2 Mart 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

2 Mart 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

» GAZI BULVARI İZMİR - 44 sahibi: ŞEVKET BİLGİN müdürü: Londra görüşmeleri ANKARA, 1 (Husui) — YENİ ASIR Matbı ASIR Matbansında e Sef Atatürk'ün Ilham Kaynağı Sözleri “Milletleri idare edenlerin en güç va- zifesi şahsi gururdan korunmaktır ,, B.METAKSAS DA DİYORKİ ; Manevi bağlılıklar kiye ile Ze hakiki ve çözülmez Ki bağları ile "kalblen bağlamıştı zaman dünya, yüzünde. mil yacalılı. Bisimin -bpcaher Bütün Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahları çıkar siyası gazetedir. 5 PAT (5 YKURUŞTUR.. Ankaradan Dönüş TÜRK - YUNAN YUNAN DOS DOS TLI UĞUNUN | İNKİŞAFI Samimi anlaşma misakına Munzam muahedenin metini Çok değerli hükümleri ihtiva eden yeni on senelik anlaşma Nisanda Atinada Başbakanımız tarafından imza edilecektir Yunan Başvekili B. Metakscs bugün Istanbuldan ayrılacakt Atatürkün, vel m Baş B. Metak- la hazır bul İzmir Müsevileri ir Be Kons yin 1 (AA) — 30 Teşrini- İz rin sradı Ye rel b göle anla değe e Rin a 180 tarihli Türk. Yunan Bia rr ye si ri Şefin bazı sözlerini ini he Ez E yaklaşmak. için elden €smi Tebliği ne bita: in uzlaşma ve Beneberit cemi yetini m in kayak gazete- |neler gel Mr epsini: yapmalıyız.» muahed meeiyle 14 ” : : ği A hal 1933 tarihli Türk ; Yunan sa lağvetmek üzeredirler| Atatürk, sözlerinde ezcümle: METRE NEYAMA ntant poli- mimi anlaşma misakına munzam iehrimiz musevilerinin, Türk harsını| | “Milletleri idare edenler için ik ve bna 1 (Hususi) — Yunan baş- ahe İmei d kendi aralarında kuvvetlendirme bab- A m â sinde, diğ tı k na tandaşlardan daha ileriye giden isabetli |pun edecek bir adalete varmak güçtür. lr 1 asında bir iş üzerinde oldukları öğrenilmiştir — SONU ÜÇÜNCÜ SAHİFEDE — NT Dokta vik A tara- Müsevi vatandaşlar, Beneberit ce- s5 2ESN NAME e Uzuhun ifadesidir led parafa e: merbut olan İcavlin san- bir Muahede EK ayı saran a üzere aralarında amışlardır. Bunu kuv- ii üzere yakında te- a mi file çik kn girişeceklerdir. |Eaşbakanımız Celâl Bayar nan Ba: yeliz Ee inde pm zere hariciye vekilimizle Herk ? ty m onferansı, her siyasi topla! Sili, üteakip bir resmi tebliğ neşr- Bu en © tebliğli lk İni, vo rini coğu, dpi ora Yunan başvekili B. Metaksas ONU DÖRDÜNCÜ SAHİFEDE ri dünya umumi efkârin- keğe gala. dn gile ha dip ktebi “yüzü EN si için tebliğler va- iğ, "ulduğu günden beri E vüzuhu, berraklığı bir a k Ba ilk defi J- “imei karda m nlar yakın yıllara telediye saray nm proj “ydi Şünyanın en: karışık böylge- in yem. minel Belediye Biye Projesi bileyiikatte Balkan milletlerini bir- ii nı sebepler sayan Bi e Mi Bı i kö dip- me EAA e iz ordu. a ve San kazandı b mi #uurlarını . mütekâmil EA aleme ai Ke vi vir Yel zamanda İpi e Izmir limanının Bahribaba parkından görünüşü Ankara - Bükreş İle hallediler k kül ; İDTİPTİ n i / | ta, emiyeek ml DENİZBANK UMUM MÜUDURU SOYLİYOR Arne ei ll B isi Marki Dö Protun, Bal arım az ..k : e lm ein çe ykm ii sie kuvveti zımır iımanı projeleri ii e üre akl b Ayı, Pina e la ettedir.. me derisi, belediye meclis Gy barİrüiye E A iç anan en harz e o Pars, 1 (Radyo) — Ankaradan bil. İşini > antantını RE > set makamı, lokanta, hususi bs-| diriliyor: Balkan Konseyi reisi B. Me- m ngiltereden gelmiştir aaa m mi eek bü SONU MANGA SAMEZDE - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - asiyle bulacaklar- ml alaya b e ekg, ia 7lece ve sarahatle belirtilen “İzmir limanı modern olacak, bütün ihtiyaçlara cevap verecektir Mi amirin Ke — — - Denizbanka ait bütün müesseseler Denizbankın © a, Blk bünin diler daha kuv- re aranıyor bozmak deler oran İzmir şubesi namı altında toplanıyor Iki hi li l b Le m a beynelmilel mesele- İm ei Mi ei sale al gc es ini kek SE El 1 iseh ta ebe uç ye kir mutabaktı, gürüş bir- m bazı ziyaretler yapmış, Tica-|rini ihyaya karar vermiş ec yenmeli San geldin. Hanları senn se d b . t d k m yoç |ret Odas leşi ise giderek temi Denizbank umum imi imkân nisbetinde tetkik ettim. İzmi Soy an Mimi çi arda bala balaman 5 dnmkin iktümii baz Ziya Öniş, dün yeni Bekle lee de mevcut bütün teşkilâtımızı “Liman iş- gun enberı ortada yo e ER li D —SONU IKINCI SAHIFEDE — | Kitaralar i H t vi Rakı masası başında H : , Fi atay olivud'un | filminde. minin.) Zarva Ali, arkadaşını, Büt b alar komüs yonunda ıwva A I, arkadaşını Bütün esrarını ink mn heyetimiz k İbi d du oldü dü MV ramanları üze ediyor ; Kalbinden vur urdü, Marlen (7774 İmami yi İY — Harici. nz e ai in Mene ece vakti saat on sularında, Çukur- Jim .Y e N İk mer bay çeşmede: b e im e ln) iz Da me m sin ni Ortaya döküyor ge ise Cenevreye. hareket £ | yaralanmasiyle neticelenen bir cinayet | mişlerdir. Rakı & Sim <i| yenı başladığımız bu çok) Yahatına W komi 2*t Cenevredö Hatay £ | olmuştur. caddesinde 474| mutat olduğu ie pe tajı bu- mı çıkmış- Man, Onuna ak edecek- numaralı lal ür Giritli Hüse-| arkadaş birbirlerine in im b yi ie a 7 i üfatlar savurmağa başlamışlardır. muhakkak okuyunuz zi “ hijede) © B. Cazm B. Alp Aslan

Bu sayıdan diğer sayfalar: