25 Şubat 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

25 Şubat 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İNCİ YIL No. 3386 FİATI ( 100 ) Para İAbone bedeli: Seneliği (7) lira «x HalkınnN âB ŞUBAT sas a ın TELEFON 3503 HAKKI ra” SESİDİR Sahib, Neşriyat Amiri Başmuharriri SIRRI SANLI Idarehane: v2 Bi Beyler Sokağında (Hallao Sesi) “Mağisade Basılmıştır Geçmiyen yazı geri ver İngiliz Başvekili Çemberlayn'e Hücumlar KISA VE AÇIK Almanya İle Anlaşmak Modası vusturyanın Almanya ile anlaşma ası, Almanyanın İngil- tere ile bir uzlaşma elde etmesi için iki memleket diplo- sliyete geçmesi Italyada olduğu kadar e dedi-kodu! lar gi sanki m B. Flandenin “barışı tehli- / ie pir ansa ile Alm mii bir itilâf zemini bulmağa çalışmalıdırlar. lek beyanatı yR bu kabil Seryanların bir örneği olabili yazdığı açık bir mektubta Fransanın za g edecek şekilde çalışmağı ibaal etmeyiniz,, de tekten dini alamıyor. bir vesile ile de söylediğimiz veçhile arış aşka Fransanın, lngilterenin ve Amerikanın barış ve anlaşm cereyanlarını te kadar e etmemek lâzımgeleceğini yazmıştık, Gene tekrar edebiliriz ki Ingiltere ve Fransa bugün Almanya » nlaşmak arzusunu besliyor, siyasetini güdüyorlarsa bun! saiki Almanyadan saa değil, sulhu tehlikeye dar Şürmek korkusud Eğer her hükü: ol ve e m tekrar koyunlar gibi mezbshalara sürüklenme: tiyersa uçurumun ke- arına kadar gelen sulh perisini, önle özi sulh ve selâmet vi kolaylıkla götürebilirle: azı devlet ve ei ta Dere ve ihtirasları bu hayırlı ve ielânkülik duygi ile dolu yaseti lâyık oldu- ğu kadar takdir yi yel iğ mi idir? SIRRI SANLI vE eş lavusturya daima müstekil kalacak F d Ta (Radyo) — Saat 1910 — HİTLER Viyadan gelen telgraflar Şan-) | Şuşming kürsiye çıkarak seliye ming'in mutkuna | evvla bulunduğu bina A: en büyük davaları mukabeleye başlıyor. Salonun | turyanın olfus'un | konuşulduğunu hatırlatması r büstü konmuştu. ve Delfosun ölürken sarfet- Yeni beş senelik milli müdafaa| proğramımız SA e #aikleşmişilir “emeli olan ordumuzun teslihat ve teç- bizat programını tamamla” tiği son cümleyi batırlatınış- v3 Onlar ii mea daima bizler lerdir. Biz ir yi faa Mr Allah onları affet psi ii de bu cümleyi tekrarlıyorum hücum ediliyo- aa et dünya sulhu i sin büyük bir kazanç olmuş! Daima Av e istik- lâli hakkında teminat veril- mi: 7 a hür (yaşamış, ie Ve daima hür yaşayacaktır. Şuşning'i in nut- kaklara dökülmüştür. Mikro- pların bulunduğu sokaklarda kalabalıktan ele bir hal almıştır. aa İSTER GÜL ISTER AĞLA Bayram geçti, fakat hesapları daha : dillerde... Bir bay arkadaşına anlatıyor: — Bayramlar, küçükken çok tatlı geçerdi, çocuklu- ğumdağ bayramı. geceleri bir kaç defa uyan dığımı ve peron bakarak mein ii çıkmadığını çok de- | hediğim vaki olmuşt i Hey gidi lük ve eğlenceli günler, şimdi gen GM geldiği zaman biraz (o sevinmiyor değilim, t mdan bir kaç ün önce insana tuhaf - bir hal alayım, bunu da alayım diyor, ye Seri esi yor. yram günleride haydi ş ri , bur gezelim milan gene ev hayatını EA. man m 2 e uyor, çocukların seşelerine ortak olunuyor, Mi tesbit edildi daha mak harp. sanayiinin vetlerinin aldığı "aiümiişeti göz önünde tutarak bu me- saiyi plânlaştırmak hususun-i da vermiş olduğu direktifler hatırlardadır. aşbakan Celâl Bayar'ın Kamutayın alkışlarla tösvib ettiği fıkralarda şunlardır. Techizat ve teslihat proğra- mımıza devam edeceğiz en son sistem harb vasıtaların- da henüz he rd da temin için ayrı bir proğ- ram ini z bu Ki memleket dahilinde yapılması kabil olanlari memleket da- üncüde — Çemberlavna vapılan hücum LOİD CORÇ Londra a Bir i ösgi mler Başvekil Çember. “Çe korda sözleri- içinde kaldım. Eden bir iman müdafii idi, Başvekil pair iz — kör iman tarafta linde söylediği erik Lold Corcun Edeni arıyan birçok partilerin biryaş iye tarları va işi vi mila iye 3 Me alindeki beyanatı İngiliz ga- e İzmir İftihar Edebilir Hasta vatandaşların bir aile şefkati ve yüksek bilgi ile şifalrrını buldukları Bulvarında v . Sağlık Evi) Hucu i Hastahanesi Av uzadaki tedavi mües- seseleri derecesinde mükem- mel, fennin kabul ettiği en son terekki ve tekâmül va- ir Gazi çam aletleri ve konforu ile ez ve müzeyyencir, Kabul ve tedavi şeraiti de ucuz ve müşfikanedir. De- gerli müessisi doktor agi Baranı İzmirimize köyle medeniyet müessesesi şi “iblığemkir dolayı şehrimi- zin sağlığı namına kut tlola- ir kadirşinaslık borcu bildik. SİNEMA KÖŞESİ Elhamra Sinemasında Bu hafta (Elhamra) gene güzel filim meftunlarına « yük sanatkârların yaşattıkları iki müstesna beyaz peri mea k olmuştur. (Korkusuz adan u hafta İzmir halkının seve sev meğe koşacağı 27 mucizesi bunlardır. HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİ Rabbim Yılanlara Güne .. . Göstermesin ! Birkaç ç gündür devam eden şiddetli “soğuklar, geni Sanratlı kömürün burnunu şişirmeğe başladı, dün bir ddaşın Cc söylediğine! ae lâzım Fzelikre kömür #rinde bir#kuruş ve bazı yerlerde de altmış pi yükselme Ee pe “ane şaşmadık değil... “R yılanlara güneş re nda diye bir mel dağ Bö; sat gözetmek ve halkımızı endişeye düşi i bir olmasa gerektir. Şimdiye kadar kömür tacirleri bun! ei — kömür mevcudu az çx iddia ediy: mdi e ve lüzum gördüler de genel in iktikâra a oyma mlynlra kilo kön çok azalmıştır, | eger ve 5 zaman a satacaklardır ? Belediyemizin şiddetle dikkat'nazarını HALKIN SESi HAKKIN SESİDİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: