1 Mart 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

1 Mart 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

vi FİATI (5) KURUŞTUR DEVAM MODDETİ e için e için Senelik. 400 | 5. No. 9794 KIRK ÜÇÜNCÜ SENE 1 MART SALI 1938 GAZI BULVARI İZMİR - e ii liçi Sa in Em Pe © sahibi: ŞEVKET BİLGİN * ei m uharrir ve uruml neşriyat müdürü! di N —. HAKKI OCAKOĞLU s 7 ABONE ŞERAİ v Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin yeliz sabahlari ner sine gazetedir © Si Bullka, > , | OB. Konseyinin korarı — Balkan Antantı konseyi- neticesinde neşredilen teb- tasdiki ası uniyetle kaydedilmekte | ve bu Sararin Avrupada normal münasebetler t edeceği kaydolunmaktadır. YENİ resmi tebliği neşredildi Cemiyetlerim iz Maal a latesef müsbet faa- liyet sahal l Balkan Antantı her zamandan sağlam olduğuna, Habeş ilhakını tanımağa, Franko nezdine ajanlar göndermeğe karar verdi imleri; vi — ve hüviyetlerini gizliye- ii i ya rduna yardım elleri- tandaşlarımız vardır. e Bug eler Börmek istemektedir. MU ma im Ni bi a mazda lan is zarureti i ak- lâzımdır. cadele im ei eN vü yut veremez: : i i — . İ Gid, ir — i Vie . i ; : Balkan n gazetecilerine Atatürk Bır Beyanat lütfettiler “Beklediğimiz parlak ekselans Metaksas, Yugosi vekili: ekselansi Stoyadinovi manya hariciye müsteşarı orta elçi | Ekselans Komnen'ile — Balkan murahhasları erkânin bugün Çan- kayadaki İsli ei davet buyurmuşla, Bu .M. Meclisi başkani, Başvekil, bütün vekiller, Balkan an- tantı devletle: eg elçileri, İsmet İnönü, Balkai 'ürk gazetecileri hazır im “SONU 3 UNCU SAHİFEDE - BEBEKLER KÖYÜNDEKİ CİNAYET 5 Genç kocasını kardeşine > boğduran katil zevce ve Öyle i iliriz. makına suç ortakları"yakalandı ine. tanhhütlerinin yerine) suç ortartarı KE andı ma deği, isin senelerce baş v > İş rükda bir mesuliyet |, öde Bekler. Köyünde mi köyünde çi li Suar imei kama söz. birliği hal e nk ir ye mr iin genç bir adamın © gece hü ereyan ettiği tel Börmemek için bir yoke1 ©” öne ölü olarak bulunduğunu haber) eve geliyorlar. H. bihaber olan he Kabahat > vi ii e e tik: Bu yele fay hye — zavallı Mehmet, İp atanan od By) <emiye bep işlenmiş ve Meh; Firdi i tan tam ve kâmil ğ hız “kilde ke bul yetini değiştirmek için e yanl dised. Od Hal IŞ OUUNUYO- ise bir intihar rengi verilmiş Yikte aki ei Mice Halbuki Ödemiş ası ve diyesi için haki- ünde ya bir rol e hayir. lerine “kar e BERE TER br yatalak alan, be blm çi m ln Yefkat YE GOR GENİŞ | aydmlarınındı neticesinde hâkiki soçlu- Mar allame dir, a dayanmakta- Fider, pie kardeşi Lübbey lar yakalanmış ve haklarında tevkif ka-| y ip ka nizin bıraktığı vakıflar, |x yeri tir # En Tipe ari tey inilen Gg Pİ Şubatın onbirinci - on ikinci gecesi Mer, hasi Der eğ irade iye ee oğlu Mehmet isminde evli bir|15! uyandırıyorlar. Evvelâ yataki a lr iam Bebekler köyündeki evinde boğ- |mü“sdele ii ve zavallı genç m dele Yevin, ilen yen ELİ karl ein ölü bulunuyor. Vaziyet çok! — SONU ALTINCI SAHIFEDE — ie ek — - - ma — la yaşamakta. " Dost devlet delegeleri Başbakan bay Celâl Bayarın nezdinde. TÜRK - YUNAN İŞBİRLİĞİ Büyük proje Ankarada|! dün parafe edildi Ankara, 28 Hususi) — Türk - 8 Yerli polisin ihtiyaçlarına uyan bir şe-| * e > munzam proje bugün saat dme Spermi bütün bu işleri an Başvekili B. Metaksasla Hi racağını söylemişi > e Vekil B. Tevfik ne Aras arasın- parafe AŞİ manın “ : m vi çe Süve yş era Belgrad, 28 ( a R) — Vee gz 2m Em tesi Ankara muhabirine Türkiye e'Bar Htal yanın hiçbir fena keri prom Balkındaki « beyanağım niyeti yokmu uş neşrediy, onda; 28 iniz R) — - Kahireden Tü “9 kili, i bildi- bir muvaffakıyetle tatbiki için harici is-|riyor : Italya e Süveyş kanalı İtikrazdan sarfı yerini dahili alaz hakkında İtalyaya med iye da lü dı in aslı ve esası olmadığını Mısır e id ek, memleketin yülk- Ükükümetine ze een Billie igtir. uzaktadırlar o li ti t 9 — — Meram... Akdeniz politikasında da tam bir Mala Km yari Bu i dilde Karşı göste rilen kanl o e yp İrini Çok hazindir. Nüfusu yüz n MM. abaka asıl olmustur we) Zikir mu l Ne va osyal le teşekkülleri- Ankara, 28 (Hususi) — Mesai- RESMİ TEBLİĞİN METNİ rs e nen alâkasızlığın | en| sini bitiren Balkan Antantı" altıncı — —— nl iç id N va konseyinin neşrettiği Yesmi tebliğ Ankara, 28 (A-A) — Balkan an: bn ka heman bütün top- | “büyük ehemmiyetle karşılandı. Teb- Rem e ape | la âzanın taahhüt |. Jiğde Balkan Antantınin Dö ye Yani e vermelerine |, gamdan daha sağlam ola, kil <kselam Metaksasın başkanlı- biji & & da raslanan zor. | an Başvekil bay Malakasam Tüze ağa Pia acı iş edilmiştir. “Yunan iş birliğini genişletecek mu Re be A iştirak Verdi ike niyet idare ke azzam bir proje tevdi ettiği, konse. İzidi ii il eri kenapla larda bu acı ha-|““. 4, 5 > aşa e östermektedir. | Yin Habeşistanın ilhakını tanımağa — Antant âzası devletlerin mü- tir; bi Ffanko nezdine ajanlaı deri messilleri “umumi politikanın bü- Miş uz ki ce- izle si çlery imla | 89 İç ve bilhassa kaydedil- el vEŞİEtİbak Linda ez b ii edecek'bir varlik “ya- |: mekte; w Montrö muabede- noktai nazar çat me ll ” eri EMER ENİ) sine Tk size kanaati - izhar Müttefik Balkan devletleri delegeleri rai spin ve kendilerini alâkadar ya iz a pri Kendilerini kar şılıyanlar arasi — UÇUN cb 5 SAHİFEDE Belek alfa vr İngiltereyi telâşe ğer bir hâdise Bir bombardıman tayyaresi Esrarengiz-şekilde Londradan kay- boldu. Nereve gittiği belli değil ilte.e Avam kamarasının gece görü Pair Londra, 28 (A.AY'— Muazzam bir bombardırızn tayyareci iki gündenberi dahilindi i LR Ri kaybolmuştur. Tayyarenin içinde TİMİZ 5 hen korkulmakta; G. Saray 1 Tali KÜME MAÇLARI | Üçok hükmen galip - Harbiye 0 Ankara, e İstanbul, 28 (Telefonla) — Fener. e - bahçenin, Üçok - Fenerbahçe maçının ii Si kabul edi. çok kalabalıktı. Maç esnasında misafir Yugoslav, Yunan ve Rumen nazırları, | e Mr 1 El günü Üçokun karşısına takımını kirin İstanbulda hayretle karşılandı ANALIK iy diler, Binlerce halk ayakta na-| Bu karşısında Üçok hükmen i in gey e Bi Aşka zarar Yer wj alkışladılar. hassa bu hareketin misafir bir takıma Oy b di k ül b YOKSA fi büyük b bayecan Kelle ço e Krm Küm vaziyet a milli ede aşklara yol mu açar?|rt ta gel gm ii den a talimatnamesi mucibin- Bir kaç güne kadar bu | Galatasaray tal aa Solid Bi el yeni anketimizin cevap- |deti. Bunda söodiler karlık Ankara, İT (AA) — Elka baya larını anket sütunları- ie B: Ga-| kili Ekselâns Metaksas ile Yugoslavya ..İ mızda neşre başlıyoruz İİntasiray 1 - O galip geldi. — - SONU ALTINCI SAHİFEDE —

Bu sayıdan diğer sayfalar: