25 Şubat 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7

25 Şubat 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

NO 45 m eski karısı Natacha Ram- esi ei Biri Hut etiğ Valentino r ak- Yaşa ii aki ala Kişi, Iğnı al iş öğren- wi, sayı değil, ya Sebep olmuş. Üste binlerce do- ir kimse buraya girmeğe ra- : Uğurmız Bina Deha Mı? Usırran iddia Memeni göre si- m âleminin kiymettar nelerin Rİ lan B: a La Mar rr'in genç z İnip li kanadığı viş- Muz,” inde'ti güzel vi'lâsı da Vila uz binalardan biri imiş. Bu ah seyi e >. lin v rat en Ros Acbueki te mekle m ite te ist Den dn ok ebesi ie agmır. O da biraz aj a sevdi#i karısı Norm a Dag ya 1 olan a Jen za Avru ei ig, We n bu evi tutar yer- ir, Bin a. tilmin yi derini ll Yuddarei işlerini altüst etti; Yen, 8 al ist de söz yasları et tip, kayi, em de Holivvdu terke mec- a, Arama ras sı da “uğursuz,, bina- Er, lay Palrbanktm birinel karı- drkt, varim İntihar, İnatar annem. ai e. Mim il İmozinteri na Papa, Breda dün Hopa ILK TURK GAZETECİ RA e eme a e © 7 — KURUN HAZIMSIZLIK Hayatın zevkinden insanı mahrum eder | PERTEV Karbonat komprimeleri Çok temiz bi » Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müşkülât göz önünde cutularak yapılmıştır. ANAM ERER HER ECZANIZDE SATILIR. Mez mam GERMAN YAZAN. Turan Aziz Beler eni otlar basmış olan ama karar verilmiş olmakla be- ral bir sinema mi gibi saklanmakta Tr. Holivudda arazi fi- edilen bu ik kadınm bekçiliği altındadır . Terlikleri: yen ihtiyarlar insana hakikaten bir haya- let hissini veri: di ve Holivudlularla beraber insanın bu kurafele ana- cağı edi ke eski şasaalı zamanmı pek bilen ve elân büyük yıldızlar #rrssmda bulunmak mazha- rivetine malik ol Novarro da burasının hayal ve ruh- lar arar her gece ziyeret edil- inanların basımda gelir. Hattâ a Devlet Demiryolları ve Pİ ĞİŞİ LT İZ EET M mmen bedeli ve muvakkat teminatları ve miktarları aşağıda yas zılı yağlar ayrı ayrı ihale edilmek şartile 11 - 3 - 1928 cuma günü sanat 15 den itibaren sıra ile Ankarada İdare binasında ve kapalı zarfla satın alına caktır. girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatlariy« le Kânünun e ettiği vesikaları ve Nafın müteahhitlik vesikası ve teklif. lerini ayni gün saat on dörde kadar Komisyon Relsliğine vermeleri lâ“ zımadır. â deri Ağ parasız olarak Ankarada Malzeme ele inde ve Haydars paşada Tesellüm ve KE Şefliğinde A (953) Cini mikta! Muvakkat bedel R temina' Lira İ Lira ' 250 Ton Sürşof yağı 62.000 3.850 1100 ,, Rezidü yağı 114.500 6.975 260 ,, — Mazot 12 İ 1.284,37. Kabili mesaha şekilde ve Km. 14 4 de hat kenarında teslimi şartiyle delle Edirneden 1500 m3. Ba- ne İsta: unca mübayı edilecektir. mek isteyenlerin 129,38 lira muvakkat bi Vİ ve kanuni vena ls müracaatları lâzımdır. Şar er ği olarak Sir keci işletmesinden ve Edirne İstasyo nundan esenlik (975) — — Muhammen hk 955 lira olan 1500 kilo en san mavi ve kırmızı mürekkep 7 - 3 - 1938 pazartesi günü &i on buçuk Haydarpaşada gar di dahuindeki komisyon pi m eksiltme ugulile satın alınacaktır. e girmek isteyenlerin 7163 kuruşluk muvakkat teminat Mİ ayin ettiği Miele birlikte eksiltme günü saatine kadar i Bu işe ait Rİ eni pi rae dan parasız olarak eke 33) r. Bu handle iyi e ann istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: kendisina har tesnatifte havalet hikâ. 3067 Kilo bilimi demif uk (mensucat Fransızların yeni yıldızlarından | esini” tazelemekten vermecemezâ'm. |139 K yün mensücat 3619 K. sargılık ağa ve kâğıt eşya 1008 K madenf Marr burada dünyanm en çok sevilen ver) yağ 12000 K demir külçe ve ein 43 K alüminyüm varak 105 K lâstik eş- tisti payesine ermiş ve burada öl-|, silelim ya 5987 K demir çivi 740 K yün ve pamuk Ta ği 44 K kol düğmesi 272 K müş. June Ihias burada eserlerini Di telâ 550 K Glikoz 997 K kimyevl müstahzar 115 5 yün İstüpü 27 ntelâ vücude iç KR bu bina Meccani ay 63 K sanayi müstahzar 341 K nikel ve pirluç eşya 178 K demir ve pirinç böyle yasayı 'n binlerce artis- zN bayi seen va Pala ağ rida 134 K suni ipek İpliği 41 K asan sör kapısı K as; levha 712 K tin mater, yükze'nele- Ortaköy Pı tn Mü ve e ra, Ecem esya 2380 K vi teneke levha hakkında satış | Son Telgraf rine, sönmelerine ve nisyanlarına şa- vaa Dahi vE AN e * Ğİ gazetesinin 10 - 2 - 938 günlü nüshasında gaaldır İsteklilerin bu gazete hit a | si yi okuyarak vide gelmeleri ilân olunur, TI. (924) — Size yardım edemediğim İçin, affediniz, dedi. Con: Doglas yatağına girdiği zaman gün doğmuştu, tahkikat yapmıştı. 'iyatronun bütün aktörlerini, hizmetçilerini, telmisiyen « lerini sıra le siyğaya çekti psinin, söylediklerini din- 'şti Fakat netice h'çti, Herkes, çelil ım ellen « tl, mma, A şu üç şeye ihtimal veri ten benii mia (1) — Ya eşya Ki muhakkak surette bir we ka anahtarı daha vi Va) m e Kia o gece odayı iyi kapatır « mıştı. t da, Les Hanson, kendi eliyle kapıyt ii bir tuhaf görünüyordu. Evet.. am ie Hivle açmış, başkasını içeriye almış, o işleri yaptırmıştı, Veya, li File kati'di! İl j oni, Hanson'un katil olması ihtimalini ri ei etm ardi Fakat HManson'un, bir başkasını hima ğini muhakkak erek. en odasınm bir barla me tarı daha yoksa, diğer bir adamı içeriye almak için ken. sini kandırmağa mat a rdı. Hiç şüphesiz, — müsamahasından ne gib! bir netice £ aran nı tahm'n ede memişti. Coni, Let ti "un yı, kazara açık bırak, kap mış olmasına daha çok ihtimal veri e Fakat Hanı ak surette kanadr#mı iddin etmekle, bu ahi gürütüyor ve işleri daha çok, karıştırıy. son, iv kapıyı.m ÖLÜM PROVASI Harrigan; Hanson'un sinirlerini yatıştırmak için dostça zi ie o © Siiri kini zaman, ti öyle gör: idim âmet > o yenge öleli mek öle li arma ile çi lâzım. Hanson, *Evet,, Ge ça salladı. Yüzünde küçük bir v izi va laştı. Harri siya devam ediyorduz — Kol bir ink'taa ati uğrasmış Son n tel olacak... defa bu çelik kolu, buraya ne za- rstırız — Dünkü provada kullandık, O zaman hiç bir şeyi yoktu, z / Bü sırada Març söze atılarak; değil, dedi. Daha eg —— (Sonra çe ye önü övle değil mi Coni. ovski'nin biz: iği ve onu sonra burada yen Harrigan, bu sözler üzerine biraz düşünür gibi ie Sonra sordu: — Prova bittiği zaman çelik kol, nereye konuluyor« du? Hanson cevap verdi: — Buraya, eşya GL “saklanıyordu. — m muydunuz . — — Ma kilitle biri kv olmasın? Hanson, sesi titrer bir halde; ad Hayır. Siz de sie bakabilirsiniz. Ben tiyatrdda e şam zamanlar orası dalma kilitlidir. datkü Sri

Bu sayıdan diğer sayfalar: