26 Şubat 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 5

26 Şubat 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

26-2-938 TAN Gündelik Gazete | e TAN'ın hedefi: Maberde, fikirde, Mer“ şeyde temiz, dürüst, samimi Karin © gzetesi ölrya çalışmaktır. İŞ ABONE BEDELİ Türkiye Ecnebi 1409 Kr, | Sene 2000 Kr. 150 » GAY 1500 » 00 »3 >» t0 » 180 »i > 300 » Milletlerarası posta Ittihadına dahi) ol. 'mıyan memleketler için 30, 16, 9. 3.8 U- radır. Abone bedeli peşindir. Adres de- öiştirmek 28 kuruştur. Cevap için mek- tuplara 10 kurustu'e pul ilâvesi Hrıradır. | senon MESELELERİ | l Ne Çabuk Unutuyoruz? (Yazan: M. Zekeriya) Geçende Eminönü kaymakamı w mumi bir teftiş yaptırdı. Lokantala- nn, fırınları ve dükkânları teftişten| geçirdi. Bozuk gıda maddeleri satan- | ları cezalandırdı. Bu ani teftiş derhal tesirini gösterdi ve müspet neticeler elde edildi. Fakat şimdi yine her günkü rutin teftişlerle iktifa olunuyor. Yine €8- nal bildiğini okuyor. Yine lokanta ve fırınlar eskisi gibi pislik içinde. Halbuki bu sıkı teftişi biran bırak- mamak lâzımdır. Halkın sıhhatini ko- rumak İçin bundan başka çare yok- tur. Esnaf daimi surette sıkı bir kon- trol altında bulunduğunu, ve ağır ce- salarla cezalandıracaklarım bilirler» se belediye nizamlarını ihmal etmek-! ten vazgeçmiye mecbur olurlar. Esnaf halka karşı nekadar insafsız lık ederse, belediye de ceza tatbikin- de o derece şiddetli olmalıdır. Bu işte her şeyden ziyade takip fik- rine İhtiyaç vardır. Esnaf kontrolün arkası bırakıldığına kanaat getirme- melidir. Japonlara Karşı Boykot Hareketi sulh “even bütün milletler bu isti lâya karşı hoşnutsuzluklarını muh- telif şekillerle izhar etmişlerdi. İlk önce, Amerikada Japonyaya karşı boykot ve ambargo hareketi meyda- na geldi. Bundan sonra bütün millet. lere yayıldı. Bu defa 13 şubat 1938 de Londrada toplanan “beynelmilel sulh kongresi, ba hareketin ilerlemekte olduğunu gösteriyor. Bu kongreye 19 millet 900 murah- has gönderdiler. Kongreye iştirak e- den milletler müttehit Amerika, İn- giltere, Fransa, Sovyet Rusya, Çin, Kanada, cenubi Afrika, Avustralya, Hindistan, Yeni Zeeland, Meksika, İs- veç, Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, Çekoslovakya, Avusturya, İsviçredir. Çin hükmeti resmi bir de- legasyon göndermiştir. Trediinyonlar, kooperatifler, sulh cemiyetleri, İşci fırkaları, birlik komiteleri dahil ol - mak Üzere 25 ten fazla beynelmilel teşkilât kongreye iştirik etmiştir. Kongre, Japonyanın Çini istilâsına karşı bütün dünyanın duyduğu hoş- mutsuzluğu izhardan sonra bütün mil letleri Çine yardıma davet* etmiştir. “Sulhü kurtarmak için, Çini kurtar. mak lâzım,, düsturunu ortaya stir - mülştür, İki gün devam eden kongre şu kararları vermiştir; 1 — Sulhe taraftar olan bütün milletleri ve teşkilâtları boykot fikri etrafında toplamak, 2 — Hükümetleri, Çini kurtarma meselesinde faal tol oynamıya sev- ketmek, 3 — Japon eşyası kullanmamak i- çin milletlerin reylerine ve hislerine | müracaat etmek, İ 4 — Boykot hareketi için munta - zam neşriyat yapmak. Kongre münasebetile Londrada boykot lehine 25 nümayiş yapılmış- tır. İngiliz ve Amerikan limanların. daki ameleler, Japonyaya sevkedi. Tecek demir, çelik ve sair eşyayı na- kilden imtina ettikleri için Japonya. | ya hareket edecek bütün gemiler se- | * ngiltere Hariciye Nazır- Ü lığma tayin edilen Lord (Halifax)ın en bellibaşlı va- sıfları, derin dindarlığı, kır hayatma ateşli bağlılığıdır. Lord Halifax, üç batmdanbe- ri, İngiltereye hizmetle tanm- mus, hir. rilenin, sylâdıdır. Lord Lr ğına getirmiş ve 1926 da Hin- distan Umumi Valiliğine tayin etmişti. Fakat Lord Halifax Hindistan Umumi Valiliğin- de muvaffak olamadı. Ve İn- giliz emperyalizmini, selefi o- lan Lord Reading'in ve helefi olan Lord Willington'un de- virlerinden daha çok karan- lk ve çirkin gösterdi. allax, görüş ve yaşayış ba- yılacak bir sınıfa mensuptur. Na- mıyan ihtilâflar üzerinde uzlaş - maktan ve uysal davranmaktan çe- kinmez ve tam müânasile metnleket centilmenidir. Muhatabına verdiği intıba, siyasi hayatının, hakiki alâ- kaları haricinde kaldığıdır. Lord Baldswinin bahçesile uğraşması, Sir Edvard Greyin kuş merakı ne İse Halifaksin av köpeklerile alâkası da ayni derecededir ve kendisi san ki bu av köpeklerile meşgul olma- Yı başvekillikle uğraşmıya tercih eder. Şu var ki, vazifenin davetine karşı likayt kalmak istemez ve Muhafazakârlar partisi onu çok lü- zumlu bir eleman saydığı için o da hizmet için vlkubulan daveti, ka bul ile karşılar. akat Halifax, maksadı sarih ve sözü vazih bir kimse de- ğildir. Kendisi, beyninin içinde dö- nenleri, kendi nefsine bile anlata- mıyan bir mistik gibidir. Düpedüz prensipleri, ve apaçık düşünceleri, bu yüzden sevmez ve dünyada gü- zel hislerin anlatıldığı loş bir sah- ne gibi yaşamaktan hoşlanır. Onun en hoşlanmadığı şey, ameli tatbik istiyen fikirlerdir. Çünkü nereye Innılmasına karşı boykot hareketi A- ferden kalmıştır. Amerikada da, Nevyorkta Japon- eva boykotaj için bir konferans top- lanmış, bu konferansa 600,000 âzalı muhtelif teşekkülleri oOtemsi) eden 1008 murahhas iştirak etmiştir. Kon- | foransa işitrak edenler arasında âyan | özaları, mebuslar, büyük profesörler | de vardır. . İmerikada başlamış, günden gtne bü- tün dünyaya yayılmıştır. Ve boykot hareketi Taponyaya mühimmat, de - mir, çelik ve sair mlihim eşyanm ih- racını menedecek kadar kuvvetli bir hal almıştır. Bu hareket tatbikatta da ayni de- recede müvaffakıyet gösterirse, Ja - ponyaya büyük bir darbe indirecek - Bütün dünyada Japon malları kul. 'lerine şüphe yoktur. kımından hâlis İngiliz sa- * zik ve kibar bir adamdır. Esaslı ok , Chamberlain Siyasetinin Faşizm Mabuduna Sunduğu Kurban: Mister Eden! Eskiden birtakım #âhların gazabını teskin etmek ve rızasını k insanların dahi kanı bu mabutlar önünde dökülürdü. İngiliz bu şekilde temsil etmişi Lord HalifTax Edenin Yeri YAZAN: Prf, HAROLD LAS ) doğru gittiğini bilmek İstemez. Lord Halifax, 1836 danberi, arkasında, milli hükü: Tante lee mms  perde &ümet başından aynılmı nun armtasına safk olmuştur. Bald- winin Başvekilliği strasında Hali- fax, diktatörlerle anlaşmak siya- setinin en bellibaşlı müdafii idi. Çünkü aristokratlar her ne pahası- na olursa olsun harbe karşı gelmek fikrindedirler. Halifax ta Ingilte- reyi harpten korumak için kendini ikna etmiş bulunuyor. Ona göre, bu yolda hiçbir fedakârlık büyük sayılamaz. Avusturya, İspanya, Ço kösloyakya, Çin, Sovyetler birliği, Sulh ihtiyacı yanında birer hiç sa yılırlar. Ona göre, Hitler ile Mus- #olini, İngilterenin esaslı menfaat lerine dokunmadan, kendi impa - Fatorluklarını kurmak için, pekâ- Mi ikna edilirler ve ikişi de centil- men diliyle konusmayı. vekâlâ öğ- renebilirler. İsa Halifax'ın düşünüşüne göre, harp, ihtilâl demek- tir. İheilâl dse, sosyalist cemiyet mânasındadır. O halde diktatörle- rin dileklerini yerine getirmek, böyle bir “facin,, ile karşılaşmak- tan evlâdır. Lordun, görmek istemediği şey kendi düşüncesinin doğuracağı ih- timallerdir. Meselâ diktatörlerin bütün dünyayı kendilerine ait bir bağ sandıklarını ve bu bağdan di- ledikleri gibi istifade etmek istedik lerini, Halifax, aklına getirmiyor. Sonra yine diktatörlerin en kati kati taahhütlere aldırış etmedikle- ri meselesi de Halifax'ın bir lâhza düşünmediği noktalardandır. Ve yine diktatörlerin İngiltereyi, en son düşman saydıkları, ayakları altında yaşıyan bir faşist Avrupa vücüde getirdikleri zaman, İngil- tereyi imha etmek istiyecekleri, o- nun aklından geçmiyen meseleler- dendir. Hite ta, Edvard Grey gi- bi, hoşuna gitmiyen her manzara karşısında gözlerini yum- mayı bilen bir adamdır. İstediği za- man dudakları Milletler cemiyeti İehinde söz söyler ve kollektif em- niyet hakkında bir mev'ize irat e- der. Hakikat şudur ki, Lord Halifax, rehberlik etmek istediği bu âlem- de faal olan kuvvetleri kavrıyama- TAN İngilterenin yeni Hariciye Nazırı Lord Halifax vakit Hitler veya Mussolini üzerin- de tesir etmiyecek veya onların aranmak için kurbanlar takdim edilir, hattâ karikatüristi İngilterede vukubulan son hâdiseleri nde gidişlerini değiştirmiyecektir. Bilâ- kis ikisi de işlerine geldiği müddet- çe onunla konuşacaklar ve Hali- fax, onların ağızlarından daha gü- zel sözler işittikçe samimiyetlerine daha fazla inanacaktır. (Halifax, sulhün dayandığı şartlar hakkında hakiki bir fikir sahibi olmadığı için idare edeceği kuvvetler arasında kendisine bir vol bulamıyacaktır. ord Halifax, Avrupa sulbü için vahim bir tehlikedir. Çünkü sulh ile demokratik mües- seselerin biribirine ne derece bağ- hı olduğuna dair hiçbir fikri yoktur. Gerçi onun bütün jestleri çok asi- lâne olacak, bütün sözleri barıştan bahsedecek, fakat yavaş yavaş de- mokrasi istihkâmım karşı tarafla teslim edecektir. Bu teslimin centilmence olacağı şüphe götürmez, faakt neticedeLord Halifax, kendini demokrasi namı ge a4 — (GÖNÜL TE İŞLERİ G7 EVLİLERE ON NASİHAT (Yazan: Gönül Doktoru) 1 — Tahammül et ve affet, ? — Beraber çalış, beraber eğlen ve beraher yaşa. 3 — Küçük kavgalardan kac, bü- yük kavgaların da önünü almış olur sem, 4 — Swlhe yanaş. Boşanmanın pan- zehri sulh arzusudur. 5 — Mesut evin temeli şu üç sütu- na dayanır: Sevgi, neşe ve karşılıklı anlaşma. Bu üç prensipi tatbik et. 6 — Kahvaltından evvel veya son- ra huysuzluk etme. 7 — Kayınlarına hürmet et, Onla- rı ne tenkit et, ne de başkalarının on- ları tenkit etmesine müsaade et. 8 — Bir odada bile oturuyorsunuz, evini yap, yuvanı kur. 9 — Biribiriniz için kavga edin, fakat biribirinizle değil. 10 — Kocanın hem karısı, hem sev- gilisi, hem arkadaşı ol. Yalnız sevgi ailenin saadetini temine kâfi değil dir. Bir okuyucumdan şikâyet mektu 2. bu aldım. “Daima evli kadınlardan, ev dertlerinden bahsediyor, biz genç- leri tenvir edecek yazılar yazmıyorsu nuz,, diyor. Bu okuyucum şimdiye kadarki ya- zılarıma bakarak bu hükmü vermek» te haklıdır. Fakat üzülmesinler. Sıra onlara da gelecektir. Bu sütunda gönül meseleleri birer birer tetkik ve tahlil edilecektir. Ya- zılarımı takip ediniz, herhalde siz de derdinize deva olacak fikirlere rast» lamakta gecikmiyeceksiniz. MÜTEFERRİK : i Balkan Demiryolları Konferansı Dağıldı Balkan demiryolları konferansı mu rahhasları, dün ' sabah Ankaradan dönmüşler ve öğleden evvel son bir toplantı yaparak dağılmışlardır. Dünkü içtimada. konferans zaptı 0- kunmuş ve imza edilmiştir. Konfe- rans bu toplantılarında müşterek has reket nizamnamesinde yolcu ve ba- gaj kısımlarını tetkik ederek imozala- İnan projeyi meydana getirmiştir. İ Bu arada, eşya kısmı için de tet- kiklere geçilmiş, ve birinci fasıl ta- mâmlanmıştır. Konferans, bu kısmın da bir anlaşmıya bağlanması için ma yısta Bükreşte tekrar toplanacaktır. Yugoslav ve Yunari murahhasları dün akşam memleketlerine dönmüş- na mücadele ediyormuş sanarak İngiltereyi faşist karargâhına götü- recektir. Ve biz de onun yüksek karakteri, ve temiz ahlâkı uğurun- Ja pek ağır bir yük ödeyeceğiz. Sebebi, Halifax'ın diktatörleri yıkmak istedikleri dava lehinde ka- zanacığını sanmasıdır. “Daily. Herald”dan #MUVAEFFAK #X, OLMANIN SIRRI* İŞ ADAMINA BİRKAÇ ÖĞÜT Gi hayatta muvaffak olmanın sırrını anlatırken, iş hayatma atılmış kimselere de her vakit kullanıp tatbik edebile- cekleri bazı prensiplerden bahset- mek istiyorum. Bu kaideler uzun tecrtibelerden sonra tespit edilmiştir. Herhangi bir işte olursanız olunuz, bu pren- siplerden ayrılamazsınız. 1 — Rakiplerinize daima sizden daha zeki nazarile bakınız. Fakat bunu tekzip edecek surette çalışı- nız. Onları kendinizden küçtik gö- rürseniz enerjinizi ve hamle kabi- liyetinizi kaybedersiniz. 2 — Rakibinizin en küçük hare- ketini gözden kaçırmayınız. Kendi- nize güvenip rakibinize ehemmiyet vermemek sizin için bir zâaf vesi- lesi olabilir, 3 — Başkalarının size gelmesini beklemeyiniz, Siz ona gidiniz. 4 — Eğer paranız yoksa, krodi- niz de azsa şahsiyetinizi sermayeye kalbediniz. İnsanın en büyük ser- mayesi kendisi ve kendi kabiliye- 5 — Hiç kimseye, bilhassa keridi- nize, üstün olduğunuzu iddia et - “eyiniz. 6 — İş sıkıntınızı kendinize sak layınız. Felâketten haykıran bay - kuşu kimse sevmez. Piyasada da itibarımızı bozar. 7 — Büyük rüyalar görmekten korkmayınız. Büyük bir iş sahibi olmayı hayal etmek size zarar ver- mez, fakat size imkânları gösterir, ve çalışmanıza ona göre hiz verir. 8 — Dost yapınız. Fakat unut- maymız ki, dostlar çok istismar edi lirlerse çabuk bıkarlar. 9 — Aptal denecek kadar dü- rüst olunuz. İşte en İyi siyaset na- müsla olmaktır, 10 — Başkalarının nasihatlerini dinleyiniz, fakat kararlarınızı ken diniz veriniz. 11 — Yaltaklanma! İnsanlar ba- şı dik adamı severler. Psikoloğ (İş adamlarına, müesaseemiz tar satılmakta olun “Muvaffakis Tane mısnt, “İdeal lerdir. Romen murahhası da birkaç gün sonra bir gezinti yaptıktan son- ra dönecektir. Gümrük Muhafaza Teşkilât için Telsiz Tesisatı Gümrük muhafaza teşkilâtı mer kezleri arasında muhaberatın sürat- le yapılması için bu merkezlerde tel- siz tesisatı kurulması kararlaştımı. mıştır. Bunun iğin icap eden malze- me getirilmiş ve kurulmasına başlan mıştır. Dün, Çinili Rıhtım hanında- ki başmüdürlük merkezinde, getiri- len malzemenin ilk tecrübeleri ya- pılmıştır. Bu tecrübelerden alınan neticeler muvaffakıyetlidir. Tesisatın kurulacağı merkezler, bil hassa, cenup hudutlarımızdaki muhş- faza gruplarının bulunduğu yerlerde olacaktır. Bu suretle, gruplar arasında mu - | habere işleri ve bilhassa takipler çok !kolaylaşmış olacak ve kaçakçılığa karşı zamanında tedbir alınması mümkün olabilecektir. Emlâkten Alınacak Faizler Hükümet, bankaların ikraz ve is- tikraz işleri hakkında yeni bazı ka- rarlar vermek üzeredir. Halka daha fazla kolaylık gösterilmesi esası göz önünde tutulmaktadır. Emlâk üzeri- ne para ikraz eden müesseselerin al dıkları faiz ve komisyon miktarı İn- İdirilecektir. Falz hesaplarının ağır« kığı ve tediye şartlarındaki darlık dolayısiyle mal ipotek eden birçok kimseler borçlarını ödiyememekte- dir. Emlâk kıymetleri mütemadiyen düşmektedir. Emlâk Bankasinın ak dığı yüzde 9,5 faiz miktarı da yüz- de sekize indirilecektir. Bu hususta Mâyihası Meclise j i Bilme ei

Bu sayıdan diğer sayfalar: