28 Şubat 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

28 Şubat 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugünkü sayımız 16 Say_f_adır Hân işleri Tel: 20335 $ Kuniş - Sene: 7 - Sayı: 2192 28 ŞUBSAT 1938 Pazartesi z Z Telefon - 23872 - Balkan antantı devletlerinin tesanüdü her zamankinden sağlamdır Konsey içtimar bitti Cenevrenin sadık azası kalmaga azmedilmiş bulunuyor Habeşıstan italvanın Montrö konferansına 'ıl takı ve ıspanya ış erı etrafında kararlar verildi Yugoslav Başvekili Istanbulda Ankara, 28 (Hasusi) — Balkan antantı konseyinin altıncı içtima devresi sona er- miştir. K y düh Yunan böşvekili -Me- taksasın atmıştır. Içı"l maa dair tebliğ neşredilmiş bulunmakta- bevanah * Balkan çok kimselerin hatırlarından b'le geçireme- dikleri mütekâmil şekli alacağına itimadım berkemaldir. 2 î j ğ Kuracagımız ünyonun tarıhteî | İ birleşik vaziyetinin, bir gün bir geçmiş ünyonların çok fevkinde olmasını isteriz Ankara, 27 ÇAA.) — Reisicumhur Atatürk, Yunca Başvekili Ekgelâns Metaksas, Yugoslavya Başvekili Ekselüns Stoyadinoviç ve Romaânya Ha- j İ riciye Müsteşarı Örtaelçi Ekselâns Komzen ile diğer Balkan murahkasları j İ erkânımı bugün Çankayadaki köşklerinde çaya davet buyurmuşlardır. İ Bu çayda B. M. Meclisi Başkanı, Başvekil, bütün vekiller, antantı devletleri Ortaelçileri, İsmet Inönü, Balkan ve Türk g:ruc:.luı hazır bulunmuşlardır. Balkan $ B Devam 4 üncüde eceTecAELeRALERAALELELEAALEKEE KELELEAAEEEDELERETEELErEYELERERRA. Istarnbula dün gelen Türkiyenin en uzun boylu adamı pehlivan olacak Henüz 17 yaşında olan bu delikanlının boyu 230 melre İIE anlığında t â 4 ııııı.m nazıflar öğleden vönrü Xaküra % ö adındaki maçları bir müddet — sey mişlerdir. | Müahterem misafirlerimizin stadyomun l şeref tribününe girişleri stadda bulunan Kadrülara eennet. Ve cehennem olan Holivu it N arlen Ditrih KN Nema merke- Zinin esrarını Aİşa ediyor Nm hakkında, şimdiye kadar, hattâ binlerce yazı yazılmış. Yazıların hemen he Si Dı psi, “Sine. Ve Ş"y'hhtx nda bir müddet kalmış halkın ayakta ve dakikalarca süren alkış- larile karşılanmıştır. Ankara halkı ve gencliği ile bu suretle karşı karşıya gelmek fırsatından istilade BEF- Devamı 4 üncüde Gresunda kar Bir buçuk metre irtifaı buldu Giresun, 27 (A-A.) — Fırtına devam ediyor. Giresun — Karahisar yolu ta- mamen kapanmıştır. Bir haltcilanberi vapurlar da gelmemiştir. Bunlardan bir kısmı Vona ve diğer bir kısmı da Pulatane limanlarına sığınmışlardır. Şe- hir £çinde kar S0 santim, dışında 150 santimi bulmuştur. Çek ıe:'("lmı.ı nüfuz edememiş mu- 'llq arafından yazılmıştır. j mqman U esrarlı diyarın, en büyük hlnnm" ve ihtiras kahraman- 'diran iç yüzü vardır ki, bu ”m:::: bu hüsusta hiçbir şey ya. ir, Sin en büyük gazetesi olan $ "uso T» karilerine, Holivudun % tünü anlatmak için, Marlen Reisicumhuru Musolini hakkında “tecavüzkâr,, bir cümle kullanmış Roma, 27 (A.A-) — “Glornale d" İtalla,, Beneş'in Musolini aleyhinde tecavüzkâr bir lisan kullandığı hak- kındaki habere tit Çeteka ajansının bir tekzibini neşretmekte ve şunları 1âva eylemektedir: Ömer, muharririmizle beraber sokak- fa, (Yanında küçücük kalan arkadaşı mızın boyu 1,75 santimetredir). adam l»alıoaıdır) nin delâletile ve güreşçi olmak — niyetile gelmiştir. Kendisile görüşen bir arkadaşı mız bu şayanı hayret adam hakkında şu Dünyadaki urun boylu malüm olanların serisine katılmış bulunuyar. adamlardan, | bir kişi daha | “Çeteka ajaner tekzip ediyor. Fa- kat bu afans müdahalesinin hakika- te Istinat ettiğinden o kadar az e- mindir ki bu tekzibini Praguca bil- dirmoğe cesaret edamiyor. Riz bilâ- kla relsleumhur Beneşin bu hahtsız imleyi bilfl!! sarfettiğini teyit ve bu sözleri Fransız alçisine söylediği- Dİ tasrih ediyoruz bm mOdeı bir bom'ı mîî'.’...".'l“';.îf.".'.ğ:îâîî'.'îî_.n'îîîî"cîîî l aİ'dlf“al’l Iayyaresı Wİ9ilterede kayboldu ı"'!!nln., bir ecnebi tayyaresi tarafından İsizle aldatılıp yantış istikamete sevkedildiği sanılıyor BEr Yarzısı 19 incide 'n:rıc'ıat etmiş, sinemanın bu $ İzi da, bin bir nazdan son bir mühârrir gönderil- ' h,%:h bu kısa zaman içinde, Ho- Ş Devami 12 tnetde lik ilân edildi Tokyo, 27 (A. A.) — Dömel ajansı. nâ Hsinkingden bildirildiğine göre Mançuri hükümeti, umumi seferberlik kanunu ilân etmiştir. Bu kanunda ha- len Japon moelisinde müzakere edilen MİNİ seferberlik kanununa bensiye - sektir. Mançuride seferber-l Şimdiki halde en umun — boylu olarak | tamılan adam bir — Amerikalıdır ve boyu | 25 metreden fazla gelmektedir. Bugün İstanlmla ayni ayarda, helki de Amerika Iryı gölgede bırakacak bir boy azmanı gel miştir. Bilecikli ve Mehmet oğlu Ömer is- | minde ölun bu delikanlı Türkiyede kırdığı | boy rekoruna, ringlerde de bir rekor daha ilâve etmek kararındadır. Bunu — kazana cağına şimdilik hiç şüphemiz yok, ÜÖmer İstanbula vilâyet parti merkezl- | malümaltı veriyor: ... — Bürasi zaten loş, kapının yanında hürürken ortalığı bir karanlık | kapladı, Kapıya doğru döndü züme evvelâ m azzamı bit çifi aya şti. Hayretle rimi bir insana bakmak içcin mutat olan yüksekliğe kaldırdım. — Önümde iri yarı bir adam vardır. Bir saniye içinde aklım | dün türlü İhtimaller geçti. Korkmadım de DEP> Devamr 12 tnride Istanbul fırıncıları şirket kuruyorlar Bu suretle ekmek fabrikaları kurmak İste- ]yen Belediyeden evvel davranmış olacaklar Biğ- Yazısı ( üncüde

Bu sayıdan diğer sayfalar: