25 Şubat 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

25 Şubat 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 HDi mtlerı Ajansın tercüme haberleri “— Türk olduğun halde niçin İstanbülda çıkan, fransızca bir gazeteyi takid ediyorsun? —
 Muhterem misafirlerimiz dün gece Ankaraya gittiler “Balkan antantı sulh ve adalet idealine sadıktır. Hepimiz bu ideale...
 Beş senelik yeni bir milli : oldnuıuzun teslihat ve techizatını tamamliyacak ve harp sanayiini de tevsi edeceğiz En son...
 Laurel: “Parasız insan daha mesuddur,, diyor Meşhur artist zayıflıktan şikâyetçi ... Hardinin İoyuna şekerleme yemesine...
 Ingiltere ile Italya arasında anlaşmak ümitleri azalıyormuş İtalyanın istekleri: Akdenizde bahri kanalında kontrol hakkı,...
 Atatürk Ankaraya hareket ettiler Atatürk Haydarpaşa rıhtımında general İsmet İnönü ile görüşürken ve teşyie gelenlerin...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

di CUMA 25 Şubat 1938 Muhterem misafirlerimiz dün gece Ankaraya gittiler sadıktır. Hepimiz bu ideale bağlıyız,, Konsey reisi B. Metaksas “Akşam,,a-beyanatta bulundu Yunan Başvekili B. Metaksas, Yugoslav Başvekili B. Stoyadinoviç, Rumen Hariciye Müsteşarı B. Comnen bir arada Bugün Ankarada toplanacak olan Balkan antantı konseyi müzakereleri- Me İştirak edecek olan Yugoslavya Başvekili B. Stoyaâinoyiğ, Yunan Baş- Vekili B. Metaksas ve Rumen Harici- Ye müsteşarı B. Comnen dün akşam #aat sekizde hususi trenle şehrimize gelmişler, müttefik devletlerin bayrak- larile donatılmış olan garde pek hara- Tetli tezahüratla karşılandıktan sonra, Yolcu salonundan Akay vapuruna bi- | Merek Haydarpaşaya geçmişler ve hu- | Süsİ trenle Ankaraya gitmişlerdir. Kıy- Metli misafirlerimizi, hududdan iti- en karşılıyan muharririmizin mü- Şahede ve intibalarmı yazıyoruz: Kuleliburgazda Kiymetli misafirlerimizin mihman- | darlığına tayin edilen protokol me tren, dün sabah saat onda Kulelibur- gaza vasıl olduğu zaman B. Stoyadi- noviç, B. Metaksas ve B. Comnen de hususi trenle oraya varmışlardı. B. Metaksasa refakat etmekte olan Ati- na sefirimiz B, Ruşen Eşref, mihman: darları muhterem misafirlere prezan- te etmiş ve saat 12,30 da teşkil edilen hususi tren hududumuza girmiştir. Tren; Uzunköprüde kısa bir tevak- | kuftan sonra yoluna devam etmiştir. General Kâzım Dirik misafirleri karşıladı Trakya umumi müfettişi general | Beş senelik yeni bir milli | müdafaa programı yapıldı “ Ordumuzun:teslihat ve techizatını tamam- liyacak ve harp sanayiini de tevsi edeceğiz En son sistem harp vasıtalarından henüz ihtiyacımız olanları i da temin için ayrı bir program yapacağız Ankara 24 (AA) — Büyük Şefin grnntarı açış mutkunda «Türk bir. Kinin, Türk yatanseverliğinin v değmiş bir ifadesiz olan erki di Kaslihat ve techizat programmı ta- mamlamak, harp sanayiinin daha zi- yade inkişaf ve tevsli için alınan teğ- | birlere devam edilmek ve endüstri- leşme mesaimizde ordu ihtiyacını ay- rıca göz önünde tutmak bütün fay- (Devamı 18 üncü sahifede) Laurel: “Parasız insan daha mesuddur,, diyor Meşhur artist zayıflıktan şikâyetçi ... Hardinin boyuna şekerleme yemesine İmreniyor! alin en büyük merakı, en büyük emeli, en sinirine! Unan şey - Muhtelif memleketler halkının gülme | Sinemadan çekilirse ne yapacak ? Feridun Es'in mülâkalını yarınki nüshamızda okuyunuz) merakı - Maher yimiz Hükmet Kâzım Dirik Alpullu istasyonunda Balkan antantı mümessillerini karşi- lıyarak kendilerine bayanı höşamedi etmiş ve Çorluya kadar misafirlere refakat etmiştir. B. Stoyadinoviç, B. Metaksas ve B. Comnen Trakyadaki imar ve kalkın- ma hareketini takdir ile müşahede etmişler ve bu husustaki memnüni- yetlerini birçök defalar beyan eylemiş- lerdir, Çerkesköyünde Saray kaymakamı B, Hikmet misafirleri karşılamıştır. B. Metaksasın beyanati Balkan ahntantı konseyinin bu de- faki içtimaına riyaset edecek olan Yu- nan Başvekil ve Hariciye Nazırı B. Me- (Devamı 13 üncü sahifede) Dikkatle r Ajansın tercüme haberleri — Türk olduğun halde niçin İstan- bulda çıkan, jransızca bir gazeteyi ta- kib ediyorsun? — Ajans haberlerini” iyi anlamak için... Ve, çürülemediğimiz şu tenkidleri sıraladı; «— Ajansın türkçesi'en kılçıklı bir balığın etine benziyor. Çerkesçe ka- dar çetrefildir. Bu mülessesedeki kıy- metli unsurların o vukufsuzluklarına işaret etmiyoruz, hayır! Fakat daha iyi semere vermeleri için oadedlerini çoğaltmak ve heyetlerinin kalitesini türkçesini en mükemel edib kimseler- le takviye etmek lâzım. Tâ ki, resmi mahiyetteki dilimiz su götürmez bir pürüzsüzlükte olsun. Yabancılık ko- kusu sindirmeder bütün mefhumları tilrkçemize tercüme etmek mümkün- dür. Gazetemizde ve radyomuzda çok daha yüksek evsafta yazılmış metin. lere raslamak istiyoruza Geçmiş zamanlar Ahdülhamide derd olan bir mesele Yaran: Mütekald büyük elçi Salih Münir Çorlu Bugün 8inci sahifemizde | miyeceğini pek iyi bilir KÜÇÜK İLÂNLAR En ucuz ve en tesirli ilân vasıtasıdır 4 defası: 125 kuruş Akşam, ilân servisi, telefon 24240 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tubrir) — 24248 (Müdür) — 2011$ (Klişe) Atatürk Ankaraya hareket ettiler dl Atatürk Haydarpaşa rıhtımında general İsmet İnönü ile görüşürken ve teşyie gelenlerin ellerini sıkarken İstanbul 24 (A.A) — Relsicümhur Atatürk, bügün saat 17 de beraberle- rinde saylavlardan general İsmet İnönü, Ali Kılıç, Sâlih Bozok, Hasan Cavid, İsmail Müştak Mayakon ve maiyetleri erkânı olduğu halde Ankaraya hareket buyurmuşlardır. Reisieümhur, istasyonda İstanbul valisi, İstanbul komutan vekili, Harb akademisi komutanı, İkinci kolordu komutanı, Merkez komutanı, Emniyet direktörü, birçok mebuslar ve duha birçok zevat tarafından tazimle uğurlan- mışlardır. Ingiltere ile Italya arasında anlaşmak ümitleri azalıyormuş İtalyanın istekleri: Akdenizde bahri müsavat, kanalında kontrol hakkı, Balear adalarında milyon İngiliz liralık borç Süveyş kalmak, 30 İngilterenin istedikleri: Trablusdaki İtalyan askerlerinden bir kısmının, İspanyadaki gönüllülerin çekilmesi, İngiltere aleyhindeki propagandaya nihayet verilmesi, Avusturya ile daha sıkı mesai birliği, Pantelleria adasındaki istihkâmların yıktırılması Pafis 24 — Londradan gelen ha- ” B. Grandi berlere göre İngiltere Başvekâletinde İtalya ile TE teri ümidleri maz başlar talyanın istekleri İngil- im Akdenindeki Vazifesini muvaffakiyet- le yaptığından İtalyan kabinesinde yüksek terenin Akdenizdeki politikasile telif edilemez görünüyor. Alınan haberle. bir makamâ geçecek re göre İtalya evvelâ Akdenizde İn- giltere ile bahri müsavat istemekte- dir. B. Chamberlain İngiliz. efkâr umumiyesinin bunu asla kabul et- Londra 24 — İngilterenin Lon- Bundan başka İtalya Süveyş kana- Imı kontrol etraek ve Baleares adala: rında da bir kaç sene daha kalmak istiyor, Vakın İtalya Baleares'de di- Zerlerinin de bulunabileceğini söylü- yecektir. Fakat ne de olsa oralardan uzaklaşmak fikrinde bulunmuyor. Nihayet Mussolini İngiltereden 30 milyon İngiliz liralık bir de borç iste- mektedir. Halbuki | İngiliz mali ma- hafili 10 milyon İngiliz lirasından fazla vermeğe taraftar değildir. Bina- enaleyh İngiliz - İtalyan müzakere- leri pek çetin olacağa benziyor İngilterenin istekleri Londra 24 (A.A) — İyi malümat | İtalyan müzakerelerinin şu noktalara alan mahafll, önümüz ta için- | şamil olacağını beyan etmektedir: de, Se) başlıyacak olan İngiliz - | (Devamı 13 üncü sahifede) meclisinin toplantısında bulun- mak ve ağlebi ihtimal İngiliz - İtal yan müzakerelerine iştirak etn.ek üzere gelecek hafta içinde Roma- ya gidecektir. İngilizlerle İtalyan- lar arasındaki görüşmelerin neti- cesi ne olursa olsun B. Grandi ar- tık Londraya dönmiyecektir. B. Grandi Londradaki vazifesini mu- vaffakıyetle yaptığından İtalyan kabinesinde yüksek bir makama geçecektir. KÜTÜPHANE v

Bu sayıdan diğer sayfalar: