2 Mart 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

2 Mart 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

; : İÇ SAHİFELERDE 3 üncüde: Meseleler: Millet mî evveldir, insan mı? Peyami Safa 4 üncüde: Hikâye: Ayak izi Hamdi Varoğlu 5 incide : Et fiatları ucuzladıktan sonra kasab dükkânlan arasında bir dolaşma Salâhaddtn Güngör umhuri jfll S3)fl! 4955 Telgral ve tnektub adresl: Cumnortyet. Lstanbul Posta fcutusu: tstanbul No 848 tdare ve matbaa Kimnı 24299 24290 Ç3rŞ3IHİJ3 2 M3n 1300 100 Kunış Timurleı Kadın 100 Akından 100 Hurrem. Sultan 150 Vıyana Donuşu 150 Cem Sultan 75 Tarıhte Tur&ler içia s5yle25 nen sozler ""' Tarıhî Musahabeler 75 M. Turhai Teleroo: Basnjnharrtr »e evl: 22368 Taiırlı bevetl: 24298 Muhterem misafirlerimiz şehrimizden Yeni sene bütcesi 248,300,000 lira Maliye Vekilimizin bütçe geçerek memleketlerine gittiler için mühim beyanatı M. Metaksas ve M. Comnene büyük ve parlak merasimle istikbal ve tezahüratla teşyi edildiler «1938 malî yılı içinde yeni bir vergi ihdas edilmiyeceği gibi buhran ve muvazene vergilerinde, hayvanat vergisinde azaltmalar derpiş edilmiştir» Ankara 1 (Telefonla) 1938 malî yılı muvazenei umumiye kanunile mülhak bütçe ile idare olunan Devlet Demiryolları, Havayolları, hudud ve sahiller, inhisarlar, orman umum müdürlüğü, Posta ve Telgraf ve Vakıflar umum müdürlüğünün yeni bütçeleri bugün Meclise verıldi. Yeni bütçe geçen senekine nazaran daha fazla olarak hazırlanmış bulunu yor. Maliye Vekili Fuad Ağralı, bu münasebetle bana şu beyanatta bulundu: « 1938 malî yılı bütçesi hükumetçe denk bütçe prensipine bağh olarak ha zırlanmış ve Meclise takdim edilmiştir. 1938 malî yılı bütçesi 248,300,000 lira olarak tesbit olunmuştur. 1937 malî yılı bütçesi 231 milyon lira olarak tasdik edılmiş olduğuna göre 1938 malî yılı bütçesi geçen yıla nazaran 1 7 milyon lira fazla bulunmaktadır. Yeni bütçede memleketin müdafaa vasıtası olan orduya 15, ve diğer kültür, sağlık ve ziraat gibi faydalı işler için de geçen yıl bütçesine na Sağda Ruraen Hariciye Müsteşan, abide defterine ihtisaslannı yazıyor, ortada misafirler abide öniinde, solda M. Metaksas abide defterini imzakyor Daha düne kadar şu veya bu büyük devletin politikasına âlet olaBülün ıtalyan gazeteleri, Antant devletlerinin bilecekleri farzedilerek her türlü sürprizlere sahne sayılan Balkan Ankara kararlarından memnuniyetle bahsediyor memleketleri çevresinin bugünkü devletlerinin kendi aralarında kur M. Stoyadinoviç, Sofyayı resmen ziyaret edecek dukları ittifakla bilâkis bu sahadan Balkan Antantı daimî konseyinin An ayni trenle şehrimîze gelmişlerdir. hiçbir sürprizin çıkamamasım te karada yaptığı toplantıya tftirak eden Muhterem misafirlerimîzi Haydarpa min etmeleri iftihara lâyık bir dost ve müttefik Yunanistan Başvekili şaya getiren hususî tren Yunan, Rumen olgunluk eseridir. General Metaxas ile dost ve müttefik Ro ve Türk bayraklarile süslenmiş olan gara alkan Antantına dahil devletle\ rin mümessilleri, Ankarada daimî konscyleri içtimaını büyük bir samimiyet içinde bitirdıkten sonra, Türk milletinin çok dostça tezahürlerile muhat olarak memleketimizi terkettiler. Dıinyanın geçirmekte olduğu çok buhranlı siyasî hava arasında Ankara içtimam:n ortalığa umud ve kuvvet verecek bir hâdise tesiri yapacağında şüphe yoktur. Balkan Antantı, henüz beş yıllık kısa bir ömre malık olmasma rağmen, hiç şüphesiz temelindeki salâbetten dolayı takib ettiği maksadlar yolunda büyük bir inki§af göstermiştir. Son Ankara içtimaının neticeleri bu siyasî rüşdün parlak delillerile doludur. Büyük Şefimiz Atatürk Çankaya çayında müttefık memleketler matbuatının arzularını yerine getirerek söylediği sözlerde, Balkan Antantının idealini en salâhiyetli bir lisanla bütün dünyanın gözleri önünde canlandırmıştır. Dünyada tam adaleti bulmağa imkân olmasa bile mümkün olduğu kadar ona yaklaşmak azmiîe herhalde sulhu ayakta tutmakta insanlığm hem büyük şerefi, hem büyük menfaati vardır. Daha düne kadar şu veya bu büyük devletin politikasına alet olabilecekleri farzedilerek her türlü sürprizlere sahne sayılan Balkan memleketleri çevresinin bugünkü devletlerinin kendi aralarında kurduklan ittifakla bilâkis bu sahadan hiçbir sürprizin çıkamamasım temin etmeleri elbette iftihara lâyık bir olgunluk eseridir. Son Ankara içtimaının dikkate lâyık bir safhasını daimî konsey reisi General Metaksas'm Balkanlı devletler murahhaslarınca konuşulan mevzular üzerinde bir Balkanlı devlet olmak haysiyetile Bulgaristanın Ankara sefirine malumat vermesi teşkil etmiştir. Balkan Antantı tesis olunurken Bulgaristanın ona iltihakı pek tabiî görülmüş ve bunun için kapı kendisine daima açık tutulduğu gibi, sandalyesinin orada kendisini beklediği her fırsatta kendisine açık ve samimî söylenmiştir. General Metaksas'm son temasmda ayni temenniyi tekrar etmiş olacağmda şüphemiz yoktur. Bulgaristanı Balkanlılar camiasına karışmakta geciktiren hissî sebebleri bilmiyor değiliz. Fakat bu Balkanlı komşunun diğer kardeşleri arasına dahil olacağı günün uzakta olmıyacağmı farzetmekten de hiç fariğ olmamışızdır. Antant devletlerinin bu ittifakla teminîni vazife olarak üzerlerine aldıklan ilk esaslı işin, bu çevrede sulhu muhafazadan ibaret olduğu malumdur. Harbin ne büyük felâket olduğunu bilenler sulhaj raanya Hariciye Müsteşan M. Comnene refakatlerindeki heyetlerle beraber dün sabah saat 11 de Haydarpaşaya muva salat etmişlerdir. Büyük misafirimizle beraber Yunan ve Rumen gazetecileri ile Hariciye Vekâleti protokol heyeti, Atina büyük elçimiz Ruşen Eşref ve Bükreş elçimiz Hamdullah Suphi Tanrıöver de girmiş ve misafirlerimiz bir kıt'a asker tarafmdan selâmlanmıştır. Ekselâns M. Metaxas ile M. Comnene Haydarpaşa garında Istanbul Valisi Muhiddin Üstündağ, Istanbul Kumandan vekili General Cemil Cahid, Merkez Kumandanı General Ihsan Ilgaz, Polis Müdürü Salih [Arkan Sa. 6 sütun 1 de] Balkan Antantının Gl. Metaksas Ankara arzettiği müzakereleri hakkında lekâmül karşısında yeni beyanatta bulundu TürkYunan paktı Başvekilimizin mühim beyanatı Celâl Bayar, bir Yunan gazetesine düşüncelerini söyledi Başvekil Celâl Bayar, TürkYunan munzam paktının parafesini müteakıb Atinada münteşir Proiya gazetesinin muhabirine ş u beyanatta bulunmuştur: « Proia gazetesînin sahibi olan Pesmasoğlu ile müteaddid defalar teşriki mesai etmek fırsatma nail oldum ve ona dair hatıralanm çok dostanedir. Binaenaleyh gazetenizin arzusunu yerine getirmekle bahtiyanm. Sahsına karşı takdirkâr ve çok dostane hislerle müncezib bulunduğum Başvekil Ekselâns Metaxas'la bu Balkan şenlıkleri günlerinde tekrar temasta bulunmakla son derece bahtiyarım. Ankarada ikinci defa olarak ikameti, kendisini daha iyi tanımaklığıma ve hükumet şefi sıfatile sahib bulunduğu yüksek meziyetleri daha ( fazla takdir etmekliğime fırsat ver miştir. [Arkası Sa. 7 sütun 3 *e Maliye Vekili Fuad Ağralı > zaran altı buçuk milyon lira kadar fazîai tahsisat konulmuştur. Programlara bağ« lanmış olan demiryollan inşaatı ve sana«. yileşme için icab eden karşıhklar da ayrw ca tamamen temin edilmiştir. lArkast Sa. 7 sütun 1 de] Ingilter e Italy a arasında müzakerelere başlandı Yarın toplanacak olan Büyük Faşîst Meclisi, müzakereye esas olacak meseleler hakkında kat'î kararlar verecek' Izmir Pire arasında vapur seferleri başlıyor Izmirde tetkikler yapan Denizbank Umum müdürü Yusuf Ziya Oniş tetkiklerinin neticesi hakkında mühim beyanatta bulundu îzmir 1 (Telefonla) Denizbank Umum Müdürü Yusuf Ziya, Denizyollan işletmesi Umum Müdürü Sadeddin, Akay idaresi müdürü Cemil bugün îz mir vapurile îstanbula hareket ettiler. Yusuf Ziya, sabahleyin Ticaret O dasında Ege balıkçılığı üzerine verilen rapor hakkında tetkikatta bulunmuş, bilâhare Türkofiste hayvan ihracatçıla nnın toplantısma iştirak etmiştir. Bura daki müzakere son senelerde hayvan ihcatımızın mühim miktarda düştüğünü göstermiştir. Sebebi de Pire deniz seferlerinin kaldırılmış olmasıdır. Neticede bu seferlerin tekrar ihyası ve yakmda faa liyete geçilmesi kararlaştınlmıştır. Yusuf Ziya Oniş beyanatmda De nizbanka aid müesseseleri görmeğe gel Denizbank Umum Müdürü diğini, burada Liman idaresi, DenizyolYusuf Ziya Öniş lan, Kılavuzluk ve Liman reisliğinin Denizbank îzmir Teskilâtı namı altmda ğini, bu suretle Denizbankm ilk şubesî toplanacağını, müdürlük vazifesinin Li nin kurulacağını, îstanbuldan Ankaraya man Isletme müdürü Haşmete verilece [Arkası Sa. 7 sütun 2 de] lllllllllllllllllllll Hatay intihabatı talimatnamesi Numan Menemencioğlu bugün Cenevreye gidiyor Milletler Cemiyeti konseyi tarafmdan verilen karar mucibince Hatay intihabatı için hazırlanan talimatnameyi tadil maksadile teşekkül eden komisyon martın yedisinde Cenevrede çalışmalanna başlı yacaktır. Hariciye Vekâleti umumî kâtibi Nu man Menemencioğlu mezkur komisyona iştirak etmek üzere dün sabah şehrimize gelmiştir ve bu akşam Cenevreye hareket edecektir. Fransanın da iştirak edeceği bu komisyonun martın 15 inde vazifesini ikmal edeceği ümid edilmektedir. Büyük Faşist Meclisi içtima halinde Ilondra î Müzakerat ihzarî bir Çünkü bunu îstemek îngflîz kuvvetîerî • şekilde Londrada bilfiil başlamıştır. Lord Perth fılhakika Kont Ciano ile yaptığı uzun bir mülâkattan sonra Romadan ayrılmış ve Kontun kendisine verdiği malumata müsteniden üç gündenberi İngiliz ricalile görüşmeğe başlamıştır. Italya tabiî herşeyden evvel Habeşîstan ilhakının tanınmasını istemektedir. Çünkü kendisine ancak bu sayede Londra piyasalannda kredi açılabilecektır. îtalya görünüşe göre Akdenizde tn giltere ile tam müsavat istememektedir. nin tahdidini taleb etmekle müsavidirg Italya anlaşıldığma göre halihazırda sa« dece şümulü 1935 senesinde imza edileıi muvakkat anlaşmanmkinden daha genii bir beyannamenin imzasını istemektedir. Bu beyanname ile Italyanm vaz'yetj Akdenizden istifade etmesini Roma için hayatî bir mesele haline getirdiği ve Lâ* tin menfaatleri için de fevkalâde bif ehemmiyet kesbettiği teslim edilecek » tir. [Arkast Sa. 1 sütun 1 de\ IIIIIIIIMIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllinillllinillllllllllinilllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIk Büyük Italyan şairi d'Annunzio dün vefat etti Roma 1 (Hususî) latır ve zaten onlan tak« lid etmiştir. Bundan dolayıdır ki herbiri birer şaheser olan eserlerinin ecnebi lisanlanna tercümelerinde ayni güzellik muhafaza edilememiş ve d'Annunzio diğer menn leketlerde İtalyada ol duğu kadar sevilmemiş ve anlaşılmamıştır. Paris sefirimiz Delbos ile görüştü Italyan şairi Gabriele > «<ı mıııııııl llıııııııılıııııııııllll ııııııı lllllılıımııııııııı ıııı ıııı ıııııııııııı yapılan bu hizmetin yüksek kıymetini takdirde elbette tereddüd etmezler. Ankaradaki konsey içtimaının tebliğinde görülmüş olduğu üzere, Antant devletleri Balkan çevresini aşan siyasî meseleleri de mütalea ederek haklarında karar alacak safhalara doğru terakki etmişlerdir. Bu tekâmülün hep büyük sulh ülküsünü gözönünde tutarak tahakkuk etmekte olması, Balkan Antantı için, ayrıca övülecek bir meziyet teşkil eylemektedir. Balkan Antantının siyasî olgunluk yolundaki bu inkişafını çok tabiî bulmalıdır. Evvelâ sulh ülküsü Antantm başlıca hedefidir de onun için. Sonra Akdenize taalluk eden meselelerin iyi bir sulh ha vası içinde sağlam emniyet şartlanna bağlanmasında Balkanlılar da en hayatî menfaatlerile çok yakından alâkadardırlar da onun için. Yakmda başlıyacağı cümlenin malumu bulunan îngiliz îtalyan müzakerelerinin Akdeniz emniyeti için müsbet bir neticeye varmasmı temenni ve belki teshil hususunda Balkanlılar şimdiden fikirlerini söylemiş ve adımlarını atmış bulunuyorlar. Milletler Cemiyeti müessesesi dünya işlerini tanzimden âciz kalınca, canh realiteler olan milletler, sulhu koruyacak çareleri bizzat bulup tatbik etmek vazifesini ihmal edemezlerdi. Yeni romanımız: YUNUS NADI lArican Sa, l sütun & U\ Paris 1 (Hususî) Hariciye Ve d'Annunzio, 74 yaşınkili M. Delbos, bu akşam Türkiye sefiri da olduğu halde bugün Suad Davazı kabul ederek kendisile u Gordone'de ölmüştür. zun müddet görüşmüştür. CUMHURİYET: Komisyon 7 martta toplamyor Yukarıda vefatını haber Cenevre 1 İskenderun intihabat verdiğimiz büyük Italprogramını yeniden hazırlıyacak olan ko yan şairi Gabriele d'Anmisyon 7 mart pazartesi günü öğleden nunzio 1863 senesi marsonra toplanacaktır. tının on ikisinde doğmuştur. 1879 da 16 Ancak d'Annunzioyaşjnda iken «Primo nun şöhretini bütün dünVere» ismini taşıyan bir yaya yayan şaijin maşiir mecmuasile edebiyat cera dolu hayatıdır., Bu Müteveffa Italyan şairi âlemine girmiş ve o taarada bilhfssa Büvük d'Annunzio rihtenberi şiirler, hikâyeHarbi henien lakıben Dün neşrine başladığımız bu ler, romanlar, tiyatro piyeslerî neşretmiştir. Versailles konferansında İtalyaya karşı aşk ve macera romanı devam ediD'Annunzio'nun edebî şöhretini temin alınan vaziyeti protesto etmek için bizzal yor. İkinci tefrikayı dünkü kısmın eden hususiyet lisanının ve lisanındaki kendisinin Fiume'yi zaptı ve orada kü « hulâsasile birlikte 6 ncı sahifede şiirin klâsik güzelliğidir. Filhakika çuk ve muvakkat bir dıktatörlük tesis etbulacaksımz. d'Annunzio şiirlerinde, Carducci'yi, pi mesi bütün dünyanın hayretini mucib ol* jeslerinde eski Yunan müelliflerini hatır muştu. rkası Sa. 7 sütun 3 te\ Kocam!

Bu sayıdan diğer sayfalar: