24 Şubat 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

24 Şubat 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PERŞEMBE 24 ŞUBAT 1935 5 Balkan Konseyinin Arifesinde Ahmet Emin YALMAN ugün Romanyanın yeni a- nayasası hakkmda Ro- men milletinin reyine müracaat ediliyor. Yeni anayasada hiç şüphe yok ki demokrasi şekille- rinden büyük fedakârlıklar var- dır. Fakat bunların münakaşası, Romenlere ait bir aile işidir. Romanyanın müttefikleri ve dostları arasında derin alâkalar | uyandıran mese'e, Romanyanm harici işlerinde tam Romen milli ölçülerine uygun bir milli siya- set tutulması ve harici telkin ve tesirlere imkân bırakabilecek kapıların sıkı bir surette kapan- İ masıdır. Balkon konseyinin toplantısı arife- sinde Romanyadaki istikrarsızlığın ve İratçılığın ortadan kalkması ve böyle bir milli manzara belirmesi memnuniyetle karşılanacak bir hâ- disedir. Romanyanm tuttuğu yol Balkan birliğinin ruhuna uygun bir gidiştir. Bi birliğinin başlıca hede- fi, Balkan milletlerinin, ya- kın tarihin acı günlerinde olduğu gi- bi, şu veya bu büyük devletin yede ğine “düşmemeleridir. Başkalarının mukaddetitlirına sırf öz milli man.) faatleri bakımından hâkim kalma- larıdır. Balkan birliği, bu yüksek göyeleri elbirliğile korumıya mahsus müşte- rek bir cephedir. Balkan milletlerinden herhangi bi- rinin; sağdan veya soldan esen rüz- gârlardan biri tarafından sürüklen- mesi, Balkan birliğinin ruhunu öldü- recek bir felâket olur. Türkiye, Mütareke devrinin acı tecrübelerinden sonra doğrudan doğ- ruya milli siyaset ve umum! menfa- at yolunu tutmuş ve bu-tabii hedefe kestirme yoldan, az sarsıntı ile var- miştir. Hareket noktasına nisbet e dilmek şartile bol ve geniş verim alınması bu sayededir. iranda bir aralık fırka- cılık sisi gözleri o kadar bağ- Yamıştı ki, Yunan milli menfaatleri gözden uzak düşmüş ve siyasi müca- dele cephesinde hariçten gelen sağ ve sol cereyanlarının çarpıştığı gö- rülmüştür. General Metaksasın ağır mesuliyetler altına girmekten çekin- miyerek oynadığı tarihi rol, Yunan milli menfaatini kurtarmak, Yuna- nistanın gidişinde Yunan milli ölçü- lerini hâkim kılmaktır. Yugoslavyada vaziyet, hariçten ge- len cereyanlardan başka dahili bir- takım ihtilâf sebeplerini de adım e- dım tasfiyeyi icap ettiriyordu. Dok- tor Stoyadinoviç. bu çetin işi başe- rırken, milli ölçüleri hiçbir zaman elden bırakmamıştır. Yugoslavyanın mukadderatına milli menfaatlerin hâkim kalması idealinden hiçbir fe- dakirlik kabul etmemiştir. Roranvada fırkacılık vaziyeti bu aralık o şekli almıştı ki. Romen parlâmentosunda dokuzda bir nisbetinde azası bulunan müf- Tit bir fırka iş başına gelebilmiş ve Romanyayı yabancı memleketlerin Yedeğine düşürecek şekilde cereyan lar açmıştır. Bu siyasetin acı netice- leri devlet varidatının beşte bire, ha- Tici ticaretin dörtte bire inmesi şek- | inde derhal kendini göstermiştir... | Bu vaziyetler karşısında "Romen | Mili şuuru az zamanda harekete gel- ÜÇÜNCÜ YIL, — No. KURUS BAŞMUHARRİRİ: AHMET EMİN YALMAN Dost Diplomatlar Aramızda Balkan Konseyi Yarın Toplanıyor Dostlarımızın Kıymetli Şefleri Akşam Buradan Ankaraya Gidecekler Kardeş Yunanistan ve Yuçoslavyayı Bizzat Sayın Başvekilleri, Dost ! Romanyayı da Çok Değerli Hariciye Müsteşarı Temsil Edecek | Dr. Aras, G. Metaksas, B. Comnene, Dr. Stoyadinoviç Bugün üç müttefik Balkan hükü- metinin rels ve mümessillerini ara- mızda selâmlıyarak sevinç ve ferah duyacağız. Müttefiklerimizi kardeş diye karşılıyacağız. Onlar da bir kar- muzu göçör geçmez duyacaklardır. Bu defaki Balkan konseyinin reis- liği Yunanistana düşmektedir. Kar- Kabinemiz Evve Gün 130 Karar Verdi İstanbulda Et Bazı Resimler İndirildi Ankara, 23 (A.A.) — İcra Vekille- ri heyeti 22 - 2 - 938 tarihinde Başve- kil Celâl Bayarın reisliği altında, ge- nelkurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın da huzuru ile toplanarak mühtelif işler hakkında 130 u müte- caviz karar vermiş ve bunlar arasın. da aşağıdaki kararları da kabul et- miştir. deş Yunanistan doğrudan doğruya —— General Metaksas tarafından temsil | edilmektedir. General, geçen ilkteş- rinde bizi ziyarete gelmişti. Ankara- İda Alatürkle ve devlet âdamlarimiz- du. Kullandığı lisan samimi bir as- kerin kalbinden könan sözlerivdi. (Başı 4 üncüde) İki ŞA Ucuzluğu İçin 1 — Yeni yapılacak Büyük Millet Meclisi binasına ait plân, 2 — Fe nerbahçe mesire mahallinden hazine- ye alt kısmın 2790 sayılı kanuna gö re parasiz olarak İstanbul belediye- sine terki, 3 — 2490 sayılı kanunun 7 nci maddesine göre 15.000 lirayı ge- çen arttirma, eksiltme ve pazarlık- (Devamı 7 incide) Bir Çin Hava Filosu Formuzu Bombaladı Japonlar Bir Sovyet Vapurunu Yolcularile Beraber Tuttular Tokyo, 23 (A.A) — İmparatorluk umumi karargâhının bu sabah neş- rettiği bir tebliğde, General Matsui i- le imparatorun amcası general kanın Nankin ve general Yunagua nın Hançav mıntakalarından geri Çi gırılmış olduğu haber veriliyor. Yük sek askeri şüra arasından general Hatarfu, geperal Matsuinin yerine Çindeki Japon kuvvetleri başkuman danlığına tayin edilmiştir. Bu tayine, Çinde temadi edecek mu İ harebelere karşı koymak Kususunda kati karar verilmiş olduğu ve müsa- OL İdar müteahhitlere ihale 16 Yaşında Bir Çocuk Kendisi Gibi Genç Arkadaşını Öldü:dü Cinayetin faili Arif (Tafsilât ikinci sayfada) Yeni Demiryolunun İhaleleri Yapıldı Ankara, 23 (Tan muhabirinden) — Diyarbakırdan inşasına başlanmış o- lan demiryolu 60 ıncı kilometreye ka edilmiştir. Diğer kısımların da istikşafına devam ediliyor ve etüt işleri, Irak - İran hu- dut hatlarının birleştiği 165 inci ki- lometreye kadar ikmal edilmiştir. Gü > İzergâhin esas mihver kazıklarının ta dematın hali bezırda “ikinci safha- TR ya,, girmiş olduğu sebep olarak gös- " terilmektedir. Miştir.Fena gidiş durdurulmuştr.B: muvakkat ifratların intibahlı (Devamı 5 i vaziyetine gelince, Japon leri Pekin - Hankov dömiryo- 4 (Devamı 7 incide) . k kılması işleri de Diyarbakırdan itiba- ren 65 İnci kilometreye varmıştır. Bir Adam Yaratmak | “Necip Fazıl,,ın bu güzel pi- yesi çok muvaffak bir kud- retle temsil edilmiştir. Lüt- fen ikinci sayfamızı açınız. Fenerbahçe — Kalamış caddesi üzerinde tram- Vay duruğında, 5000 metre” murabbar çiçekli Satılık Villâ bağlı ia ADE bahçe sağ m tarzı mi İzahet için Bahşekapıda Liman hanında Aşma kat 83 numa m. almış güzel satılıktır rada Umum Emlâk İşlerine müracaat edilmesi. Telefon: Ingilteredeki Ihtilâf İngiliz İşçi Partisi Yeni Bir Seçim İstiyor 1— İtalya - İngiltere Görüşmesi Başlıyor. 2 — Hariciyeye Lord Halifax Tayin Edildi. 3 — Liberaller Vesikaların Neşrini İstediler. 4 — Roma ve Berlin, Chamberlain'den Memnun! Londra, 23 (Hususi) İngiltere kabinesi bugün haftalık içtima yap mış ve İngilterenin Roma sefiri Lort Perth'e İngiliz - İtalyan müzakereleri için verilecek talimat üzerinde görüş- müştür. Yeni Hariciye Nazırı henüz tayin olunmamıştır. Başvekil bugün yine Avam Kamarssında beyanatta bulunurken, bu meseleye işaret ede- rek, kısa bir zaman sonra yeni Hari- ciye Nâzırını bildireceğini söylemiş- tir. Lort Halifax'tan başka, Morrison ile Malcolm Macdonald'ın isimleri de ileri sürülmektacdir İngi in Roma Perth, İtalya Ciyano e sefiri Hariciye Nazırı Lort Kont e iki saat süren konuşma «- lardan son gün Romadan hare « ket etmiştir. Lort Perth'in haftaya Romaya dönerek müzakerelere başlı. k ması bekleniyor. Lort Perth'e İtalya İngiltere amele partisi tarafından İngiltere aleyhinde yapı - lideri B. Atlee lan propagandaya son verilmesi hak-| bir habere göre Bari radyosu dün A- kında teminat verilip verilmediği he-| rap memleketlerine İngiltere işleri nüz anlaşılmamıştır. Buraya gelen! (Devamı 7 incide) Hitlerin Maksadı Nedir? m | Çocuk, Orta Avrupada Bir Milletler Comiyeti mi ? Çekoslovakya Siyasileri, Memleketin İstiklâli İçin Azimlerini Bildiriyorlar Londra, 23 (Hususi) — Avustur-| “— Avusturya, Orta Avrupadaki yada vukubulan son hâdiseler ve Çe- | teşevvüşlerin ne suretle izale edile- manyanın ye-| ceğini gösteren bir örnektir. Alman- Jacağını gösteren alâmet- | yanın Avusturyadan bütün istediği her muhiti meşgul ettiği İnc İpeği Miystlri diğer gruplar dere da Mareşal Göringin, zâhirde av av-| cesinde fikirlerini anlatabilmeleridir. lamak için Varşovaya seyahat etme- | İtalyanın İngiltere ile anlaşma te « si göze çarpmakta ve merak uyandır- | şebbüsünün Almanya ile arasını boz- maktadır, Almanyanın eski Viyana |duğunu söyliyenler yanılıyorlar. Çün sefiri Von Papenin Amerika gözete- | kü Hitler, İtalyanın siyasetini, Af- rine vukubulan beyanatı bu merakı | manya lehinde sayıyor ve esasen Al arttırıyor. manya da ayni şeyi yapacaktır. Al Von Papen, şu sözleri söylemiştir: | (Devamı 7 incide) vi a ının Blânçosu i Şehir Tahrip Edildi, 2600 Kişi Esir Oldu Fransız Vapurları, İspanyol Sularında Yine Bombalandı Teruel Facias Teruel'in geçen taarruzda tahrip edilmiş bir kısmı (Son haberler üçüncü sayfamızdadır|

Bu sayıdan diğer sayfalar: