2 Mart 1938 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

2 Mart 1938 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

S Hatay Müzakerelerine İştirak Edecek Olan Heyetimiz Cenevreye Hareket Etti. TÜRKDİLİ — aammaae aa GÜNDELIK SİYA* AL GAZETE Denız Muahedesindeki Tahditler Kaldırılıyor.. İaponyaya bir mukabala olmak üzare İngiltere, Fransa ve Âmerika deniz murahhasları Londrada toplanarak müzakerelerde bulunacaklar. | (ALA.) — Öğ- | müsteşarı Charles Edison, 2 IART ÇARŞAMBA 1978 ON İKİNCİ YIL SAYI: 3792 " BaşvekilNisanda Atinaya Gıdcce lmzalanacak Olan Türk - Elen Anlaşmasının Bir Maddesine Göre; — HARP BİR EMRİVAKİ OLURSA: İki Taraf Menfaatine Muvafık hal Çaresmı Bulmak Üzere Londra, Vaziyetı Yeniden Tepkik Edeceklerdir. Yunan Başvekili ve Romanya Hariciye Müsteşarı memlek: Ürine tözüyorlar. hiuns'aı faşvekili, . Stoyadinoiç | <atme e nammem — yalda- Bu'gar Beşvekili va Bariciye Kazın Köse ivanofia ıınışm. Ankara, | (A A.) Yu nan Başvekili ve Komanya | Hariciye Müsteşarı dün ak şam Ankaradan, Yoguslavya . Ba li de İstanbuldan ay- Vekilimiz- Hariciye le Yunan başvekili urasında dün —Ankarada — mevcut dostluk, bitaraflık uzlaşma ve hakem muahedesle sa mimi — anlaşma misakına Munzam bir mushede para: fe edilmiştir. Muahede, Başvekilimizin nisanda Metaksasa indei zi yareti esnasırda Atinada im - tlbince, birine sebepsiz le tavüz takdırinde diğer taraf bitaraf - kalacak lâzu munda silâhla kendi arazi sinden asker, mübimmat ve levazım — geçirmiyecektir. Muhaseme takdirinde di- ğer taral vaziyele çare bul- mak için gayret enrfedecek, harp bir emrivaki iki taraf menfaatine muva ve olursa zalanacaktır Bu muahede mu- B. Celâl Bayar fik hal re yeniden vaziyeti tedkik sini bulmak üze- edeceklerdir. İki taraf da kendi memleketlerinde di ğer memleket rejim ve hü kümetine — muhalif teşkilât lara müsamaha etmiyecek lerdir. Belgrad, | Bir (Radyo) Atina güzetesinin yaz dığımna göre |Türkiye Uaş vek'li B. Celâl Bayarla, Ha- riciye Vekili B. Tevfik wüş ll Aras blr kaç ay sonra Yeni Senenin İlk Ayında: DıŞTıcaretımızdeY selme Var.. İN0 zin ikincilâununda gçen sebeye göre ilhalâltla $ milyon Hira arlış var Başvekâlet İstatistik Um Um Müdürlüğü 1938 sevesi İkincikânun ayına aid dış ı'eııeı İstatistiklerini tamam “*'"ıhv Bu istatistikler; dış ıuulluııın yeni senesinin k ayında da tem bir inki WE halinde olduğunu anlat- Maktadır Bu 1938 zin ikincikânun- , yöda; geçen seneye göre it âri * d milyon İira bir m, A Yardır. Bu ithalât artı: 4 ';n:':::cllıem iş hacminin vf hlıhıd""ı tam bir inki- € olduğunu anlat Mi ı':_':."" Çünkü bu artış 'e eıu:. Makine ile demir Mamülütındı DÜRün lâtında göze n Ukayında ithalâ- Ma a racatımız dört kü :" lira fazladır. Bu " SOn Üç sene i çin va dir; SY takip etmişler- ! î catlımız 9.125 000; 1957 ge- nesinin ayar ayında ithalâtı mız 5.YU2 O0U; 15 284 000 ve 1938 zin aymı ayında ithalâtımız 9 J62.ÜCü; ihracatımız. 13.454 OU0 lira olmuştur Son iki senenin idhalât mükeyesesi: 1937 ve 1938 senelerinin ithalât rakamları arasında mikter fazlalığı olduğu ka dar. neviler, bakımından da bir hususiyet göze çarpmak tadır. Yukarda da işaret et tğimiz gibi, bu husvsiyet, yeni tesisler ve endüstri cep hesinden — bilhassa mühim- dir 1937 de yün ve kıl iplik lere 311 bio; 1938 de 306 | bin; pamuk ipliğine 1937 de 139 bin, 1938 - de 540 bin, pamuklu mensucat 1937 de | 855 bin, 1938 de bir milyon; , | So a ikimı "., d yi ihracatımız | , Atinaya gideceklerdir Bu ziyarette Türkiye ile Cenem—ede Yunaniştan arasında Türk Elen munzam — muahede Hatay projesi tasdık edilecektir. 10 Sene meriyet mnddın* Gorüşmelerı bulunacak olan bu muahede beş maddeden ibareltir. Eelgrad, İ (Radyo) kan Aclantı toplanlısına iş tirak eden Başvekil ve Ha riciye Vekili Enkse'ân Sto yadinoviç Bulgar Başvekili Köse İvanof tarafından Fılı- Bal be istasyonunda karşılanmış tir İki Başvekil arasında mü lâkat yapılmıştır. — İtalya Avusturya lıududnııa asker mi sevk ed.yor? Londra, | (Radyo) — Avus turya hududundan çekilmiş olan İtalyan kıtaları, tekrar huduttaki yerlerine sevkedil mişlerdir. Avusturya başve kili Şuaşniğin son beyana- tındaki şiddet, buna atfe dilmektedir B. Vuman Menemencioğlu Ankara, | (ALA.) Ha- riciye Vekâleti Ümumi Kâtıbi Numao Menemenci oğlunun refakatindeki heyetimiz Ce- nevrede —Hatav bakkında cereyan edecek olan müza- kerelere işlirak etmek üzere dün akşam hareket et m' “ll' İingil ızKabır esındeTa— idilât mı Yapılacak .. 8, Çurçilin yeni kabireya girmesi mühtemeldir. Lord Halifaks kabinede vazıfa almıyacak | (Radyo) - Al- man gazeteleri, İngiltere ha Berlin, riciye nazaretini kabul eden Lord Halıfaks hakkında uzun makaleler yazıyorlar Bu gazeteler; Lord Hali Faksn. Almanyayı iyi anla dığını ve İngiltere Almânya müzakerelerinin — baş'amak özere bulunduğu — bir. za manda, Lord Halifaksın ha- riciye nazaretinde bulunma sının, sulh için bir zaman teşkil eylediğini ilâve eyle nektedirler Roma, | (Radyo) — İtal- ya matbuatı, Lord Halifak. | sın hariciye nazaretine gel mesini iyi karşılamıştır Londra, ! — Havas ajan «i muhabiri bildiriyor Lord Halifaks, hariciye nazaretinde az bir müddet kil, Ede | çekilişinin doğurduğu heyecan yatıştıktan — sonra kabinede yeni tadilât yap mağı derpiş etmektedir Lord Halilaksın hariciye nmazaretine tayini, İngiliz İtalyan müzakerelerinin mu vaffakiyetle neticelenmesine nin kadar zaman kazanmak için yapılmıştır. Böyle bir mu yaffakıyet kabinenin mev kitni kuvvetlendirecektir Diğer tahminlere göre, Churehill kabineye girecek tr ve Chamberlainden son ra en mühtemel - başvekil olarak da Sir Thomas İns kiplin ismi zikredilimektedir. —- Görüng barline döndü Varşoya, 1 (Radyo) — Av- partisi dün gece bitmiş, Ma raşal Göring Berline hare redildiğine göre Fransa, İn- giltere ve Amerikanın deniz murahhasları toplanarak bu üç devleti 1936 - tarihli de- niz muahedesile tesbit edil- miş olan tahdidlerden kur taracak olan maddenin tat- bikine karar vereceklerdir. Bu karar, Tokyonun mez- kür tahdidlere riayet et mekten imtina etmesi üze- rine ittihaz edilecektır. Vaşington, | (AA) Parlâmentonun deniz komle: yonu deniz Amerikanın iki donanmaya malik bulunması lâzumunda israr etmiştir. Müumaileyh bubdunla bera- | ber bir Atlantik Filosu ihda- | sinın bu aralık pek pahalı- '1 ya mal olacağını itiraf et- | miştir. Charles Edison, muahede- | lerin kudsiyetine artık inan- madığını söylemiş ve demlir tir ki: “Kanatime göre, Amerika bizzat kendisini müdafaa et- ıoplınlıımı meğe hazırlanmalıdır , Polonya Hariciye Na- zırı Romayabidiyor.. Sekiz martta yapılacak olan bu seyahatta 8. Bek italyan ricalıle görüşmeler bulunacak, Varşova, | (Radyo) — , giderek İtalyan ricalile gö- Hariciye nazırı Kolonel Bek, | rüşecektir. Polonya, dost 8 marttan 11 marta — kadar | luklar tesisi siyaşetine bü- Romada kalacaktır. Salâhi- | yük ehemmiyet vermekte yattar mehafiller, Polonya - | ve Avrupada devletler gru- Roma arasında yapılacak bu | plarının, diğer devletler üze görüşmelere ehemmiyet ve- | rinde tahakkümünü İsteme- riyorlar. Çünkü İtalyanmu — mektedir. İtalya hariciye na- rahbasları artı. Cenaevrede | zırı Kont Çiyanonun Varşo görünmedikleri için Lehls- | vayı ne vakit ziyaret ede. ceği hentiz belli değildir. tan hariciye nazırı Romaya Budapaştada bir çok kimseter tevkil edildi. Nazi pro- Pığandası yapan gizli bir matbaa meydana çıkarıldı Varşoava, | ( Radyo) — ŞERUALUCUNUKGURRU NU MA Opera grevi devam etmek- ğ tedir. Opern müdürü, açığı |4 Küçük Haberlar ea 240 bin Zoatı bulan büdce .:::,.,;: mebusan 'ı::I.Oıl için tahsisat istemiştir. Halk askerlik encümeni muhasa” grevcileri seyretmektedir. mat başlar başlamaz Cum- Budapeşte, | (A.A.) — | hurreisine endüstride sefer Macar zabıtası, birçok Na berlik ilân etmek salâhiye- zileri tevkif etmiştir. tni veren lâyihayi kabul resemi — Macar etmiştir. * Cenubi Afrika -Birliği harbiye nazırı, Piron Guce nstovrenda, söylediği bir nu- tukta Cenubi Afrika birliği- nin önümüzdeki | beş sene Bazı şahsiyetleri hakkında tabrikâmiz yazıları muhtevi risaleler neşretmiş olan 15 kadar Nazi dün gizli bir matbaanın meydana çıkarılmasını müteakip tev- zarfında — İngiltereden — beş kıf edilmiştir. Bunların şefi yüz askeri tayare alacağını eski bir komdalsttir. Binbaşı bildirmiştir. Szalassy ile arkadaşlarından Ş #& Sofya cıvarında Vakarel 71 Nazi 22 şubatta tevkif köyünde büyük bir radyo edilmişlerdi. Bunlar hâlâ | neşriyat merkezi yapılmıştır. polisin kontrolü altındadır- Bu radyo merkezi Balkan lar ların eb büyük merkezi olup Hamburg, münih, radyoları kuvvetinde 100 kilovatlıktır. *& Bulgar hükümetinin neş rettiği bir bıyımıımıl Milli müdafaa için 600 milyon pengoeslik bir tetik vaz akdedileceği şu — sırada | muzır unsurlara kargı alınan | tedbirler banka mehafille- rinde memnuniyetle karpn Macaristanda Nazilere KarşıŞiddetliMücadele 'E : A”

Bu sayıdan diğer sayfalar: