25 Şubat 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

25 Şubat 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

:*lrın GÖZÜ ÂALKIN KULAĞI HA ___KLKıN Ünütkl '—n.,znı : Sene Dört gi heler CUMA 28 — ŞUBAT 1938 b n Yine iştirak etmek üzere Yunanis: Vekili ve hariciye nazırı B. Me K_" BYngml.—.v başvekili - ve haricıye 'Hv " Stoyüdinoviç ve Romanya ha« 'zareti müsteşarı B. Komnen dün X_(Dı—vumı 5 inci sayfada) ) Üraz errrereresenersenennıe ?77’1?777777177771111' A h.q“"üdı toplanacak Balkan antsnul Bukadın ne yapsın ? ; di ? 'arafta aşk ve sefalet, öte ? '&nda refah ve bedbahtlık... i *rl'hıb" kardeşi kurtarmak ve ? g* tea, * #nayı beslemek için bir Olunur ve bir ömür ıztırab- ? | ) & mahküm edilir mi? | '“"lnh Süç suale yeni edebi ? n "Yiz Ccvab verecektir. ; “Ah şu hayat!,, ; B e Sit kaç güne kadar ? "'Pı başlıyoruz! ? ? İk ? İ2t22227111212 2002190? onceyl ' antantı mümessillerinin dün şehrimizden geçişlerinden bir intıbaz (Soldan sağa) Bay Stoyadinoviç, Bay Metaksas ve Bay Comnene Kadıköy vapurunda Konseyde müzakerelere mevzu olacak meseleler Yugoslavyanın Politika gazetesi Sâdabad paktı, İtalyan » Yugoslav anlaşması, Akdeniz meselesi, İspanyı meselesi ve nasyonalist İspanya ile tesisi münasebet işi, Milletler Cemiyetinin vaziyeti ve Orta Avrupa hâdiselerinin mevzuu bahsolacağını bildiriyor Yugoslat'yanın en çok okunan gazeteri Politikanın başlığı Belgrad 24 (Telefonla) — Yarın An- |Puliılkı. gazetesi, bu toplantının e'hcm— deniz ve hava kuvvetlerimizin bu xabil karada yapılacak olan Balkan Anuınıılmlyetuu ve dört devlet arasındaki tam || .in ihtiyaçlarına şâmil olacaktır.» mevzuubahs eden (Devams 11 inci payfada) 2 Son Posta İdare işleri telefonu: 20203 Fııh 5 kuruş Konsey saat 1 de toplanıyor. gün zarfında görüşülecek? Atatürk bugün dost ve müttefik devlet mumessıllerını kabul edecek K ':"'ey Reisi Bay Metaksasın beyanatı: “Balkan Antantı Konseyi her| .u.ân olduğu gibi bu sefer de âzasının Balkan Antantını doğuran hakka| - tenid sulh idealine karşı besledikleri aynı sadakatle toplanmaktadır,, Atatürk'ün hareketlerinden bir İntıba: Haydarpaşa rıltımında Atatürk Ankarada Büyük Şef, dün İstanbuldan ayrılırlarken candan tezahürat ile uğurlandılar Şehrimize şeref vermekte — bulunan Cumhur — Reisimiz Atatürk, dün Anka- raya hareket buyur- muşlardır. Büyük Şef, - refakatlerin « de meb'uslarımız - dan eski Başvekil İsmet İnönü, Ali Kı- hiç, Cevad Abbas, Hlasan Cavid ve di » Per zevat bulundu - Pu halde saat 16,30 da l)ı lmabahçe Sa « y ybelia » bin « l r Vâpur, sâ At on yediye doğru Haydarpaşaya gel - - SY miştir. Atatürk, bu- Haydarpaşa garında hareketten evyel rada şehrimizde bulunan — meb' uslarla|lis Biy:ktay, Bükreş Sefirimiz Ham « Voli ve Belediye Reisi Muhiddin Üs -|dullah Suphi, kolordu komutanların - tündağ, İstanbul komutanı General Ha- (Devamı 11 inci sayfada) srreseşem US aa e sas ae ae Ordumuzun teslihat ve techizat programı Beş senelik yeni bir Milli Müdafaa rogramı tesbit edildi Bütün tayyare ve motörlerimizin memleketimizde yapılması imkânları hazırlanıyor Ankara 24 — Büyük Şefin kamutayı açış nutkunda <«Türk birliğinin Türk kud- ret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverli - ğinin çelikleşmiş bir ifadesi» olan ordu - muzun teslihat ve techizat programını tamamlamak, harb sanayiinin daha ziya- Ce inkişaf ve tesvil için alınan tedbirlere devam edilmek ve endüstrileşme mesai- mizde ordu ihtiyacını ayrıca gözününde tutmak, bütün tayyare ve motörlerimi « zi memleketimizde yapılması imkânla- tımı hazırlamak, hava kuvvetlerinin aldı- ı ehemmiyeti gözönünde tutarak bu me- salyi plânlaştırmak hususunda vermiş ol- duğu yüksek direktifler hatırlardadır. Başbakan Celâ! Bayarın kamulaya ar- zettiği hükümet programlarında bu me- seleye temas eden ve kamutayın alkış - larla tasvib ettiği fıkralar da şunlardı: ,Terhizat ve teslihat programımıza de - vam edeceğiz. En son sistem harb vası » talarından henüz ihtiyacımız olanları da temin için ayrı bir program yapacağız. Bu program memleket dahilinde yapılması kohil olanları memleket dahilinde imal ettirmek esasını ihtiva edecek ve kara, Tekirdaglı bugün Londraya gidiyor (Yazısı 10 uncu sayfada 8por sütunlari - (Devamı 11 inci sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: