28 Şubat 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

28 Şubat 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

f :ALKUN G ö d'ıj | | eee Son Posta — e e L T — A — &;Nu 2721 Yazı işlezi telefonu: 20203 PAZARTESİ 28 — ŞUBAT 1938 İdare işleri telefonu: 20203 Filatı: 8 kuruş SA 1 1 1 1 — —— ——— ——— Atatürkün dost gazetecilere beyanatı Beklediğimiz parlak günler uzak değildir Atatürkün beyanatlarından: “ Bü'ün bu şeklile dahi hepimizin memnuniyetini mucib olan Balkan birleşik vaziyetinin bir gün bir çok kimselerin hatırlarından bile k geçiremedikleri mütekâmil şekli alacağına itimadım berkemaldir , Çankayada bir çay / Resmi tebliğ Ziyafei erildi Balkan Antantı her Ş : D e çati sarvae | Zamandan daha sağlam m'b—kı.—ı, 2T (AA) — Relsie « Ş mizin memnuniyetini mucib ©- Mhur Atatürk, Yunan Başves N Mi dünl ğ Hi Atetlrk, ; çe ş l:ıvxvmğm"” SS a lan Balkan birleşik vaziyetinin. || Balkan Antantını alâkadar eden bütün YA Başv ni üt M M ea ÜS Ranbiye SAA î;ımmnbî,î k,,çmf,mm:dr:.__" beynelmilel meseleler hakkında tam bir İsdinoy; ğ < İhoviç ve Romanya Hariciye ( M:_î('îen Orta Elçi Ekselanş mütekâmil şekli alacağına it-'| görüş birliği olduğu tebliğde bildiriliyor “inen ile diğer Balkan müe madım berkemaldir. | DD SK Bu yüksek idenle giderken|| Balkan Antantının İngiltere, Fransa ve İtalyaya karşı kl'%nızırı erkânını bugün Çan« e Kai ; eĞ ında j ğ a BELİŞ : İ ge gea ASA d gükefik devletlerin bane || vaziyetleri tesbit edildi, Akdeniz meselesi görüşüldü matduatın dahi büyük hizmet- Ankara, 27 (Hususi) — Balkan an- | miş ve gece mühim bir tebliğ neşredil- lerinin sebketmekte olduğunu (| tantı konseyi bugün akdettiği toplan- | miştir. Konseyde görüşülen bütün me- hede etmekteyiz. Balkan || tılardan sonra mesaisine nihayet ver- | (Devamı 5 inci sayfada) müşal milletleri matbuatırın bu yük- | vek ideali kendi idezlleri telük- T mî";î;;ım | — Mekteblerde inzibat meselesi pw' Ü ti :ıl ÜLel c A e e zeleen Mem | Maarif Vekâletinin tini (a etmiş olduğunu da cek- aei ee |— kapalı bir anket ka başka milletlerin ünyon yap- v e| yapması teklif ediliyor a buyurmuşlardır. İ h"“ Şayda B. M. Meclisi Baş: b,"'ı' Başvekil, bütün vekiller, Piçi ön Antantı devletleri, orte İi'?[';' İsmot İnönü, Balkan Ve Bç), FEZetecileri hazır bulun. U$lardır. %'kııı Bazetecilerinin vukg B” fememileri üzerine Atas Y Fetdilerine aşağıdakt be- x;“y lütfetmişlerdir: 'w,uf“" ittifakı bizim öte .»""'f samimiyetle üzerinde k_-q:*uumu.— b'r idealdir. Bu '*"'l her gün geniş bir saha "!n“” daha ziyade genişle Bar © Ve mesaha almasını göre _:le bahtiyarım. Bu hususta n Bizim kurmak istediğimiz ün- X - - ğ z b Ft Balkan devletlerini Büyük Önder Atatürk yonun tarihte geçmiş olan ün- Dün Şişli Halkevinde münakaşalı bir konferans yapı'dı, beyypi” İdare eden zevatın büyük himmetleri ve muvaffakik yonların çok fevkinde olmasını / isteriz. maruf şahsiyetler fikirlerini söylediler be ittifaka bağlılıkları şayanı takdirdir. (Devamı BEŞİNCİ sayfamızdadır) Şişli Halkevi farafından hazırlanan akaşalı konferanslara dün başlan- mışt Beş yl"ık | — İlk topluntı dün saat 15 de Şişli Hal- kevinin toplantı salonunda yapılmış - tır. Bu toplantıya Saylav Selim Sırrı, askeri ıâ"ımız Profesör Mustafa Şekib, operatör M. Kemal, kültür bakanlığından bir çok zevat, muallimler ve gazeteciler iştirak ili etmişlerdir. Başve.k.ıhn Vreme | — Konferansın mevzuu okullarda in - muhabirine beyanatı zibat ve ceza meseleleri idi. Belgrad, 27 (Avala ajansı bildiniyor) Şişli Halkevi Başkanı Ahmed Ha - — Vreme gazetesinin Balkan antan'ı | lid Yaşaroğlu toplantıda hazır bulu » konsey müzakerelerini takib i 4 karaya gönderdiği hususi Stvetovski Ankarada hissedi (Devamı 5 inci sayfada) serreeaaa Balkan Ântantı Konseyi dün mesaisini bitirdi y"!los!av Başvekili sabaha karşı Ankaradan .Ü"!ldı, Yunan Başvekili ve Rumen Hariciye Müsteşarı bu ahşam hareket ediyorlar ve gazetelerdeki neşri - rek, bir başkan seçilme-| Dünkü toplantıda söz alan Profesör » (Devamı 2 inci sayfada) Mustafa Şekib Y,HİWİMI_IŞ_ta karın irtifar “Ah şu hayatt,, |— 'kı_ ğîtreyf' geçti Yalnız aşk ve tahlil romanı değildir, onda maziye karışan bir devrin iç yüzünü de göreceksiniz. “Ah şu hayat!, Mevzuaunun hususiyeti, ele aldığı cemiyet meseleleri it'barile bilhassa nazarı dikkati celbedecek, sizi meraka düşürdüğü kadar da düşündürecektir. Yeni edebi tefrikamıza birkaç Ö Muşdan bir. görünüş. Konsey âzaları bir arada. Aşağıda: Hariciye Vekilinin köşkünde verilen güne kadar başlıyoruz Müuş, 27 (Hususi) —-Ay başındanberi /denberi fasılasız bir surette yağan kare Dörar' a KN * — ziyafetten bir intiba — (Yazısı 10 uncu saylada) ' fasılalı bir surette yağan kar şehirde bir| dan bütün yollar kapanmış, münakalât B X a D S e A e dK AAA B D L ARA İ B

Bu sayıdan diğer sayfalar: