25 Şubat 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2

25 Şubat 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ğ i 2 — KURUN KP ŞT? 2 25 — ŞUBAT — 1958 > Yeni kamutay binası 350,000 metre murabbaı üze- rindaz muhteşem bir Saray Dyo) Yeni Kamutay binasmmn * Ankarada Yenişehirde hükümet mahallerinin arka tarafında 350.000 metremurabbal arsa üzerinde ku! il ya ve Klm ve reli Hovi R.İ. eş S.A, b. çi ; ve iki m | . N.A. tarafından tetkik edilmiştir. Kamutay Rels verdiği unları A, tedir: , Ankarada, Yenişehirde, Tun ek Kirli sinin arka tarafın- daki topa üzerinde yapılacaktır. Ar- ganım hulunduğu yerden eski ve ye- ni Ankarayı heyeti umumiyesiyle seyredebilirsiniz. Pek tabildir ki sa- ari ll gibidir. Zira inşaat Sali an mürekkep bir şeref ai nr için 100 kisilik, riçin 100 kişilik. Üçüncü ve dördüncü salonların behe- ik * Günlerin peşinden: Anşlus? Almanya Avusturya fabrika. na siparişte bulunmuş. Fakat bu siparişlerin bedelini döviz ile değil, ancak kendi ee geçen bir mark ile ödeyecel — Bu marklar ile ie ei a razi alır, fabrika yaparsınız, ondan ri siparişler veri lu Bir Fransız e sonra şu suali soru naklettikten sonra yor: — Anslıs aleyhtarları buna ne urlar?, Ee Biden Avısturya Dahili. ye Nazırını tayin etti. Bu onshvs ol. 1. Simdi cephrden görünüşü... ri 200 kişiliktir. Bunlarda loca yok- tur. Riyaset, başvekâlet, reis vekilleri, eneümenler Için bürolar ve salon um yoktur. lar- dan bahse bile lü; vim binadan başka bi Fvis ısımları mevcuttur: Kalorifer dai- mi se vantilâsyon epi elektrik ME matbaa, bahçıvan ve hade- 8 koğusla lige ileri, muhafız alla SI, taki ahzeni, — yea müştemilâtı hakkında ii ie e önle için şu ra amları gözönüne getirmek kâfidir: ndırlik mi Me Vini nin hacimleri m . Birinel müfa- va kazanan kei 297.000 metre mikâbıd im 67 Şi 3 neler ihtiva edeceğin fan- Romalılar devrine âil «Bir çömlek altın! v bulundu. “Kayseri, 24 İN i) — erinin kazasının Sarıoğlan Erem Ele geçen dört altının Romalılar dev yüzü kabartmalı meskükât- alınan altınların için Bünyan kay- makamı mahalline gönder'İm'ştir. ———— Fransada kadın hür- riyetine kavuştu! Hürriyetin doğduğu memleket ola - rak tanınan Fransada şimdiye kadar kadın, serbestliğini eline almamıştı. Evli bir Fransız kadını, her hususta ko casına tâbiydi, Bankaya kendi hesabı - na para yatiramaz, bir yere gitmek is- tese kendi başına pasaport alamazdı. Bi yeni bir kanun neşredilmiş, ve her ame kadınına hürriyet veril. miştir. Artık Fransada evli kadın, kocasına ancak ve tunların bazı madı leriyle bağlı olasak, diğer sahalarda hürriyetini eline alacaktır, İstanbu! ve Bursa iki büyük seyyah acak Ankara, 24 (Telefonla) — Hükümet tarafından yeni bir Turizm ki u ha- zırlanmaktadır. ml ia imarını hedef A n pri Ki vi sa Ve ai bul za imarına 6 yol ai Barack Bu para iğ sene- de ödenecektir. stanbul v Böimadi yapm yeni sat arasında yeni Turizm m.Üesse - ei Sik siri lünaparklar, ” N r, kış spor! otomobil sporları kei vardır, iğer taraf tan, şleri bir u - üdürlük — ir e Vekâ - letine bağlanaca Yeni bildçe projesi pi 24 e — Vekiller heyeti öni deki Pazartesi günü ya- pasağı toplantıda, Meclise verilecek o- ni tkik ederek son 8 R Bütçe pri m e kl Büyük Mil let Meclisine ver.lesi ICRA nu Ankara, 24 ll vi — İcra rinin ıslahı için İsviçreden gesi e sim. müteanan Mart arında gel ii tehassıs, Me yz mii sonra il İzmir gibi ai çok o- yerlerde tetkikler y: » dişi ra, 24 (Telefonla) — Başvekâ- ferysa dairesi müdürlüğüne Naf'a iii İzmir şirket ve müesseseleri ri bay Halit Altan tayin edilmi; İba Telefon çe bele muha - sebeçiliğine de inlikte Bay Burhanettin tapa diğ ami nm lkikdidiğ klz — Kalsin. saray klübü futbolcuları bugün şehri - mize e - kırmızılılar Ankara garında öd ve halk tarafından alkışlarla li ilanım KURUNa abone olu- nuz ve âbone edinin BELEDİYE İŞLERİ BEBEK — İSTİNYE SAHİL YOLU Gördesin eski bir derdi var; Merkez kasabanın bir türlü yerini t:sbit edeme mek, merkez kasabası öteden beri m sağ ki ç lar deli havadar, Md ve a e için beğ ez vaziyetini renler neden yı vaktiyle Geli > ler evlerini ve an yapmamışlar diye hâyret eder, Onun için bundan otuz, otuz beş se- ne evvel çayın sol yermi yeni bir hü- kümet b laz Sin Kas: n ka: bir aş ngıç O. ölmeli düşi n seneler geçti. Gör den Ni Lie bahçe ve hi ardaki kulübelerden başka karşı tarafa bir ev rkez kasaba öylece esk. iL, rekeden sonra Di rbi MN ile be: ie Görde ası da İşi i. İşgal b Sen ile a a rası ani mücadeleler ai kasaba en arzuları tahakkuk ettirel bu defa yangındı işgi ta alelâcele kend.lerine ev kısmında da beyelân —yer kaçığı Mp in ra emel Jâzım De tereddütler hisse- dilmektedir, Bizim fi de Gördes kasal ka: için icap eden araziyi satın alıp arsalara taksim etmek ve da- Gördes kasabası Kasabanın, bulunduğu yerden karşı tarajf nahii işindeki lereadüllü vaziyete âl tık bi: nihayet verilmeli ein suhil yolun! sası İçin hazırlar ii anmış. ikame haritası alâl darlara edilmiş yanl Hisarı mezarın yola düşen kısmının kal- dırılmasına baslanihıştır. para kı yi 938 seneleri bütçelerinden verilece! Şshir Plânma Ait Maketler ei ve çal şehir plânma ait maket tetkik için Da- hiye Yeke pe eme, Pro maketi dize iyeyve iade edil - - ii Sör er edilmek ü- zere Sehir Giles verilecektir. Aksaraydaki hadise Aksaray orta okul taleb.sinden Kâ- tabanca ile ateş ettiği geçen ay ya - zılmışi Bu talebeden bir mektup aldık. Bu- mahkeme na birde ilâmı sureti ii - dır. Bu ilâma mahkemenin ili hükmü temyizce bozulmuş, yeni e ke mantarlı ta - öğretmenine karşı atıldığını sabit görmemiş ve zârul . olmadan silâh at- mak cezası ver Mİİ şen uda yaptığı e İri cezayı hafifletmi ğretmene silâh atmak gib! aj kiyette bir suçun bir mahkeme Hüma işle silinmiş olmasından işitenler elbette memnun olurlar, e meselesi gelir. Aksi sake? sabayı deyi nakletmek fikrini” a e nazatiyâtta kaldığı tecrübel ie anlaşılı e engel olur. Bu; reddin vaziyete bir nihayet V A.U ae azalea ga Şi SİRİ Borsacılar Dün bir top'antı yaptılar İstanbu a borsası acentaları sz liği dün saat 17 de fevkalâde br işi” ma akdetmiştir. Bu içtimaa, e ai acente” d iştirak etmiş, borsa acentaları biriz. reisi Fuat Çeltik ve e mm kâtip N€ m Akçer bazır bulunmuştur. Bir gesi fazla devam Dee bune lantıda İstanbul borsasının Akar nakli NA da uzun uzadıya görü müş, ace; ntaların tamamen . Ani kars? nakli tekarrür etm ştir. Bu a ei li ime bir toplar” yap n Ankacı çaki nan sarraf . dükkânl kapana-ağı söylenmektedir. Çünl ürk Pİ bul borsası ile #0) deten olmasa bile manen çok yakın Akası yardır. Böylede olmasa a van akt sürgrouru kânlara borsanın tegekikilğ ile “enbe : yüzde yirmi zam yapılmıştı. Bot dükkân” pike taşınmas yle bu ii li kiymet kaybedecektir. çi İstan ri © tip Türk borcu tahvilleri 19,20 def “ iğ tertip Türk borcu tahvilleri 19” | rasının 15432 den: müamele 348 e satıldığı bildirilmiştir. KURU ABONE TARİFESİ Memleket içinde 95 260 475 Yallık » goy © 1600 Birliği için * asi? Tarifesinden gir” oluz buruş ar on ik ii e meye Çapraz Kelime Bulmacası Yeni bulmacamız. 1234567891011 açık, simaktan emir, 3 — m ir cins ağaç, laması, onun dileği, S — Süs. 6 — Çok iyi, pusu. 7 — Soy, kârsız. 8 — hayret nidasr, söyler. 9 — âlet, mal, uzaklık ifade eder. 10 —-Çobanların dal Ken borunun sesi, 11 — bir YUKARIDAN AŞAĞI: ii .2—öÖn il, tu- haf. 3 — Istanbulda bir semtte oturan, arılar yapar. 4 — Almaktan emir, bil. gi, 5 — Bol ii egri ni ses. 6 slak, 8 Kl mi "çiftçilik. 9 — ei dan pi Dünkü bulmacanın halledilmiş şekli 123845678 91011 1lalrivi İLİN 2İNİA İRİÂ 3İKkiğ lalk 4lâl? ipl 5İRIZ LİR 6lalı Ila 7jKNİ çam sjrl» ag olpla <lalR| tolaluli A Izla HİMİELİZİSİ İLe als ei Abona kaydını bildiren mekt up *€ ye WE graf ücretini, nbone parasının PO” ber” ya im ile Eye ücretini idar€ di g heri e yazan ei şo ra, iii ele KÖY Türkimenin her pasla KURUN'a abone yazli” Adres değiştirme ücreti 25 kul 0 yerl ee Nİ l : Gecmis Kurunlar* 15 sene eyv? bug ün yal il — Türkine ir m hen, din aksam Başrekil Ki nzün iğ mütdkat mesi ır, Habe * Si mıza göre, mülâkat Yunantslar: gi lerle, Türkiyedeki amlar ve ve Yaa “affı meselesine dair olmuş!"

Bu sayıdan diğer sayfalar: