24 Şubat 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

24 Şubat 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmi yedinci yu No. 7447 Perşembe 24 Şukat ©78 Londra gazeteleri; M. Çember- layna şiddetle hücum ediyorlar Avam kamarası, işçi parti- sinin takririni reddetti M. Edenin yerine Lord Halifaks getirildi. Ingilte- re - İtalya müzakereleri için hazırlıklara başlandı Balkan konseyi Hamdi Nüzhet Çançar Balkan Haritiye Nazırları kon: söyü yarın Ankareda içtimsa başlıyor. Musyren bir bodefe, sulh hedofine ve pratik çalışma metodlarına malik olan Balkan antantı mümessillerinin yel ve takip edilen bir hidise teşkil eder. Fokat ba defaki içtiiman bil. hasa aym bir husasiyet ve ebem miyeti vazdır. Bu hususiyet ve ebemmiyet te bu delaki konsey — içtimanda görü gülecek diğer meselelerden —maada bir de Balken aztantımı teşkil eden devletlerin Milletler cemiyeti — hak. Ukanllı ektai mazarlarının tebeliür ve taryyün etmesine vesile — tepkil eylemesinden ileri gelmektedir. , Hetırlardadır. Miletler cemiyeti koaseyinin son içtiimaında ve onunla Birlikte — cemiyet n zamasmesinde yepılmanı mutasavver tadilâli tespite Mmemuar (28) ler komitesinde - belli. Başlı ber devlet — Mületler cemiyeti ve cana şimdiki nizamaamesi hake kında düşündüklerini — söyemişti. €n gök Yarine V6 hür cama hedef teşkil eden bir (16) amcı madde vardır ki bütün — müna. kaşalar onun — Gzerinde tekisül ve temerküz, ediyordu. — Mütcarrız bir devlete kargı diğer bütün bökümet lerin müşterek cophe alitutarı — a gaa kargı icabına göre mali, İktıaa- di va nihayot askeri secif tedbirler tatbik etmelerini Amir olan bu madde bir kısım devletlerin işine gelmiyordu, bunun tadili isteniyordu. O zaman cemiyet nisamnamesi ve bu Hisamnamenin bilbassa 16 aat maddesi hakkıadaki — düşünce. lerisi Balkan aatantıca mensub det. Tetler söylememişler ve bana antant konseyınin şimdi Aakarada yapacağı İçtimada tespit ettikten sonra ilân etmeği taahhüd etmişlerdi. İşte konsey içtimanın ba defaki General — (Me. taksaı) in riyeseti altında yapılacak elan bu içtimann ea mühim müzar kere mevzao, tabit bu olacaktır. 28 ler komitesinde tebellür eden moktal masarlar yu çekilde bulüsa edilebi lirı Tagiltere, Prunsa ve Rusya gibi büyük devletler cemiyete olan bap. hılıklarını tekrar yid ediyorlar e cemiyet nizamnamesinde herhan. * gi bir tadilât yapılmasını lüzumsnz buloyorlardı. Buaa mukabil köçük devletlerden bir kısmı nizamname. Bin tadilini ve bilhassa 16 ıncı Maddenin tamamen İlgüsmı istiyor- lazdı. Ba devletlerin mütaleasına göre secıt tedbirlerin şimdiye kadar #akabulan tatbikatı biç bir müspet metice vermemiş, bilâkis taahhüdleri dolayısile ba tedbirlerin twbikine İştirak eden köçük devletler iktına. den mutazartır. olmuşlardı. On al- Haci maddenin ilgesile hiç olmazsa kendilerini serar eden bir tsshhüd. den kurtulacaklar, mütsarrıza karçı hareket serbestilerini elde edecek. lerdi. Milletler cemiyetiuin vereceği herhangi bir karara İsterlerse mula» #at edecekler, — dilerlerse bildikleri Çibi harekette serbest kalacaklardı. Fühakika İtalyaya karşı eözde tatbikine teşebbüs edilem zecrf ted. bizler mesolesi esostunda bam — deve Tetlerin düştükleri Mmüşkül — veziyez Bördadae getirilirse bua — devletlere hak vermemek kabil değildir. —lıııllıdııw—ıî Atatürke tazim telgrafı çekildi, —_ Hergün sabahları (İzmir) de çıkar, siyasal gazetedir <a Telefon: 2776 “ Şefimizden Halkevlerine le bötün Ha saralmaz boğlalığı ve geni ygemsı Yü ce Şefe vuran telgrifla Atatürküm VötfetLiği cevabı #ynca neşrediyoruz: Kamil Atatörk Cumhur Başkanı Tstanbal Yarattığınız — büyük — idealler grak — gösterdiğiniz yük- bir «m evel varmak . ——— Dabiliye Vekili ve C. H. P. genel vekreteri $. Kaya Şükrü Kaya Dabiliye Vekili ve C H, P. genel sekreteri Ankera € — Kültür sahamnadaki inki- Pafırmada mübinı bir vazile gören Halkevlerinin yıldönümü mückse. betile (önderdiğiniz telgraftan çok mütehassls oldum. Teşekkür eder ve Halkevlerine çaurlu ve — nurlü || çalışmalarında başarılar dilerim, | ATATÜRK Londradan Paris, 22 (LA) — B. Delbos, Pariste Amerika ve Sovyet sef irle. zile yapmış olduğu görü;melerde- B. Hitlerin nutkundan ve B. Edenin İstifasından soara hâdis - olan bey. nelmilel vaziyeti tetkik etmiştir. Salâbiyottar — mehafil B. Çem. berlaymın dün akşam B. Şotama bir telgraf göndererek iki memleket bir güna de olduğunu ve iki — memleket mutabık kalin: ile müzakere ve halledil. mesine devam edileceğini ve daimi Bür sarareta tekebül eden iki memla. ket teşrikl mesninl bile baleldar olmamı yid etmesi dikkae maktadır. -Sonu 6G incı sahifsde- Vekiller Heyeti rile toplandı *«.ra Tagiliz Har ciye Nazırı B. Ralifaks : Kızı!şy kuzumu yılıık kangf_eai toplandı Kurumun bir yıllık yardım masrafı 17145 liradır Mısır Kralı Mayıs ortalarında memle- ketimizi ziyaret edecekler ——— Mareşal Göringin ziyaretleri Avusturya Dahiliye Nazırı radyoda bir söylev verdi Mareşal Göring, Polonya Hariciye Nazırı ile mühim müzakerelerde bulunacak M. Hitler ve Avusturga Dahiliye Nazırı Varşova, 23 (Radyo) — Mareşal Göring, bugün buraya — gelmiş istase yonda Harbiye Nasırı ile erkün: harbiyel umumiye Teiti ve Harici- ye Namrı Kolonel Bek — tarafından karşılanmıştır. Mareşal Görlügğ, Alman tefaret. hanesinde şerefine verilen ziyatette bazır buluamuştur. SPOR: ——— —— — Mareşal Göring. bugece Biyile. *iça ormanına gidecek ve kendisini orada bekliyen Polonya cumhurrelsi B. Maziski ile Mareşal Riç Smigli ye Ütihak edecektir. Mareşal Göring, cumarteti günü Varşovaya dönecek ve Hariciye Na zırı Kolonel Bek ile mühim müte — sonu 8nci sahifede « Mareşım İıı.zıEge kUDaSI fUdboı Şam— piyonluğu müsabakaları Aydın spor mıntakasının teklifi çok iyi karşılandı Aydın Türkspor mıntasasının (Ege kupası maçları) yapılması hakkında çok güzel ve yerinde teklifi, İzmir Türkspor kurumun gençlerini biribirile tanıştırmak ve spor temaslarını, bu müna- sebetle spor zevkini artırmak maksadile her sene (Eğe kupası ca da muvalık görümüştür. Ege' — Sonu 8 inci sahifede — Şehir işleri miin_â!:aşası | . —a —— ,, yeni merkez heyeti seçildi Kıtılay Kurumu İzmit — merke. zisin yıllık kongresi Halkevinde vali B. — Paşlı toplanmıştır. Vali ve parti başkamı, Gölecin — reksliğinde halkın, 1937 senesi içinde faaliyet « ernişletem kuram, maddi yerdımla» mım mübtelif bakımdan — çoğaltımış, gelir ve Öye saytsm fazlalaşlırmış, tahail çafğındaki ' çocuklara — husast Bir alâka göntermiş, Ökeüz veya Ça kir 2)3) mektepli çocağa — elbise, kitab veya ayakkabı almak gibi moktelif şekilde — yapılan yardımlar için 3942 lira sarfetmi ştir. — sonu 8 inci sahifede — Misafirlerimiz bugün geliyor Atatürk, bugün Ankaraya hareket ediyorlar DA Balkan Nazırları, sefirler ve mihmandarlar tarafından Lüleburgazda lmrıılanacaklar..ıplâna göre, yeni Meclis binası, fev- Kirsi General Metaksasın Ankara seyahatinden bir intiba — Yazısı 3 Üncü sahifede — Kültürpark ve etibba oda- | sı hikâyesi Beyyineyi iyi gören bu umumi Mareşal Fevzi Çakmak | efkâr yapacaktır .| Ankara, 23 (Husust —muhabii- mizden) — İcra Vekilleri Heyeti 22 e— i Yazan: Dr. Memdah Say' Yazılarımda yahsiyatı. sevmedik tim halde ilk dela şabhamdan babı #elmek mecburiyetinde * kaldığımdan dolayı maraz görülmemi dilerim. 1 — Biy laşamadığımız ve eseslı bir nokta bunu tasrih edeyim: Bu da iş tetkikinde vicdema mürrcaat, inşafa müracaat gibi usal- lerin yeri olup olmadıfı. Ben tetkik ve tenkidde işi, kendileri — gibi gö remiyorum. Ben muasır tetkik ve tenkid usullerine göre bareket #dk yorum, Eskilerden edebiyatta — Sar sey ve Emil Fake, Iaribte evvell OÖğüst Kont ve — İpolitten, lerden bir çok —Alma ve bilbassı otorların Bir sörü laf telâkki ettiği yam. larıma cevab veren ve bu cevabını ismime “ilhaf eden sayın Hakkı Ocakoğlaran yazılarıcı okudum. Yeni Meclis bv'nrı_ı Plân müsabakasını, Viya- nalı mimar kazandı Başkanı Fevzi Çakmağın huzarile toplanmış, — muhiclif üzerinde müzakerede bulunmuyş! kalâde muhteşem alacaktır ve tenkid Yarif — ettiği erüller dakilinde - yapıyon Tem kidi bir taraflı depil, yapl. yöram, kimseyi bel diye zem, ne de çalıştı diye methetmi: yöorum. «Bu iş oldu, ba İş te olma d> diyorum. Bence terkik budur. Bunları her balde kendilerinin de bilmeleri lâzındır. Fakat nedes bilmem. bu işte bir «z yektaraf ol mak istiyorlar. Ben ise bu tarzi aa lamıyorum. 2 — Makalede ehemmiyete ça yan iki nokta vardır: Şimdiki Millet Moelisi binası İstanbul, 23 (Husasg) — Yeni mecdlis — binasının — plân — müsabaksnnı, Viyadanın en meşhür mimarlarından Holzı kazandı. Yeni meclis binamaın inşasına yakında mcaktır. Bina, p'ina göze gok a olacaklır. diğeri — etibba pilmamıaı. B uncu sahifede we u ön — Sonu

Bu sayıdan diğer sayfalar: