25 Şubat 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

25 Şubat 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ylrmi yedinci yıt No, 7442 Cuma 25 Şubat 938 Hergün sabahları (İzmir) de çıkar, siyasal gazetedir ——— Telefon: 2776 İş bankası Londrada bir şube açmak üzere bulunuyor DÇ Misafirlerimiz İstanbula ge!d ler ve hemen Ankaraya geçtiler Atatürk, dün İstanbuldan Ankaraya hareket ettiler Balkan konseyine iştirak edzcek olan dost ve mütte- fik devletlerin Har:cıye Nazırları Ankara yoluııda İngiliz siyaseti değişiyor mu? Hamndi Nüzhet Çançar İoglterede Hariciye Namtının datilası yalara İngiltere n değil, bütüü düğya içia mübim ve batta bir bakıma telâş vezici bir hâdise teşkil etti. Bir taraftan belk Avam kama: ratı Önünde fevkalüde günlere mab. 100'bir kalabalıkla nümayiş yapar ken. diğer taraftan mahfellerini bakikt endişe aldı. İtalyaclar (Edea) in çekilmesini ken. i bi y Taşilizler tarafındamn kendi tezlerinin kabulüne doğru pek 16 tayia edememiş bir kendilerini bâ.â —a amadıla limiyeti .ıuıııı tefsir edip duru. yorlar. Siyasetine dalma anrlık an'ane ler atfetmek motad olan İagilterede ae ga d asaeneslre b he dağdağlan — imtaç — etmiştir. (ı:dın) in «ngiliz siyssetinde oyaadığı ve bülü da oynumağa namzed bulun: duğü mühim rol mazarı dikkate alıe Birsâ yukarıda kısaca işeret ettiğimla * gaziyetleri tabit “görmek-iktisa eder. Filhakika (Eden) Hariciye Neza- retine geldiği gündoaberi — İngiliz barici #siyaseti muüyyen ve şaşmaz bir — istikamet —almıştı. — Fransz dostlağunu esas telâkki ediyor, mik hetlerarası sahada herbangi bir edım atmadan evel PFraosiz metlektaşı ile istişarede bulunuyor, hareketini dai. man onlarla tevhid — etmeğe çalışıyor- du. (Bden) in Hariciye — Nezareline gelmesluden pek ax evel İagilizlerin Fransızlara hiç de haber vermeğe Tüzüm görmeksisin Almanlarla bahrt teslihat yarışını tahdid eden bir mukavele imzalamış oldukları düşü- mülürce Fransız dostluğunu (Edev) in gahsiyeti ile keim telâkki edenlere bak vermekle insan kendini haklı görebilir. Nitekim Frensuzlar da vae Biyeti aymi yekilde mütalta ettiler ki Başvekil (Şotan) arka « İn gilin sefiri ile mülükatlar yapımağa ve nihayet arka arkaya e içti. sışları tertibine mecbur kaldı, Pran. maların *belki de ba mubik. telâşları © kadar baria bir çekil sldı ki 1 &. Ha Başvekili Çemberlayn Avam ka marvtında — yekdiğerini — müteskib Fransaları tatmin edeocek vözler söye lemeğe ve batia ayrıca Praj vekiline bir telgrsf çekerek t şermeğe İüzüm şördü. Diper taraf ta: vinçlerinde haklı idiler. Çünkü bili. yorlardı. ki — Hariciye N inde (Bden) bulandukça — ken faşizmin prestijlecini —h yapmağa Imkâa yoktu. İsalyayı distan yolu üzerine dikilmiş bi bir tehlike telâkki eden bu zat bere bangi bir vaziyet karpısında — Taşist lerle bir uvuşma yapmağa mecbur — Sonu 3 üncü sahifede — 9 uncu sahifemizde Güzide hikâyecimiz Irfan Hazarın nefis bir Şark hikâ- yesi vardır. Okuyunuz. General Metaksasın Ankara seyahatindn bir int'ba. İstanbul, 24 (Husısi) — Ba- kao Koaney na -iğtirale bdeook olan Yünanistan Bışvekili ge nera/ Metaksas, Yugos avya Baş ve Dış Bakanı Mlan S oyadı. noviç ve Romanya Hariciye Nezareti Müsteşarı, bu sabah saat 8 de buraya gelmşler ve istasyorda Vali Muhiddin Üs« tü dağ ile Viâyet, sef.retler ve konsoloslukar erkânı — tara- hından karşılanmışlardır. Resmi selâmı, bir müfreze asker ifa elmiştir. İstasyon binası, baştanbaşa Türk, Yanan, Yugosavya ve Rümen bayraklarle — donatı- — Sonz 8 inci sahifste — Ktırdi ve zeîti Bir vapur, 4 motörle üç kayığı parçaladı Vapur, Haftiçte tamirden çıkarken akıntıya kapı.mış ras'geldiğine çarpmıştır.. İstanbul, 24 (Husust) — Bazilyan , akıntıya kapılarak, panyasının İndar vepara Haliçte tt motörle üç kayığa çarpmış ve Atatürk Ankaraya hareket W ettiler İstanbul, 24 (Hususi) — Atatürk, Heybeli vapurile | Haydarpaşaya geçmişler ve saat 17 de husust trenle || Ankaraya hareket buyur- muşlardır. | Büyük Şef, Haydarpaşa- [ da kalabalık bir halk tara- Ffından teşyi edilmişlerdir. Ağahan Mısırda Halifeliğin ihdasına taraftar değildir.. Ağahan İs'anbul,.24 (Hus 1si) —Hindli l Ağahanın oğlu Aü Han, bugün zevcesile buraya gelmiştir. Ali Han beyanatında, baba- sınin, Mısırda halfelik ihdası için çalışmadığını ve şahsan buna taraftar olmadığını söyle- | © ştir. G. Ism-; İnönü | Ankaraya döndü İstanbul, 24 (Hususi) — Ge- neral İsmet İnönü — sugün eks- presle Ankaraya hareket etti. Avusturya Beşvekili söylevini verdi Avusturya, istiklâlinden ve imanından bir zerre bile feda edemez Avusturyalılar; bundan sonra yalnız, cermaniz- min taliiiçinde sulh ve ınkışaf için çalışacaklardır Viyans, 24 (Padyo) — — Viyana başa Avusturya bay. Reyâkrad sarayı, rtülmüştü. Bap öğleden — sonra da beklenen söylevini vereceği için, bötüa fabrikal, inemalar, tiyatro. larla okullar ve mağazılar kupan: muptk. Malk, büyük erddelere yerleş- tirilmiş olma hoparlörlerin Laşında toplanmış bu.uauyordu. Öğleden sonra esat 1630 da, par âmento açılmış ve bir anda bü- tön tribönler — dinleyicilerle — dol. Buşlur. Saylavlar, daba evel gelmiş, Na marlar yerlerine geçinişti, Parlâmento bisasının büyük ve mübteşem — salonunda — yerleştirilmiş bolunun Dollüsön heykeli Yüzlerdi gelenklerle :Ü4 anmişti. Paclümeatonua kapttındaki ha. yük kalabaliık ve sakesl — MÜlzeze, Dr. Şuşniş Başvekli doktor — Şuşnigi selimlamış balk, ..meılı Burette kepdisini * u..ııkıı Şupiğ| perlâmenın ke pundan içeriyo girerken, alkış tw- fanı yükselmiş ve dakikalarca de Yam etmiştir. B. Şaşnig doğruca kürsüye çık. miş ve iki saat dovam ödes mutkuna Başlamıştır. -Sonu 6 ıncı sahifede- Kızılçullu -Kemer arasında bir tren hattan çıktı —— Kınılçullu ile Kemer arasmıda, etki mezarlıklar civarındaki beyelân mtakanında evelki gece bir kaza 1620 da İrmirden Bucaya ren yaldan çıkmış ve makine lanmaştız. - İzmitden gön- d treni derbal faaliyete g“ce — yansından almabılinm iştir, — Bu finda gelen Aydıa, Do ttenler ile Buca bavali arma #üretile İçlemiş ine, katarları lerdir. Denizbank umum müdür şehrimize geldi B Yusuf Ziya Öniş liman işlerini tetkik ettikten sonra İstanbula gidecektir ekilde görülmesi için tedbirler ah ) pecaktır. Banka faaliyeti, ancak- ida. ve bankanın diğer orğan va buudan. tespit edile. ve gereksa yasıtalar tee ea kısa bir müddet içinde yerine getirilecektir. Denizbenkın tekaik, benka -ve işletme işlerinn üç umum müdür aouavini bakacak ve Butlar İstame bulda çalışacaklardır. İzmirda 'Vane da, Trabzouda bankanın birer yubüs Teri balunataktır. - İlçride diğer yer lerde şubeler açılması tetkik edile» vek tic. Salı gününe kadar * şebrimisde kalacak olan Denizbank umum, mü. dürü B. Yurul Zoya, buradan vapute anbula g çecek ve müavinleri likte Askaraya giderek Demle. bank idlare mec'lsinin ilk içtimasda hazır bulumacaktır. Von Papen Berlin, 24. (Radyo) — Ak maoyanın sabık sefiri Von' Pas pen, yakında memariyeti mah- sısa ile Valikana gönderile- e-ktir. ANADOLUnun yeni romanı “Ah bu gönül,, Değerli yazı arkadaşımız Saime Sadinin nefis bir romanı Adı üstünde bir ROMAN Ah bu gönü! ikiaci kısım plâa Gerek — kapotaj Bay Yusuf Ziya Öniş Denizbank umum müdürü B. Yosuf Ziya Ösip dönakşamki An. kara ekapresi'e şehrimize golmiş, ie tasyonda Denizbank müdür ve me- memurlar tarafından koryılanmıştır. Umum müdür, tehrimlede dört gün kalacak, liman işlerini gözden geçirecek, tersaneyi gezecektir. Öğrendiğimize göre, — bankaya devredilen Dimaa İdaresinia işleri #ekisi gibi devam etmektedir. De- Bizbank idare meclisi kurulduktan s0ara yepılmakta olan mübtelif tet. kiklerin hududu genişletilecek; deniz işlerinin en ucuz ve en ramonel bir Bügünlerde size, yazıla- rını lezzetle okuduğunuz muharrir arkadaşımız Sai- me Sâdinin hazırladığı orijinal bir roman verece- ğgiz. Kalbin büyük oyu- nu olan aşk Bu eserde çok ince bir üslüp ile genç göğüslerin bütün heyecanları yaşar maktadır. Ah bu gönül Bugünlerde ANADOLU Süötunların? ile

Bu sayıdan diğer sayfalar: