2 Mart 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 11

2 Mart 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"i 2.3.1938 RESMİ İLANLAR — Vakıflar umum müdürlüğü LaLe LL mışti za bedeli 4311 lira 13 bal — Eksiltme 11.3.1938 ül 2088 Nan Vekâlet. Zan işleri dır. Şartnameler parasız olarak Ankarâ-| di il ve Haydarp: Sarak mikdarı Oo Muhammen Muvakkat eu teminat Lira il ton sürşof yağı sz000 3880 ” rezidü yağı 114.500 o 6975 2300 ” mazi 17125 128437 967 liyet vesikası. (516) 1109 Vezin, muşamba saire ücretleri hakkında D.D. Yolları den Umum Müdürlü; 10.3,938 tarihinden itibari Vezin ücretleri, dolu e sa i 100) boş vago in (75) kuruşa ve Lokomobil. alınacak | eksiltme komisyonu pazar - e lar| ws ke : kn yapacak Muhtelif İlel müyamn Gerleri, yonlar Dk .. afin Vekâletinden £ siltme şartnamesi ve buna mek üzere ela: için Satılık dükkân ve arsalar| wi vivnn. Ey r .. İtravers fabrikasında monte edilip Ayripa battle. Yedikule ve e e Z iş $ İmukavele ve şartnamesindeki «fe ni ee veri ekimiz biler | destek, » halt, ip ve sair müten “ gi 5 3 Ni 23 : İİ O Ni a tahtani geçit inşası ve Yeni ima. şa indirilmiş ve iç apak ücretleri ii : Hv E EE 3? ZER 3 8 E | muhammen bedelle yeniden açık ek)cet e a b Mn ke iayonunda bekleme mahal | gırlmıştar, Samsun - Sivas kısmına 5 ö a 33 umum müdürlüğünden bu iş bem iz alm ri ei zart suliyle | S8 numaralı vezin ve eğe aris ei ş e y İtmeye karımı Misaki milli İbadullah dükkân 19 800 60 2 a âsi > kele $ nisan 938 salı gümü saat PER (450) 063 Bu işlerin keşif bedeli 50.000 1i- lâğvedilmiştir. (550) 6 800 60 60 i Bp : 18 87 k odasında i Mali mn iç yone v İy apn ır “ZE taeklr be ie d Demir malzeme alınacak » Dedebey o» e e 3 g1 iltme şartnamesi ve teferrua- e Tİr-TeNİ eler ve ei evrakı devlet demir e eril Ü pi K 18 275 m : e nie olarak Ankarada Vekâlet M Anka: al yi since vezne-İ e onundan mii 6 0 > Mide lira abi) ie ii K ? * 9 İSİ » ”» ii telif istasyonlarda in; i j li 1 20 5 ya Ticaret odasından alınacaktır, Otobüs, kamyon ve hasta lirler. uhte yonlar şa edile — 1s 180 a öl Muvakkat teminat 1650 liradır. z vene mii O >» aa an şi ei yan ği ği steklilerin Nafın Vekâletinden) Ç makliye otomobili mi kemeri Bk demine iz Bn e. Pideler çe, e 49 zaş | alınmış müteahhitlik vesikası ile et demir yolları yol Pe el bay 5 Pi Arslan H. zahire P. O» LA Hikte 5-4-938 salı günl saat 15 de alınacak var birinci komisyonca yapılacaktır. | 18 eksiltmeye konmuştu N 4 500 38 92 457 18 (116 | karada Vekâlet malzeme eksiltme ko- — Eksiltmeye girebilmek için is-) 1 — Bü mal ber muhammen be. Vi çam ww 2 gsyonunda haze bei hurmaları lâzım- | Adana Belediye Reisliğinden : sekle aşağıda yazılı teminat ve | eli 0001 se p ” m ep sel dl 2 223 | dar. (897) 2 kler De ve ” Saraçlar m 1g 450 33 86 439 3 1 adet fabrika malı karose: sair evrakı devlet demir salam ” 5 » : Sela tobü det a Ni ğ 1 G0 45 86 439 Yapı işleri ilânı otobüs ile bir ade Miri tertibatlı A) 2490 sayılı kanun ahıkâmına ağ Ankara, a, Haydarpaşa ve Siri ei N Mİ vi am e 2 7/8 126/127 pe - ” dükkân o © 300 22 86 “9 1! İB| Nafın Vekâletinden: ' y in ettiği vesika: | “*, ” 35 1200 90 86 49. 12 o 129 caktır. Teklif yapmak ve fazla tafsi>| yar, » ” . 22 800 60 86. 43 20 130 1 — İstekli çıkmamış olan N â i in Adana beledi in a, | zartesi günü saat 15 de Ankarada dev- » ” “ âleti (477) z 5 ii il ” ” dün arsasr 10 100 7 86 459 > > e yi )liyet vesikası, (514) 1107 kez birinci komisyonunca yapılacak» b » eye İ gene aynı şartlarla eksiltmeye çıkarıl- 995 li ve A Elektrik ve telefon Hiildniye grimek işini Ko; dükkân 10 900 67 G6 21 p | ii da yi teminat Koyun iie X 5 21 600 45 75 397 4 iz tesisatı e imi Gaya Ri e MA ii ; tevdi etmi ANLAR ” > eyy AY A A Devlet demiryolları D. D. Yolları Merkez 1. ci Komis- el YALE SAN ş e v > 17 600 45 75 397 29 17 yolundan : i A) 2450 söyle Kün alkid üye 13 600 45 75 397 27 148 i yi i » » » ii Je kkat teminat, » ,» dr İY a iğ Kayın traversi alınacak pıcı ve kantin binaları elektrik, saat) xy Bu kanunun tayin ettiği vesika 28 1000 75 75 397 20 ği K, — Ay si İk zarf usuliyle eksiltmeye konmuş-| iadözie hi Sebze bahçeleri — sebze balıçesi, 4880 4000 300 175 1602 o3 (458 emmi C) Nafia vekâletinden mı el ei Elon 342 115 1GOZ 4 © 455 | DD Yolları Setin Alma Komisyonundan gi Ne Ah 5 ie yn Genel Direktörlüğünden * © İçi iste muhteviyatı kayın travesler 17.8.938 perşembe günü saat 15.30da | dır. Kayın ağaç alınacak i i da yazılı vakıf dük- | kap lü 1 idare bi — İstekliler bu işe aid şartname e arsa “gi ki ler her inat İle (sair evrakı devlet demir yollarınn D D. Yolları Satm Alma Komis « ii ; ğ #rkası VE Keklire”İ Ankara, E irkeci önündan £ İmanıda Vakıflâr umum müd yi : i pin 37 kuruş mukabilinde alabi- çilammen bedeli 17920 a SE $ ir z ın ağaç 10:3.938 per (528) ik > , ii EE ie dürlüğe müraestları, (519) ir Eksiltme cinsi Muhammen — Muvakkat ma günü saat 15 de Ankarada devlet) y; Je An Ankarada idare kinmlkdeel Satılık Hstesi ue bedel teminatı demiryolları yol dairesinde merkez bi-| ayn. atılık arsa : i : 1 kayın 141.000 © 324120 16.714, 80 lira j i R Vakıflar Genel Direktörlüğünden: z 2 . 33.000 94.710 5.985, 50 0 “ Met 'uhammen bedeli Muvakat teminatı ii iz A şağı il yi | hid Zi Mahalle Mevkii o murabbar Lira Lira Makina yağları alınacak çün ul : ya oğukkuyu sokağı 3421 (0263 D. Demir Yolları Satm Alma Komi | “ Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda | bine tevdİ etmiş olmaları lâzımdır. | vermeleri lâzımdır usuliyle ve peşin pa- || syonundan gösterilen muvakkat e 4) 2490 sayi esin alkan aye) eartameler parasız Gi Anka- ği PE - ELAN esi aydarpar üni içind ilen bedel lâyik had görülmediğinden iş 16. 2. teklif- Bu k il den ii e İmre yar Me Mn “nr Bn yağlar : i saaton n dörde pi bala fn z vaa il gibi (452) 986 İkinci vakıf apartm: iğüne müracaatları. 942 edilen fiat 2367 liradır. Pazarlığı 3 mart 938 cumartesi günü Ameliyenin cinsi Tahmil ve tahliye eksiltmesi Devlet Demiryolları Birinci İşletme Komisyonun. Dökme, Cevher, Maden kömürü, Kok kömürü ve Briket o Malzeme ve muhteli Ton Mul — çi Ton MM pr Ton Ve ak. S I ak p. Ki kanuni ira Ka araş aman alınac > zi e ike güvertesine vermek, bırakmak da dahildir. 1 Aİ inde, 64991 O12 — 779892 4418 30 132540 4100 30 123000 hüm k ize vermek ü e — Harb okulu Me Gi 467) 1012 72919 clan 160 ton samanın açık a Yin iş olmaksızın rıhtım veya sile. iskelesine veya. güverteden e AN KA > Sini e ii se Aslar Münakasa durdurulması 8 tahmil etmek veya mütekabilen, 34514 o22 o 759308 510 25 o1275012417 20 248340 Âmirliği sa, AL Ko. 34511 pa a zir 2 — Muhammen 2640 lira ilk| Ma Mi Yelin Satın: Alma Koz) 5 24 828264 24 20 teminatı 198 liradır Şartnamesi her gün | yy a ve yerleşik ö ny zisyon yonda gi örülür. ie a Kan mii yi il e — — 10 Kk il e ili vakitte ko- palı zar! çi ve tek: İmei mi ak b BE Die ii mal Kelalen ElMCiz male bei #oütekebilen. 56623 o 14 TAR 25 — 984 25 246100 n alımından vaz geçilmişt 87 Vinç merakibi bahriyeden küfelerle veya arkalı veya el ile çıkarıla © KAR ai an İY mii ral Yufka alınacak 9— Vagondan olukla tahliye 867. 24 13608 341 28 (o 9548 2030 24 — 70320 — e 10 O—a983 ız 236196 Aaikarilen een satn ALK:| Kamyon lâstikleri alınacak > ür A Myap ie emi — EAA Le - .M. Yele Satın Alma Ko-| 10—Saatle mütcahhitten eği amele. 4 N iayonundan 11—Yevmiye ile alınacak am Mi a Ko, da yapılacaktır. Dunlop, Gudyar, Fayreston, Miş- lerini Ma 10 lira ilk | Jen, Kontinantal ie ii ol- 106/60 25 kuruştur. Şartna- üzere muhtelif ebadda iç ve dış —— er gün komisyonda görülür. İs- | kamyon lastikleri kapalı saril satin TON KURUŞ tkilerin kanuni vesika m. me alınacaktır. LT e apeme liradır. ep ame 62662 1060836 Muvakkat teminatı Tiradır. Umum! tonaj yekünu 338480 106760 Bisiltmesi 153.938 ii günü saat 11 dedi ŞısUvovu ülebilir, İdi i - 15 i i in kok 70 kalem kimya |Essitmeye gireceklerin ilk ve il ve le yak z aizemen in 1 emeliyedi baret tah ü madde| müsadif ça da Gar binası dahilindeki bi len arihine alâtı alınacak öne iy Komisyonu tarafından kapalı m eksiltmeye konmuştur. mamenin 4 maddesinin F fıkrasında dünkü Gümiresik o ikdar ihaleyi müteakip ML ; o İyazılı şekilde hazırlayacakları teklif htelif mi y lan madı ket kömürleri : mektuplarını il lı k 5 i ge e 1 kuruşluk il ke siltme günü talip gıkmayan 70|hal bir saat evvel M. M. V. satın al. lifi , shasında i ivesi (620) (| kayası i e y ki listede gösteril Mi la satın alınacaktır. Hepsine tahmin i z plar kabul edilmi; Bu işe aid ü di V K lim i Y Sui dü - (954) © 1049 İlmi — iğ Sü, ga Dai lk i li li

Bu sayıdan diğer sayfalar: