26 Şubat 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 10

26 Şubat 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

REKTA Iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur me- melerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle şifayı temiri eder. Sar bakımı. cüzelliğin en birinci sartıdır. PETROL NİZAM Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilâçtır. DAVETNAME Hali Tasfiyede Bulunan Şark Demiryolları İşletici Kumpanyası Türk Anonim Şirketi Hali tasfiyede bulunan Şark Demiryolları İşledici Kumpanyası T. A. Ş. hissedarları Istanbulda Sirkecideki Şirketin merkezinde 28 Mart 1938 ta- rihinde saat 11,30 da yapılacak alelâde umumi içtiman davet olunur. “ MÜZAKERAT RUZNAMESİ 1. — 1937 senesine ait likidatörler kolejinin raporu. 2 — Mürakip raporu. 3. —W31 K. evvel 1937 tarihine kadar bilânçonun tasdiki ve likidatör- ler zimmetlerinin tebriyesi, Esas mukavelenamesinin 25 Inci maddesi mucibince gerek aseleten ve gerek vekâleten hiç olmazsa on hisseye malik olan her hissedar işbu İç- timaa iştirak edebilecek ve gerek asaleten ve gerek vekâleten malik ol- duğu her on hisse için bir reye malik olacaktır. Fakat Ticaret Kanunu- nun 365 inci maddesi mucibince nefsinde ön reyden fazla cemi edemiye- cektir. Reyi vermiye hakkı olup bu umumi heyete iştirak edecek olan her hissedar hisselerini en geç 18 Mart 1938 e kadar aşağıdaki müesseselere de pozito etmelidir; TÜRKİYEDE: Istanbulda, Sirkecide Şirketin Merkezinde. AVUSTURYADA: Vienada, Oesterreichisehe Crdditanstalt Wiener Bankverein müessese- sinde BEÇTKADA: Brükselde; 48 # de Namur'de, “Bângüe de la Cociâtö Gönârelede Belgigue” müessesesinde. FRANSADA: Pariste, 16 bd. des Ttaliens'de “Bangue Nationale pour le Commerce et Tlndustris” müessesesinde. , HOLANDADA: Amsterdamda, MM. TETXBIRA DE MA'TTOS müessesesinde. ISVIÇREDE: 'Bâl'de, “Bangue Commerciale de Bâle” müessesesinde. Züsih, Bâl, Cenâve ve Saint - Gall'de “Crödit Suisse” müessesesinde. Bâl'de “MM. SPEİSER, GUTZWİLLER et Cie" müessesesinde. ŞARK DEMİRYOLLARI İşledici Kumpanyası Likidatörleri 35 Lira Asli Maaşlı Mukavemet ve Betonarme Muallim Muavini Aranıyor Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek mimari şubesinin 35 lira asli maaşlı Muküvemet ve Betonarme asistanlığı münhaldir. Haftada 6 saatten ibaret olan bu vazifeye talip olucuk mimar ve mühendislerin vesikalariyle bera- ber Akademiye müracaatları. (108) Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Tasfiye Heyeti Reisliğinden : Yanya mübadilleri ve Pendik mürettebatından Mustafa Paşonun bakiyei istihkakı için verilen 6032 sayılı bir Kuponlu ve 1380 lira kıymet- Ji tasfiye vesikasının Yunanistanda kalan ve hayri mahiyette olan Arslan, Zülfikar ve Mehmet vakıflarına karşı verildiği tebeyyün etmiş ve keyfi- yet beyetimizin 4/1/1938 tarihli içtimamda görüşülerek mahiyetleri it bariyle hususi mülkiyete inkılâp etmelerine kanunen imkân bulunmıyan bu vakıflara karşı Mustafa Paşo namına gayri kanuni olarak tanzim edi- Jen bu tasfiye vesikasının iptaline karar verilmiş olmakla keyfiyet ilân 0- Junur. (951) RESİMLİ ZABITA ROMANI: opumpo g9 İnip upsnç TAN İŞ BANKIS 19358 Küçük Cari Hesaplar İkramiye plânı 4 adet 1000 liralık - 4000 lira O, 500“, -4000 16, 290 4000. (elem Li ey fe 6D. 5 4000 2Ö0. 4, ydı seyler BİLO eş 28600. ,, Kuralar : 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylül, | Birincikânun tarihlerinde çekilecektir, En Az 5O Lira Mev- duatı Bulunan Hesaplar Kuralara Dahil Edilecektir. Baş, diş, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarmızı derhal keser. İcabmda günde üç kaşe alınabilir. Deniz Levazım Satınalma ai sümme : Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere TOR- te mezkür müdürlüğe müracaatları. (1043) İstanbul Asliye Mahkemesi İkinci! Ticaret Dairesinden: Ziraat Bunka- sı tarafından Galatada Marokyan ha- | nında 1 - 2 No, da Marko Eğiz aley - hine bir kıt'a emre muharrer senede müstenit alacağı olan (400) lirayı ö-| demediğinden meblâğı mezburun ye- | di gün zarfında mahkeme veznesine depo edilmesi aksi takdirde iflâsina karar verilmesi talebini mutazammın açılan davanın cereyan eden tahkika- tı sırasında; Müddenleyh Marko Eğizin ikamet-| saat 14 de bırakılmasına karar veril. gâhının meçhuliyetine binaen ilânen | miş olmakla tebliğ makamına kaim tebliğat icrasına ve tahkikatın 313. | olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 938 tarihine müsadif perşembe günü (5346) Dr. İHSAN SAMİ we. Bakteriyoloji Lâhoratuarı Umumi kan tahlliâti frengi nek tal nararından Oo (Wseserman. ve kan kürayvatı sa» ita hastalıkları cerahat kazu- ltra mikroskop! hususi apılar ietihram kanda © Üre eker Klorür Kollesterin o miktarla- sının tayini Divanyelu No. tia Tel 20501 NACI alınacaktır. İsteklilerin dilekçe ve bon servisleriyle birlikte Gölcük- | e nlığın İnlizarkin Tasarrufun İN e RR İLKİN Rİ v ye > hazırdır. YİNE SENMİ ÇIKT —JTIN KARŞIMA. Bu sıhhi ve pratik Adet bezleri her ticaret- hanede Sayın Bayanlarımızın hizmetlerine VE

Bu sayıdan diğer sayfalar: