26 Şubat 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

26 Şubat 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMARTESİ 26 ŞUBAT 1938 TELEFON TE RAF * ÜÇÜNCÜ | | , KURS TAN. ism YIL — No. 1014 BAŞMUHARRIRI: AHMET EMİN YALMAN Çocuk Ansiklopedisi Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması lâ- #m bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah- rum bırakmavınız. Tam eserin fiyatı 7'firadır. Ankarada Büyük Siyasi Tezahürat! Dr. Aras Dediki: Prensipimiz Politik ve Ekonomik İstiklâldir Ankarada | Balkan Bayramı “Ankara, 25 (Başmuhar- ririmizden telefonla ) ugün Ankara, senelik Balkan bayramının ilk gününü yaşa- &. Bu bayramın istasyondaki karşı- | lama şeklinde, marşlar çalınması, Zi- yaretler yapılması suretinde merasim tarafı da vardı. Fakat asıl bayrar duyguları kalplerde yaşıyordu. Ara- | daki birlikten, âhenkten, emniyetten ve sevgiden doğan bir bayram... Müttefik Balkan milletlerinin kıy- metli reisleri trenden indikleri za- man ortada bir kardeş buluşmasının | samimi manzarası peyda oldu. Her ta | raftan hemen hep tanıdık yüzler gö- rülüyor, dostlar biribirlerini hakiki bir sevinç içinde buluyorlardı. Ankara Palasa varıldığı zaman Bal kan gazetecileri derhal salonda top- Jandılar. Odalara dağılmak, biraz dinlenmek kimsenin hatırına gelme 3 Paroteniei gersteri varan ha- lektaşlara hâkimdi. Herkes Ulusa sa- tıldı. Başlıklardan, resimlerden bir günlük vakalar hakkında mâna çı karmıya çalışıyordu. Ulusun yeni olgun şekli çok takdir topladı. Falih Rıfkı Atayda, yavrusunu dostlarına tanıtan bir baba iftiharı vardı. Şuş- nigin nutku bütün havadis iştihala- rini kabarttı. Muvaffak Menemenei- oğlu Anadolu Ajansını seferber hale koydu. Birkaç dakika içinde herkes Ajansın. bu nutku havi fransızca bül tenine kavuştu. eslektaşlarla dünya hâdisele- rinden bahsederken, insana, bir liman içinden fırtınalı bir âlemi | seyretmek hissi geliyordu. Akşam Hariciye Vekilimizin ziyafetinde o- kunan nutuklar da bu yolda hisleri | kuvvetlendirecek mahiyettedir. Balkan milletleri realist ve müsbet bir görüşle barış ve istikrar arıyor- lar. Milli istiklâllerini tam münasi korumaktan ve Balkanları elbirliğiy- Je dünyanın barış ve istikrar dolu bir sahası haline getirmekten başka bir emel beslemiyorlar. Kimseye karşı | gizli bir maksat ve düşünceleri yok- tur. Bu kadar berruk kıymetler eken Balkan milletlerinin senelik mahsul- lerini gözden geçirmek için bir ara- ya gelince ektikleri tohumlara uygun mahsullere kavuşmalarından tabii birşey olamaz. ariçiye Vekilimizin nutkunda dediği gibi. Balkan milletleri, dünyânın halini beraberce gözden ge- girirken, Balkan Birliğinin ne kadar mühim bir barış ve istikrar âmil duğunu görüyorlar ve hâdiselere s8- kin bir vicdanla ve biribirlerini an- ladıklarından tamamile emin olarak bakabiliyorlar. Yunan Başvekilinin nutkunda da Balkan Birliğinin acı | tecrübelerden, uzun mücadelelerden ve akim rekabetlerden sonra elde ©- | ; dilmiş olgun bir kıymet olduğu ve dalma inkişafa devam edeceği teba- rüz ettirilmiştir. Ziyafetten sonra Hariciye Vekili nin daveti geç vakitlere kadar devam | etti Bu bayram havası içinde yalnız | bir kederli nokta vardı. O da kardeş - Hatayda Karşı Silâh Reyhaniye, 25 (Hususi) — İttihat | dı vatan mensupları Reyhaniyede ki raladıkları bir evde yeni bir toplantı | yapmışlar ve yeni bir klüp açmışlar. dir. Bu açılışa İskenderun. Antakya Kırıkhan hükümet memurları ve mandaterlerin emellerine hizmet e- “Londra - Londra, 25 (Hususi) — Mister E- denin Hariciye Nezaretinden İstifası üzerine Nezareti idareye memur edi- len Lord Halifax, Hariciye Nazırlığı- na tayin olundu. Kral, bugün öğleden sonra bu tayini tasdik etmiştir. Müs- teşarlığı da Lord Kranbornun yerine Mister Butler t olunmuştur. An- laşılan Mister Chamberiain Avam Kamarasına karşı mühim harici me- seleleri bizazt tavzih edecektir. Lord Halifax'ın Avam Kamarasında yeni Hariciye Na zırının Lordlar Kamarasından değil, fakstAvam Kamarası âzasından olma sı lâzımgeldiği muhalefet lideriMister lee tarafından israr ile istenmiş ve Mister Atlee hali hazırda en mühim meselelerin harici meseleler olduğu icin Hariciye Nazırı Avam Kamara- sına mensup olmadığı takdirde bir a- nayasa meselesi çıkacağını söylemiş- tir. Amfeleden Mister Ben de Harici Iran Hariciye Nazırının bir ameliyat neticesinde ölümüne dair bugün ge, len acıklı, elemli haberdi. : Ahmet Emin YALMAN | ye Nazirinın âvamdan olmasının te- amü tik gidığını izah etmiş- eğ. te İsiçvekil Lord Hali- I #İTDevamı 9 uncuda) Balkan Antantı Konseyinin toplanmakta olduğu Ankarada Hariciye Vekâleti binası < (Tafsilât 6 ncı sayfamızdadır) Mefsedet! “İttihadı Vatan,, cılar Türklere | Roma - Berlin “Süveyş,, Meselesinde Bir İhtilâf Belirdi tayininden biraz evvel, f Hariciye Vekilimiz İlâve Etti: Müdafaa Vasıtalarımızı Takviye SuretileBuÜlküyeHizmet Ediyoruz Antant Konseyi Reisi G. Metaksas, Haricive Vekilimi- zin Nutkuna Ayni Hararet veSamimiyetle Cevap Verdi © Şef Atatürk Ankarada Karşılandı Ankara, 28 (Tan muhabirinden) — | Releioümhur Atatürk bugün sant 9.45 | de şehrimize şeref verdiler. Büyük Şef, Gari istasyonunda Başbakan ©. Celâl Bayar iin | İçişleri Bakanı ve Parti Gene! Şükrü Kaya. Dişişisri Bakanı Dr. Tevfik Rüyü A ras tarafından selâmlandılar. Ankara istasyonunda İse, başta Millet Mectisi Reisi Abdülnalik Renda halda Büyük Trklniharbiye | reşat Fevzi Çakmak, vekiller, mebus lar ve vekiietler ileri gelenleri & | rından aslâmlünmiş ve bir kıta asker | İlim Ve ihtirem ranmini 103 etmleir. Meşhut Suçlar Avukatlık ve İcra İşleri Dağıtıyorlar denler husı lerdir, usi surette davet edilmiğ- - Toplantıya gelenler arasında bulu- nan Mehmet Kaçar, mezhep tefrik etmeden herkesin klübe girebileceği | nİ ve gâyesinin komşularla iyi geçin- (Devami € ıncıda MOR e 5 Müddeiwmumi B. Onat Dört gün evvel Adliye Vekâleti tarafından Ankaraya çağırılan Is- tanbul Müddelumumisi o B. Hikmet Onatla Icra Reisi B. Hamdi dün dön- müşlerdir. Dün bir muharririmiz B Onatla görüşmüş, ve bazı şeyler sor- | muştur. Muharririmizin suailerini ve aldığı cevapları aynen yazıyoruz: — Ankaraya niçin gittiniz? — Vilâyetimiz Adiiyesinin işleri hakkında izahat vermek üzere yük sek Bakanlıktan davet edildim ve bu mevzu üzerinde temaslarda bulun- dum. — Avukatlık ve noterlik kanunla. Devamı 0 unenda| Türk Bankaları Şefleri Londrada “Times,, Dikkate Değer Bir Makale Neşretti (Times gazetesi 22 şubat tarihli nüshasındâ, Türkiyenin endüstri ve ekonomi sahalarında inkişafına çali- şan üç Türk bankası müdürünün Lon draya gelmelerini Türk - İngiliz mü- (Devamı 6 ımcıdaj Bir nutuk daha söyliyen Mister Eden Paris, 25 (Hususi) — Başvekil M. Şotan, bugün öğleden sonra parlâ- mento ekseriyet gruplarının mümes- sillerini kabul ederek kendilerile mü him siyasi meseleler hakkında götüş müştür. Başvekil B. Şotan, şimdiki şartlar içinde. harici siya da İte sıkı bir surette bağlı b söylemiş ve geniş mahiyette bir te- merküz kabinesinin vücude getiril - mesi icap ettiğini bildirmiştir. Lâzım gelen vasıfları haiz bulunan herhan- suretile bu tarzda bir birlik kabinesi- İİ nin iktidar mevkiine gelmesini kolay laştıracağını söyliyen B. Şotan. birleş İme hususunda zorluklar ken İterdiği takdirde siyasi gruplardan | | memleketin menfaati namına kendi siyasi akidelerini bir an için bir tars- fa bırakmalarını ve bu düşüncesinin tahakkuku için geniş ölçüde itimat is tiyeceğini ilâve etmiştir. re ile mütesanit bulunmanın bir za- ruret olduğundan bahsetmiş ve Fran sanın kollektif emniyet prensiplerine ve Milletler Cemiyetine bağlı oldu- Mecliste Avusturya hâdiseleri, Al manyanın müstemlekeler hakkında. ki mütaleaları, Italya ile normal mü- nasebetlere girişme keyfiyeti, Ispan- ya hâdiseleri üzerine müzakereler ce reyan etmiştir. Sosyalist mebuslardan Roux, 23 kâ nunusani tarihinde âsi Ispanyol tay- (Devamı 9 uncuda) gi bir şahsiyete mevkiini terketmek Londradan Sonra Paris Fransa Başvekili Bir Temerküz Teşkilini İleri Sürdü Mebusan Meclisinde Harici Siyaset Müzakerelerine Dün Baş'andı Kabinesi Fransa Başvekili B. Şotan Avusturyada Hitlerci Üniversite Kapatıldı yana, 25 “A.A.) — Viyanadan verilen bir emir üzerine Nasyonal Sosyalist tabrikât ocağı ulan Grsiz Universitesi kapatılmış, Belediye bi- nasina gamalı haç işaretli bayrak çe- ken Gratz Belediye Reisi de azledil- miştir, (Şuşniğin nutkuna ait haberler ü- çüncü seyfamızdadır.) l! vam edip, letin manevi Türk casus teşkilâtı (MİM man göreceksiniz ki çıkmıyacaktır. nıvanlardan biri. casusluk hayatındaki Türk Casusu M. SIFIR”ın Mütareke Hâtıraları stanbulun işgal kuvvetlerinin çizmeleri altında çiğnendiği o kara ve uzun yıllar İçinde İstanbulda gizli bir mücadele de- gidiyordu. mukavemetini leketi köle haline indirmek için hol maddi va- sıtalarla, geniş teşkilâtla çalışanlar vardı. Di- ğer tarafta bir avuc Türk casusu. İtilâfın kuy- vetli cephesine karşı yalnız fedakârlıklarına ve yurt sevgisine dayanarak savaş açmışlardı. Bir : tarafta mil kırmak. mem- içinde en canlı rol oy- adı SIFIR) olan kıymetli hir arkadastı. Bu arkadas, casusluk hatıralarını gazete miz için yazmıştır. Bunları okuduğunuz za- karsınıza hâdi. rin uzaktan duyulmuş, anlatılmış bir hikâyesi (MİM SIFIR) m hatıraları büyük kücük herkeste alâka uyandıracak yoldadır. Bu ha- tıralarda eski nesil, mütarekeyi yeniden du- yacak ve yasıyacak. yeni nesil çok vakın bir tarih devrinin gizli kalmış hikâyelerini en öğrenecektir. vi canlı bir şekilde

Bu sayıdan diğer sayfalar: