27 Şubat 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

27 Şubat 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

rafından Beziltafta tra t io. 20827 fayı : 350 — En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi — 1ö'NiSrmaniye Caldesi. FRANSA SON KARARINI VERDİ Orta Avrupada herhangi bir Alman taarruzu, karşısında daima Fransayı ve müttefiklerini bulacaktır. Büyük harp tehlikesi henüz atlatılmış değildir, harpde sulhde Italya ve Almanyanın elindedir Son yıldızda | , Sonmege mahküm İtalya ve İngiltere arasındaki müzakerelerin netice | vermiyeceğine şimdiden hükmediliyor | “ ğ we 5 Henüz durulmı:; bütün di yaseti üzerinde tesirlerini yaparak çarpışmakta devam e - p Vaziyet daha dınlığa değil, tersine L AR aet TaKaE ae Ha e Za gaa BüL at gea Biz d aa M ASA G f y ag g v g . Hi ş IWMuWnMM &—lılıyıiıın-ı—lı olarak daha karanlığa doğru gidiyor — “tetkarşısında giriştiği yeni politika sisteminin âkıbetini düşünmek merakındadır. $ Paris 27 (Son Telxraf) — İtalya ile İngiltere ara- | |lerine nazaran Roma müzakerelerinin müspet bir ne- sında müzakerclere ağlebi ihtimal bu halta sonunda | (tice vermesi ihtimali yoktur. Müspet bir netice ala- Al[akk b lara Romada başlanacaktır. Romadaki İngiliz büyük olçisi — |bilmek için mucize lâzımdır ki, o da ancak İngiltere- a an a ı Londradaki temaslarıta devam cetmekle olup yarın| (nin veya İtalyanın azami fedakârlığı ile kabil olabi- da hafta tatilinden dönecek olan Bayvekil Çembez- e, ve de İtalya böyle bir fedakârlığı Playu'la görüşmesine devam edecektir. — İugillere ile nııl':ııı.ı_ıil bulunmamaktadırlar. Müş- Dam a vuruıacak n hikliisi ibeelee ökneekbr o nseyı edecek olan bu müzakereler. | külât bilhassı lının İtalya tarafından kontrolu, ö Halkı aldanmaktan korumak için gününe habordar edile- * ı geei K lct ıimalı başka çare Ğ bulunamadı ee ine e aait O ct , .';".'".'.'::.?:.' f_;ı_»-ı-ıHalk damgasız kunduraların Çürük daima Fransa!. olduğunu görecek ve almıyaeak SĞ ARr eei Yuvoılıv Başvekili bu Fransâ son kararımnı verdi, f Askandın — VSi n gez g - K7 a y u n 3 aynlıyor İpek dayanıksız olduğu alâkadarlara | siyasetini değiştirmiyor Devell gn Tn delelar şikiyet olunmayı $ ei r e b AMAD ea gkbdk denberi Ankara » |tur. Hitler'in çekoslovakya üzerine herhangi bir yü- Ş n 'e tefik — Yugoslav, rüyüş yapması derhal büyük harp çıkmasına — Şöğm saşaa İleri ve Rumen b sebeb olacaktır İyetinin” “şteii Paris 27 (Son Telgraf) — Son siya- ' toplanaı Bu vaziyet üzerine ayakkabıcılar 'cemiyetinin nazarı dikkati celbedil- miş, halkı zarara sokan bu hale he « men mâni olunması için esaslı ted « Wlıiı' bulunması istenmiştir. | Aldığımiız malümata göre (Ayak « 'kabıcılar cemiyeti) bu hususta bir karar vermiştir: | Badema; kunduracılar cemiyeti ayakkabıları damgalıyacaktır. Cemi- yetin alâkadar memurları dükkânla- Ğ rı gezerek bütün kunduraları muaye- İbir'karar ve siyaset olarak tavsif e »| Busabah — saat ğfğ?,ğ':ıx ne edecekler ve sağlam bulduklarını İdülmektedir. |10 —da HariciyeStoyadinovic |İdamgalıyacaklardır. Fransanın kararına göre, Alman- köşkünde ilk içtima akdedilmiş ve (Devamı 2 inci sahifemizde) iyanın orta Avrupada - Avusturyanın 'toplatın 1245 e kadar devam etmiş- — AM aa a — da ilhakı dahil olmak üzere herhan- tir, ee gaa hc d op Berüm n nnn »e İüNnel meydanı bir sında Fransayı ve müttefiklerini bu- 'Jerimiz —er?fılw saat 13,30 da Dahili-| lacaktır. Avusturya Başvekili Şuşnig ye Vekili Şükrü Kaya tarafından bir| p üy aa gA a ae eg ae av sonra acılıvor lâkat esnasında Avusturyanin İstik -| Saat 15,30 da Konsey azaları, H-| y lâli aleyhine bir karar “alınmadığı riciye köşkünde tekrar — toplanarak ee b rerye c bilhassa tebarüz ettirilmekte ve, bu- bugünün ikinci içtimaını yöpacaklar| N f nun en kuvvetli vesikası olarak iki dır. Öğleden sonraki toplântıdan son- ajıa Vekaletı son kararını şefin nutukları arasındaki tozada işa-|ra dost ve müttelik nazırlarla Rumen| : Ş jret olunmaktadır. lhoyuı Atatürk tarafından kabul © -| wrdı ve teblıg etlı Husust kaynaklardan * elde çdilen |dileceklerdir. i san kararını ver - Zar o! parlamentonun bü- Düt ine dayandığı ve bütün larına devam et « |Fransada tasvib edildiği için “milli miştir. vsuk malümat öre At -| Bi 21,30 da Bükreş, Belgrad aa . Sim Aimetyayi uuîîmvş:;?aaığveuâîı:::ı AnkulE vefidei tari 4 Kal’akoy bu kararla yepyeni asla taraftar değildir. Böyle bir ilhak|fından mısalirler şerefine Ankarapa- . . S K i (Devamı 2 inci sahiferaledey (Devamı 2 inci sahifemizde) bir Şeklı ve göruünuüş alacak Bi ——— —a gaşaaae e— ünel şirketinin Galatada insa aolsesı karşısında Son Tnıçral öobejektifinden âkisler edeceği bina ve tesisat işi iki senedenberi bir sürü ihtilâf - Jara sebe bolduktan sonra nil ha Vekâleti tarafından halled tir, Yapılan inşaat plânına göre nanın Üç katlı olması lâzım geldiğ İden belediye inşaata müsaade ve: mak için önündeki caddenin gı tilmesini vı sıd da binanın ahınmasını Avusturya Başvekilinin nutku lle kendi nutku ara- sında mühim bir tezada düştüğü tebarüz etfirilen | Hitler kürsüde Evkaf memurlara apartman yapıyor Camilerve Ezıkafm alacağıteşeb- BC GĞ busler ıçın yenı kararlar verildi| — bün öşüm Boğiöü'dı Kınlay Kongreil toplandi ve Güneş takimı da Üçok'u yendii Yukanıki veiimler vu. İi eltiği'bu bina inşağtar : (Kazısı 8 inci sahifemizde) —| hüdiselerden birer intibadır. Yazıları iç sahifelerde, kendi sütunlarındadır. İ (Devamı ikinci sahifede) ea

Bu sayıdan diğer sayfalar: