27 Şubat 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

27 Şubat 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

$ Kuru o 7 ; 4 - Telelon - 23872 — aa *-çnc ı.'üyı 2191 27 ŞUS4AT — tarihe mi Roma Berlin mihveri - Italya, Avusturya hududuna asker tahşid etmiş $usnıgın Almanyaya rağmen istiklâlden bahsedebilmesinin sebebı bu imiş Ingiltere ile anlaşmak için Italyanın şartları bildirildi Londra, — 27 (Husust) — Almanya ile Hlalya arasındaki sıkı iş birliğinin tayıl- lığı yolunda Londrada — bir kanaat basıl ""ı';:::ım;ıwh. Hitlerin Avusturyayı tar- yik etmesini İtalyanın kendisi için tehli- keli görmesidir. Filhakika - Almanya, A- vusturyayı ilhak etiği takdirde İtalya için karışıyor ? ! 1938 PAZAR Pazar'ık usulü yasâk edilmeli ! — Yazısı 5 inci sayfada — .- <e Nân işleri Tel: 22335 Konseyi acalariyle beraber... Başvekilimiz, Ankarada, Balkan Balkan Konseyi içtimalariı Bugün resmi tebliğ neşrediliyor Yugoslav Başvekili yarın, Yunan Başvekili ile Romanya hariciye müsteşarı salı günü şehrimize gelecekler Karadenizde fırtına ve tipi Âksu vapuru gene t kazaya uğradı amir edildikten sonra saçları söküldü, zinciri koptu Sene kış şiddetini, umulduğu gi- tin son halftasında gösterdi. | pa, kâh sulu spkim halinde yağmıştır. N—u RüÜndenberidir ki, İstanbul, uzun | Bugün de bir artlık kar serpişt rmiştir. ş,_**—nbcn görmediği bir kış man- İ wiedır Kar, evvelki gece ve Alman ordusu FCekoslovakyaya saldırırsa | ransa, müttefikini müdafaa edecek l?"Ilısız kabinesi, mebusan meclisinde harici siyasetini izah elti ve ilimat reyi aldı ::,_,l*q 37 (Müşüsi) — Fromsiz mebusan | cevaben hariciye nazırı Delbos uzun bir 'e Tici siyaset üzerindeki müza- | nutuk söylemiştir. Nazır ercümle demiştir- gdün de fasılalı bir surette kâh i4pa 14 Dün ikinci cemre suya düşmüştür. BAF Devamı & incirin kaşalar sona ermiş, hükümel | kit l | | :: fa .’: Almiştir. Meclisin içlimâr, mub | — #— Fraosanın yalniz kaldığını, Mitledler a.î"' Babah sant 9,30 dan gece | cemiyetile mahköm - olduğunu ve barbin adar devam etmiştir. önüne gorilmez bir halde — bulunduğunu lı. YO nazırının nutku töylemek haladır. Bozıları, bir İstinkiM ve *& Istizahta balunan mebuslara WEP” Devamı 8 incide B '"'İünndn muzır unsurlarla mücadele ir çok Nazi tahrikçi tevkif edildi Y müdafaa İstikrazı yapı'acağı şu Sıra'arda olan bu tevkifler memnuniyetle karşılandı BEP Yazısı 8 locide Mi DSK Bapl, Y İ | Amerika Har.ciye Nazırının — | | beyanatı | cek olan 1938 İngiliz bahtiye — bütçesi | hlikeli bir vaziyet hasıl olacaktır. İşte bu sebeble İtalya son ııunlerdc Avıulu: —bev ci Japonlar bır şehır zaptettiler Çin tayyareleri iki Japon gemisini batırdı Londra, 27 (Hususi) — Tokyodan gelen haberlere göre Japon kuvvetleri Linghiuyu zaptetmşlerdir. Diğer taraftan Çin tayyareleri, — dün | Vuhunun yirmi kilometre kadar açıkç larımda Yangtse üzerindeki Japon harp gemilerine karşı bir hücumda bulun- muşlar ve bir torpito muhribi ile bir topçekeri batırmışlardır. Vöogington, 26 (ALA.) — Hariciye Nazırı Hull beyanatında demiştir ki: “— Merkezi Çindeki Amerikalıların oradan çekilmesi ve Amerikan binaları- na hususi işaretler konulmasıma — dair Japonyanın talebini Amerika.hükümeti kce'i olarak reddetmiştir. A ika Japonyaya gayet varih bir nota vererek ölen ve yaralanan Ame- rikalılar ile zarara uğrayacak Amer'kan larından Japonyaniın mes'ul tutula. cağını bidirmişir.,, “Dünyanın en süratiı harp gemisi İngilizler 50 mil giden bir bücum bo'u yaptılar Londra, 26 (ALA.Y —' Daliy Teleg- | raph gazetesinin yazdığına göre, mart | başlarında parlâmentoya tevdi edile. | imdiye kadar kayde&lmemiş yüksek- ir. Yalnız harp filosu iç'n istenen 144 milyon İngiliz lirasıkdır. iz barp filosu bügün dünyanm | en sür'atli gemisine malik bulunmakta- | dır. Bir önde ve bir de arkada iki tor- * pil kovanı ile mücehhez olan bu hücum botunun ilk teerübeleri dün Portemouth ta yapılmıştır. Bu gemi saatte elli mil Sür'at temin etmiştir. Ankara, 27 (Hususi) — Balkan An- tantı daimi Konseyi, dün dış işleri ba. —| kanlığında-ilk toplantısını yapmıştır. Bu toplantıya Elen Başvekili Ekselâna Metaksas riyaset eylemiştir. Konsey'öğleden sonrâ da-töplana - rak müzakerelerine devam eylemiştir. Müuhterem misafirlerimiz Ekıelını lâns Stoyadinoviç, ile en akşam yemeğini dıp işleri,. bakaı, .yımızla Ankarapalasta hususlf sürette verilen ziyafette yenilş lerdir. General Metaksâs ve Stoyadinoviç, dün könseyi içtimamdan sonra gene. BEy- Devamı £ incide Et narhı tesbit edildi Salı gününden ilibaren tatbik edilecek olan bu fiyatlar satışta azami haddir Btin ucuzlaması hakkında — verilen kararın tatbikı önümüzdeki salı gü. nünden itibaren şohrin her tarafında tatbik edilecektir. Betediyenin &t komisyonu, başveki- lin ucuzluğa işaret ettiği gündenberi et flatlarımın perakende satışlarında bir yükselme olmadığını kararlaşi rak salı gününden itibaren satış fiatı için şu rakamları tesbit etmiştir: Kıvırcık 5SÖ, kuzu 47, dağlıç 47, Ka- ra. raman 40, dana 40, sığır 35, keçi 25, manda 25. Salı gününden itibaren mezbaha nds- mi de kilo bâşından almacaktır, Şehirdeki bütün kasaplar, et flatla, rımı dükkünda görünür bir yere ve bü- Yük harflerle asacaklar, her nevi et Ü. zerinde cinsini ve fiatını gösteren o - maye ve çinko etiketler bulunacaktır. Bunlara aykırı harekette bulunar ve BEr Devyamı 3 ünecüde Hava bombardımanlarının daha medeni " bir hale getirilmesi için proje! — Fransız — karikatürü —-

Bu sayıdan diğer sayfalar: