26 Şubat 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

26 Şubat 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Hatayda vaziyet Halkı Türklere karşı harekete geçirmek için hazırlık yapıyorlar Türklerin nüfus dairelerine vaki müracaatleri
 Fransız meclisinde harici politika hakkında muzakereye başlandı Paris 25 — Başvekil B. Chautemps dün parlâmentodaki ekseriyet
 Kar, soğuk devam ediyor MRAR T W mab .fjdf? Yae Dünkü kar esnasında Edirnekapı caddesinin hali TKar ve hava vaziyeti hakkında
 her tarafta büy bir nutukta Avusturyanın istiklâlini şiddetle müdafaa edeceğini söylemiştir. Nutuk bütün Avusturyada büyük
 Misafirlerimiz Ankarada parlak merasimle karşılandılar Atatürk ogleden sonra dost devlet ricalini kabul buyurdular Hariciye
 HDikkkatlerı Bedili bir sansür İşte «tabiati eşyar ya mugayır iki cümle: «Geceleyin konak, semada koyu bir leke gibi...
 Başvekil, Dahiliye ve Hariciye Vekilleri Büyük Şefi Gazi istasyonunda karşıladılar Ankara 25 (AA.) — Reisicümhur Atatürk...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ugün sahife Ra kartonu ile cildlenmiş sağlam, zarif v Yevmiye, kasa defterleri - 200, 300, 490 sahifeli: 140, 175 ve 250 kuruş Hesap defterleri iyi kâğıda basılmış, hakiki İngiliz defteri kebirler » muavin defterler Akşam matbaası — Telefon: 24240 —— - — — — — ra m mmm ala 6953 — Flati her yerde 5 kuruş CUMARTESİ 26 Şubat 1938 Telefon: 24240 (idare) — 24249 (Tahrir) -—- 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) - Misafirlerimiz Ankarada parl merasimle karşılandılar Atatürk öğleden sonra dost devlet ricalini kabul buyurdular Hariciye köşkünde verilen ziyafette B. Rüştü Arasla B. Metaksas arasında hararetli nutuklar irad edildi Ankara 25 (A.A) — Balkanan- tantı daimi konseyinin #ltıncı top- lantısına iştirak etmek üzere mem- leketimize gelen Yunan Başvekili Ekselins Metaksas, Yugoslav Başve- kili Ekselâns Stoyadinoviç ve Roman- ya Dış işleri müsteşarı Ekselâns Com- nen rüküplarna tahsis edilen hu- Susi trenle bugün saat 10,30 da An- karaya varmışlardır. Müttefik devletler Başvekiileri ile Haricye nezareti müstaşarı, istasyon- da, Başvekil B. Celâl Bayar, Dış işleri Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras, Başve- kâlet müsteşarı Kemal Gedeleç, An- kara Vali ve Belediye Reisi Nevzat Tandoğan, Dış işleri Bakanlığı Genel Sekreteri Numan Menemencioğlu ile (Devamı 8 inci sahifede) 'B. Rüştü Aras, B. Metaksas, B. Stoyadinoviç bir arada Hatayda vaziyet Halkı Türklere karşı harekete geçirmek için hazırlık yapıyorlar Türklerin nüfus dairelerine vaki müracaatleri baha- nelerle reddediliyor, başka anasırın işleri görülüyor Röyhaniye 25 (Hususi) — İttihadı Va- tani klübü açılmıştır. Açılişta İsken- derun, Antakya, Kırıkhan hükümet arı ve mandaterlerin amaline edenler bulunuyorlardı. Bun- lar sureti mahsusada getirtilmişlerdi. Toplantıda söz alanlar arasında bu- lunan Mehmed Kaçar; klübe herke- $in mezheb tefrik etmeden girebile- Ceğini ve gayenin komşularla iyi ge- ginmek olduğunu söylemiştir. Buna cevab veren Ali ağa bu beya- netı şiddetle reddetmiş, sureti mah- #usada getirilenler de Ali ağaya işti- Tak etmişlerdir. Klüp mensuplarından Ali Halef Adında, biri Reyhaniye- pazarında dola- arak İltihadı Vatani kütlesinin emirle- tine idnat edeceğine dair yemin ede- rek isimlerini kaydettirenlere 10 Su- riye lirasile bir tabanca verileceğini Söylemiştir. Bu klübün teşekkülünden maksad evvelce kurulmuş olan İttihadı Vatan partisinin iş görememesidir. Şimdi ismi biraz değiştirilmek sürötile kurulan İttihadı Vatani klübünün başlıca va- zifelerinden biri halki para ve silâh vadile kandırmak silâhlı partizanlar- la takviye olduktan sonra Türklere karşı harekete geçirmekten ibarettir. Nüfus idaresinde Türklere müşkilât çıkarıyorlar Antalya 25 (Hususi) — Hatay vatan- daşlığını iktisab etmek üzere Türkle- rin vâki müracaatları sudan birer ba- hane ile reddedilmektedir. Nüfus me- muru Hüseyin, müracaat eden Türk- lerin resmi kayıdlarına bile bakmağa lüzum görmeden (kaydınız yoktur) diyerek evrakı iade etmektedir. Hal- buki “Türklere böyle gayri kanun! (Devamı 8 inci sahifede) Kar, soğuk devam ediyor rg m» > Dünkü kar esnasında Edirnekapı caddesinin hali TKar ve hava vaziyeti hakkında malümat ikinci sahifemizdedir | Başvekil, Dahiliye ve Hariciye Vekilleri Büyük Şefi Gazi istasyonunda karşıladılar Ankara 25 (A.A.) — Reisicümhur Atatürk bugün saat 9,45 de şehrimize avdet buyurmuşlardır. Büyük - Şef, “Gazi istasyonunda Başbakan B. Celâl Bayar ile iç işleri bakanı ve parti genel sekreleri Şükrü Kaya, dış işleri" bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras tarafından selâmlan- mıştır, Ankara İstasyonunda” ise, başta Büyük Millet © Meclisi Relsi Abdül halik Renda bulunduğu halde Büyük | Erkânı Harbiye Reisi Mareşal Fevzi. | Çakmak, Vekiller, Mebuslar ve ve- kâletler ileri gelenleri tarafından se- lâmlanmış ve bir kıta asker ihtiram resmini ifa eylemiştir. AA nn nn NbDikizk mitler Bedii bir sansür İşte «tabiati eşya» ya mugayır iki cümle; «Geceleyin konak, semada koyu bir leke gibi kalıyor.» «Kestane ağaçları bir mürekkeb bataklığı gibi kalıyor.» İşte mânası miltercimin ebatnına» kaçan bir cümle daha: «Hattâ bu konakta, içinde uyuyan insanların solukları hissedilen diğer evlerin teneffüsü yoktu.» > “ Bu cümlelere, beynelmilel şaheser. lerden türkceye terciime edilmiş ni kitaplarda raslıyoruz. » Sansür, matbuat için menfur bir şeydir; fakat insanın: «Neşriyata i. mi ve bedii bir sansür konulsun!» di- yeceği geliyor. Bari tabiler "titiz davransalar.. Çünkü halkta ecnebi edebiyatın. gü- zel niümunelerine karşı uyanan al4- ka bu fena tercümeler yüzünden ge- ne büyük bir lâkayitliğe tnkildb ede- cek. Konun bilgileri Kime kalacak? Yazan: Avukat Emcet Ağış Bugün beşinci sahifede ANKARA , NKARA,, ak Fransız kabinesinde değişiklik mi olacak? Başvekil kabinenin dayandığı ekseriyetin genişletilmesi lüzumundan bahsediyor Fransız meclisin hakkında Paris 25 — Başvekil B. Chau- temps dün par- lâmentodaki ek- rının mümessil. dünya (o vaziyeti karşısında (o dış politika, Odahili Pransız Başvekili polilikaya (sıkı (OB. Chautemps surette bağlıdır. Kuvvetli bir dış po- Mitikası takibi için dahilde kuvvetli olmak lzımdır. Bugünkü kabine kuy- vetli bir ekseriyete dayanmaktadır. Fakat bu ekseriyetin genişletilmesi çok muvafıktır. Bu suretle teşekkül edecek bir kabinenin başında bulun- mak üzere matlub evsafı haiz her han- gi bir şahsiyete mevkilmi terketmeğe hazırım.» Başvekil bu arzusunun çok kuvvet- li olduğunu, fakat birçok güçlüğe te- sadüf edileceğini söylemiştir. B, Chau- temps bu güçlükler ortadan kaldı: rlamazsa milletin istihsal “kuvvetle- rini arttırmağı temin etmek üzere halkın Teyine müracaat etmeği dü- şünüyor. Başvekil, dış politikadan bahseder- de harici politika müzakereye başlandı ken İngiltere ile birlikte hareket et- menin bir zaruret olduğunu, Fransa nın müşterek emniyet prensiplerine ve Milletler Cemiyetine bağlı olduğu- nu söylemiştir. Meclisteki müzakere Paris 25 — Meclis bu sabah harici politika hakkındaki istizah tâkrirleri- nin müzakeresine başlamıştır. İlk ola- rak halkçı demokratlardan Pezet söz alarak Avusturya hâdiselerinden ba- hisle Avusturya Başvekilinin yaptığı müracaata Fransanın cevab verip vermiyeteğini sormuştur. Cumhuriyetçiler federasyonundan Valentlen müstemleke meselesinden bahisle Pransanın bu hususta bir mü- zakereyi bile kabul etmemesi lâzun geldiğini söylemiştir. Müstakil radikallerden Champeau Fransanın daha eyvel İtalya ile mü- zakereye girişmemesine teessüf etmiş, İspanya hakkındaki (o müzakerelere Frânsanın alâkasız kalmaması ve Af- rika ile münakale yolunu temin et- mesi lâzım geldiğini söylemiştir. Sosyalistlerden Roux . Franko tay- yarelerinin Fransız arazisine bomba atıklarından ve tayyare dafil batar- i yaları kumanda mevzilerine raptedeni ra celse tatil edilmiştir. Avusturya istiklâlini müdafaa edecek Başvekil B. Schuschnig'in nutku her tarafta büyük akisler yaptı Viyana 25 — Başvekil B. Sehusehnig çalışmak arzusunu izhar etmişlerdir. dün Avusturya meclisinde söylediği bir nutukta Avusturyanın istiklâlini şiddetle müdafaa edeceğini söylemiş- tir. Nutuk bütün Avusturyada büyük akisler yapmıştır. Dün akşam Viya- nada binlerce halk bir nümayiş yap- miş ve Başvekili alkışlıyarak sokak- larda dolaşmıştır. Neşredilen resmi bir tebliğde deniliyor ki: «Bu unutulmaz günde işçiler, köy- Tüler ve burjuslar Başvekilin etratın- (Ayusturya Başvekilinin nutkunu ikinci sahifemizde okuyunuz.) Romada heyecan Roma 25 (AA) — Schusehnigin Avusturyanın istiklâlini müdafaa et- mek azminde bulunduğunu söyleme- si, siyasi mahfillerde heyecan husule getirmiştir. Bu mahfiller, Avusturya- nın Başvekili tarafından ileri sürülen noktai nazarın istikbalde de Avus- turyanın müstakil kalacağından şüp- he etmiyen İtalyanın noktai nazarı- na uygun olduğunu beyan etmekis (Devamı 8 inci sahifede) Zengin olduktan sonral.. see

Bu sayıdan diğer sayfalar: