26 Şubat 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

26 Şubat 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. | n ” F ı ı Ulus Basımevi Çankırı caddesi Ankara Telgraf: Ulus - Ankara (umarfesi 26 T TELEFON ŞUBA' Taaahlarrişi YNU Fri 'a Ankara 1063 1938 Y : Ka di TAğk n S KURUŞ Asbiye 1064 Büyük Önderimiz Ankara Garında Kendilerini karşı lıyanlar arasında üyük 4 i ü ü 9.45 de şeh- Cumhurrsisı Atatürk dün saat rı'm.'l::ıvdıı buyarmuşlardır. Büyük Şef, Gazi istasyonunda e Cel;ly;uyıı: ile Iç İşleri Bakanı ve P.u'ıh Ge- nel Sekreteri Şükrü Kaya ve Dış İşleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras tarafından selâm- l tır. Ş l Nx':.'ı:.:,'. istasyonunda ise, başta Büyük Mil- let Meclisi Reisi Abdülhalik Renda bulundu. gu halde Büyük Erkânuharbiye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak, Vekiller, Mebuslar ve Vekâ- letler ileri gelenleri tarafından selâmlanmış ve bir kıta asker ihtiram resmini ifa eylemiştir. Başbakan Dün akşamki ziyafette çok samimi nutuklar yerildi ve bunu bir kabul resmi takip etti Balkan anfantı karışık dünya icinde bir huzur numunesidir Gözlerimizi katedilen yola çevirince neticelerle övünebiliriz elde edilen at Dr: Tevfik Rüştü nti konseyi azâları Ekselans Me- ili Ekse- drş ba- manen Dış işleri bakat Aras Balkan antantı k Yunanistan Başvekili taksas ve Yugoslavya Başveki lans Stoyadinoviç ile qulrıy;( kanlığı müsteşarı Ekselans - Kornen ferefine dün akşam Çankayada dı$ e kanlığı köşkünde bir akşam Zİyı ü Â ile büti Celâl Bayar ile bütü in ::ıı kısım B. M Meclisi azi- larının, yunan, yugosla' $ileriyle Atina, Belgrad ve Çilerimiz ve dış işleri Mı:: &n tant devletleri elçilikleri erkânı bi lardır. ( Sonu 5. inci v, ve romen ©İ Bükreş e- an- azır Balkan gazet ecileri sehrimizde | Graç üniversitesi tatil edildi riyor: Viyanadan verilen emir üzerli Stiryada nasyonal sosyalizmin tah: | kât ocağı olan Graç üniversitesindeki | dersler tatil edilmiştir. Diğer taraftan, dün nasyonal sos- yalist tezâhürlerin tazyiki ile, bele- diye binası üzerine gamalı haç işaret- N bayrak çeken Graç belediye reisine mezuniyet verilmişti bu mezuniyet bir azil mahiyetini haiz bulunmakta- dır. Federal cumhurreisi, Almanya bü- gazetecileri şehrimizde nte memleketleri arasında Balkan anta: “ni karşılayanlar k üzere gel- |yük elçisi B. von Papeni kabul etmi ü İ - etmel peni l etmiş ,,.,..;.!;ıinn ikberel .,ııı"':_k_* ümessilleri dün sa- | ve von Papen, cumhurreisine veda ey- Balkan antantı komterar A Yunan ma lemiştir. Kendisi, bir müddet dinlen- mokte bulunan yagosları TLL Yonda türk İmek için bir dağ oteline gidecektin. bah şehrimize varmışlar #elâmlanmışlardır. 25 (A.LA.) — Havas muha- | BUGUN 16 sayfalık ilâvemiz BURSA Dost ve müttefik devlet delegeleri şehrimizde Sayın misafirler Ankara garında ihararetli tezahürlerle karşılandılar Dost ve müttefik Balkan devletleri delegeleri Ankara garında kendilerini karşılayanlar arasında ( Bu husustaki tafsilât S. inci sayfamızdadır. ) DAİLY MAİL GAZETESİNE GÖRE İngiltere Almanya ile de görüşmeler yapacak ATATÜRK misafirleri kabul buyurdular Relsi Cumhur Atatürk, dün öğleden sonra, Elen Başvekili ve Balkan An- tantı Konsey Reisi B. Me- taksas'ı, Yugoslavya Baş- vekili B. Stoyadinoviç'i ve Romanya Hariciye Müste- şarı B. Comneni biribiri ardma — kabul etmişler ve nezdlerinde ayrı ayrı uzun müddet alıkoymuş- lardır. İtalya ile yapılacak konuşmalara Mısır da iştirak etmek istiyor Londra, 25 (ALA.,) — Dün akşam ASA DĞ Bir dost kaybettik Londraya gelen İngilterenin Roma bü- yük elçisi Lord Perth, gelecek hafta Tahran, 25 (A.A.) — (Sabaha kare g) — Hariciye narırı B. Samii bir m Romaya dönmek niyetindedir. BB, Chamberlain ve Halifax ile görüşerek Roma görüşmeleri hakkında talimat a- meliyat neticesinde vefat etmi ULUS — Dost ve kardeş İranın kıymetli hariciye nazırının bu vaklt« lacaktır. Umumt? olarak zannedildiğine göre siz ölümünden dolayı duyduğumuz tcessür çok derindir. müzakereye girişmek için Lord Pert- he tam salâhiyet verilmi; maileyh sıksık Londra ile istişare et- mek mecburiyetinde kalacaktır. Süveyş kanalının statüsü hakkında ( Sonu 5, inci sayfada ) | | Bursamız “Ulus” un bügünkü ilâvesi Bursa |şehrine tahsis edilmiştir, Bir ecnebi, Bugünl6sayfailâvemiz “s-rm Za Fıkra diyordu. —— Sanat şehri, tarih şehri, kaplıca şeh- ri, kış sporları şehri, tabiat Bursadan hangi | u esirgemiştir? Fakat A rk bir yeni ötel yapılmağı temi'n &. inceye kadar, Bursa, akşam üstü İse ula dönülmek lâzım gelen bir gür- bet idi. Bu biri benüz Galata'sız olmasıdır, Bursa, henüz, eski İtalyan şehirleri, sa'nın büyük hususiyetlerinden veya, Nürenberg gı bütün şehirler, na: ihlerine, peye zajlarına, bütün karakterlerine hürs lilerek, ve yeni bina şekil ve mis imar olunuyorsa, öyle inkişat ettirile- |cek bir vaziyettedir. Bursanın bir daha bulunmaz ve yerine gelmez hususi- yetlerini yeni hayat ihtiyaçları ile |snezcetmek, n& dünü bugüne, ne de bu- |&ünü düne esir ve mahküm kılmıyarak şehir meselelerini halletmek, yaşadıe Vğzmrz asır sanatkârlarının çoktan sır- Jyant bulmuş oldukları şeylerdir. Bursa umrancısı, bu sırları - bilen sanatkât- Jarla el birliği ederek çalışmalıdır. Bir de Bursa Çekirge yolunun üş- tünde geniş, içinde saatlerce avunula- bilir bir park ister. Yeni plânda park |yeri, yalnız, şimdiki büdce imkânları. muz değil, fakat gelecek zamanların |imkânları da besab edilerek geniş tu- tulmak, sonra ktsim kısım - yapılmak Tâzımdır. Bu ilâvemizin içinden 4 sayfalık çocuk ilâvemizi çıkarıp çocuklarınıza veriniz Bursa tablatın olduğu kadar türk zevkinin ve tarihinin eseri ve Türkiye tuzizminin eşsiz bir haznesidir,- Fatay

Bu sayıdan diğer sayfalar: