27 Şubat 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

27 Şubat 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

24319 24310 İSTANRUL No, 1015 BAŞMUHARRIRI: AHM a Çocuk Ansiklopedisi Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması lâ sım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah rum bırakmayınız. Tam eserin fiyatı 7 liradır. ET EMİN YALMAN Konsey, dünya hâdiselerini görüştü , Bugün, Son Toplantıdan Sonra Geniş Bir Tebliğ Neşredileceği Anlaşılıyor — Balkan Suvaresinin İnthıbaları is Ankara, 26 ( Başmuhar- ririmizden telefonla ) ün akşam, Hariciye Köş. künde verilen suvare geç | vakitlere kadar devam etti. Dünyanm bütün mem'eketleri- nin mümessilleri Köşkün kabul salonlarına dolmuştu. İnsan, bir suvare akşamı bu salon- lara girince kendini bir Olşyanus vas purunda sanıyor. Mimarın gözü önün de herhalde böyle bir vapurun da- hili tertibatı bulunmuş olmalıdır. U- zunluğuna, biribirine geçen biraz ba- sıkça salonların suvare akşamların- daki hali ve manzarssı büyük Okya- Dus Vâpurlarından farksızdır. NPEM vatanYarı AolArıçanlamla e İark göze çarpıyor: Buyuk bir vapu- run akşam kıyafetine giren yolcuları arsanda dünyayı unutmaktan başka bir arzu yoktur. İki kıta arasındaki büyük havuz üzerinde seyahate çıkın ca birkaç gün Okyanusun her iki ti rafını ve hayatın umumi ve hususi hâ diselerini unutmak isterler. Hariciye köşkündeki müsamerede de akşam kıyafetli misafirler vardı; caz ve dans vardı. Fakat, bu misafir-| ler dünyayı unutmıya hiç meyil gös- termiyorlardı. Hepsinin kulağı kiriş- te İdi, Dünyada olup biten şeyler hak- kında etraflı bir fikir peyda etmek İçin biribirlerini suale çekiyorlardı. ir ecnebi “diplomatı dedi ki: Ben öyle zamanları hatırlıyo- Yum ki, bir tek siyasi hâdise hafta- İarca, aylarca gazete sütunlarını ve İnsanların zihnini doldurmuya kâfi gelirdi. Mesele konuşulur, tetkik edi- lir, hâdiselerin ne tarafa doğra git tiği görülürdü. Bugün hâdiseler, ta; Yare süratile cereyan ediyor, Mühim bulduğunuz bir inkişafı gözden ge- Sİrmiye vakit bulmadan sağdan sol. 'an yeni hâdiseler, dağlardan düşen yığınları gibi akıyor, gidiyor. O- lacak gibi görünen filân ihtimal mi tahakkuk edecek, yoksa işler hiç bek- Mez cereyanlar mu alacak?.. Dün- Yanın bugünkü balinde bunu iptida- » kestirebileceklerini zannedenler, bip di kendilerini aldatmaktan başka *ey yapmıyorlar. Yakın ufkun Manzarası her gün değişiyor. İ nsan böyle bir süvarede top- mi İananları gözden geçirince bu- trt plomatların hepsi birden çok aklını» Pİ âlemi temsil ettiklerini e yüz hdiramıyor. ber tarafta gü- Buz ya; Bazik insanlar görüyorsu- Sl Şarkta tarihin en büyük Ai ndan birine dalmış olan iki m erin mümessilleri bile biribi- » ve meslektaş sıfatile selâm- yorlar, En çok tekrar edilen sual şu: — Suşnisin nutkuna ne mâ- na verdiniz? ii bilmece sorar gibi herkes biri- Bak bie anlamıya çalışıyor. cokları; ölümüne kari. vepilân bir hastanın birdenbire z ve kalkmıya hazırlandığını £ Bibi hayret gösteriyorlür. A: (Devamı 10 tw R Gazetelerin Neşriyatı Dün Geceki Balkan Aile Müsame-| resi, Çok Samimi Bir Hava İçinde | Geç Vakte Kadar Devam Etti 1 Los dewel mumessileri Başvekümüzis birarada | minike neşredileceği anlaşılmakta - dır. Bu tebliğde, müştereken gözden geçirilmiş olan dünya hâdiseleri otra| fındaki' görüşlerin Balkan Antantı| zaviyesinden ifade edilmesi ihtimali | kuvvetlidir. | Pazartesi günü. Konsey faaliyeti - nin bitmiş olmasına rağmen. Yunan ve Romen heyetleri şehrimizde ka - lacak ve âğlebi ihtimal matbuat mü- messillerini kabul ederek beyanatta Ankara, 26 (Tan muhabirinden) — Balkân Antantı daimi konseyi, bugün öğleden evvel saat 10,30 da Hariciye Vekâletinde ilk toplantısını yapmış- tır. Toplantıya Elen Başbakanı Gene- ral Metaksas reislik etmiştir. Haber alındığına göre, ilk toplan tıda Balkan devletlerini yakından ve uzaktan alâkadar eden dünya bâdise lerihin gözden geçirilmesine başlan mıştır. Könsey öğleden sonra bir top lantı daha yapmıştır. bulunacaklardır. Yarın' pazar olmasına rağmen İç-| Ankara, 26 (A.A) — B. Metaksas timalara devam edilecek ve akşam fa-| ve Stoyadinoviç, bugün İsmet İnö- aliyete son verilecektir. ü'nü ziyaret etmişlerdir. Bu toplantıdan sonra geniş bir ko-| (Devamı 8 incide) Dünkü Müzakerelerde Sonra Fransız Kabinesi, Tam İtimat Reyi Aldı 1 — Fransa, İngiltereye sadık kalacak 2 — Sovyet paktı sadakatle tatbik edilecek. 3 — Çekeslovakyaya karşı girişilen taahhütler, icap ettiği takdirde, yerine getirilecek. Paris, 26 (TAN) — Fransa parlâ- mentosu harici siyaseti müzakereye| 5 devam etmektedir. Hariciye Nazırı | B. Delbos, bugün söylediği nutukta| Mister Edenin istifasından ehemmi -| yetle bahsetmiş ve onun dostluğunu! ve yüksek meziyetlerini takdir etti-| ğini kaydettikten sonra Mister Cham | berlainın da daima Fransa tara- fini tuttuğu ilâve etmistir. Delbas, Fransa siyasetinin esaslarını şu şe - kilde icmal etmiştir. 1 — Fransanın milli müdafaası- nı takviye etmesi lâzımdır. 2 — Fransa bütün dostlarına ve bilhas- sa, İngiltereye sadık kalacaktır. 3 — İngiliz - Fransız dostluğu. sul bün idamesi için en emin xzaman- dır. 4 — Fransa. Sovyetler birliği ile aktettiği itilâfı sadakatle tat - /Devamı 10 İİ Yunan ve Romen için “Rostock” ta inşa edilmekte o- bik etmektedir $ — Fransız bükdi. /lan iki bin tonluk “Etrusk.. gemimiz meti Milletler Cemivetine sadık: | bugün denize indirilmiştir. Bu suret tır. 6 — Avrupa silâhların tahdit |le, Almanyada Krup'a sipariş edilen uncuda/ İki gün evvel şehrimizden ayrılan Şef Atatürk, Ankarada merasimle karşılandılar. Bu resim, Cümhurreisimizin Ankaraya muvasalat arına ait bir intiba tesbit ediyor Yuzaslar Başvekili Dönüyor Ankara, 26 (TAN Mu- habirinden) — Yugoslav Başvekili Ekselâns Stoya- dinoviç, yarın gece yarisi sehrimizden hareket ede- cek ve Pazartesi akşamı da İstanbuldan hususi bir tren Et Ucuzluğu Başlıyor Etin Azami Satış Fiatı Tespit Edildi | Salıdan ltibaren, Her Semite Ayni Fiatlerle Satış Yapılacak Tİ D.ly.ada dönekür B Et ucuzluğu, önümüzdeki salı gü-|lar büyük harflerle et komisyonu 5 Stovadinoviç'in diğeri. | günden itibaren her tarafın. | nun tespit ettiği fiyatlari etin cind yetlerden bir gün evvel Uz vaşsyavaktır. Dün bu haftanın |ve nevilerine göre, emaye etiketler son içtimamı yapan et komisyonu, İler dükkânlarına asacaklatdır. Buna Ankarada, Başvekilin reisliğinde top etmiyen kasaplaf ağır şekilde landığı günden bugüne kadar pera- | cezalandırılacaklardır. En 8z para kende satışlarda hiç bir yükselme ; cezası 50 liradır. Kaymakamlar ve İ olmadığını tespit etmiştir. ve mbe müdürleri mintakala- ki kasapıaıa memleketimizi terketmesi- ne sebep, Yugoslav Parlâ- mentosunda bütçe mü kerelerine başlanmış olma- sıdır, rı dahilinde Salı gününden itibaren, şehrin her tarafında, etler, şu fiyatlarla sai lacaktır İ Karaman kilosu 40, dağlıç 47, | kavırcık 50, keçi 25, kazu 47, İsığır 35, dana 40, manda 25. — Bebrinisdn Gi Bir marttan itibaren mezbaha res- | kruş hakkında yapmışlardır. he- | vetleri de Pazartesi günü hususi bir trenle şehrimiz- den İstanbula hareket ede- | ceklerdir. Heyetler büyük merasimle © uğurlanacak- Daima on kuruş ucuz | | Et meselesi hakkında vali ve be- lediye reisi Muhittin Ustündağ dün ittihaz mi kalkmıştır. Kilo başına ayakta |edilmiş olan karar, martın birinci İİ yüz para alınacaktır. Bütün kasap- | indirilmesi (Devamı 10 uncuda) İngiliz - İtalyan Müzakereleri Ağır Yürüyor j stanbulüm işgal kuvvetlerinin çizmeleri altında çiğnendiği o kara ve uzun yıllar içinde İstanbulda gizli bir mücadele de- vam edip, gidiyordu. Bir tarafla milk letin-manevi mukavemetini kırmak, mem- leketi köle haline indirmek icin bol maddi va- sıtalarla. geniş teskilâtla calısanlar vardı. Di- ğer tarafta bir avuc Türk casusu. İtilâfın kuv- vetli cephesine karsı valnız fedakârliklarına ve yurt sevgisine davanarak savaş açmışlardı. Türk casus teşkilâtı içinde en canlı rol oy- nıvanlardan biri, casusluk havatındaki adı (MİM SIFIR) olan kıymetli bir arkadastı. rkadas, casusluk hatıralarını enzete- n yazmıstır. Bunları okuduğunuz za man göreceksiniz ki karsmıza hâdteelerin uzaktan duyulmuş, anlatılmış bir hikâyesi çıkmıyacaktır. (MİM SIFIR) ın hatıraları büvük köcük herkeste alâka uyandıracak yoldadır. Bu ha- tiralarda eski nesil, mütarekeyi veniden du- yacak ve yaya yeni nesil çok yakın bir B. Grandi OMazısı 3 cüncü sayfadal Bir Gemimiz Daha Denize İndirildi Berlin. 26 (A-A.) — Mersin hattı (Trak), (Efes) gemileri denize iş b maktadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: