildir. ZI ankeu, 23 .Y— n İz bardıman tayyaresi, bu sabah, Formuz adasından da oku tayyare karar gâhına bir hü ulunmuş ve kırk ikte yahatimizde temin gm gıkardıkan sonra, bepsi salimen ha- ederiz... Geçen reket üşlerine dönmü i

Bu sayıdan diğer sayfalar: