2 Mart 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 10

2 Mart 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

g ŞE Kl ANLAM Te 10 — İcksimlak adil Ankara Valiliğinden : Ankarada yeniden kurulacak tıb fakültesi için er kararnamesine ar, ilân ve tebliğ ri yapılan Nümune hastahanesi civarındaki bina ve arsalar: Fall kanuni ikametgâhı. hepa için şahıslarna rebliğer mize Jiğ yapılmıştır. Sina imkân olamadığından ilânen tebliğ edilenlerin ini ia ada ve parsel numaraları, sahibi ve kıymetleri pe e tans vekillerinin on beş ameleleri yapmak üzere mü- dirde 1295 tarihli istimlâk kanı erine göre muamele yapılacağı ilân olunur. (558) ısı Sıra o sahibininadı Ada No. Persal (o mülküncinsi O kıymeti No: No: 89 Fatma, Hamza, Hilmi, 321 ız Ahşab ev 2076 Mustafa, Halil 92 Mehmet Ali ” 17 " 2004 94 Mu: ” 19 “ 1565 99 Lebip ilmi a 1388 167 Raşit 322 1 2920 109 Abdurahman Süreyya » 13 Harap iki haneyi şamil 1205 112 va ekim Behiye, ” 18 Ahşab ev 3432 Remziye, Ruhiy: 113 Hacı a hir “ 19 " 2248 114 — Hacı Tahir ” 20 ” 3435 115 Mehmet ” 21 2524 116 Behi; " 22 1470 117 Satra ” 23 1792 118 Sata ii - 533 119 Dudi ” 25 ” 328 120 Raşit 5 2704 121 mi Mustafa » 27/28 ” 656 124 latice 323 8 Ev ve Bahçe 9143 127 inerek ii Bina ve Arsa 540 128 o Necmiye ” 888 . » ” 129 Mehmet Feyzi “ “j3 Kârgir hane 4513 4 Mehmet Tevfik " MV Ahşab ev 7721 130 o Halil Ahmet Adamzade (o, 16 ii 768 131 Fehime a7 ii 680 135 Fevzi wi ya Bina ve arsa 400 18 Hasan Rıza ve Ahmet Faik , (o 24 Ev 2535 42 Zeki ye 325 19 Ahşab ev 924 176 326 1 Ev ve kahvehane 5208 3/1 md Ali ve Zehi " 2 Bina ve ars; 886 177 Atiye, Tekin, Rabia, Rıza » ji Ah; 6704 55 Mustafa ML ii 1595 68 (Recep, Hatice, Habibe, o 327 12 e 2168 Nd Emine ” I 70 Bahri mİ & 1947 | 74 Tasarruf hissedarları arasım- ,, 2 g 2342 a ihtilâf var 75 İbrahim ve Zehra Hz > 990 7 ile " ,23 ” 1708 76 Pakize ” 24 “ 1782 78. Zehra ” 26 » s6 179 Abdullah ve Necibe Kârgir hane 802: 7 AR » 371 149 İsmail “vi i 4805,50 * kar a uriyet Merkez Bankasının 2. Sali " 16 » 3875,75 23 Nâlme mii . 48: . 173 Eşref > “ 2338 b i 171 Nebiye Ml 2 zi 26 şubat 1938 vaziyeti 142 Bahriye, Şerife, Besim, Kâ- ,, ———— a ole ğ » 1866 AKTIF TIRA PASIF LİRA 172 Bahriye ve Necmiye > 4 ” 1100 : esi ali Sermaye : 15.000.000, — di Altın: Safi kilogram 19.706, Ma 150 Mimar > 1696 Kârgir hane 10899 pri 23.837.718,— İhtiyat akçesi : 151 OMimar Eşre “ 4644 Otaklık 1.194:362,90 52.750.247,25 Adi ve fevkalâde 210517249 a ekil : Jandarma komutanlık Türk Ji 16210194 16216194 Hususl 451600710 66214000 Hariç muhabirler binası yap ee Alani Sal kilaçram çed a09 911872956 Tedavtildeki banknotlar £ Ankara Vâtiliğindi Altan tahvili kabil s dövizler. 3.399,66. 158.748.563,— S Deruhte edilen evrakt nal Gg Satılık buğday ve arpa | Keşif bedeli A 1ira:(78) kuruş liğer dövizler ve borçlu klirine kei or m mam tan ibaret olan vil ili, ret jandarma ko- bakiyeleri 26.781.344,94 35.903.474,16 di i k H. Sub. > 1 amaaan) tevfikan hazine tarafı Hazine tahvilleri tediyat. a Hemel sinden : İsuliyle eksiltmeye konmuştur. Deruhte edi. evrakı nakdiye le e AL dişi Şube ambarında e (37.968) m 15 - mart - 938 gününe b karli 158.748.563,— bakin 144,376.286.— kilo buğday ve kilo arpa | tastliyan ilim Öneri e de Süry e CV PE İlk ğa tom daime ini Kohl rine ar çe tarafından Karşılığı tamamen altın olarak e a yonunda yapılaca! vaki tedi; 14.372.217,— 144,376.286,— ilâveten edayla vazedilen. 10000007 — teklil kli » Senedat cüz : yukabili ilâveten ted. stekliler teklif mektığların, tica, iklim ei Hani Ze mukabil la ie Ticari senedat. 37.063.616,32 41.063.616,32 ii ME ye ya ei ve nafıa vekâletinden Esham z ME te a Türk lirası mevduatı : 12.525.108, A— yi Miray ali Döviz taahhüdatı : e ve tahvilât te nde saat (14) de ko- fe le İl sari EE iz e e / büüimlü beşik B— izm esham ve tahvilât 44,001.807,13 Dier dürinler ve eğici Mi yi ba Nş Avanslar bakiyeleri. .667.716,91 31.669. ii mafia müdüriüğünde görele e ime yali YE akiy: a, ça) “Tahvilât üzerin 8.662,359,59 8.719.603,01 i 105.328.262,77 Ri er Muhtelif : i İnhisarlar B. Hissedarlar ; iye LL şii N Muhtelif ; slim eid —— ın elm YEKÜN : 520.856,49 YEKÜN : EE 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi çe 5 1/2 Altın üzerine avans 72 4 1 2 Mart yaptırılacak Se ksiltmeye ko -| — Şartname, evsaf komisyonda- ip e zl li ia lie ür 2 kulübe yaptırılacak | nulmuştur. 442) va sz — İsteklilerin o gün eksilime| p, dürlüğü 5 ihal 1 — Gümrük leri için amini 1 saat evveline kadar 2490) ge, , 3409 takım yazlık elbisi 7-3-938 | sayılı kanu ddet i ıklarında beheri yazartesi günü saat 11'de kapalı zarf-|müne göre hazırlıyacakları ii el |oplamacak koyonda ia edilecek ei la eksiltmesi yapılacaktır. fine tnleini Gelare deki Kenti üm Mi sı m N 2 — Tasınlanan tutar 18749 Jira|rüğü binasındaki komisyona verme-| i kulübe- | mii i NAAM 1155. İ go kuruş ve ilk teminatı 1407 Hiradır.İleri, | (785/405 368 Pp dim Sa a Gari ede A isk Lİ İğ Meni Zİ Sa Nadi balenin Zik 0 Sri iz ll eg A

Bu sayıdan diğer sayfalar: