25 Şubat 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

25 Şubat 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

az 7227. ses ISTANBUL «- Ankara Caddesi Posta kutusu: 48 (İstanbul) ” liâvemizle beraber Yarın 24 sayfa Sayısı heryerdel | Telgraf söresi: Kurun Telef, 21413 (Yazı) 243 Istanbul 10 (İdare) TESLiİHAT PROGRAMIMIZ Atatürk'ün direktiflerinin ve Başvekilin nutkun- daki esasların tatbiki cümlesinden olarak Yenibir beş senelik program , tespit edildi 24 k Şefi: vi lie ik ği kli et ve kabiliyetin! n a bir ider at ve tech tim a N Türk £ programını tamamlamak, harp sa. ir ve motörlerimizin memleketi - ha ziyade inkişaf ve tevsii için alınan tedbirlere devam edilmek vı i a ei mesaimizde u Bey ünde ord miyeti göz önünde tut bu mesaiyi | erme ayrıca göz önü tutmak, (Sonu: Sa. 6 Sü. 5) Balkan Antantı Konseyi Bugün Ankarada toplanıyor Yu nan ve Yugoslav aşvekiller!i ie Romanya Hariciye müştesşarı dün akşam geldiler ve ankaraya gittiler General Metaksasın beyanatı: “Bı seferde hakka müstenid olan sulh idealine ayni sedakat ile toplanıyoruz» tüy, İrez > uyan aniaş- Ması bakımından Beynelmilel vaziyet in ip liz mz Nazırı Ede; Asa Münasel m'in İs Sasi p emleket te bu siyasette bni e değişir olup olmıyaca- b Di çalışıyor. en va çin Avam mamak söy: pal özleri gi eçiri en SOn- ; Milor mez intibal lara göre er ynel. yası #ziyeti İngiliz - Halya ty, rk ba v 35 ından bir kere elin Pa, o Ydasız sayılamaz vim ği -İtaiyi a- "Ski NİN heyecanlı bir safhaşımı b ise il bu Mi e minasebetlerin çi EM bu disesi . olmuştu. O. ha ilmek ye aka vaziyeti iyice anla- is Naya, N eni işbâşma geti a ee Slap sonra bu hâdise- r, rını düşünmek lâzım- Ha try el, ine Sala ki İtalya - Habeş s6- Mi İL Yani öm ny va m. Mi km” Man gri iyim Sorajy e v Pal tl e Mkü, az rae Muş öy, Sizi hi mış bulunu- Cemi, İF anla; Nez, TÜhdi şma yapmış gi- dez ni Ri halde © vakit hariciye m MN ia Hör ile temsi ty, meti . Hahesistan Siy, “18 Selâşiye'yi himaye ivordu. İşte ba SIM (Sonu: Sa 6 Sü. 4) s INuikunu söyledi Balkanlı misafirlerimiz dün akşam İstasyonda karşılandıkları esnada. Bir Yugoslav gazetesine göre ispanyol nasyonalisileri ile mü- nasebala girişmek işinin de görüşülmesi muhtemeldir. Bugün kadr e inni top- messilleri dün çeh- Bram miseipi Antantı konseyi- | rimize e gelmişler ve kirini gitmiş- ne iştir tmek üzere gir ve müt- | lerdir. tefik etik Yunanlı Yugoslavya ve. Ro- - Şuşnig manya (Sonu: Sa. 6 Sü. 1) König Ankara toplantısının ehemmiyeti Alman ve italyan dostluğundan emin Ankara, 24 “Ulus gâzete- (A.A.) — arınki sayısı, Falih Rı E > Ml Atatürk dün şehrimizden ayrılırlarken kendisini uğurlayanlar arasmda Büyük Önder Atatürk Dün akşam şehrimizden Ankaraya hareket ettiler Cümhurreisimiz Atatürk dün a rayına yaklaşan rek lerinde İsmet İnönü, Salih Boz- (Sonu: sa. 6 sü 5) Alaa teşrif buyurmuşlardır. Büyük Önder saat 4,5 te Dolmabalh- Edenin istifasından sonra Fransanın Protestosu... Fransız hariciye nazi- rida islila edecek !— Kendisile beraber Başvekilinde kabineden çekilmesini istiyor , 24 (H Kii de dini olaca ğından Londra siyasi mabafilinde den çekilmek hususunda iknaa çalışıyor Bu çekiliş, İngiliz Başvekili Çeh- berlayn'in siyasetine karşı bir pro- testo olacaktır. Bu suretle İngiliz umumi efkârına tesir icra edilecek- B, Delbos a yol ağzında olduğunu yazıyor. Kar yağıyorl sini fkı Atay - ari kapalı, bir açık bir | gece tekrar ve bol bir kar başlamış - Londra, 24 (Hususi) — Avusturya | ım aşağıdaki başbetkesini neşrediyor? sıcak bir i va evvelisi | tır. Kar bu sabaha kadar durmadan di Başvekili B. Şuşnig bugün Avustur- de iki defa içtima eden Balkan | günkü kar serpintinden sonra dün gü- | vam etmiş, şehir tamamen beyaza ei ya meclisinde, beklenen nutkun konseyinin altıncı toplantısın- | neşli fakat m derece soğuk geçmişti. | lanmıştır. eptreli ir. B, Şuşnig sözlerine Ni la hazır bulunmı ere, Yugoslavya | Suhunet derecesi ll aşa . Yukarıdaki resim dün gece, kar s0 - usturyanın İstiklâlinden bahse Pk ve Dış an Doktor Milan YE kai üşmüştü. Sabahleyin ya- | kakları kaplamağa başladığı (Sonu: Sa. 6 Sü 2) (Sonu Sa. 4 Sil. 8) ğan “ar öğleden li SrİMİS ilkğlmieiğiliriniiilinimenm

Bu sayıdan diğer sayfalar: