27 Şubat 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

27 Şubat 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN dözü! A şi A) on. Pp osta Sn ese Şe — Yan işleri telefonu: 20 20203 | PAZAR: zı — SUBAT 1938 1938 “idare işleri telefonu: 20203 Fiat 5 kuruş Kanşev K innlısi bugün bitiyor Bugün bir tebliğ neşredilecek OTLLLATATORK ANKARADA hususi dairesinde bir toplantı yapıldı Dünkü topla toplantılarda Balkan Antantını uzaktan ve yakından alâkadar eden ütün dünya işlerine temas edilmiştir Yugoslav Başvekili tebliğin neşrini — goslav Başvekili tebliğin neşrini müteakib bu gece yarısı Ankaradan Rusya zehirli yaz Büyük Şefin Ankara istasyonunda trenden inişlerinden iki intiba Fikrimizi neden söylemiyoruz? e e harbi paktından | Beşvekilin yapılmasını ayrılacak mı ? istediği ankete cevap Mareşal Voroşilof'un Kızıl veren alâkadar yok! orduya . hitabesi ERMAN» Başvekil Celâl Bayar, mühim bir iktisadi mesele hakkında hüküme- z tin düşünmrüş olduğu bir rejimi, iktısad meselelerinin nazik ve ince © Ol işler olduğunu bilerek, hayata geçirmezden evvel tenkid ve müna- İİ kaşa meydanına atmakla ne yaptığını bilen bir devlet adamt şiöi hareket etti, Fakat, muhit, ona, onun istediği gibi mukabele etmedi. Xİ Çünkü bu muhit, demokratik bir terbiyeden mahrumdur ve çok yan- liş olarak zanneder ki devletin karşısında ancak «hoşa gidecek» şeyler söylenir, ŞİR Ema ale), İİ R | Yazan: Wuhittin ye Yann iki mci sayfamızda Çilergük n) sütun randdir) Bak edi m ini Belec lediye, kasablara k şı Kaygan 26 (Hususi) — Bugün saatJalâkadar eden bütün dünya işlerine te - cicdı €, asa ara karşı vü le m m a Ra amam a nh devle etle e çağ D 11 el m “ erini yakından ve uzaktan fi evamı inci Yam vey mücadele açıyor Mare eN j elediyesi, İş B. ve Kars h Fransız kabinesi 439 © tmp, İletanbnl belediyesi, İş Bankası se Kars hayran reyle itimad kazandı p Yeni edebi tefrikamıza b.rkaç #rlamentoda hararetli müzakereler oldu, Delbos güne kadar başlıyoruz fansanın Rusya ve Çekoslovakyaya karşı teahhüd- lerine sadık kalacağını söyledi Yalnız aşk ve tahlil romanı değildir, onda maziye karışan bir devrin iç yüzünü de göreceksiniz. Mevzuunun hususiyeti, ele aldığı cemiyet meseleleri it barile bilhassa nazarı dikkati celbedecek, sizi meraka düşürdüğü hadar da düşündürecektir, Et komisyonu bir marttan itibaren mu- teber olacak et fiatları için belediye ik » tısad müdürlüğünün hazırladığı fiat lis - Valinin beyanatı Fiatların ucuzlamadığı hakkında yapılan dedikodular asılsızdır nbul valisi ve belediye reisi tesini tadil etmiştir. Bir mart salı saba- hından itibaren İstanbulun her tarafın - Bütün bunlarla beraber bir aşk ro -İda ot şu fiata satılacaktır. manı olmak vasfını da ön plândan| Keçi e etinin kilosu 25, Sir 35, dana 40, ayırmamaktadır. Bu cephede sizi | ms nda Kal heyecandan heyecana düşürecektir. | 47, kıv i - . Be eler Yeni edebi tefrikamıza birkaç | geç vat . güne kadır başlıyoruz o (“ye ş i Fransız parlâmentosundan bir görünüş — (Yansı 11 inci sayfada) | ammmcmmmmmmammanamamammmamam |“ * kuruştur, azami et flatlarını dün akşam (| * o & (Devamı 2 inci sayfada) nda etin tesbit edilen tat ü“ (Devema 11 inci sayfada) E-

Bu sayıdan diğer sayfalar: