24 Şubat 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

24 Şubat 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Bari radyosu arapça neşriyatı durdurmuyor İtalyan mahafili, başlıyacak müzakerenin neticesi hakkında kati bir hüküm...
 -Ankara 23 (AA) — İcra Vekilleri eti 22/2/938 tarihinde Başvekil B. Celâl Bayarın relsliği altında Genel Kurtmay Başkanı...
 Balkan antantı konseyi Kıymetli misafirlerimiz bu akşam geliyorlar B. Stoyadinoviç, B: Metaksas ve B. Comnenin şahsiyetleri
 Ingilterede heyecan artıyor B. Eden yarın akşam müntehiplerine mühim bir nutuk söyliyecek Milletler Cemiyeti müzaheret...
 KDikkatlerı Soğukta kalanlar Gece saat yirmi iki.. Rüzgür esiyor, yerleri don tutmuş... Sirkeciyle Eminönü arasında şu üç...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sene 20 — No. 6951 — Flati her yerde 5 kuruş PERŞEMBE 24 Şubat 1938 Balkan antantı konseyi Kıymetli misafirlerimiz bu akşam geliyorlar B. Stoyadinoviç, B. Metaksas ve B. Comnenin şahsiyetleri Londra 23 (A.A.) — Diplomasi ma- hafi, milli hükümet tarafından elde edilmiş olan ekseriyetin pek naçiz ol- olduğunu beyan etmektedir. Bu ek- seriyet, milli hükümetin büyük me- selelerde bermutad elde etmekte ol- duğu reylerden yüz rey noksandır. Muhafazakârlardan Vivyan Adams, âleyhte rey vermiş ve yirmi kadar muhafazakâr müstenkif kalmıştır. Celse sonunda Ziraat Nazırı B. W. 8. Morrisson, istizah takriri sahiplerine hükümet namına cevap verirken bi- raz inlizamsızlık olmuştur. B. W. S. Morrisson'un sözleri mü- teâddid defalar inkıtaa uğratılmış tır. Birçok mebuslar, mumaileyhin meseleyi biraz hafifmeşrebane bir su- rette mevzuubahis etmiş olduğu mü- talâaşında bulunmakta ve bu hare- ketin kendisinin Hariciye Nazırı ol- mak ihtimallerini arttırmakta oldu- ğunu beyan etmektedirler, Ziraat Nazırı, hükümetin İtalya ile müzakerelere girişmeğe halihazınn müsaid bulunduğu ve bu müsâjd anın kaçırılmaması lâzım gelmekte oldu- Dost ve müttefikimiz Yugoslavya Ve Yunanistanın - Başvekil ve Hari- Giye Nazırları B, Stöyadinoviç ve B. Metaksasla Romanyanın Hariciye müs- teşarı B. Comnen, Ankarada müzake- Telerine başlıyacak olan Balkan antanta konseyi toplantısında bulunmak Üze- TE bugün şehrimise- geliyorlar, .... Büyük o misafirlerimizi» aramızda görmekten ve selâmlâmaktan büyük me mar Nazir, kabinenin B; Eden'den yâ- kasını kurtarmak İstemiş oldüğu Sü- Hesap defterleri En iyi kâğıda basılmış, hakiki İngiliz prese kartonu ile cildlenmiş sağlam, zarif ve ucuz Yevmiye, kasa defterleri - defteri kebirler » muavin defterler 200, 300, 400 sahifeli: 140, 175 ve 250 kuruş Akşam matbaası — Telefon: 24240 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) İngilterede heyecan artıyor B. Eden yarın akşam müntehiplerine mühim bir nutuk söyliyecek Milletler Cemiyeti müzaheret birliği Italyanın hüsnüniyetine aid delâil elde edilmeden müzakereye girişilmemesini istiyor Bari radyosu arapça neşriyatı durdurmuyor Italyan mahafili, başlıyacak müzakerenin netiçesi hakkında kati bir hüküm verilemiyeceğini söyliyor B. Musolini Italyan gazetelerinin İngiltere aleyhindeki neşriyatının duracağına dâir teminat Roma 23.(A.A.) — Siyasi İtajyan 5 mahafili, İtalya ile İngiltere arâsındâr ki müşkülleri izale ederek müzakere- lere girişmek hususunda Chamber- lain'in sarfettiği gayretleri takdir ey- lemektedir. Bununla beraber, vaziyek henüz pek naziktir ve kati bir hüküm vermeğe imkân yoktur. Vaziyetin in- kişafı sükünetle bekleniyor ve biraz de ihtiyat gösteriliyor. Gazeteler blihassa Avrupa sulhü- nun dört büyük devletin teşriki me- saisine bağlı bulunduğuna dair Cham- betlain'in sözlerini tebarüz ettiriyor- Bi Müzakere . iğ , Londra 22 (A.A) — © Kord Perth bir haz ve zevk duymaktayız. Balkan konseyinin bu toplantısı her defakinden daha mühim olaca fir. Son on beş gün zarfında Âvru- pada beynelmilel vaziyet çok mühim bir takım inkişaf safhaları arzediyor. Dört müttefik hükümet recülleri, hem doğrudan doğruya Balkan -An-” tantını alâkadar eden muhtelif-me- Seleleri, hem de beynelmilel - vaziyeti Bözden geçirecekler ve Avrdpanın Mle edecek tedbileri görüşeceklerdir. Romanya Hariciye müsteşarı B. Comnen l çök kuvvetli bir yardım teşkil ede- bu köşesinde sulh ve müsalemeti ida- | cektir. Bu münasebetle muhterem misa- ME Akk & 4 Me en a Dk Bu temas *ve müzakereler, zaten dört müttefik devlek arasında. her Meselede mevcut olan elbiriiğini bir daha kuvvetlendirecek ve sulh için Vekiller heyeti 29 mesele hakkında karar verdi Et fiatlerinin ucuzlatılması için kasaplık hayvan başına alınan resimlerde tenzilât yapıldı - Ankara 23 (A'A) Meyeti 22/2/9038. tarik & ii Bayarın relsliği allında Genel a, may Başkanı Mareşal Fevzi Çak- nak'ın da huzurile toplanarak muh- lif işler hakkında 130 u mütecaviz İcra Vekilleri ie Başvekil 5 — Ankara ile Etimesud radyo istasyonu arasında yapılacak 145,000 lira keşifli elektrik şebekesinin pazar- lıkla Ankara elektrik şirketine yaptı- rılması, 6 — Muhtelif yilâyetlerin 937 sene- id yermiş ve bunlar arasında aşa- | si-hususi idare bütçelerinde münaka- ya kararlârı da kabul etmi; le yapılmasına ve munzam tahsisat Me Yapılac. Büyük Millet | verilmesine müteallik bütçe tedkik Binasına ait pl e — Fenerbahçe n mn âit kısmın 3. BÖKE Parasız ol Yesine terki 3 — 2490 sa, ei, 490 Sayılı kanunun 7 nci mad: desine göre 15000 lirdyı, ge e eksiltme ve pazarlıkla mha- il ea etideri başka ilân yapılacak ig zeteden birinin Ulus olması ve NİN işin icabına, e hükümet Düm; a pa al direler seçilmesi, rkiye - Estonya muahedesiy- k ven a rilen Kontenjanlardan 328 a» verilmesi, Pözisyonuna hö konu, > Hâveten yüz tonluk da- | İ komisyonu kararlarının tasdiki, 7— «1368v numaralı askeri ve mülki tekaüd kanununun 3 üncü maddesine «2936» numaralı kanunla eklenen «F» fıkrası mücibince mülki memurların sicilleri üzerine tekaüt- lüklerinin sureti icrası ve tezkiye va- rakalarının tarzı tanzimi hakkındaki nizâmname, 8 — Emniyet müamelât memurları nilzamnarnesi, 9 — Emniyet teşkilâtı memür ve müstahdemlerinin kıyafet ve techiza- ta hakkındaki nizamname, (Devamı 4 üncü sahifede) retindeki iddiayı katiyetle tekzib et- miştir. Mumaileyh, kabinenin bilâkis 'B: Eden'in mevkiinde kalması için son derece gayret sarfetmiş oldüğü- nu söylemiştir. Nazır, Hariciye Nazırının istifasının ecnebi memleketlerde hasıl edeceği akisleri takdir hususunda yanılmış olduğunu beyân ve fakat İngiltere dost milletlere karşı siyasetinin ev- velce nasıl ise yine öyle olduğunu tas rh etmiştir. Nihayet nazır, eiçtina- bı gayri kabil harp» nazariyesi aley- hinde bulunmuştur. Mumaileyh, hü- kümelin uzlaşma lehindeki mesainin akamete uğraması takdirinde muh- temel her hangi bir mütecavize kar- şı koymak kazdile silâhlanmağa de- vam etmekte olduğunu izah etmiştir. Daha evvelce amele fırkasından B. Herbert, fırkasınını hükümet —aley- 'hindeki hücumlarını teedid etmiştir. Bu zat, İngilterenin bir infirad siya- setine doğru gitmekte olduğunu be- yân ve B. Chamberlain'i bir Dörtler misakı akdine çalışmakla itham ey- lemiştir. (Deyamı 4 üncü sahifede) Dikkatle rs Soğuhta kalanlar Gebe saat yirmi iki. Rüzgâr esi- yor, yerleri don tutmuş... Sirkeciyle Eminönü arasında şu üç tablo: 1 — Pallosuz bir adam, yırtık ce- ketine kundakta bir çocuğu sarmış, bir dükkân kapısına sığınmış, yafı- yor. 2 — Tramvay bekleme yerinde, ya- ln ayak ve mintanlı bir yavrucağız, titriyerek sigara içiyor sanki bu ateş- le ısınmak istiyor. 3 — Bir kşede İki çocuk yatmış, ayaklarını bir tenekeyle «yorgan makamında» örtmüşler. #.. Evkafa aid bu kadar boş bina var, İlk ve en basit tedbir olarak soba ku- rulsa da sokakta kalmış sefiller - he- le çocuklar - barındırılsa.... Türkiyenin nüfusa ihtiyacı göre, İngiliz - İtalyan - müzakereleri önümüzdeki hafta nihayetinde Ro- mada B. Clano İle İngiliz sefiri B. Perth arasında başlıyacaktır. B. Perth'in yarın Londraya gelmesi bek- lenmektedir. Kendisi Başvekilden ta- limat almak ve Hariciye Nezareti er- kânile görüşmelerde bulunmak için birkaç gün Londrada kalacaktır. Diplomasi mahafii, B. Mussolininin B. Perth'e şimdiye kadar İtalya ga- zeteleri tarafından İngiltere aleyhine yapılmakta olan propagündaya ni- tamlnat vermiş olduğunu teyid et- mektedir. Maamafih o ayni mahafil, pazartesi günü «radyo mevceleri mu- harebesiş inde bir fasıla görülmüş ol- | “duğuna işaret etmektedir. Fakat bu- Roma 23 (A.A.) — Hariciye Nazırı kont Ciano ile İngiltere büyük elçisi lotd Perth arasındaki konuşma, iki Saat sürmüştür. Bu mülâkata büyük bir ehemmiyet verilmektedir. İtalyan Bari radyosu arapça neşri- yalına devam edecek ve bu neşriyat İngiliz - İtalyan müzakereleri işile alâkadar olmıyacaktır. Lord Perth Londraya hareket etti Roma 23 (A.A.) — İngiliz sefiri lord hayet verileceği hususunda yeniden | ere» Du SEDAN Londraya hareket et- miştir. Londra 23 (A.A.) — Kabine, bugün haftalık içtimâını akdetmiştir. Nazır- ların İngiliz - İtalyan müzakeratının çalışmasına mütenilik -olârak lord Perth'e vefilecek talimat - hakkında ML

Bu sayıdan diğer sayfalar: