2 Mart 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

2 Mart 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çankırı çaddesi Ankara 2 Telgraf: Ulus - Ankara TELEFON MART Başmabarrir H 1938 | — Yözierin ni !d'ırc müdürlüğü :32 8 KURUŞ Atölye Yeni yıl büdç B. Fuad Ağralı Milli Müdafaamız Falih Rıfkı ATAY Bir millet hakkını, sulhunu ve taahhüdlerini mudafaa etmek için, en başta kendi silâhına gü- venmek şart olduğunu acı tecrü- beler yeniden isbat etmiştir. Harbi istememek, hattâ, harbi menetmek için birleşmek ne sul- hu, ne de vasıtasız milletleri ko- rumağa ve kurtarmağa kâfi geldi. En barışçı olanlar dahi, en harb- ci olanlar kadar, manen ve deten, olduğunu gördük ve görmekte- yiz. davâmız uğruna hemen ve hiç tereddüdsüz her türlü tehlikeyi karşılamak kararımız da herkes- ce öğrenilmiştir. Milletlerin hür- riyeti de, şahsi hürriyet gibi, hiç kimse tarafından lütfedilmez: O bir hakdır ki tek inancası, öl_i'nn pahasıma müdafaa edilmek ira- desinden ibarettir. —| ğ Daha kuruluş [ünlfnndmlı_.n yeni Türkiye her iki prensibe birden sadık kaldı: Bir taraftan beynelmilel dayanışmalara aid teşebbüsler ondan her vakit yar- dım görmüştür; diğer taraftan, milli kalkınma plânlarımız ara- sında Milli Müdafaa hı;n*lıidı- rına daima en elımiyetlı_'yır ve- rilmiştir. Geçen gün bu sütunlar- DIMIZ ANDIM esi 248.300.000 Büdçe Kamutaya verildi 1938 büdçesi geçen seneye göre 17,000,000 lira fazladır Ordu için bu yıl 15 milyon lira fazla tahsisat konuldu 1938 finans yılr büdecesini hükümet, dün Kamutaya yer- r. 1938 finans yılı büdeesi 1937 finans yıli | 17.000.000 Hira fazlası ile 248.300,000 € mütevazindir. Finans Bakanı B. Fuad Ağralı 1938 miş bulunmaktadı büdcesine nazaran liradır vı büdecesinin Kamutaya verilmesi dolayısiyle gazetemize şu be- yanatta bulunmuştur : ÇT PDT RIRRETI DU Balkan Antantı kararları hak- kında İtalyan, Fransız ve Bal- kan gazetelerinin mütaleaları sekizinci sayfamızdadır . AĞADA NL ERELİA l GÜNDELİK î Tunanıstan ve surkiye 27 şubat tarihli konsey tebliğinin | Site nazaran - 6.500.000 lira kadar Türkiyenin barış ve milli hür- | 6 mcı maddesinde “Yunan Başbaka- | fazla tahsisat konulmuştur. Proğ- riyetler fikrine bağlılığı hakkın-|nı ekselans Motaksas ve Türkiye Dış| "anlara bağlanmış olan demiryolla- da nasıl hiç kimsenin şüphesi| Bakanı Tevfik Rüştü Aras,, tarafın- yoksa, kendi emniyet ve istiklâl|dan bir munzam muahede projesi- 'nin tevdi edilmiş olduğu yazılmakta idi. 1930 türk - yunan dostluk, bita- İraflık, uzlaşma ve hakem muahede- namesi ile 1932 samimi anlağma mi- sakma zammolan bu müuahedenin metni dün neşredilmiştir. Maddelerden derhal anlaşılacağı üzere, iki komşu devlet münasebet - lerini daha sıkı ve bağlı bir nizama soktuğu için Balkanlar - sulhuna ve binaenaleyh Balkan antantı davâsı- na, hiç bir tanrruz kasdi ile olmayıp sadece harb tehlikesine ve her türlü iç tahriklere karşı tedbirlerden ibaret ol- duğu için milletler cemiyetinin sulh müdafaasına hizmet eden bu mua- hede memlekette derin bir sevinç u- yandırmıştır. Yunan - türk elbirliğinin, huzur ve emniyeti üzerinde yakından mücs- da neşrettiğimiz Müdafaa proğramımız daki havadisler de ayni Yı tamamlıyor. Bu plânm esas direktifleri, Atatürk'ün 1 ikinciteşrin pro- tkunda tesbit edilmişti. El)lnlmuı için ınâılı keniioıınıı- â üvendiğimiz böyle ânlarımıza güveni ıeı Bi e Bram - nut ir proğramın sü lduğu kadar, müt: şı, halkımıza © u:hi . eüR biz B iş olduğundan Bgönül ferahı vermiş o! İ bdaka: inde israr ede- tefik ve dostlara d Şüphe etmiyoruz. arımız sözü Üzeri! nun içindir ki o dahi inkişaf seyri takip Tarak değil, muvaff: li kalkınma plânlarının kazanç- larından istifade ı—dere!ı temin olunmaktadır. Onun içindir. ki ibi, bu son silâhlanma ha- beri de millet üzerinde maddi bir tazyik değil, manevi bir ha- epsi fifleme tesiri bu K Müdafaamızı kati emniyet al. tına alalım: Bu süretle cihan sulh nizamının, en na: bölge üstünde, devam ve istik- rarını da temin etmekle, olduğu kadar, insani vazifemizi de yapmış oluyoruz. 8 senelik Milli hakkın-| Cumhuriyetinin a masrafları, milli ekonominin mütemadi inkişafla- rı ile bir nisbet korımılât:i;â l:r etmektedir. Bizim Millt müdafaa büdcemiz, i ânlarıns dur! milli kalkınma plâ :;':’hn L sir olduğu kara ve deniz bölgesi, Balkanlarda ve Akdenizde barış is- tikrarını temin etmek istiyenler için şüphesiz husasi bir. ehemiyet arze- der. Bundan başka bu muahede, bir zamanlar biribirlerile aslâ anlaşamı- yacakları zannolunan iki komşu mil- letin, kendi aralarında yakınlaşma teşebbüslerini, pek kısa bir müddet için- de, hakiki ve tam bir kardeşliğe doğ- ru tekâmül ettirmiş olduklarını ifade (etmektedir. Milletler arasında, bir- leştirici unsurları toplayıp ayırıcı te- zadları tasfiye etmek için gayret sarfeden devlet adamlarmın, niha- yet umulmaz muvaffakıyetler elde edeceklerine yunan - türk misali ka- dar kuvvetli bir vesika bulmak güç- tür. Yakın mazideki mülümadi cehid- leri — tamamlamak, — ilerletmek — ve genişletmek hususunda muhterem Metaksas'ın gütmüş olduğu azimkâr, dürüst ve basiretli politikayı burada şükranla yâdetmek vazifemizdir. Yunanistan'ın kalkınmasına ve her bakımdan inkişafına olduğu kadar, yunan - türk kardeşliğine ve bu kar- deşliğin gerek memleketlerimiz, ge - rek bölgemiz için başlıca nizam âmillerinden biri olmasına hizmet eden Metaksas'ın iktidar devresi, münasebetlerimiz tarihinde pek mü- him bir fasıl teşkil edecektir. Yalnız huzur ve emniyet davâüsı uğruna olan yeni ahidleşmeyi iki kardeş millete kutlar ve bu hareke - tin, sulh lehine bunca fedakârlıklar sarfedildiği şu sırada herkes tarafın- dan değeri olan ehemiyetle karşıla - hnacağında güphe etmeyiz. — 1938 mali yılı büdcesi, hükümet- çe denk büdce prensipine bağlı ola- rak hazırlanmış ve - B. Mület Mecli- sine takdim edlimiştir. 1938 mali yı- he büdcesi 248-300.000 lira olarak tesbit olunmuştur. 1937 mali yılı büdcesi 231.000.000 lira olarak tasdik edilmiş oldu- #una göre 1938 mali yıdı büdcesi geçen yıla nazaran — 17.000,000 lira fazla bulunmaktadır. Bu büdcede memleketin müda- Faa vasıtası olan orduya 15.000.000| faydalı işler için de geçen yıl büdee-| reinşaatı ve sanayileşme için icab eden karşılıklar da ayrıca temin edil- (Sonu 8 inci sayfada) İtalya İngilfere ile anlaşmak için ne gibi şeyler istiyor ! Gönüllüleri fam olarak gerl çekmek niyefinde değil Londra, 1 (A.A.) — İngiliz - ital yan görüşmeleri ihzarf bir şekilde Lon drada bilfiil başlamıştır. Lord Perth filhakika kont Ciano ile yaptığı uzun bir konuşmadan sonra Romadan ayrıl- miş ve kontun kendisine verdiği ma- Iümata göre üç günden beri ingiliz ri- cali ile görüşmeye başlamıştır. Italya tabii her şeyden önce Habe - şistan ilhakımın tanınmasını istemek- tedir. Çünkü kendi: de Londra piyasalarında kredi açıla. bilecektir. e ancak bu saye- Akdenizde müsavat meselesi İtalya görünüşe göre Akdenizde İn- ( Sonu 8. inci sayfada ) Yüksek Sıhat Şürasının, Sıhiye Vekili: yaptığı toplantı -l — YEN l CIKTI : Meşhur fransız edibi Öjeni Grande “Ulus"da basılmıştır. Flatı 100 kuruştur. Balzak m roman şaheseri Kamutay binasının istasyon caddesinden görünüşü Kamutay kış tatilini bitirdi bugün tekrar çalışmalarına başlıyor Kamutay kış tatilini ikmal etmiştir. Bugün on beşte toplanacaktır. Mecli - sin bugünkü ruznamesinde, Brüksel elçiliğine tayin olunan Bolu saylavr Cemal Hüsnü Taray'ın istifasına ve Sinob Mebusu Dr. Galib Üstün'ün ö - Kümüne dair Başvekâlet tezkereleri, evkaf umum müdürlüğü 1933 mali yılı mutabakat beyannamesi ve hesabı kati- si, Refik İncenin arzuhal encümeninin bir kararına itirazı, divanı muhaseba - tın fiç raporu ve memurin kanununun |Avusturyada, bilhassa Graz ve| ninin kabul eti BA ve 85 inci maddelerine müzeyyel vardır. Memurin kanu- yem Düace encümes â birinci madde üze- Linz'de vaziyet nezaketini mu- | "i9de tadilât yaparak gu gekli teklif hafaza ettiği için, Iç Bakanı B.| ““vektedir x Selss İnkuart bu iki şehre gidecektir (Avusturya vYaziyeti hakkındaki haberler 5 inci — sayfamızdadır) Madde 1 — 788 numaralı meumrin kanununun 84 üncü maddesinin (D) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş- (Soru $. inci sayfada) Kamutaya mühim lâyihalar seve keden Nafta Vekili B. Ali Çetinkaya B. Metaksas'ın Barajı ziyareti esnasında alınmış bir resmi B. Metaksas ve B.Komnen Dün coşkun tezahürler arasında memleketlerine döndüler B. KOMNEN DİYORKİ : ” Ankaradan çok iyi ” Dünyanın en “ Atatürkü yakından tanımakla bahtiyarım ,, e| in [_Yııııı 2 inci sayfamızdadır.) İ taksas ile Romanya hariciye müsteşarı |Ekselans Komnen, beraberlerinde Bük- | intibalarla ayrıldım ,, büyük adamı ,, İstanbul, 1 (Telefonla) — Elen baş - vekili ve hariciye nazırı Ekselâns Me - tep ve Atina elçilerimiz ve Ankarada - | ki yunan elçileri, hariciye husust ka -« lem müdürü Refik Amir Kocamaz, ma- iyetleri erkânı ve mi* mandarları oldu- ğu halde saat 11 de husust trenle Hay- darpaşaya muvasalat etmişler, istas - | yonda vali ve belediye reisi Muhiddin | ( Sonu 8. inci sayfada ) SEN AA RIL AMAĞ A Dördüncü sayfamızda milli banka ditektörlerinin Londra'ya yaptık- larr ziyaret hakkında Taymis'in Bir yazısını bulacaksınız . TARDRDRIKRARDEDAŞ I Falih Rıfkı Atay T EUS Okurları için hazırlamak- ta olduğu Tuna Kıyıları Unvanlı eserini bitirmiştir, Pek yakında Taymis Kıyı- ları muharririnin bu yeni seyahat ve tetkik eserini sütunlarımızda takib edeceksizinz. Fıkra Sahnemiz Ankara kış mevsimlerinin büyük bir eksiği vardı; Sahnesizlik! Halkırarzı bu sene bu mahrumiyetten mümkün olduğu kadar kurtarmak için, Cumhus riyet Halk Partisi yüksek idaresinin sarfetmiş olduğu gayreti övmek vazis femizdir. Halkevi sahnesi bir taraftan pek meşgul, diğer taraftan pek az elverişli olmasına, Ankara şehir tiyatrosu nü « vesini teşkil edecek olan temsil heyeti pek kısa zamanda eser vermek zorün « da kalmasına rağmen, en iyi netice elde edilmiştir. Aldığımız rtakamlara göre 26 defa oynanan 5 piyes 11939 ki- şi tarafından seyredilmiştir. Dikkat edilecek cihet, —halk temsillerinin gördüğü rağbettir. Halkevi kapısıs n o günlerdeki kalabalığı, sahne ve sanat ihtiyacının Ankara'da açlık gibi hissedilmekte olduğunu gösteriyordu. Konşu ve dost memleketletde türneye çıkan şehir tiyatrosu Ssanate Kârları, gelecek kış daha iyi hazırlık, daha yeni piyeslerle işe başlayacaklar. dır. Bir iki ay süren bu tecrübe, Ar» kara şehrinde, velev ufak mikyasta, fakat tam manasile tiyatro için yapıl - meş olan bir binanın ne kadar eksik ole duğunu da göstermiştir. Gelecek kış için şehir tiyatrosu temsillerinin, musikili musikisiz bir- kaç ecnebi trupun ziyaretleri ile tamamlanmasını da kaydetmek istiyow ruz. » Fatay,

Bu sayıdan diğer sayfalar: