25 Şubat 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

25 Şubat 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m Nilerşnsir ge Proxy, TAİ ame nm SAK” 24319. 24310 TAN İSTAN» OGÜN EL Ne 1013 BAŞMUHARRIRI: AH Dr. Stoyadinoviç, General Hetaksas ve B. Comnene dün akşam şehrimize muvasalallarında Balkan Konseyi Bugün gün Toplanıyor Dost Diplomatlar Dün Ankaraya Uğurlandılar G. Metaksas Diyor ki: Konsey, Bu Sefer de Sulh İdealine Karşı Beslediğimiz adakatle Toplanıyor Birlik Cephesi Bg vsünleriz bütün dünya-| nın gözü Ankaraya çev- rilecektir. Balkan Konseyin'n| Ankaradaki senelik toplantısı,| Avrupanın çok heyecanlı günle. | rine düşmüştür. Balkan birliği ufuktaki hâ: seleri nasıl görüyor, bunlar hak-| kında ne diyor?.. Bu susllerin cevabı her tarafta elbette me- rakla beklenecektir. Bu merak ta haklıdır ve tabildir Çünkü Balkan Birliği; barış, istik- rar, emniyet, tam istiklâl, mukad- derata tam hâkimiyet idealleri üze- rine kurulmuş tesanüt gruplarının en sağlamı, en kuvvetlisidir. Dün- yada buna benzer başka bir örnek yoktur. emek ki bir taraftan Avrupa-| nın barışı ve istikrarı tehli- kelerle karşılaşmış bulunuyor. Di- ğer taraftan ortada; bu kıymetleri kendi hesaplarına beraberce kur- mak maksadiyle birlöşen Balkan devletleri var. Bu devletler de, v- fuktaki ihtimalleri, müşterek men- faatleri bakımından beraberce göz- den geçirmek için toplanmış Buyorlar. Böyle bir heyetin. Avrupanın te- reddütlü günlerinde © kullanacağı Usan, vaziyetin berraklaşması baki-! mından çok faydalı olabilir. Bunun| bu sırada büyük bir merak ve alâ- ka ile deklenmesini tabii görmek lâzımdır. Hiç şüphe yok ki ortalık karışık- | tar. Çok ihtiyatlı olmak gerektir. Fa- kat Balkan Birliği güneşli, sakin günlerde tatlı tetli ahbaplık etmek| için kurulmuş değildir. Fırtına ih-| timalleri karşısında (o Balkanlarn| tam mânasiyle Balkanlılara kalma-| Sını, Balkan milletlerinden herbiri: | hin büyük devletlerin yedeğine düş- mekten korun! mukadderatı- Ba sahip ve hâkim kalmasını temin etmek maksa meydana gelmiş tir. Balkan Birliğinin: tesanüdünü. | görüş beraberliğini ve kurulmasına temel olan asıl prensiplere bağlıb-| dini; asıl böyle endişeli ihtimâller bulu- asırı, Dost diplomatlar dün gece Sirkeci garında (Tafsilât 7 nci sayfamızda) | © Netice Nasıl Çıkacak? Italya, Ingiltere Ile Müsavi Olmak İstiyor Fransa da Londra-Roma Görüş- mesinin Sonunu Bekliyecek Kont Ciano Londra, 24 (Hususi) — Mister E-| denin istifası meselesi bugün Lortlar Kamarasında konuşuldu. Amele Par- tisine mensup lortlardan Addi lediği nutukta, İngil! h nin İtalya ile müzakere için çok fena bir zarıan seçtiğini, hükümetin dost larını bırakan ve hasımlarıni ok$i - yan bir siyaset tuttuğunu anlatmış) ve Mister Edenin gösterdiği cesare- tin methe lâyik olduğunu ilâve et- miştir. Daha sonra Lort Cecil, hükümetin Mületler Cemiyetine karşı aldığı va eti şiddetle tenkit etmiş ve Avru- pa anlaşmasının ancak barışa hiz - met ve beynelmilel kanuns hürmet le mümkün olacağını anlattıktan son- ra şöyle demiştir: Sulh, diktatörlerin peşinden koşmakla, yahut diktatörlerden kaç-| makla sağlanamaz.,, Mister Eden, anlaşma yoluna gir- (Devomı 10 uncuda) MET EMİN YALMAN Atatürk Ankaraya Gittiler Oümhurrelsimiz Atatürk, dün sa İsmet İnönü, Hasan öl. in ve maliyetleri | 6 hare kânı olduğu ket buyurmuşlardır. de Ankaraya Reisicümhür Vatlal, Harp Akademisi Kolordu Komutanı mı, “Emniyet” Direktörü, birçok me. 1» daha birçok zevat istasyonda İstanbul Vekili, İkinci Merkez Komu İstanbul Komutan Komutanı, tarafın» Islahı İçin.. Ankara, 24 (Tan muhabirinden) — İcra dairelerinin ıslahı için İsviçre- den gelecek ortalarında şehrimizde olacaktır. Mü olan mütehassıs mart Varşovada Ne Görüstü ? Miralay Beck Varşova, 24 (A.A) — Havas mu- | habirinden: B. Goering dünkü günü. mukarrer program mucibince geçirmiştir. Ken disine, yapmış olduğu bütün cevelân (Devamı 10 uncuda) Mısırda Bir Yangında 23 Kişi Yandı Kahire, 24 (A.A) — Şiddetli bir yangın aşağı Mısırda dört köyü yakmıştır. 23 kişi ölmüş ve 900 ev yanmışlır. Hayvan zayiatı. çok mühimdir. Satılık 5 Villâ bağlı ve mi marisinde a Kalamış caddesi üzerinde tram vnda, 5000 metre murabbaı çiçekli, eyvalı bahçe İşinde Avrupa tarzı ml Bir via yapılmış gözel satılıktır. İzahat için Bahşekapıda Liman hanında Asma kat 63 numa rada Umum Emlâk İşlerine müracsat edilmesi, Telefon: 22178 Büyük Şefimiz dün Ankaraya hareket buyururlarken Haydarpaşa garında Atatürkün Bir Milli Direktifleri Müdafaa Plânı Hazırlandı Başvekilimizin Reisliğindeki Bir Büyük Erkânıharbiye Reisimiz Anküra, 24 (A.A Büş Kamutayı açış nutkunda “Türk İliğinin, Türk kur İTürk vatanse İbir ifadesi, efin ve kabiliyetinin, Binin çelikleşmiş| olan ordumuzun teslihat | İve techizat programını tamamlamak. | Şuşnig Nutk Encümen Yeni Programı Tespit Etti son Trakya manevralarında harp sanayiinin daha ziyade inkişaf e tevsii için alınan tedbirlere devam İedilmek ve endüstrileşme mesalmizde ordu ihtiyacını ayrıca gözönünde tut mak bütün tayyare ve motörlerimizin unu ı Söyledi .Almanya,Avusturyanın İstiklâlini Tanıyormuş Çek Erkânı Harbiye Reisi de Gafil Avlanmıyacağını Söyledi Viyana, 24 (Hususi) — Avustürya vekili Doktor Sehusehnigg bugün lenen nutkunu Reichstat meclisi İ nin tarihi salonunda söyledi. 1200 İ kişi alan salon müstesna bir surette hazırlanmış ve donanmıştı. Avustur- ya istiklâl ve hâkimiyetini tebarüz ettirmek için T” şeklindeki haçlar ve bun inde iki başlı kartal, Avust bayraklarile örtü- lü bir zemin üzerine konmuştu. İlk sırada vatanseverler cephesi oturuyordu rıca bir yer her yerden dinlenmesi alin erkânı Kordiplomatik için ay - Nutkun için tertibat Nutkun devlet tiyatrola » rından ve hüsusi tiyatrolardan din « lenmesi için de her şey hazırlanmış tı. Dr. Sehuschnigg söyle tukta. evvelâ Hitler ile görüşmelerini anlattı ve bu görüş - melerin sulh bakımından bir merba- İle teşkil ettiğini ledi. Daha sonra Avusturya hükümeti için ilk vazife- nin Avusturya hürriyet ve istiklâ - (Devamı 10 uncuda) hazırlanmıştı

Bu sayıdan diğer sayfalar: