1 Mart 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

1 Mart 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 Kuruy » Telefan: 23872 — Sovyet Rusyada | Yarın büyük bir mu- hakeme başlıyor 22 kişi Sovyet birliğini tahripten suçlu aksim Goöorki zehirle- Nerek mi öndurüımüşl *aremdn ae SBuçlulardan Yagoda &Ingılız ——— ea Sene: 7 - Sayı: 2153 Buçlulardan Rakovfski BEy Yazısı & incide Italyan t konuşmaları < O gün aonrırbuşhyor ıtalyanın istekleri : Habeşiıstanın ilhakını Ingiltere malıdır he Akdenizde ' müsavat üyük | Faşst r Ingiltere ile tam mecilisi İngi. İiz _î',,_l_eklerını de tetkik edecek daray, 28 ÇALA.) — Lord Halifax bu- n '& İçtima eden husas! — könüey 'ııı dün sonra kral tarafından- ka- ? ve hariciye nazırlığı mühür- İtine tevdi edilmiştir. "'nıu tereler . baş'adı L CA A.) —- Müzakerat — ihzari Longdrada Dit — başlamıştır. lotna elçisi Lord Perth fil- Bi C1 Clano ile yaplığı üzün bir mü- kend İ Romadan ayrılmış ve t sİne verdiği malâmala müş- fngilir ricali İle N N. ! herçeyden evvel Habeğislan e ÇaNasınz istemektedir.. Çün: Ancak bu gayede Londra pi> 'm’E'llrılıb'lı—rc):lyr t ! ö denizde İngilte- —_Tkiı;ıuı işlen dir. — Çünkâ DEİİ? küvtetlerinin tahdi- n'"mh Müsavidir. İtatya anla- e hıı.ım rda sadece şümulü ııı stemektedir. Bu beyanı 1N yaziyeti Akdenizden İsti- 'Otna içen: hayati birm .a ete- 'ı “':mı ve Lâtim menfantleri 1- ı )ıı. ehemmiyet kesbettiği —— $ 2r bir eser ha ü Nnaktadır MMM Aen ea enaş yesererusremsN! i| H) f İ ğ ; İ j İ l. . Deniz kuvvetleri noktasından Roma ha- lihazırdaki Nyon karakal gemileri sistemi nsodelinde bir muvazene — sistemi derpiş eylemektedir. Bu sistem sayesinde Sicilya nin şark mintakasında bir İtalyan hâki- miyeti teessüs edecek ve esaslı — bir sev- kulceyş noktası olan Bon burunu ile Sicil- ya arasındaki boğazı köntrol etmek kabil olacaktır. Halya kâfi miktarda Süveyş kanalı aksi- yonu salın alarak idare meclisinde temsil edilmek arzu etmekte ise de kanalın mü- dafaasına İştirak etmeği talep etmek ta. savvurunda değildir. Esason bu şekilde bir talep ağlebi ihtimal halledilemiyocek olan bir takım meselelerin ihdasına yol açacak tar. Halihazırda bu muhtelif noktalarla bir- likte Mexırdnki Sudan hududunun tashihi ve Habeş kabilelerine İngillr somalisi ile Kenyadan geçmek hakkının verilmesi me selesi tetkik edilmektedir. İyi habor alan Mallir mahfilleri, $4 ve 5 martta toplanacak olan büyük faşist mec Hsinin yapılan propegandaya nibayet ve- rilmesi için İngiltere tarafından izhar e- | dilen arzu, Lihya ve İspanyadaki. İtalyan kıtalarının kızmen geri alınmadı ve mer- | kezt Avrupada İlalyanın teşriki mesai et | mesi hakkında Grandinin baz porü tetkik edeceğini tannetmekte Müzakerelere resmen on gün sonra baş: Tanacaktır. Landra mahfillerinde dre Romanın istediği bi tanne- Hlün nok Hhalyanlar, Çemborlaya — torafından | takip edilen siyasetin muvalfaki yeltsizliği ni gösterecek olan bir itilâfkirizlikle hare- ket elmektense “palkolojik bir tesirçi ola- | ezk alan sarahatten öldükça mahrüm bir | anlaşma akdetmeği tercih edeceklerdir. Grandi Romaya sitti Londra, 28 (ALA.) — Ttulyanın — Lodra büyük elçisi Grandi bugün Romaya hare- ket etmiştir. 1 MART 1938 SAI..I | Romada Kirinal saröyında oturacak . Marlen Ditrih'in taliine kin besliyen kadın — Yazısı 8 incide — Hân işleri Telf 20335 Büyük misafirler Ankaradan bu sabah şehrimize geldiler ” Balkan paktının kapısı her Balaanlıya açıktır ,, Diyen Yugoslavya Başvekili 'Yüksek tahsil gençli- gğinin tezahüratile Dün akşam uğurlandı Balkan antantı dalmi konseyine iş. tirak etmek üzere memleketimize ge. len ve dört gündenberi Ankarada bu- Junmakta olan Yunan Başvekili Mo- yan Baştek İi as Anhara v'rıdı,umıında İstanbulun muhtelif semtlerindeki ka sap dllkkünlarından dördünde bu sa. bah hep ayni ra kamlar görünüyordu BEŞ- Yazısı & üncüde Aksarayda esrarlı bir hâdise Bir keresteci boş dükkânları niçin yakmak istiyordu ? Gece yarısı müthiş bir takip Bulunan palto ve şapka suçluyu meynnu çıkardı taksas ve Romen dış bakanlığı müz- teşarı Korneti, mihmandarlarile be. — Buğün şehiri gelen raber dün akşam saat 20,20 de Anka. ——— —— G radan kalkan hususi bir trenle şehri- mize dönmüşlerdir. u cu Z a l Ankâra istasyonunda Başvekil Ce . 1âl Bayar, Hariciye vekili Tevfik Rüş- bi tü A:îı Cum]ı:ırrtlslığî başyateri ve| Belediye müfettiş ve zabıta vekiller, mebuslar tarafından uğurla- memu'lai:'ll btu sa bâh kasapları nan multerem misafirlerimiz, öğleye öntrol ettiler doğru Haydarpuşa istasyonuna muva. .- . salatlarında da merasimle. kargıa | Şehrin her tarafında azami muşlardır. Balkan antantı daim? konseyi baş—ı fıatıa et SBİİİIYOI' kanı general Metakses, İstanbula hare- 'Vali-yakında dahba ucuzlaş acağını söylüyor M DU 6 Mçülde .. —— Atatürk Yunan gazetecil erine beyanalta bulundu Bütün gayretlmlıle hakkaniyetc yaklaşmaya çalışmalıyız Roisitumhur Atatürk, Ankarada Elen Başvekili General Metaksas ile konuşur- ken, Yunan gazetecileri de hazır bulu- nuyarlardı. Komşu meslektaşlarımız, görüşme e- | nasında Atalürkün sözlerini gazeteleri- ne telgrafla bildirmişlerdir. Büyük Şe- fin, bildirilen sözleri şudur: “Milletlerimiz arasındaki çalışma be- raberliği — zamünla mukâyyet bir şey BET Devamı 8 incide Hitler Italyaya mayısın ilk | yarısında gidecek | Berlin, 28 (A A.) — D. N. B. nin | bildirdiğine göre, Hitlerin İtalyayı zl- yareti mayısın ilk önbeş günü içinde | olacaktır. Hitler sekiz gün sürecek o- Iati İtalya seyahatinde Romayı, Flo. rensayı, Napoliyi ziyaret edecektir. Bu ziyaret esnasında Büyük bir do- ma ve ordu geçit resimleri ile ma- ar yaprlacaktır. Ayrıca Hitler faşist partisinin Üç büyük tezahürün- de de hazır bulunacaktır. Cenevreye gidecek heyetimiz Numan Menemenci- D'bD re'sliği altında Ankaradan geldi BŞ Yazıtı 8 incide Kerestecinin yakmak istediği dükkânlardan biri Beyr- Yazın 8 İM—

Bu sayıdan diğer sayfalar: