26 Şubat 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

26 Şubat 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

liâvemizle beraber Bugün 24 sayfa Sayısı heryerde —— meme CUMARTESİ ŞUBAT 1938 YIL: 21-83 Sayı: 7228 1318 BR TREAR AE Telgraf adresi: Kurun , İstanbul “er > | Ymm Telef, 21413 (Yam) 24570 (İdare) İSTANBUL — Ankara Posta kutusu: 46 (İstanbul) —e. italya ile anlaşamazsa Ankara Balkan Antantı konseyi || Yugoslavyanın hükümet gazetesi diyorki: “Atatürk'ün realist siyaseti bizim ve hepimizindir!,, Diğer bir Yugoslav gazetesinden : Avrupadaki yangın Bal- kanlarda parlamıyacaktır. inan Hariciye nazırı öldü 8 Tahra ran, 25 (A Kyk mağ Samiyi dün ii ameliyat netice Ku de vefat etmiştir. —Dost memleketin kıymetli ha- m. m sie diplamülir; Tü “Ti eli rolü şüphesiz ki hiç u - Balmıyacal Bir is'ifanın içyüzü İniliz Harici iye Nazırı Eğen'in Başvekil ile 7 me? tiz | âit bir bahis geçmiştir. İn- istemi Atatürk Balkan' Antanlı mümessilierini kabul ettiler Ankara; 25 (Telefoila) kan Antantının albrici - Kansei « m tsi için buğün Ankara emmi öld nan Baş iciye »eral.Melaksas; 'Y. sa li ve Hariciye Nazırı Doktor Stojadineviç ve ire AM , Hüriciye ii emi b biti in Cum, wrri w tri tarafndan kabul ei akdvülüki ilmiyk Mg şvehil ve Ha kan Anlantı. Konseyinin b ferki toplantısına am er ğa ül Mulakss. ıştır. İlk içtima yarn (bugün) | “ emire yapılacaktır. Karşılanma Merasimi laz sin 24 (A-A.) — Bulk tantı daimi konseyinin ter İN . lantısma iştirak etmek üz (Sonu ia, 6 vi sz i rejiminin en tipik bir nü- Zu için bu kg biraz büyük Asus iyi larda bulu- elçisi İn, İM Pasvekiti tenya ite fnzil. ASIM US (Sonu: Sa. 6 Sü. 5) lürkiye-Çekoslovakya'mütasebatını dalr gazetemize beyanatta bulundu Çeklerle münasebe- b. Yakup, Kadri (Yazısı 2 nci Sayfada) Bir münakaşa- nın devamı: Amasya müverrihi B. Hüsameddin'den muharriri B. Turhan Tana ilk yazıyı yarın okuyunuz timiz çok iyi Ben olsam... Yenicam! İislimlâki nereden başlâmalıdiır e enicumiin önünü açmak için vi ruri olan istimlâklere, .V aliş başlanacağı szleri. Belediyenin .yerinde kmiz,'ne mr oleâm, ba- yaparim: timlâke V ipi hanmdan'değil, camiin ön! örten, Bıra ve di kolundan başla- e buralarını açar, Yenita- inde xi meydancık ile Eminö- nü meydanını bir tek iel haline Mi irim. — Tramv. ea Sirkeciye giden hat I kemerden ve İş - Os asıl iki başma getiririm. Bö; de meydanı dolduran bekleme 'yerini de asli FTETM, la da evvelâ Valde ka yanımı, ei da karşısında meydana uzanan dili İstimlâke Valde İs dili başla- biraz dindirmez. Şölrimizisbir siz...) © Prağ ir Yakup Kadri ingiliz Başvekili istifa edecek Yerine Baldvin'in geçeceği ve Edenin yine Hariciye nazırı ola- cağı muhakkak görülüyor Frânsız Hariciye zırı Delbos istifa etti Fakat sağ aş geri aldırdılar Londra, 25 e Gpapr berlain Ava; di pe sonra, şimdi, İtalya Meli Z e başlanması hususunda kiş et- keleri —— Chamberlain * hükümetinin * âkıbeti - bu ıikerelete bağlıdır. un teklif Şimdiki Kabine düşerse “tekrâr edeceği şartları İtalyanlar kabul etmi- idâr' m g geleceği "söy yecek olursa istifa ödecek Yerine, i mevkiinu lenen eski İngiliz Başvekili (Sonu: Sa. 6 Si, 4) Baldvin © Banka direktörlerimi- zin Londra seyahati ingilizleri memnun ediyor Sınai isbirliğimizden, bir sınıf ingiliz sana- yicilerinin de faydalanacağını söylüyorlar (Yazısı 2 nci Sayfada) / Balkanlardan gelen soğuk dalgası Kar devam ediyor Dün şehrimizde öğleden sonra gü - niş çıkmış, 'karlar ai fakat Le üstü tekrar kar yağmı başlamıştır. Bu suretle, İstanbul vi çe gündür ta: manzarası göstermektedir. Dün si hdi yüksek suhunet derecesi İMeşhut süçlar kânunu Diğer suçlarada teşmil zait dört idi. Diğer taraftan, Karadenizin garbin- mak, yalnız Balıkpazarmın ağzma d i ? an kimin yarayabilir; fa- | de ve Ege senem de fırtına devam et - çc ilecek mı arşıdan “ güzelliği- | mektedir. Rasathaneden aldığımız ma- , ni Yoraklndi. isteyenlerin “hasretini | lümata ağ ike gelen so; ie Ankaradan dönen, müddei dalgası h ükmünü icra etmekte - İMİ ee meseleler hakkında Bero işte böyle yaparım: dir; ri de fırtına ve kar devam e zahak verdi bön decektir, '

Bu sayıdan diğer sayfalar: